دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز

دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز

ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز به دستگاه‌های مسئول دستور داد در این ...