گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • دوشنبه 23 اسفند 1400 ساعت 13:4
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز دوشنبه 23 اسفند 1400

 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد شلرد با حجم معاملات 118.21 میلیون سهم (13.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 137.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 4.39 میلیون سهم (7.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شکام با حجم معاملات 12.84 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.69 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شیران با حجم معاملات 9.98 میلیون سهم (4.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پتایر با حجم معاملات 97.19 میلیون سهم (4.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.98 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.40 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق کارا با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 30.86 میلیارد تومان و حجم 13.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بشهاب با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان و حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.65 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق سپر با برآیند خروج پول درشت 15.19 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شکام با برآیند خروج پول درشت 14.45 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 78.82 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 27.29 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 24.67 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی با برآیند خروج پول درشت 22.82 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 22.46 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز

 • 1- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 9.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.23 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بمیلا با ارزش صف خرید 8.03 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 5.36 میلیارد تومان .
 • 6- نماد دماوند با ارزش صف خرید 5.26 میلیارد تومان .
 • 7- نماد اوان با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان .
 • 8- نماد تکنو با ارزش صف خرید 0.69 میلیارد تومان .
 •  
 • پیش گشایش بازار ...

 • سنگین ترین صف خرید ها

 • 1- نماد کدما با ارزش صف خرید 45.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.62 م.ت .
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 35.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.30 م.ت .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 29.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.57 م.ت .
 • 4- نماد خبنیان با ارزش صف خرید 19.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 20.47 م.ت .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 16.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 67.25 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 18.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.64 م.ت .
 • 2- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 10.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.14 م.ت .
 • 3- نماد زنجان با ارزش صف فروش 9.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 33.32 م.ت .
 • 4- نماد خنصیر با ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.08 م.ت .
 • 5- نماد شرنگی با ارزش صف فروش 6.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.37 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 10.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 206.32 م.ت .
 • 2- نماد اوان با ارزش صف خرید 12.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.66 م.ت .
 • 3- نماد دکپسول با ارزش صف خرید 12.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.84 م.ت .
 • 4- نماد بمیلا با ارزش صف خرید 9.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.91 م.ت .
 • 5- نماد شلرد با ارزش صف خرید 35.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.30 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد پارتا با ارزش صف فروش 5.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.30 م.ت .
 • 2- نماد مفاخر با ارزش صف فروش 3.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 168.96 م.ت .
 • 3- نماد توسن با ارزش صف فروش 5.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.53 م.ت .
 • 4- نماد قنقش با ارزش صف فروش 4.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 112.64 م.ت .
 • 5- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 5.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.10 م.ت .
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد میدکو با حجم معاملات 21.17 میلیون سهم (3.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 94.69 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وگردش با حجم معاملات 71.88 میلیون سهم (3.4 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 77.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وآذر با حجم معاملات 5.41 میلیون سهم (2.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.45 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگین با حجم معاملات 7.96 میلیون سهم (4.12 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.95 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شیراز با حجم معاملات 3.77 میلیون سهم (3.6 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 24.29 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 11.85 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 8.10 میلیارد تومان و حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 6.31 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بالاس با برآیند ورود پول درشت 5.74 میلیارد تومان و حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 21.71 میلیارد تومان و حجم 3.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 14.36 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 12.87 میلیارد تومان و حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 10.86 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 10.60 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 7.30 میلیارد تومان .
 • 2- گروه پیمانکاری صنعتی با برآیند ورود پول درشت 5.93 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 35.11 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.83 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 17.66 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 16.93 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 13.55 میلیارد تومان .

نقشه بازار بورس ایران

 • صف خریدهای بارز دیروز

 • 1- نماد شلرد با ارزش صف خرید 27.27 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.16 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.01 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثقزوی با ارزش صف خرید 5.98 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بمیلا با ارزش صف خرید 3.93 میلیارد تومان .

 


تعداد بازدید : 460

ثبت نظر

ارسال