گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در چهارشنبه 24 فروردین 1401

 • شنبه 27 فروردین 1401 ساعت 12:10
 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز چهاز شنبه 24 فروردین

 •  
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 48972 میلیون سهم  
 • 2- نماد خبهمن با حجم معاملات 72731 میلیون سهم  
 • 3- نماد شپلی با حجم معاملات 7207 میلیون سهم  
 • 4- نماد کنور با حجم معاملات 1793 میلیون سهم  
 • 5- نماد کیمیاتک با حجم معاملات 1180 میلیون سهم  
 • تحرکات بازار بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 •  
 • 1- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 6207 میلیارد تومان  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 5815 میلیارد تومان  
 • 3- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 5746 میلیارد تومان  
 • 4- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 4594 میلیارد تومان  
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 4276 میلیارد تومان  
 • تحرکات بازار بورس
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 7730 میلیارد تومان  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند خروج پول درشت 1690 میلیارد تومان  
 • 3- نماد کنور با برآیند خروج پول درشت 1436 میلیارد تومان  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 838 میلیارد تومان  
 • 5- نماد شپلی با برآیند خروج پول درشت 674 میلیارد تومان  

تحرکات بازار بورس

 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 21492 میلیارد تومان  
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 12852 میلیارد تومان  
 • 3- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 3945 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 3741 میلیارد تومان  
 • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 2616 میلیارد تومان  
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 2141 میلیارد تومان  
 • 4- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 1109 میلیارد تومان  
 • 5- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند خروج پول درشت 667 میلیارد تومان  
 • __________________________________________
 • 12:29:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 12:29:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 12:29:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد میهن
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا
 • 12:29:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد میهن
 • 12:29:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 12:28:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرود
 • 12:28:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع
 • 12:28:24؛ حجم مشکوک در نماد خفناور
 • 12:28:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سکرد
 • 12:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 12:28:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت
 • 12:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 12:28:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرام
 • 12:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کفپارس
 • 12:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگلپا
 • 12:28:10؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
 • 12:27:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش
 • 12:27:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 12:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 12:26:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ
 • 12:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 12:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 12:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 12:23:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد کپارس
 • 12:22:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد کماسه
 • 12:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 12:21:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش
 • 12:21:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 12:21:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 12:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن
 • 12:17:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران
 • 12:16:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زکوثر
 • 12:16:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر
 • 12:16:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زکوثر
 • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
 • 12:16:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 12:15:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
 • 12:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
 • 12:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 12:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 12:15:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 12:11:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 12:11:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 12:10:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 12:10:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
 • 12:10:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 12:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا
 • 12:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 12:08:54؛ حجم مشکوک در نماد شکبیر
 • 12:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور
 • 12:08:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ما
 • 12:07:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 12:07:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 12:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 12:05:52؛ حجم مشکوک در نماد وشمال
 • 12:05:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 12:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:04:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
 • 12:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:03:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:03:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:03:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 12:02:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:02:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد کپارس
 • 12:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:02:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وامید
 • 12:02:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:02:17؛ حجم مشکوک در نماد واتی
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:02:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:01:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 12:01:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز
 • 12:01:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فیروزا
 • 12:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 12:00:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 12:00:05؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی
 • 11:59:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وامید
 • 11:58:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:58:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غالبر
 • 11:58:13؛ حجم مشکوک در نماد شپلی
 • 11:58:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:58:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غالبر
 • 11:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 11:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 11:56:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:55:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 11:52:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:52:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم
 • 11:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 11:52:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 11:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 11:51:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 11:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 11:51:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:50:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 11:49:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 11:47:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکار
 • 11:46:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 11:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد کپشیر
 • 11:44:29؛ حجم مشکوک در نماد شلیا
 • 11:42:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:41:11؛ حجم مشکوک در نماد حفارس
 • 11:39:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا
 • 11:39:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
 • 11:37:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کپشیر
 • 11:36:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد زبینا
 • 11:35:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا
 • 11:35:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:35:42؛ حجم مشکوک در نماد ساربیل
 • 11:35:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:35:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 11:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:34:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:34:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:34:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حفارس
 • 11:33:45؛ حجم مشکوک در نماد وساخت
 • 11:33:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد زکوثر
 • 11:32:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:31:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:28:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا
 • 11:28:17؛ حجم مشکوک در نماد دفارا
 • 11:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما
 • 11:25:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
 • 11:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها
 • 11:24:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
 • 11:23:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل
 • 11:23:45؛ حجم مشکوک در نماد شگل
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوکا
 • 11:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
 • 11:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 11:22:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 11:22:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم
 • 11:22:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 11:22:02؛ حجم مشکوک در نماد شکبیر
 • 11:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا
 • 11:20:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
 • 11:19:50؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس
 • 11:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:19:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودکفا
 • 11:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:19:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:19:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
 • 11:19:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:18:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر
 • 11:17:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 11:17:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 11:17:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 11:17:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز
 • 11:17:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 11:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:16:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 11:16:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 11:16:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنوال
 • 11:16:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:16:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 11:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 11:15:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 11:15:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:15:39؛ حجم مشکوک در نماد فنوال
 • 11:15:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوکا
 • 11:15:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپیدما
 • 11:15:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 11:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:14:33؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس
 • 11:13:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 11:12:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:12:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سمایه
 • 11:11:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر
 • 11:10:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
 • 11:10:35؛ حجم مشکوک در نماد پارتا
 • 11:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارتا
 • 11:10:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا
 • 11:10:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا
 • 11:09:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:08:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ
 • 11:08:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 11:07:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سباقر
 • 11:06:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:05:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا
 • 11:04:46؛ حجم مشکوک در نماد شپلی
 • 11:04:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:03:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم
 • 11:02:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 11:00:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
 • 10:59:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:59:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 •  
 • 10:58:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 10:55:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 10:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کنور
 • 10:53:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 10:51:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:50:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 10:48:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس
 • 10:48:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 10:46:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 10:45:17؛ حجم مشکوک در نماد قنقش
 • 10:44:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 10:43:39؛ حجم مشکوک در نماد کنور
 • 10:43:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
 • 10:42:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 10:42:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 10:41:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غالبر
 • 10:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:40:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:39:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 10:38:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کنور
 • 10:38:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت
 • 10:38:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ریشمک
 • 10:38:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل
 • 10:37:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
 • 10:37:08؛ حجم مشکوک در نماد کهرام
 • 10:36:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:35:37؛ حجم مشکوک در نماد ونفت
 • 10:34:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم
 • 10:34:27؛ حجم مشکوک در نماد وساخت
 • 10:34:17؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس
 • 10:34:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 10:33:53؛ حجم مشکوک در نماد غزر
 • 10:33:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 10:33:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:33:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:33:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:32:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:32:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:32:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:32:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خبهمن
 • 10:32:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 10:32:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی
 • 10:32:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد کنور
 • 10:32:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر
 • 10:32:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی
 • 10:31:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:31:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:31:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:31:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 10:30:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 10:29:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثتران
 • 10:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
 • 10:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
 • 10:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
 • 10:26:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونفت
 • 10:25:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونفت
 • 10:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:23:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 10:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا
 • 10:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا
 • 10:21:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وساخت
 • 10:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 10:21:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وساخت
 • 10:19:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:18:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:18:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 10:18:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:18:28؛ حجم مشکوک در نماد خکار
 • 10:18:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:17:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 10:17:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 10:17:26؛ حجم مشکوک در نماد غزر
 • 10:14:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپاها
 • 10:13:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا
 • 10:12:04؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام
 • 10:11:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس
 • 10:10:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت
 • 10:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس
 • 10:10:24؛ حجم مشکوک در نماد زکوثر
 • 10:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس
 • 10:09:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا
 • 10:08:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس
 • 10:06:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:05:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:05:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:05:04؛ حجم مشکوک در نماد کشرق
 • 10:04:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 10:03:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 10:02:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همراه
 • 10:02:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:02:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همراه
 • 10:01:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:01:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:01:27؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:01:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:01:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:00:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 10:00:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:00:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر
 • 10:00:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خچرخش
 • 09:59:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس
 • 09:59:56؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد
 • 09:59:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرین
 • 09:59:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش
 • 09:59:49؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال
 • 09:59:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت
 • 09:59:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کهرام
 • 09:58:40؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش
 • 09:57:11؛ حجم مشکوک در نماد وشمال
 • 09:56:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:55:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زکوثر
 • 09:53:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 09:53:21؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
 • 09:52:55؛ حجم مشکوک در نماد سفار
 • 09:52:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران
 • 09:52:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:51:41؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
 • 09:51:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکوثر
 • 09:51:21؛ حجم مشکوک در نماد زیتون
 • 09:50:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:50:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کساوه
 • 09:49:59؛ حجم مشکوک در نماد شفارس
 • 09:48:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد کساوه
 • 09:47:49؛ حجم مشکوک در نماد تپکو
 • 09:47:42؛ حجم مشکوک در نماد وسپه
 • 09:47:21؛ حجم مشکوک در نماد کساوه
 • 09:46:21؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ
 • 09:46:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 09:46:04؛ حجم مشکوک در نماد کفرا
 • 09:46:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 09:45:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 09:45:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد کهمدا
 • 09:44:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفی
 • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد غزر
 • 09:43:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد غالبر
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد سصوفی
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد وشمال
 • 09:43:14؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
 • 09:43:14؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وشمال
 • 09:43:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس
 • 09:42:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا
 • 09:42:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا
 • 09:42:05؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر
 • 09:41:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 09:41:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:41:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا
 • 09:41:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کمرجان
 • 09:41:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کمرجان
 • 09:41:30؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا
 • 09:41:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کمرجان
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غویتا
 • 09:41:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت
 • 09:41:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خدیزل
 • 09:41:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت
 • 09:41:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد
 • 09:41:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپرور
 • 09:41:14؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند
 • 09:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:41:14؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند
 • 09:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:40:42؛ حجم مشکوک در نماد کسرام
 • 09:40:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی
 • 09:40:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 09:39:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:39:51؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا
 • 09:39:42؛ حجم مشکوک در نماد واتی
 • 09:39:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:39:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واتی
 • 09:39:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم
 • 09:38:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 09:38:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کهمدا
 • 09:38:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 09:38:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 09:37:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 09:37:33؛ حجم مشکوک در نماد فاما
 • 09:37:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکاپا
 • 09:37:32؛ حجم مشکوک در نماد فاما
 • 09:37:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکاپا
 • 09:37:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:36:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
 • 09:36:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:36:14؛ حجم مشکوک در نماد دماوند
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:36:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:35:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاوه
 • 09:35:44؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه
 • 09:35:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:35:27؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا
 • 09:35:14؛ حجم مشکوک در نماد بنو
 • 09:34:41؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر
 • 09:34:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لوتوس
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 09:33:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 09:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 09:32:44؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران
 • 09:32:39؛ حجم مشکوک در نماد وارس
 • 09:30:55؛ حجم مشکوک در نماد شبریز
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد
 • 09:29:19؛ حجم مشکوک در نماد خدیزل
 • 09:29:09؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا
 • 09:28:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان
 • 09:28:38؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین
 • 09:27:52؛ حجم مشکوک در نماد تاپکیش
 • 09:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 09:27:19؛ حجم مشکوک در نماد زنجان
 • 09:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 09:27:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:26:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:26:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا
 • 09:26:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
 • 09:25:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو
 • 09:25:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کهمدا
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک در نماد شسپا
 • 09:24:46؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش
 • 09:24:38؛ حجم مشکوک در نماد خکار
 • 09:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:24:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
 • 09:24:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد توریل
 • 09:24:14؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر
 • 09:24:12؛ حجم مشکوک در نماد فگستر
 • 09:24:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:23:53؛ حجم مشکوک در نماد وپارس
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:23:48؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن
 • 09:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا
 • 09:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:23:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:23:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 09:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
 • 09:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:22:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:22:45؛ حجم مشکوک در نماد کالا
 • 09:22:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:22:29؛ حجم مشکوک در نماد کزغال
 • 09:22:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارس
 • 09:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
 • 09:22:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کنور
 • 09:21:34؛ حجم مشکوک در نماد کنور
 • 09:21:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد کنور
 • 09:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:21:04؛ حجم مشکوک در نماد ملت
 • 09:21:03؛ حجم مشکوک در نماد واتی
 • 09:20:53؛ حجم مشکوک در نماد خکار
 • 09:20:00؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
 • 09:19:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس
 • 09:19:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:19:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبیر
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد خرینگ
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن
 • 09:19:06؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا
 • 09:18:54؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
 • 09:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد ورازی
 • 09:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما
 • 09:17:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولصنم
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
 • 09:15:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:15:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران
 • 09:15:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
 • 09:15:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر
 • 09:15:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:15:20؛ حجم مشکوک در نماد وکادو
 • 09:15:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:15:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
 • 09:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:14:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
 • 09:14:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:12:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:11:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم
 • 09:10:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذین
 • 09:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس
 • 09:10:41؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه
 • 09:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس
 • 09:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس
 • 09:10:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 09:09:47؛ حجم مشکوک در نماد ملت
 • 09:09:26؛ حجم مشکوک در نماد خاذین
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد
 • 09:08:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:08:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:08:45؛ حجم مشکوک در نماد کپرور
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
 • 09:08:15؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک
 • 09:07:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد کنور
 • 09:07:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا
 • 09:07:31؛ حجم مشکوک در نماد کنور
 • 09:07:26؛ حجم مشکوک در نماد خکار
 • 09:06:43؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
 • 09:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا
 • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد کاوه
 • 09:06:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا
 • 09:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:05:56؛ حجم مشکوک در نماد ورازی
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:05:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 09:05:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 09:05:36؛ حجم مشکوک در نماد خگستر
 • 09:05:28؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک
 • 09:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد کنور
 • 09:04:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذین
 • 09:04:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:04:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذین
 • 09:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن
 • 09:03:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:03:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:03:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:03:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 09:03:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد دیران
 • 09:02:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد دیران
 • 09:02:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحرکه
 • 09:02:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر
 • 09:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:02:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد
 • 09:01:52؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
 • 09:01:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد ارفع
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا
 • 09:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد خاذین
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار
 • 09:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد خاذین
 • 09:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:00:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمین
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین
 • 09:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
 • پیش گشایش بازار بورس ایران

 • سنگین ترین صف خرید ها

 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 2434 میلیارد تومان  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 2243 میلیارد تومان  
 • 3- نماد کیمیا با ارزش صف خرید 2065 میلیارد تومان  
 • 4- نماد وشهر با ارزش صف خرید 1883 میلیارد تومان  
 • 5- نماد تلیسه با ارزش صف خرید 1724 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خگستر با ارزش صف فروش 17476 میلیارد تومان  
 • 2- نماد خساپا با ارزش صف فروش 7529 میلیارد تومان  
 • 3- نماد خودرو با ارزش صف فروش 4248 میلیارد تومان  
 • 4- نماد وساپا با ارزش صف فروش 2489 میلیارد تومان  
 • 5- نماد وبصادر با ارزش صف فروش 2290 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد ثمسکن با ارزش صف خرید 313 میلیارد تومان  
 • 2- نماد نبروج با ارزش صف خرید 220 میلیارد تومان  
 • 3- نماد ورنا با ارزش صف خرید 1023 میلیارد تومان  
 • 4- نماد فلات با ارزش صف خرید 452 میلیارد تومان  
 • 5- نماد تکنو با ارزش صف خرید 1300 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد کدما با ارزش صف فروش 749 میلیارد تومان  
 • 2- نماد گنگین با ارزش صف فروش 1990 میلیارد تومان  
 • 3- نماد ارفع با ارزش صف فروش 291 میلیارد تومان  
 • 4- نماد وساپا با ارزش صف فروش 2489 میلیارد تومان  
 • 5- نماد سکارون با ارزش صف فروش 886 میلیارد تومان  
 • گروه های پرتقاضا

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 5277 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 2660 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 2229 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید
 • 4- گروه استخراج زغال سنگ با تقاضا ی 1047 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید
 • 5- گروه سایر واسطه گریهای مالی با تقاضا ی 1013 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با عرضه ی -27504 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف فروش
 • 2- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -1804 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
 • 3- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با عرضه ی -1572 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف فروش
 • 4- گروه فلزات اساسی با عرضه ی -1344 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف فروش
 • 5- گروه استخراج کانه های فلزی با عرضه ی -719 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
 •  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 99881 میلیون سهم  
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 57283 میلیون سهم  
 • 3- نماد ملت با حجم معاملات 37328 میلیون سهم  
 • 4- نماد مفاخر با حجم معاملات 774 میلیون سهم  
 • 5- نماد کهمدا با حجم معاملات 3176 میلیون سهم  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

 • 1- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 11697 میلیارد تومان  
 • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 8497 میلیارد تومان  
 • 3- صندوق کیان با برآیند ورود پول درشت 2976 میلیارد تومان  
 • 4- نماد مفاخر با برآیند ورود پول درشت 1218 میلیارد تومان  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 839 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- نماد تجلی با برآیند خروج پول درشت 6542 میلیارد تومان  
 • 2- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 4812 میلیارد تومان  
 • 3- نماد دارا یکم با برآیند خروج پول درشت 4349 میلیارد تومان  
 • 4- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 3654 میلیارد تومان  
 • 5- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 2310 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 5754 میلیارد تومان  
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 3043 میلیارد تومان  
 • 3- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 833 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 10321 میلیارد تومان  
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 10122 میلیارد تومان  
 • 3- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 9590 میلیارد تومان  
 • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 9080 میلیارد تومان  
 • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 3704 میلیارد تومان  

 


تعداد بازدید : 643

ثبت نظر

ارسال