تحرکات بازار بورس ایران دوشنبه 16 اسفند ۱۴۰۰

 • دوشنبه 16 اسفند 1400 ساعت 12:18
    • برترین حجم مشکوک های امروز

    • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 405.06 میلیون سهم (4.53 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 308.01 میلیارد تومان .
    • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 292.16 میلیون سهم (3.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 191.74 میلیارد تومان .
    • 3- نماد نوری با حجم معاملات 7.61 میلیون سهم (3.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.90 میلیارد تومان .
    • 4- نماد وغدیر با حجم معاملات 43.85 میلیون سهم (3.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.34 میلیارد تومان .
    • 5- نماد شپدیس با حجم معاملات 3.86 میلیون سهم (3.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.24 میلیارد تومان .
   •  
   •  نقشه بورس ایران
    • سنگین ترین خرید های درشت امروز

    • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.37 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 38.66 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 32.22 میلیارد تومان و حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 26.31 میلیارد تومان و حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 5- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان و حجم 8.15 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • سنگین ترین فروش های درشت امروز
    • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 78.67 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 75.96 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 3- نماد حکشتی با برآیند خروج پول درشت 33.95 میلیارد تومان و حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 4- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 27.34 میلیارد تومان و حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
    • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 104.72 میلیارد تومان .
    • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 78.13 میلیارد تومان .
    • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 16.45 میلیارد تومان .
    • 4- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 5.02 میلیارد تومان .
    • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
    • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 228.64 میلیارد تومان .
    • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.11 میلیارد تومان .
    • 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 35.37 میلیارد تومان .
    • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 32.18 میلیارد تومان .
    • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 32.12 میلیارد تومان .
    • صف خریدهای بارز امروز

    • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 49.63 میلیارد تومان .
    • 2- نماد فایرا با ارزش صف خرید 43.37 میلیارد تومان .
    • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 36.18 میلیارد تومان .
    • 4- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 26.53 میلیارد تومان .
    • 5- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 19.27 میلیارد تومان .
    • 6- نماد کاوه با ارزش صف خرید 17.37 میلیارد تومان .
    • 7- نماد واحیا با ارزش صف خرید 14.44 میلیارد تومان .
    • 8- نماد جوین با ارزش صف خرید 10.72 میلیارد تومان .
    • 9- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .
    • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 5.60 میلیارد تومان .
    • 11- نماد وبشهر با ارزش صف خرید 4.72 میلیارد تومان .
    • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.12 میلیارد تومان .
    • __________________________________________
    • 12:30:04؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قجام با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.41 م.ت و سرانه فروش 50.53 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.19. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.13
    •  
    • برابر حجم میانگین ماهانه بود .

    • 12:28:52؛ حجم مشکوک در نماد فسازان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 13.99 م.ت و سرانه فروش 5.46 م.ت .
    • 12:28:50؛ حجم مشکوک در نماد نوین (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 8.86 م.ت و سرانه فروش 22.55 م.ت .
    • 12:28:38؛ حجم مشکوک در نماد سکرد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 6.61 م.ت .
    • 12:28:36؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 11.05 م.ت و سرانه فروش 10.49 م.ت .
    • 12:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:27:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کروی با حجم 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 138.98 م.ت و سرانه فروش 41.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 34.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:26:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 14.41 م.ت و سرانه فروش 5.26 م.ت .
    • 12:26:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:25:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:25:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:25:22؛ حجم مشکوک در نماد شکام (در آخرین قیمت %-4.38) با حجم 14.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 145.63 م.ت و سرانه فروش 478.96 م.ت .
    • 12:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:25:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-1.01) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.6 م.ت .
    • 12:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:24:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واتی با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.33 م.ت و سرانه فروش 32.96 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.38. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:24:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تجلی با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 91.74 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.02. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:24:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:24:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شتران با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 112.61 م.ت و سرانه فروش 18.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:23:10؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 10.39 م.ت و سرانه فروش 9.35 م.ت .
    • 12:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:21:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:21:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:21:24؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.46 م.ت و سرانه فروش 19.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:21:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:19:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 58 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:19:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:18:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شسپا با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 23.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:17:56؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %0.49) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 14.21 م.ت و سرانه فروش 5.60 م.ت .
    • 12:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1246 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 586 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:17:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.66 و سرانه خرید 95.68 م.ت و سرانه فروش 2.93 م.ت .
    • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1246 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 586 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:17:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غکورش با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 95.68 م.ت و سرانه فروش 2.93 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 32.66. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:17:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاوان با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 79.34 م.ت و سرانه فروش 33.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:16:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:16:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فسازان با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.59 م.ت و سرانه فروش 5.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 13.25 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 12:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:15:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:15:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:15:44؛ حجم مشکوک در نماد شکام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 9.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 59.73 م.ت و سرانه فروش 174.58 م.ت .
    • 12:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:15:28؛ حجم مشکوک در نماد شکام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 6.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 21.21 م.ت و سرانه فروش 50.48 م.ت .
    • 12:15:08؛ حجم مشکوک در نماد شکام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 21.36 م.ت و سرانه فروش 50.83 م.ت .
    • 12:15:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:14:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1725 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:13:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1711 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:13:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:11:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:11:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 882 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 706 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:10:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 835 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 706 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:10:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:09:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:05:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد کماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:04:54؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 18.87 م.ت و سرانه فروش 16.62 م.ت .
    • 12:04:41؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 20.81 م.ت .
    • 12:04:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 706 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:01:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 831 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 77.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 12:00:51؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 45.07 م.ت و سرانه فروش 24.13 م.ت .
    • 12:00:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:59:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:58:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1851 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:56:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:54:22؛ حجم مشکوک در نماد دفرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 9.50 م.ت و سرانه فروش 23.23 م.ت .
    • 11:54:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 844 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:53:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد کویر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 606 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:53:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:53:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کویر با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 85.77 م.ت و سرانه فروش 11.41 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:52:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:51:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:51:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:48:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:48:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:47:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:47:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:46:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:46:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:45:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:44:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرین با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.01 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:44:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:44:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرین با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.01 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:44:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:44:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:43:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:43:05؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.42 و سرانه خرید 13.17 م.ت و سرانه فروش 1.06 م.ت .
    • 11:41:41؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 13.35 م.ت و سرانه فروش 8.33 م.ت .
    • 11:41:13؛ حجم مشکوک در نماد دپارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 10.11 م.ت .
    • 11:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:40:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:39:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:38:38؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 40.61 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت .
    • 11:38:23؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 6.04 م.ت و سرانه فروش 10.08 م.ت .
    • 11:37:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:36:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:36:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:36:35؛ حجم مشکوک در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.97 و سرانه خرید 15.56 م.ت و سرانه فروش 5.24 م.ت .
    • 11:36:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:35:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:35:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 791 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 774 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:34:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:34:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپدیس با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.57 م.ت و سرانه فروش 26.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:31:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:29:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 41.28 م.ت و سرانه فروش 20.94 م.ت .
    • 11:29:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:28:39؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساپا با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.60 م.ت و سرانه فروش 33.62 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.40. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:28:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 114.53 و سرانه خرید 108.80 م.ت و سرانه فروش 0.95 م.ت .
    • 11:27:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:26:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 589 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 106.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:26:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:25:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:25:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:25:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:24:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ذوب با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.54 م.ت و سرانه فروش 23.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:22:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:22:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:21:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 14.92 م.ت و سرانه فروش 5.27 م.ت .
    • 11:21:50؛ حجم مشکوک در نماد فیروزه (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 18.46 م.ت و سرانه فروش 26.86 م.ت .
    • 11:21:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 104.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:20:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:20:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:17:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:17:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 914 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:17:16؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 23.31 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت .
    • 11:16:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:16:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:15:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:13:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 48.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:12:52؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 19.90 م.ت .
    • 11:12:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:12:52؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 19.90 م.ت .
    • 11:11:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قجام با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.74 م.ت و سرانه فروش 77.65 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.24. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 11:11:45؛ حجم مشکوک در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 20.20 م.ت و سرانه فروش 22.85 م.ت .
    • 11:11:24؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 29.57 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .
    • 11:11:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 906 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 615 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 74.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:10:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:09:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:09:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:09:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد امید (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:08:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:08:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 51.25 م.ت و سرانه فروش 105.24 م.ت .
    • 11:07:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:06:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:04:52؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 15.82 م.ت و سرانه فروش 9.46 م.ت .
    • 11:04:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:04:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.89 و سرانه خرید 83.47 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .
    • 11:04:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.89 و سرانه خرید 83.47 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .
    • 11:03:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:03:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:02:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 11:01:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 220 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 445 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:59:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:59:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:59:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:59:10؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .
    • 10:59:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد کگل (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:58:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:58:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:57:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:57:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شخارک (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:56:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:56:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:56:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:56:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 28.55 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .
    • 10:55:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:55:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکمک (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:55:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 33.75 م.ت و سرانه فروش 14.51 م.ت .
    • 10:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 625 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:55:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 944 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:54:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:54:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:53:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 28.46 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .
    • 10:53:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 921 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:52:28؛ حجم مشکوک در نماد وزمین (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 14.76 م.ت و سرانه فروش 38.03 م.ت .
    • 10:52:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:52:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:52:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 937 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 71.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1444 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:51:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 935 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:50:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:50:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:49:31؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 9.94 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .
    • 10:49:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:48:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:47:38؛ حجم مشکوک در نماد شخارک (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 5.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 29.31 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .
    • 10:47:11؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 23.07 م.ت و سرانه فروش 9.53 م.ت .
    • 10:45:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:44:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:44:20؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 14.66 م.ت و سرانه فروش 11.24 م.ت .
    • 10:43:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 962 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:43:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:42:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 927 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:42:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 980 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 67.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:42:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:41:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 38.85 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .
    • 10:41:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:41:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:41:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %1.00) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.6 م.ت .
    • 10:40:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 97.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:39:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 198 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 96.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:38:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:38:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:37:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:37:45؛ حجم مشکوک در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 24.23 م.ت و سرانه فروش 24.00 م.ت .
    • 10:37:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 94.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:37:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:37:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:36:51؛ حجم مشکوک در نماد شاراک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 38.70 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .
    • 10:36:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاراک با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.70 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 10:36:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:36:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:36:32؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 4.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 66.26 م.ت و سرانه فروش 30.79 م.ت .
    • 10:36:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:34:54؛ حجم مشکوک در نماد امید (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 4.99 م.ت و سرانه فروش 23.78 م.ت .
    • 10:34:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:34:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:33:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد امید (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:33:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 22.24 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .
    • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:33:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:32:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:31:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 1008 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 638 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:31:50؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 19.23 م.ت و سرانه فروش 35.91 م.ت .
    • 10:31:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:31:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:29:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 91.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:29:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 1609 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1616 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:28:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:28:51؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 135.98 و سرانه خرید 118.30 م.ت و سرانه فروش 0.87 م.ت .
    • 10:28:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:28:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:28:06؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 69.67 م.ت و سرانه فروش 40.49 م.ت .
    • 10:28:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 973 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 638 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:27:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شمواد با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 70.33 م.ت و سرانه فروش 40.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 10:27:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:26:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:26:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:25:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 32.94 م.ت و سرانه فروش 17.64 م.ت .
    • 10:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:24:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:24:43؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.91 و سرانه خرید 57.81 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت .
    • 10:24:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:24:27؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 31.30 م.ت .
    • 10:24:26؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 31.53 م.ت .
    • 10:24:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 174 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 506 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 90.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:24:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:23:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دلر با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.80 م.ت و سرانه فروش 68.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.37. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 10:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:22:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:22:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 508 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 82.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 672 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:21:55؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 24.15 م.ت و سرانه فروش 59.03 م.ت .
    • 10:19:49؛ حجم مشکوک در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %3.49) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 27.57 م.ت و سرانه فروش 38.94 م.ت .
    • 10:19:30؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.37 م.ت و سرانه فروش 13.87 م.ت .
    • 10:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1437 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:18:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:17:43؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 37.53 م.ت و سرانه فروش 34.19 م.ت .
    • 10:17:34؛ حجم مشکوک در نماد کاذر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 27.98 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .
    • 10:17:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحصا با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.30 م.ت و سرانه فروش 38.15 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 10:16:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 565 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 80.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 941 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 646 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:15:09؛ حجم مشکوک در نماد وملی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 29.38 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .
    • 10:15:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.29 و سرانه خرید 53.15 م.ت و سرانه فروش 10.04 م.ت .
    • 10:14:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:14:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-3.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:14:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:14:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:13:49؛ حجم مشکوک در نماد وایران (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 21.98 م.ت و سرانه فروش 24.18 م.ت .
    • 10:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:13:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 957 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:12:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وملی با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.59 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.02. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 10:12:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:11:58؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %1.11) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 15.82 م.ت و سرانه فروش 27.33 م.ت .
    • 10:11:25؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 8.15 م.ت و سرانه فروش 8.78 م.ت .
    • 10:11:18؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 8.16 م.ت و سرانه فروش 8.80 م.ت .
    • 10:10:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:10:49؛ حجم مشکوک در نماد شوینده (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 13.68 م.ت و سرانه فروش 10.04 م.ت .
    • 10:10:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شکبیر (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .
    • 10:10:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:10:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شکبیر (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .
    • 10:08:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:08:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:07:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:06:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 1186 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1024 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:05:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:05:24؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 8.87 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .
    • 10:05:23؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 18.11 م.ت .
    • 10:05:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:05:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:04:49؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.82 و سرانه خرید 73.86 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .
    • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:04:30؛ حجم مشکوک در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 14.16 م.ت .
    • 10:04:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:04:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کلوند با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.35 م.ت و سرانه فروش 11.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.93. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 10:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:03:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.66 م.ت و سرانه فروش 7.07 م.ت .
    • 10:03:35؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 33.71 م.ت و سرانه فروش 14.93 م.ت .
    • 10:02:48؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 36.85 م.ت و سرانه فروش 37.76 م.ت .
    • 10:02:20؛ حجم مشکوک در نماد کلوند (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 35.05 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .
    • 10:01:52؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.18 م.ت و سرانه فروش 13.74 م.ت .
    • 10:01:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 987 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:01:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 581 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:01:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 15.17 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
    • 10:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:00:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.1 م.ت .
    • 10:00:53؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.91 و سرانه خرید 69.98 م.ت و سرانه فروش 7.06 م.ت .
    • 10:00:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 712 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 614 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 79.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 10:00:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:59:52؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 9.19 م.ت .
    • 09:59:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:59:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 729 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 663 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 78.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:58:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:57:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:57:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:56:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:56:30؛ حجم مشکوک در نماد واتی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 35.90 م.ت و سرانه فروش 24.92 م.ت .
    • 09:55:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتوزیع با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.91 م.ت و سرانه فروش 27.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:55:27؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .
    • 09:55:26؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .
    • 09:55:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 129 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 77.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:54:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 44.93 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .
    • 09:54:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 44.93 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .
    • 09:54:49؛ حجم مشکوک در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 43.98 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت .
    • 09:54:41؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 44.93 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .
    • 09:54:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:53:50؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 18.81 م.ت و سرانه فروش 11.02 م.ت .
    • 09:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:52:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:52:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:52:31؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 22.94 م.ت و سرانه فروش 29.60 م.ت .
    • 09:52:30؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 32.29 م.ت و سرانه فروش 17.81 م.ت .
    • 09:52:29؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 22.94 م.ت و سرانه فروش 29.60 م.ت .
    • 09:52:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:52:12؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %0.60) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 14.12 م.ت و سرانه فروش 5.38 م.ت .
    • 09:51:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد رکیش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:50:56؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 8.51 م.ت .
    • 09:50:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:50:45؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.36 و سرانه خرید 75.27 م.ت و سرانه فروش 14.03 م.ت .
    • 09:50:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:50:23؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 28.14 م.ت .
    • 09:50:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 769 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 74.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:50:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:49:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد رکیش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:49:31؛ حجم مشکوک در نماد رکیش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 13.96 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت .
    • 09:49:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 764 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:49:17؛ حجم مشکوک در نماد شبریز (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 19.44 م.ت و سرانه فروش 20.38 م.ت .
    • 09:49:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 7.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.1 م.ت .
    • 09:48:52؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 7.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 29.89 م.ت و سرانه فروش 35.31 م.ت .
    • 09:48:42؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 7.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 29.80 م.ت و سرانه فروش 35.20 م.ت .
    • 09:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:48:28؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 50.35 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت .
    • 09:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:48:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:47:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:47:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 762 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:47:14؛ حجم مشکوک در نماد فکمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 8.46 م.ت و سرانه فروش 35.01 م.ت .
    • 09:46:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:46:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:45:58؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.70) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 9.99 م.ت و سرانه فروش 34.06 م.ت .
    • 09:45:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.3 م.ت .
    • 09:45:23؛ حجم مشکوک در نماد شخارک (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 45.14 م.ت و سرانه فروش 22.49 م.ت .
    • 09:45:17؛ حجم مشکوک در نماد زشریف (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 44.47 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .
    • 09:45:10؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-3.48) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 10.54 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
    • 09:44:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.4 م.ت .
    • 09:44:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:44:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:44:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:44:15؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %0.89) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
    • 09:44:15؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.37 و سرانه خرید 41.06 م.ت و سرانه فروش 12.18 م.ت .
    • 09:44:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:44:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:43:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:43:54؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 9.53 م.ت .
    • 09:43:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:43:30؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوی (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 18.39 م.ت و سرانه فروش 10.02 م.ت .
    • 09:43:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-1.57) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .
    • 09:43:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 790 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:42:56؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 15.82 م.ت و سرانه فروش 14.83 م.ت .
    • 09:42:50؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 31.85 م.ت و سرانه فروش 20.00 م.ت .
    • 09:42:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 68.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:42:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:42:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .
    • 09:42:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:41:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:41:39؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 28.64 م.ت و سرانه فروش 28.42 م.ت .
    • 09:41:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:40:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:40:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 698 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:39:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:39:21؛ حجم مشکوک در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 41.68 م.ت و سرانه فروش 25.33 م.ت .
    • 09:39:03؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 22.84 م.ت و سرانه فروش 29.79 م.ت .
    • 09:38:59؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 30.49 م.ت .
    • 09:38:59؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.61 م.ت و سرانه فروش 20.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:38:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 816 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 721 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:38:02؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 49.52 م.ت و سرانه فروش 59.70 م.ت .
    • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 49.52 م.ت و سرانه فروش 59.70 م.ت .
    • 09:37:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 983 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 28.57 م.ت و سرانه فروش 29.24 م.ت .
    • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 49.52 م.ت و سرانه فروش 59.70 م.ت .
    • 09:37:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 983 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:37:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 787 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 721 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 61.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:37:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1781 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:37:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:37:12؛ حجم مشکوک در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 15.30 م.ت و سرانه فروش 5.48 م.ت .
    • 09:37:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 913 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:37:04؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 14.49 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت .
    • 09:36:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 1106 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:36:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:36:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 1075 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:36:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:36:25؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 22.87 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت .
    • 09:36:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 1091 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:35:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:34:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 769 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 9.47 م.ت و سرانه فروش 10.49 م.ت .
    • 09:34:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:34:38؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.74) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.88 م.ت و سرانه فروش 15.39 م.ت .
    • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 741 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:34:13؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 25.36 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت .
    • 09:34:13؛ حجم مشکوک در نماد زفکا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 33.75 م.ت و سرانه فروش 62.75 م.ت .
    • 09:34:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 1091 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:33:54؛ حجم مشکوک در نماد کویر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 31.82 و سرانه خرید 179.16 م.ت و سرانه فروش 5.63 م.ت .
    • 09:33:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:33:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 340.6 م.ت .
    • 09:33:28؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 18.12 م.ت و سرانه فروش 15.03 م.ت .
    • 09:33:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:33:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 340.6 م.ت .
    • 09:33:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملی (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:32:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.41 و سرانه خرید 50.90 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت .
    • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 984 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد وملی (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
    • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 984 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد زکوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 28.88 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .
    • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد وملی (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
    • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 984 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:32:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:32:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 821 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 751 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:32:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 25.34 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت .
    • 09:32:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 25.34 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت .
    • 09:32:10؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.11) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.78 و سرانه خرید 30.10 م.ت و سرانه فروش 4.44 م.ت .
    • 09:32:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 751 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:31:54؛ حجم مشکوک در نماد فکمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 7.42 م.ت و سرانه فروش 27.33 م.ت .
    • 09:31:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 818 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:31:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.5 م.ت .
    • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:31:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فکمند (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:31:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 987 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 985 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:30:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 25.70 م.ت و سرانه فروش 22.89 م.ت .
    • 09:30:52؛ حجم مشکوک در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 36.80 م.ت و سرانه فروش 22.72 م.ت .
    • 09:30:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:30:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 52.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:30:14؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 25.27 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .
    • 09:30:09؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.92 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت .
    • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 775 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:30:04؛ حجم مشکوک در نماد شخارک (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 53.42 م.ت و سرانه فروش 27.64 م.ت .
    • 09:29:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:29:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-3.46) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .
    • 09:29:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-3.26) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت .
    • 09:29:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-3.46) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت .
    • 09:29:43؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 60.19 م.ت و سرانه فروش 25.06 م.ت .
    • 09:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:29:26؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 7.68 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت .
    • 09:29:26؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 23.64 م.ت و سرانه فروش 20.80 م.ت .
    • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:29:14؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 7.68 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت .
    • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:29:07؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 4.78 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت .
    • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:28:53؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 13.18 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
    • 09:28:53؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 34.10 م.ت .
    • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.39) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 32.11 م.ت .
    • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد شلیا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 55.22 م.ت و سرانه فروش 19.44 م.ت .
    • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.39) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 32.11 م.ت .
    • 09:28:40؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.65 و سرانه خرید 97.69 م.ت و سرانه فروش 6.67 م.ت .
    • 09:28:19؛ حجم مشکوک در نماد خرینگ (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 17.91 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت .
    • 09:28:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.76) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.47 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت .
    • 09:28:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 1037 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 985 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:27:53؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 41.88 م.ت و سرانه فروش 35.92 م.ت .
    • 09:27:33؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.76) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 26.24 م.ت و سرانه فروش 36.35 م.ت .
    • 09:27:26؛ حجم مشکوک در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت .
    • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 38.99 م.ت .
    • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 29.41 م.ت و سرانه فروش 24.63 م.ت .
    • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 38.99 م.ت .
    • 09:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:27:08؛ حجم مشکوک در نماد کترام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 177.31 م.ت و سرانه فروش 66.73 م.ت .
    • 09:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:27:03؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %-1.82) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 18.20 م.ت و سرانه فروش 40.44 م.ت .
    • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 6029 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:26:59؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 177.31 م.ت و سرانه فروش 66.73 م.ت .
    • 09:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلیا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:26:49؛ حجم مشکوک در نماد شخارک (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 51.86 م.ت و سرانه فروش 28.34 م.ت .
    • 09:26:49؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد کترام با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5.72 م.ت و سرانه فروش 59.09 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.10. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:26:46؛ حجم مشکوک در نماد کترام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 5.72 م.ت و سرانه فروش 59.09 م.ت .
    • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.42 و سرانه خرید 96.79 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت .
    • 09:26:13؛ حجم مشکوک در نماد وبانک (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 13.02 م.ت .
    • 09:25:53؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 45.79 م.ت و سرانه فروش 20.24 م.ت .
    • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 25.26 م.ت و سرانه فروش 20.25 م.ت .
    • 09:25:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.21 م.ت و سرانه فروش 34.95 م.ت .
    • 09:25:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2414 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:25:11؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 26.47 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت .
    • 09:25:01؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 22.75 م.ت و سرانه فروش 66.36 م.ت .
    • 09:24:55؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فنفت با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.75 م.ت و سرانه فروش 66.36 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:24:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوینده (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.43 م.ت و سرانه فروش 9.32 م.ت .
    • 09:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 738 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:24:40؛ حجم مشکوک در نماد شگویا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 6.08 م.ت .
    • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 51.65 م.ت و سرانه فروش 31.82 م.ت .
    • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 141.46 م.ت و سرانه فروش 44.30 م.ت .
    • 09:24:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:24:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:24:26؛ حجم مشکوک در نماد کگل (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.52 م.ت و سرانه فروش 23.58 م.ت .
    • 09:24:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:24:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1875 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:24:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کبافق با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:24:08؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 24.72 م.ت و سرانه فروش 21.62 م.ت .
    • 09:24:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کبافق با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 36.51 م.ت و سرانه فروش 48.17 م.ت .
    • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت .
    • 09:24:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .
    • 09:23:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت .
    • 09:23:55؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 25.60 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .
    • 09:23:51؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 25.60 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .
    • 09:23:51؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 64.22 م.ت و سرانه فروش 20.53 م.ت .
    • 09:23:48؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 64.22 م.ت و سرانه فروش 20.53 م.ت .
    • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:23:26؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 12.57 م.ت .
    • 09:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 596 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:23:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1071 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 985 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:23:12؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حگردش با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.84. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:22:55؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 15.78 م.ت و سرانه فروش 11.51 م.ت .
    • 09:22:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:22:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .
    • 09:22:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت .
    • 09:22:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:22:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت .
    • 09:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 717 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:21:47؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 48.23 م.ت و سرانه فروش 23.12 م.ت .
    • 09:21:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:21:39؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 17.61 م.ت و سرانه فروش 48.45 م.ت .
    • 09:21:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:21:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:20:45؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 14.43 م.ت .
    • 09:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:20:33؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 32.37 م.ت و سرانه فروش 19.81 م.ت .
    • 09:20:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنیک (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.88 و سرانه خرید 63.07 م.ت و سرانه فروش 16.24 م.ت .
    • 09:20:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.93 و سرانه خرید 67.74 م.ت و سرانه فروش 1.74 م.ت .
    • 09:20:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.93 و سرانه خرید 67.74 م.ت و سرانه فروش 1.74 م.ت .
    • 09:20:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 917 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:20:07؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.90 و سرانه خرید 67.68 م.ت و سرانه فروش 1.74 م.ت .
    • 09:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:20:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:20:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:20:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:19:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:19:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.91 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت .
    • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 13.12 م.ت و سرانه فروش 23.86 م.ت .
    • 09:19:35؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 10.31 م.ت و سرانه فروش 9.52 م.ت .
    • 09:19:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:19:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 570 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 522 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:18:47؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 29.78 م.ت و سرانه فروش 23.74 م.ت .
    • 09:18:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 522 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:18:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 919 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:18:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:18:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.90 و سرانه خرید 29.95 م.ت و سرانه فروش 7.67 م.ت .
    • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت .
    • 09:17:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت .
    • 09:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1727 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:47؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 17.19 م.ت و سرانه فروش 167.44 م.ت .
    • 09:17:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:18؛ حجم مشکوک در نماد رنیک (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.12 و سرانه خرید 79.65 م.ت و سرانه فروش 15.55 م.ت .
    • 09:17:14؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-1.74) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 24.80 م.ت و سرانه فروش 34.63 م.ت .
    • 09:17:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:17:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پارسان با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 167.19 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 12.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
    • 09:16:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-2.51) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 25.08 م.ت و سرانه فروش 34.93 م.ت .
    • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد کلر (در آخرین قیمت %3.26) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 16.99 م.ت .
    • 09:16:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2597 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:42؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 21.44 م.ت و سرانه فروش 25.13 م.ت .
    • 09:16:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2597 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 911 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:16:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:15:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1823 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1049 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:15:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنیک (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 118.91 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
    • 09:15:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنیک (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 118.91 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
    • 09:15:47؛ حجم مشکوک در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 10.48 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .
    • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد شاراک (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 27.00 م.ت و سرانه فروش 16.57 م.ت .
    • 09:15:42؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 22.49 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .
    • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 21.97 م.ت و سرانه فروش 74.05 م.ت .
    • 09:15:37؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 16.33 م.ت .
    • 09:15:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:15:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت .
    • 09:15:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1621 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1049 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:15:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.0 م.ت .
    • 09:15:19؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
    • 09:15:17؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 88.50 م.ت و سرانه فروش 45.43 م.ت .
    • 09:15:17؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 14.24 م.ت .
    • 09:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 930 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:15:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت .
    • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت .
    • 09:14:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 708 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 568 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:48؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 24.51 م.ت .
    • 09:14:36؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.01 و سرانه خرید 53.20 م.ت و سرانه فروش 1.97 م.ت .
    • 09:14:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 939 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 714 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1349 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1049 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 909 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 705 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:23؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-1.67) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 25.12 م.ت و سرانه فروش 27.71 م.ت .
    • 09:14:20؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 38.52 م.ت و سرانه فروش 34.85 م.ت .
    • 09:14:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 739 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 568 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:12؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 40.34 م.ت و سرانه فروش 36.52 م.ت .
    • 09:14:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2246 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:07؛ حجم مشکوک در نماد رنیک (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 31.75 و سرانه خرید 194.02 م.ت و سرانه فروش 6.11 م.ت .
    • 09:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:14:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2329 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:55؛ حجم مشکوک در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 25.87 م.ت و سرانه فروش 171.06 م.ت .
    • 09:13:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2005 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 798 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:40؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 71.99 و سرانه خرید 997.75 م.ت و سرانه فروش 13.86 م.ت .
    • 09:13:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 910 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:13:07؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %1.26) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 25.06 م.ت و سرانه فروش 12.96 م.ت .
    • 09:12:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفکا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنیک (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.91 و سرانه خرید 189.62 م.ت و سرانه فروش 32.10 م.ت .
    • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد زفکا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 38.37 م.ت و سرانه فروش 41.25 م.ت .
    • 09:12:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنیک (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:25؛ حجم مشکوک در نماد دتوزیع (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 41.18 م.ت و سرانه فروش 30.04 م.ت .
    • 09:12:22؛ حجم مشکوک در نماد رنیک (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 3.53 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت .
    • 09:12:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1354 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1869 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:12:06؛ حجم مشکوک در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %3.78) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 25.58 م.ت و سرانه فروش 25.36 م.ت .
    • 09:12:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:46؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.89 و سرانه خرید 45.15 م.ت و سرانه فروش 15.60 م.ت .
    • 09:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1930 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 1081 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:11:07؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت .
    • 09:10:57؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.22) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 28.09 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت .
    • 09:10:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:10:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1107 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:10:25؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت .
    • 09:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 1690 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:10:10؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 8.73 م.ت .
    • 09:09:46؛ حجم مشکوک در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 243.51 م.ت و سرانه فروش 107.59 م.ت .
    • 09:09:45؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 29.20 م.ت و سرانه فروش 11.91 م.ت .
    • 09:09:45؛ حجم مشکوک در نماد شبریز (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 11.98 م.ت .
    • 09:09:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:09:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.67 و سرانه خرید 165.26 م.ت و سرانه فروش 35.41 م.ت .
    • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 23.54 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت .
    • 09:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 1908 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:08:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 1958 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2405 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:08:44؛ حجم مشکوک در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.37 م.ت و سرانه فروش 18.20 م.ت .
    • 09:08:30؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.46 و سرانه خرید 173.97 م.ت و سرانه فروش 39.05 م.ت .
    • 09:08:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1536 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 624 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.69 و سرانه خرید 59.63 م.ت و سرانه فروش 22.14 م.ت .
    • 09:08:20؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 74.47 م.ت و سرانه فروش 35.12 م.ت .
    • 09:08:11؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 4.02 م.ت و سرانه فروش 3.27 م.ت .
    • 09:08:05؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 104.01 و سرانه خرید 1828.53 م.ت و سرانه فروش 17.58 م.ت .
    • 09:07:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:07:53؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 27.49 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .
    • 09:07:53؛ حجم مشکوک در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 17.89 م.ت و سرانه فروش 12.19 م.ت .
    • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1693 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 671 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:07:37؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 36.44 م.ت و سرانه فروش 24.71 م.ت .
    • 09:07:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1753 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:07:24؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 32.62 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت .
    • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-0.59) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 18.21 م.ت و سرانه فروش 33.44 م.ت .
    • 09:07:18؛ حجم مشکوک در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 129.67 م.ت و سرانه فروش 80.78 م.ت .
    • 09:07:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 751 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1035 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:07:07؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.58 م.ت و سرانه فروش 32.73 م.ت .
    • 09:06:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 992 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:06:50؛ حجم مشکوک در نماد غکورش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 29.17 و سرانه خرید 82.56 م.ت و سرانه فروش 2.83 م.ت .
    • 09:06:40؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 31.37 م.ت و سرانه فروش 67.96 م.ت .
    • 09:06:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3410 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:06:20؛ حجم مشکوک در نماد حسینا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 52.77 و سرانه خرید 414.80 م.ت و سرانه فروش 7.86 م.ت .
    • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد حسینا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 52.77 و سرانه خرید 414.80 م.ت و سرانه فروش 7.86 م.ت .
    • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد زفکا (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 36.39 م.ت و سرانه فروش 64.57 م.ت .
    • 09:06:10؛ حجم مشکوک در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 113.12 م.ت و سرانه فروش 66.63 م.ت .
    • 09:05:58؛ حجم مشکوک در نماد زفکا (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 28.41 م.ت و سرانه فروش 48.18 م.ت .
    • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.48 و سرانه خرید 84.41 م.ت و سرانه فروش 18.85 م.ت .
    • 09:05:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 2428 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 909 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:05:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 926 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 71.52 م.ت و سرانه فروش 38.95 م.ت .
    • 09:05:08؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %3.05) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 32.27 م.ت .
    • 09:04:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 2828 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 976 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد دتوزیع (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 53.82 م.ت و سرانه فروش 37.19 م.ت .
    • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 59.98 م.ت و سرانه فروش 89.97 م.ت .
    • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1708 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:24؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 15.68 م.ت و سرانه فروش 67.73 م.ت .
    • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1708 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:23؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 15.68 م.ت و سرانه فروش 67.73 م.ت .
    • 09:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2321 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2953 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:04:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2953 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2343 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1076 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:49؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 26.46 م.ت و سرانه فروش 48.12 م.ت .
    • 09:03:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3727 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4645 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2563 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2294 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 6115 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2462 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2294 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2412 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:03:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:57؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 44.69 م.ت و سرانه فروش 71.39 م.ت .
    • 09:02:54؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 42.49 م.ت و سرانه فروش 23.76 م.ت .
    • 09:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 2795 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 27.76 م.ت و سرانه فروش 48.24 م.ت .
    • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.32 و سرانه خرید 77.01 م.ت و سرانه فروش 23.17 م.ت .
    • 09:02:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3067 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 3046 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3658 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 27.52 م.ت و سرانه فروش 47.38 م.ت .
    • 09:02:32؛ حجم مشکوک در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 39.48 م.ت و سرانه فروش 67.79 م.ت .
    • 09:02:22؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 18.42 م.ت و سرانه فروش 49.20 م.ت .
    • 09:02:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.49 و سرانه خرید 123.94 م.ت و سرانه فروش 11.81 م.ت .
    • 09:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2623 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:11؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 58.02 م.ت و سرانه فروش 24.75 م.ت .
    • 09:02:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1108 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 595 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.15 و سرانه خرید 121.48 م.ت و سرانه فروش 11.97 م.ت .
    • 09:01:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1921 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1094 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.55 و سرانه خرید 140.72 م.ت و سرانه فروش 30.92 م.ت .
    • 09:01:25؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 65.70 م.ت و سرانه فروش 136.01 م.ت .
    • 09:01:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:01:20؛ حجم مشکوک در نماد سپید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.17 و سرانه خرید 114.77 م.ت و سرانه فروش 22.22 م.ت .
    • 09:01:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتوزیع (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1312 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1508 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:01:04؛ حجم مشکوک در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 25.81 و سرانه خرید 1382.68 م.ت و سرانه فروش 53.57 م.ت .
    • 09:01:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5531 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد بکاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 51.53 م.ت و سرانه فروش 19.34 م.ت .
    • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.13 و سرانه خرید 135.93 م.ت و سرانه فروش 32.93 م.ت .
    • 09:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 4690 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4871 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:00:49؛ حجم مشکوک در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.81 و سرانه خرید 75.53 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت .
    • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %4.05) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 74.64 م.ت و سرانه فروش 60.54 م.ت .
    • 09:00:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5800 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 49.65 م.ت و سرانه فروش 42.93 م.ت .
    • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.97 و سرانه خرید 104.38 م.ت و سرانه فروش 17.49 م.ت .
    • 09:00:43؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 49.65 م.ت و سرانه فروش 42.93 م.ت .
    • 09:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3303 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
    • پیش گشایش

    • سنگین ترین صف خرید ها

    • 1- نماد شتران با ارزش صف خرید 120.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 122.84 م.ت .
    • 2- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 116.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.65 م.ت .
    • 3- نماد فایرا با ارزش صف خرید 65.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.21 م.ت .
    • 4- نماد شلرد با ارزش صف خرید 59.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 147.87 م.ت .
    • 5- نماد کروی با ارزش صف خرید 52.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.49 م.ت .
    • سنگین ترین صف فروش ها
    • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 25.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.09 م.ت .
    • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 21.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.78 م.ت .
    • 3- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 21.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.08 م.ت .
    • 4- نماد شرنگی با ارزش صف فروش 14.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.95 م.ت .
    • 5- نماد حفارس با ارزش صف فروش 13.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 47.27 م.ت .
    • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
    • 1- نماد حسینا با ارزش صف خرید 6.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 509.98 م.ت .
    • 2- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 29.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 487.33 م.ت .
    • 3- نماد بالاس با ارزش صف خرید 9.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 332.76 م.ت .
    • 4- نماد حسیر با ارزش صف خرید 2.69 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 268.94 م.ت .
    • 5- نماد خراسان با ارزش صف خرید 2.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 258.89 م.ت .
    • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
    • 1- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 21.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.08 م.ت .
    • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 25.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.09 م.ت .
    • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 21.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.78 م.ت .
    • 4- نماد کترام با ارزش صف فروش 3.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 70.45 م.ت .
    • 5- نماد شرنگی با ارزش صف فروش 14.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.95 م.ت .
    • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
    • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

    • برترین حجم مشکوک های دیروز

    • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 332.73 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 241.45 میلیارد تومان .
    • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 223.36 میلیون سهم (2.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 139.80 میلیارد تومان .
    • 3- نماد حکشتی با حجم معاملات 44.90 میلیون سهم (2.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.49 میلیارد تومان .
    • 4- نماد کچاد با حجم معاملات 30.20 میلیون سهم (6.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.47 میلیارد تومان .
    • 5- نماد زشگزا با حجم معاملات 63.43 میلیون سهم (13.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.50 میلیارد تومان .
    • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

    • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 75.02 میلیارد تومان و حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 2- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 67.12 میلیارد تومان و حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 3- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 62.17 میلیارد تومان و حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 47.00 میلیارد تومان و حجم 2.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 5- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 44.48 میلیارد تومان و حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

    • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 130.53 میلیارد تومان و حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 2- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 53.19 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 3- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 34.07 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 4- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 21.93 میلیارد تومان و حجم 1.1 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.01 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .
    • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

    • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 197.12 میلیارد تومان .
    • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 72.06 میلیارد تومان .
    • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 24.17 میلیارد تومان .
    • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان .
    • 5- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 19.22 میلیارد تومان .
    • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

    • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 238.59 میلیارد تومان .
    • 2- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 14.91 میلیارد تومان .
    • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.06 میلیارد تومان .
    • 4- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان .
    • 5- گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با برآیند خروج پول درشت 5.09 میلیارد تومان .
    • صف خریدهای بارز دیروز

    • 1- نماد فایرا با ارزش صف خرید 43.20 میلیارد تومان .
    • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 15.41 میلیارد تومان .
    • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 13.35 میلیارد تومان .
    • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.15 میلیارد تومان .
    • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 7.56 میلیارد تومان .
    • 6- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.17 میلیارد تومان .
    • 7- نماد گکیش با ارزش صف خرید 2.02 میلیارد تومان .

     


تعداد بازدید : 743

ثبت نظر

ارسال