۱۱۰ میلیون تومان برای خرید اوراق ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن!

۱۱۰ میلیون تومان برای خرید اوراق ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن!

برای نخستین بار برگه اوراق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان گذشت و به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. بنابراین ...

واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت به جای افزایش حقوق

واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت به جای افزایش حقوق

یک کارشناس اقتصادی از برنامه دولت برای واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت در بسته جهش تولید غیر تورمی ...