گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در سه شنبه 30 فروردین 1401

 • سه شنبه 30 فروردین 1401 ساعت 13:18
 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 209.73 میلیون سهم .
 • 2- نماد ختوقا با حجم معاملات 184.16 میلیون سهم .
 • 3- نماد سپید با حجم معاملات 25.68 میلیون سهم .
 • 4- نماد گدنا با حجم معاملات 31.78 میلیون سهم .
 • 5- نماد فلوله با حجم معاملات 211.13 میلیون سهم .

آموزش بورس

 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 36.53 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 33.70 میلیارد تومان .
 • 3- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 14.21 میلیارد تومان .
 • 5- نماد چکارن با برآیند ورود پول درشت 13.30 میلیارد تومان .

آموزش بورس

 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 40.41 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شبریز با برآیند خروج پول درشت 15.56 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبیر با برآیند خروج پول درشت 13.60 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فملی با برآیند خروج پول درشت 13.25 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 11.70 میلیارد تومان .

آموزش بورس

 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 42.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 16.70 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات کاغذی با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان .
 • 5- گروه مواد و محصولات دارویی با برآیند ورود پول درشت 10.69 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 39.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 23.76 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 22.54 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سیمان، آهک و گچ با برآیند خروج پول درشت 14.72 میلیارد تومان .
 • 5- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 14.20 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی.
 • 12:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 12:29:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 12:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پیزد.
 • 12:29:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی.
 • 12:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 12:28:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سقاین.
 • 12:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان.
 • 12:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغدیر.
 • 12:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 12:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغدیر.
 • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 12:27:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 12:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 12:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 12:26:41؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت.
 • 12:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپکیش.
 • 12:26:13؛ حجم مشکوک در نماد والبر.
 • 12:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپکیش.
 • 12:25:50؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا.
 • 12:25:13؛ حجم مشکوک در نماد آسیا.
 • 12:25:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 12:25:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز.
 • 12:24:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرین.
 • 12:23:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 12:23:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 12:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آسیا.
 • 12:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • 12:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فمراد.
 • 12:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 12:22:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 12:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • 12:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:22:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان.
 • 12:22:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس.
 • 12:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس.
 • 12:21:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا.
 • 12:21:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد زکوثر.
 • 12:21:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 12:20:35؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت.
 • 12:20:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:18:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • 12:17:50؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت.
 • 12:17:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 12:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 12:17:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 12:15:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت.
 • 12:14:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 12:14:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر.
 • 12:14:33؛ حجم مشکوک در نماد والبر.
 • 12:14:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر.
 • 12:14:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر.
 • 12:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا.
 • 12:13:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر.
 • 12:13:27؛ حجم مشکوک در نماد میهن.
 • 12:13:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسیا.
 • 12:11:47؛ حجم مشکوک در نماد والبر.
 • 12:11:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر.
 • 12:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 12:11:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 12:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 12:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:09:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:08:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا.
 • 12:08:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم.
 • 12:08:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو.
 • 12:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 12:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 12:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 12:07:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 12:05:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 12:04:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 12:03:47؛ حجم مشکوک در نماد ددام.
 • 12:02:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:02:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سهگمت.
 • 12:01:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوکا.
 • 12:01:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 12:00:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کنور.
 • 11:59:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کنور.
 • 11:58:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس.
 • 11:57:56؛ حجم مشکوک در نماد گوهران.
 • 11:57:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 11:57:38؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا.
 • 11:57:20؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت.
 • 11:56:13؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 11:55:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پیزد.
 • 11:55:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 11:55:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:55:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوکا.
 • 11:55:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدیر.
 • 11:52:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:52:33؛ حجم مشکوک در نماد آسیا.
 • 11:49:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان.
 • 11:48:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 11:48:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصدف.
 • 11:47:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 11:46:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 11:46:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 11:46:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسیا.
 • 11:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 11:44:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم.
 • 11:44:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوکا.
 • 11:43:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد آسیا.
 • 11:42:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 11:42:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:42:41؛ حجم مشکوک در نماد دفارا.
 • 11:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه.
 • 11:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام.
 • 11:39:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:38:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین.
 • 11:38:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد دفارا.
 • 11:37:11؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شمواد.
 • 11:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 11:35:23؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن.
 • 11:35:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 11:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن.
 • 11:35:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:34:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 11:34:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتماد.
 • 11:34:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آسیا.
 • 11:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه.
 • 11:33:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 11:32:31؛ حجم مشکوک در نماد گدنا.
 • 11:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا.
 • 11:32:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حپارسا.
 • 11:32:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 11:32:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 11:31:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گکوثر.
 • 11:31:58؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا.
 • 11:31:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گکوثر.
 • 11:31:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 11:30:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:29:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:29:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:29:40؛ حجم مشکوک در نماد فلوله.
 • 11:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:27:57؛ حجم مشکوک در نماد ولراز.
 • 11:27:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:27:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 11:26:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:26:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 11:26:22؛ حجم مشکوک در نماد وکار.
 • 11:26:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 11:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:24:44؛ حجم مشکوک در نماد کخاک.
 • 11:23:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق مانی.
 • 11:22:49؛ حجم مشکوک در نماد گکوثر.
 • 11:22:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سغدیر.
 • 11:22:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:20:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 11:20:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:19:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:18:43؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت.
 • 11:17:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 11:17:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتکای.
 • 11:17:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 11:17:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:16:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:16:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قلرست.
 • 11:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 11:16:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قلرست.
 • 11:15:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 11:15:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 11:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد کتوکا.
 • 11:15:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد.
 • 11:14:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:14:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان.
 • 11:13:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراک.
 • 11:12:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 11:10:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 11:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:09:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 11:09:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 11:08:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا.
 • 11:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:05:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر.
 • 11:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 11:05:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خفنر.
 • 11:04:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 11:04:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس.
 • 11:02:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاژ.
 • 11:02:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد دزهراوی.
 • 11:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودکفا.
 • 11:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپارس.
 • 11:01:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 11:00:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن.
 • 11:00:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دزهراوی.
 • 10:59:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن.
 • 10:59:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:58:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وکبهمن.
 • 10:58:44؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 10:58:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 10:58:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وکبهمن.
 • 10:58:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 10:57:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 10:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 10:56:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:54:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 10:54:07؛ حجم مشکوک در نماد خفنر.
 • 10:53:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زکوثر.
 • 10:53:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:53:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:53:23؛ حجم مشکوک در نماد داسوه.
 • 10:53:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودی.
 • 10:52:32؛ حجم مشکوک در نماد زکوثر.
 • 10:52:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زکوثر.
 • 10:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:52:19؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی.
 • 10:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:52:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زکوثر.
 • 10:50:55؛ حجم مشکوک در نماد چافست.
 • 10:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 10:50:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:50:29؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان.
 • 10:50:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:48:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:48:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوکا.
 • 10:48:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:48:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 10:47:47؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا.
 • 10:47:45؛ حجم مشکوک در نماد داسوه.
 • 10:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:46:18؛ حجم مشکوک در نماد فلوله.
 • 10:45:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 10:44:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 10:44:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فلوله.
 • 10:44:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلوله.
 • 10:43:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد برکت.
 • 10:42:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر.
 • 10:42:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 10:42:34؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر.
 • 10:42:16؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 10:42:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وکبهمن.
 • 10:42:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وکبهمن.
 • 10:41:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وکبهمن.
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس.
 • 10:41:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وکبهمن.
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس.
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 10:41:36؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 10:41:20؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 10:40:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 10:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بکاب.
 • 10:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند.
 • 10:38:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:38:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:38:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:37:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 10:35:42؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 10:35:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 10:35:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو.
 • 10:34:57؛ حجم مشکوک در نماد گکوثر.
 • 10:34:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 10:33:56؛ حجم مشکوک در نماد سغدیر.
 • 10:33:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 10:32:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپید.
 • 10:32:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 10:32:06؛ حجم مشکوک در نماد سپید.
 • 10:31:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 10:31:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر.
 • 10:31:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسیر.
 • 10:31:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر.
 • 10:31:12؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا.
 • 10:30:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پارسیان.
 • 10:29:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسیان.
 • 10:29:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس.
 • 10:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر.
 • 10:28:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 10:27:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:27:27؛ حجم مشکوک در نماد کاریس.
 • 10:26:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وملی.
 • 10:25:38؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 10:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 10:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد کزغال.
 • 10:24:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید.
 • 10:24:22؛ حجم مشکوک در نماد واتی.
 • 10:24:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 10:24:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واتی.
 • 10:24:09؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز.
 • 10:23:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:22:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آسامید.
 • 10:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:22:16؛ حجم مشکوک در نماد ددام.
 • 10:22:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 10:21:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 10:21:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحور.
 • 10:21:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 10:20:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد واتی.
 • 10:20:35؛ حجم مشکوک در نماد قصفها.
 • 10:20:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم.
 • 10:19:18؛ حجم مشکوک در نماد دفارا.
 • 10:19:16؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن.
 • 10:19:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بکاب.
 • 10:17:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:17:06؛ حجم مشکوک در نماد درهآور.
 • 10:16:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 10:16:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن.
 • 10:16:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:15:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:15:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:15:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 10:14:25؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت.
 • 10:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:13:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبشهر.
 • 10:13:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد قشیر.
 • 10:13:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:13:07؛ حجم مشکوک در نماد ودی.
 • 10:12:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان.
 • 10:12:19؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ.
 • 10:11:53؛ حجم مشکوک در نماد وثنو.
 • 10:11:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بمپنا.
 • 10:11:09؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا.
 • 10:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 10:10:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 10:09:09؛ حجم مشکوک در نماد فمراد.
 • 10:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:08:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 10:08:12؛ حجم مشکوک در نماد کویر.
 • 10:08:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 10:07:48؛ حجم مشکوک در نماد خمحور.
 • 10:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 10:06:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز.
 • 10:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 10:06:12؛ حجم مشکوک در نماد بفجر.
 • 10:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه.
 • 10:06:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد کویر.
 • 10:05:57؛ حجم مشکوک در نماد داسوه.
 • 10:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 10:04:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:04:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 10:04:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:04:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:03:50؛ حجم مشکوک در نماد قمرو.
 • 10:03:32؛ حجم مشکوک در نماد وآوا.
 • 10:03:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد قمرو.
 • 10:03:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 10:03:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 10:02:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 10:01:50؛ حجم مشکوک در نماد وپارس.
 • 10:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 10:00:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 10:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن.
 • 10:00:11؛ حجم مشکوک در صندوق ثبات.
 • 10:00:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:59:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:59:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبوعلی.
 • 09:59:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:57:57؛ حجم مشکوک در نماد قهکمت.
 • 09:57:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه.
 • 09:57:25؛ حجم مشکوک در نماد داسوه.
 • 09:57:24؛ حجم مشکوک در نماد داسوه.
 • 09:57:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:56:24؛ حجم مشکوک در نماد ثپردیس.
 • 09:55:53؛ حجم مشکوک در نماد غمینو.
 • 09:55:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 09:54:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:54:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:53:46؛ حجم مشکوک در نماد پارسان.
 • 09:53:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:53:39؛ حجم مشکوک در نماد قهکمت.
 • 09:53:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 09:53:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:53:02؛ حجم مشکوک در نماد قجام.
 • 09:52:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:52:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:52:33؛ حجم مشکوک در نماد فلامی.
 • 09:52:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:52:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 09:52:10؛ حجم مشکوک در نماد ورازی.
 • 09:51:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا.
 • 09:51:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:51:16؛ حجم مشکوک در نماد شلیا.
 • 09:50:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی.
 • 09:50:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:50:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:49:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:49:09؛ حجم مشکوک در نماد واحصا.
 • 09:48:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:48:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:47:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کحافظ.
 • 09:47:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:47:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:47:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا.
 • 09:47:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهکمت.
 • 09:46:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا.
 • 09:46:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه.
 • 09:46:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:46:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:46:29؛ حجم مشکوک در نماد ونوین.
 • 09:46:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:45:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:45:27؛ حجم مشکوک در نماد ساینا.
 • 09:45:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:44:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:44:18؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا.
 • 09:44:02؛ حجم مشکوک در نماد وآوا.
 • 09:43:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:43:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:43:41؛ حجم مشکوک در نماد وآوا.
 • 09:43:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:43:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:43:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش.
 • 09:43:12؛ حجم مشکوک در نماد لسرما.
 • 09:42:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد کحافظ.
 • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:42:32؛ حجم مشکوک در نماد اطلس.
 • 09:42:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:42:24؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ.
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:41:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:41:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 09:41:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:41:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:41:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:41:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:41:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:41:05؛ حجم مشکوک در نماد فافزا.
 • 09:40:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:40:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:40:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:40:30؛ حجم مشکوک در نماد وارس.
 • 09:40:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:39:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 09:39:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:39:46؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:39:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:39:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:38:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:38:58؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان.
 • 09:38:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کلر.
 • 09:38:27؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 09:38:20؛ حجم مشکوک در نماد فکمند.
 • 09:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 09:37:49؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت.
 • 09:36:32؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا.
 • 09:36:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بکاب.
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:36:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا.
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 09:35:50؛ حجم مشکوک در نماد فاذر.
 • 09:35:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کساوه.
 • 09:35:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگل.
 • 09:35:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرین.
 • 09:34:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:34:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین.
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد کپرور.
 • 09:33:48؛ حجم مشکوک در نماد وبرق.
 • 09:33:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:33:14؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت.
 • 09:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:31:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کساوه.
 • 09:31:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر.
 • 09:31:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کساوه.
 • 09:31:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک در صندوق نهال.
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد ولراز.
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد شغدیر.
 • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:30:47؛ حجم مشکوک در نماد ولراز.
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا.
 • 09:30:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شتران.
 • 09:30:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:30:38؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا.
 • 09:30:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:30:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:30:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:30:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:30:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:29:45؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:29:45؛ حجم مشکوک در نماد ورنا.
 • 09:28:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:28:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 09:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دیران.
 • 09:28:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:28:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 09:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:28:13؛ حجم مشکوک در نماد کساوه.
 • 09:27:56؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش.
 • 09:27:43؛ حجم مشکوک در نماد اهرم.
 • 09:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:27:34؛ حجم مشکوک در نماد کبافق.
 • 09:27:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کچاد.
 • 09:27:22؛ حجم مشکوک در صندوق آسامید.
 • 09:26:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفارس.
 • 09:26:53؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن.
 • 09:26:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ.
 • 09:26:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:26:00؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس.
 • 09:26:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:25:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد کفپارس.
 • 09:25:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 09:25:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:25:35؛ حجم مشکوک در نماد اطلس.
 • 09:25:30؛ حجم مشکوک در نماد شفارس.
 • 09:25:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق مانی.
 • 09:25:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 09:25:12؛ حجم مشکوک در نماد سنیر.
 • 09:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:24:30؛ حجم مشکوک در نماد سغرب.
 • 09:24:29؛ حجم مشکوک در نماد فزرین.
 • 09:24:25؛ حجم مشکوک در نماد شاروم.
 • 09:24:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:24:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:24:11؛ حجم مشکوک در نماد شلرد.
 • 09:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:23:51؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا.
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد خاهن.
 • 09:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:22:56؛ حجم مشکوک در نماد حگردش.
 • 09:22:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر.
 • 09:22:53؛ حجم مشکوک در نماد خمهر.
 • 09:22:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر.
 • 09:22:48؛ حجم مشکوک در نماد بپاس.
 • 09:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:22:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شغدیر.
 • 09:22:14؛ حجم مشکوک در نماد زبینا.
 • 09:21:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:21:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:21:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:21:22؛ حجم مشکوک در نماد واحصا.
 • 09:21:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:20:48؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ.
 • 09:20:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:20:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 09:20:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:20:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار.
 • 09:19:49؛ حجم مشکوک در نماد شبریز.
 • 09:19:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپرور.
 • 09:19:20؛ حجم مشکوک در نماد دیران.
 • 09:19:14؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:19:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:18:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد های وب.
 • 09:18:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمهر.
 • 09:18:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جوین.
 • 09:17:55؛ حجم مشکوک در نماد سفارس.
 • 09:17:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 09:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:17:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:17:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:17:27؛ حجم مشکوک در نماد خنصیر.
 • 09:17:22؛ حجم مشکوک در نماد زیتون.
 • 09:17:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:17:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:16:59؛ حجم مشکوک در صندوق آسامید.
 • 09:16:58؛ حجم مشکوک در نماد وبرق.
 • 09:16:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد وآذر.
 • 09:16:06؛ حجم مشکوک در نماد زقیام.
 • 09:15:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرمان.
 • 09:15:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسیر.
 • 09:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:15:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش.
 • 09:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:15:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:15:09؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد چدن.
 • 09:14:15؛ حجم مشکوک در نماد قچار.
 • 09:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 09:13:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق مانی.
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس.
 • 09:12:51؛ حجم مشکوک در نماد زملارد.
 • 09:12:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 09:12:37؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا.
 • 09:12:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا.
 • 09:12:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا.
 • 09:12:19؛ حجم مشکوک در نماد ارزش.
 • 09:12:15؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا.
 • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد ثتران.
 • 09:11:00؛ حجم مشکوک در نماد مدیر.
 • 09:10:59؛ حجم مشکوک در نماد ورنا.
 • 09:11:00؛ حجم مشکوک در نماد مدیر.
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد مدیر.
 • 09:10:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 09:10:11؛ حجم مشکوک در نماد واحصا.
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک در نماد شفا.
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک در نماد سنیر.
 • 09:09:48؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد.
 • 09:09:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:09:28؛ حجم مشکوک در نماد افرا.
 • 09:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:08:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق مانی.
 • 09:08:19؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا.
 • 09:07:21؛ حجم مشکوک در نماد زشریف.
 • 09:07:05؛ حجم مشکوک در نماد شفارس.
 • 09:06:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:05:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تلیسه.
 • 09:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تلیسه.
 • 09:04:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد سنیر.
 • 09:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تلیسه.
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد زملارد.
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:04:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تلیسه.
 • 09:04:06؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:03:56؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:03:26؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد دیران.
 • 09:02:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد شفارس.
 • 09:01:50؛ حجم مشکوک در نماد قجام.
 • 09:01:38؛ حجم مشکوک در نماد قجام.
 • 09:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاک.
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد غپاک.
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد سنیر.
 • 09:01:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد چدن.
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد دیران.
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد غپاک.
 • 09:00:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:00:33؛ حجم مشکوک در نماد ثپردیس.
 • 09:00:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:00:31؛ حجم مشکوک در نماد ثپردیس.
 • 09:00:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثپردیس.
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم ...
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وپست با ارزش صف خرید 128.32 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خکاوه با ارزش صف خرید 53.86 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وکبهمن با ارزش صف خرید 45.76 میلیارد تومان .
 • 4- نماد دجابر با ارزش صف خرید 36.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تلیسه با ارزش صف خرید 30.92 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژی1 با ارزش صف فروش 14.90 میلیارد تومان .
 • 2- نماد نمرینو با ارزش صف فروش 3.17 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد دجابر با ارزش صف خرید 36.26 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فوکا با ارزش صف خرید 12.35 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وپست با ارزش صف خرید 128.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گکیش با ارزش صف خرید 10.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شتهران با ارزش صف خرید 3.67 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژی1 با ارزش صف فروش 14.90 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سکارون با ارزش صف فروش 2.61 میلیارد تومان .
 • 3- نماد نمرینو با ارزش صف فروش 3.17 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 174.92 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید.
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 95.73 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 3- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 70.86 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • 4- گروه مواد و محصولات دارویی با تقاضا ی 65.49 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 58.91 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با عرضه ی -15.84 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با عرضه ی -4.58 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 3- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با عرضه ی -3.32 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با عرضه ی -2.43 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با عرضه ی -2.27 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شبریز با حجم معاملات 19.16 میلیون سهم .
 • 2- نماد قچار با حجم معاملات 75.14 میلیون سهم .
 • 3- نماد پارسان با حجم معاملات 25.51 میلیون سهم .
 • 4- نماد شجم با حجم معاملات 60.04 میلیون سهم .
 • 5- نماد وبانک با حجم معاملات 75.71 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 69.54 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 54.26 میلیارد تومان .
 • 3- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 40.88 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وبانک با برآیند ورود پول درشت 27.48 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ومهان با برآیند ورود پول درشت 26.81 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 78.99 میلیارد تومان .
 • 2- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 57.78 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حفارس با برآیند خروج پول درشت 32.16 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 24.92 میلیارد تومان .
 • 5- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 22.69 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند ورود پول درشت 106.02 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 15.49 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 11.55 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزی با برآیند ورود پول درشت 10.83 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 5.92 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 116.05 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 70.67 میلیارد تومان .
 • 3- گروه قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 63.89 میلیارد تومان .
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 26.93 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 23.07 میلیارد تومان .

تعداد بازدید : 659

ثبت نظر

ارسال