گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در چهار شنبه 17 فروردین 1401

 • چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 13:2

 

 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 170298 میلیون سهم (265 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39560 میلیارد تومان  
 • 2- نماد سمگا با حجم معاملات 12985 میلیون سهم (476 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12981 میلیارد تومان  
 • 3- نماد فرابورس با حجم معاملات 8382 میلیون سهم (345 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12031 میلیارد تومان  
 • 4- نماد کالا با حجم معاملات 4530 میلیون سهم (343 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11936 میلیارد تومان  
 • 5- نماد ولساپا با حجم معاملات 66846 میلیون سهم (1328 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11935 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • تحرکات بازار بورس
 • 1- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 6470 میلیارد تومان و حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 2- نماد پترول با برآیند ورود پول درشت 3549 میلیارد تومان و حجم 498 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 3- نماد سمگا با برآیند ورود پول درشت 2789 میلیارد تومان و حجم 476 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 4- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 1871 میلیارد تومان و حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 5- نماد تجلی با برآیند ورود پول درشت 1249 میلیارد تومان و حجم 124 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 8994 میلیارد تومان و حجم 159 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 4880 میلیارد تومان و حجم 124 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 3280 میلیارد تومان و حجم 265 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 4- نماد بالاس با برآیند خروج پول درشت 2671 میلیارد تومان و حجم 327 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • 5- نماد کالا با برآیند خروج پول درشت 2597 میلیارد تومان و حجم 343 برابر حجم میانگین ماهانه  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • تحرکات بازار بورس
 • 1- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 2840 میلیارد تومان  
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 1509 میلیارد تومان  
 • 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 1131 میلیارد تومان  
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 1064 میلیارد تومان  
 • 5- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 731 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 16324 میلیارد تومان  
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 7310 میلیارد تومان  
 • 3- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند خروج پول درشت 4247 میلیارد تومان  
 • 4- گروه پیمانکاری صنعتی با برآیند خروج پول درشت 2839 میلیارد تومان  
 • 5- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 2414 میلیارد تومان  
 • صف خریدهای بارز امروز

 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 21896 میلیارد تومان  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 4497 میلیارد تومان  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 3991 میلیارد تومان  
 • 4- نماد خاذین با ارزش صف خرید 1207 میلیارد تومان  
 • 5- نماد خکار با ارزش صف خرید 884 میلیارد تومان  
 • 6- نماد گکیش با ارزش صف خرید 392 میلیارد تومان  
 • 7- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 073 میلیارد تومان  
 • __________________________________________
 • 12:29:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %464)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 207 مت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 321 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 860 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 834 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:28:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 594 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8947 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 157 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:28:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %-220)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 209 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -129 ؛ 3روزه: -379 ؛ هفتگی: -465 ؛ دو هفته: -543) میلیارد تومان است حجم امروز 093 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:28:25؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %139) با حجم 320 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 056 و سرانه خرید 929 مت و سرانه فروش 1672 مت  
 • 12:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 307 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 136 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -145 ؛ هفتگی: -145 ؛ دو هفته: -092) میلیارد تومان است حجم امروز 157 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 174 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -253 ؛ 3روزه: -161 ؛ هفتگی: 098 ؛ دو هفته: 585) میلیارد تومان است حجم امروز 292 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:28:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 586 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8804 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 157 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %137)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 246 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -233 ؛ 3روزه: 304 ؛ هفتگی: 328 ؛ دو هفته: 114) میلیارد تومان است حجم امروز 253 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-198)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 308 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 414 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -246 ؛ 3روزه: 061 ؛ هفتگی: 194 ؛ دو هفته: 241) میلیارد تومان است حجم امروز 102 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:27:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 582 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8690 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 156 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:25:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-306)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 469 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 516 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -178 ؛ 3روزه: -067 ؛ هفتگی: -222 ؛ دو هفته: -356) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:25:23؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %-437) با حجم 507 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 133 و سرانه خرید 1277 مت و سرانه فروش 962 مت  
 • 12:25:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-306)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 469 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 516 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -178 ؛ 3روزه: -067 ؛ هفتگی: -222 ؛ دو هفته: -356) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:25:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 218 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1296 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 205 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 425 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -117 ؛ 3روزه: -003 ؛ هفتگی: -408 ؛ دو هفته: -401) میلیارد تومان است حجم امروز 096 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 440 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -698 ؛ 3روزه: -922 ؛ هفتگی: -160 ؛ دو هفته: -453) میلیارد تومان است حجم امروز 132 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:23:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 444 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -589 ؛ 3روزه: -922 ؛ هفتگی: -160 ؛ دو هفته: -453) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:23:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 474 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 269 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3858 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 259 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:23:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-191)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 255 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 177 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1297 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 513 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -485 ؛ 3روزه: -922 ؛ هفتگی: -160 ؛ دو هفته: -453) میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-276)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 180 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -184 ؛ 3روزه: 1189 ؛ هفتگی: -567 ؛ دو هفته: 7138) میلیارد تومان است حجم امروز 090 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-331)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 216 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2623 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 334 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:21:35؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494) با حجم 908 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 854 و سرانه خرید 14484 مت و سرانه فروش 1697 مت  
 • 12:21:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-192)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 260 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 235 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -462 ؛ 3روزه: -765 ؛ هفتگی: -1716 ؛ دو هفته: -3554) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:21:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 147 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1242 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 908 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزیع (در آخرین قیمت %135)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 434 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 374 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -223 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: 544 ؛ دو هفته: 492) میلیارد تومان است حجم امروز 138 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:21:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %012)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 721 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1353 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 223 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %-090)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 359 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -111 ؛ 3روزه: -379 ؛ هفتگی: -203 ؛ دو هفته: -273) میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:19:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 436 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 205 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -259 ؛ 3روزه: -922 ؛ هفتگی: -160 ؛ دو هفته: -453) میلیارد تومان است حجم امروز 090 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:19:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-440)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 246 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -515 ؛ 3روزه: 932 ؛ هفتگی: 1051 ؛ دو هفته: 2244) میلیارد تومان است حجم امروز 102 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %299)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -149 ؛ دو هفته: -156) میلیارد تومان است حجم امروز 170 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 409 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 823 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -121 ؛ 3روزه: 405 ؛ هفتگی: 412 ؛ دو هفته: 583) میلیارد تومان است حجم امروز 150 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %299)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -149 ؛ دو هفته: -156) میلیارد تومان است حجم امروز 170 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %012)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 735 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1233 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 208 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 215 مت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 134 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -972 ؛ 3روزه: 423 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: -438) میلیارد تومان است حجم امروز 326 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %379)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 314 مت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 367 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -622 ؛ 3روزه: 531 ؛ هفتگی: -176 ؛ دو هفته: -1875) میلیارد تومان است حجم امروز 187 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:18:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غچین (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1070 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107 ؛ 3روزه: -027 ؛ هفتگی: -058 ؛ دو هفته: -047) میلیارد تومان است حجم امروز 161 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:17:17؛ حجم مشکوک در نماد تکمبا (در آخرین قیمت %500) با حجم 265 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 105 و سرانه خرید 1413 مت و سرانه فروش 1346 مت  
 • 12:16:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-057)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1779 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:16:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %379)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 299 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 375 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -439 ؛ 3روزه: 531 ؛ هفتگی: -176 ؛ دو هفته: -1875) میلیارد تومان است حجم امروز 172 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:16:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 203 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1595 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 107 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:16:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %298) با حجم 084 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 333 مت  
 • 12:16:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %407)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 259 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 375 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -232 ؛ 3روزه: 531 ؛ هفتگی: -176 ؛ دو هفته: -1875) میلیارد تومان است حجم امروز 171 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:16:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %298) با حجم 084 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 333 مت  
 • 12:15:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وایران (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 173 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 106 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 100 ؛ 3روزه: 001 ؛ هفتگی: 013 ؛ دو هفته: 233) میلیارد تومان است حجم امروز 196 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:15:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %012)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 698 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1100 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 188 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 227 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1676 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 214 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:14:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -106 ؛ 3روزه: -340 ؛ هفتگی: -423 ؛ دو هفته: -851) میلیارد تومان است حجم امروز 296 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:13:59؛ حجم مشکوک در نماد سیلام (در آخرین قیمت %491) با حجم 250 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 200 و سرانه خرید 4852 مت و سرانه فروش 2426 مت  
 • 12:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 232 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1555 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 209 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 294 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -124 ؛ 3روزه: 283 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: 221) میلیارد تومان است حجم امروز 267 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 232 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -118 ؛ 3روزه: 170 ؛ هفتگی: 640 ؛ دو هفته: 679) میلیارد تومان است حجم امروز 143 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 231 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1430 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 207 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %499) با حجم 235 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 156 و سرانه خرید 2538 مت و سرانه فروش 1632 مت  
 • 12:12:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-049) با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88 مت  
 • 12:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 203 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -448 ؛ 3روزه: 141 ؛ هفتگی: 155 ؛ دو هفته: 404) میلیارد تومان است حجم امروز 239 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 218 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 180 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -222 ؛ 3روزه: 169 ؛ هفتگی: -703 ؛ دو هفته: 073) میلیارد تومان است حجم امروز 179 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:11:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 236 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1300 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 198 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 211 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1150 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 198 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:10:34؛ حجم مشکوک در نماد قشهد (در آخرین قیمت %497) با حجم 573 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 170 و سرانه خرید 5566 مت و سرانه فروش 3274 مت  
 • 12:10:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غاذر با حجم 111 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1719 مت و سرانه فروش 1983 مت و قدرت خریدار حقیقی 087 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 068 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 12:10:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودی (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 241 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 642 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 218 ؛ 3روزه: -075 ؛ هفتگی: -076 ؛ دو هفته: -062) میلیارد تومان است حجم امروز 351 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 196 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -988 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 188 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:08:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -151 ؛ 3روزه: -016 ؛ هفتگی: -115 ؛ دو هفته: -182) میلیارد تومان است حجم امروز 157 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-040)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 181 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -854 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 184 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:08:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 501 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 268 ؛ 3روزه: -1122 ؛ هفتگی: -1136 ؛ دو هفته: -1010) میلیارد تومان است حجم امروز 092 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:07:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلوند (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 376 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 321 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -274 ؛ 3روزه: -144 ؛ هفتگی: -106 ؛ دو هفته: -097) میلیارد تومان است حجم امروز 164 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراک (در آخرین قیمت %-408)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -089 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -011) میلیارد تومان است حجم امروز 125 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:07:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %071) با حجم 228 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 181 مت  
 • 12:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-024)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -728 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 181 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:07:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %071) با حجم 228 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 181 مت  
 • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشهد (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 298 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -196 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: 013 ؛ دو هفته: 024) میلیارد تومان است حجم امروز 559 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-450)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -859 ؛ 3روزه: 2614 ؛ هفتگی: 1795 ؛ دو هفته: 2207) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:06:06؛ حجم مشکوک در نماد قشهد (در آخرین قیمت %497) با حجم 559 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 276 و سرانه خرید 2885 مت و سرانه فروش 1045 مت  
 • 12:06:01؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %497) با حجم 465 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 275 و سرانه خرید 6096 مت و سرانه فروش 2218 مت  
 • 12:06:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 425 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 219 بار با میانگین 138 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3718 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-462)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -708 ؛ 3روزه: 2614 ؛ هفتگی: 1795 ؛ دو هفته: 2207) میلیارد تومان است حجم امروز 076 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 224 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1178 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 184 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-024)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -621 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 175 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:05:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبینا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -116 ؛ 3روزه: -032 ؛ هفتگی: -017 ؛ دو هفته: -004) میلیارد تومان است حجم امروز 156 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %483)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 279 مت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 113 ؛ 3روزه: -311 ؛ هفتگی: -682 ؛ دو هفته: -619) میلیارد تومان است حجم امروز 386 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:04:31؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %299) با حجم 329 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 143 و سرانه خرید 4021 مت و سرانه فروش 2820 مت  
 • 12:03:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 196 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1383 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 098 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:03:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-406)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 243 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -410 ؛ 3روزه: 932 ؛ هفتگی: 1051 ؛ دو هفته: 2244) میلیارد تومان است حجم امروز 088 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:03:02؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %496) با حجم 308 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 147 و سرانه خرید 3361 مت و سرانه فروش 2285 مت  
 • 12:02:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1109 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-166)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 247 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 176 بار با میانگین 199 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1134 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوکا (در آخرین قیمت %-111)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -073 ؛ هفتگی: -057 ؛ دو هفته: -117) میلیارد تومان است حجم امروز 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 199 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -974 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:01:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-163)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 176 بار با میانگین 199 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -887 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:01:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %024)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 760 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -971 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 177 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:00:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %000) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 97 مت  
 • 11:57:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %030)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 294 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: -559 ؛ هفتگی: -540 ؛ دو هفته: -580) میلیارد تومان است حجم امروز 131 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:56:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ودی با حجم 258 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4726 مت و سرانه فروش 2408 مت و قدرت خریدار حقیقی 196 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 228 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-225)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 276 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 258 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -119 ؛ 3روزه: 454 ؛ هفتگی: 224 ؛ دو هفته: 1033) میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:56:13؛ حجم مشکوک در نماد ودی (در آخرین قیمت %497) با حجم 241 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 196 و سرانه خرید 4722 مت و سرانه فروش 2406 مت  
 • 11:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-225)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 276 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 258 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -119 ؛ 3روزه: 454 ؛ هفتگی: 224 ؛ دو هفته: 1033) میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 276 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4791 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 255 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4144 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 117 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:55:11؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-499) با حجم 413 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 026 و سرانه خرید 1293 مت و سرانه فروش 4970 مت  
 • 11:54:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3885 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:54:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 311 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 170 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2700 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 320 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:53:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 174 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3749 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:53:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 191 مت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3462 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 427 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:52:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 570 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8384 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 152 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:51:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بکاب (در آخرین قیمت %-091)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -106 ؛ 3روزه: -034 ؛ هفتگی: -188 ؛ دو هفته: -135) میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:51:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-385)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2440 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 301 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:51:33؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %315) با حجم 186 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 053 و سرانه خرید 1148 مت و سرانه فروش 2147 مت  
 • 11:51:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-381)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 201 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -828 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:51:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 193 بار با میانگین 169 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2850 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 099 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:50:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر (در آخرین قیمت %-125)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 241 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 332 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -120 ؛ 3روزه: 161 ؛ هفتگی: 548 ؛ دو هفته: -118) میلیارد تومان است حجم امروز 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:50:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-470)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2663 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 098 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:50:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-288)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 232 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2061 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 289 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:50:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-470)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2561 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:50:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 225 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1073 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 166 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:49:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-295)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -252 ؛ 3روزه: 932 ؛ هفتگی: 1051 ؛ دو هفته: 2244) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:49:35؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 596 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 401 و سرانه خرید 16835 مت و سرانه فروش 4194 مت  
 • 11:49:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ومهان با حجم 453 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15906 مت و سرانه فروش 2499 مت و قدرت خریدار حقیقی 636 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1295 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:49:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 453 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 636 و سرانه خرید 15906 مت و سرانه فروش 2499 مت  
 • 11:49:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -252 ؛ 3روزه: -917 ؛ هفتگی: -722 ؛ دو هفته: -282) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:48:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 245 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 214 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1319 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 299 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:48:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 180 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -120 ؛ 3روزه: -415 ؛ هفتگی: -199 ؛ دو هفته: -260) میلیارد تومان است حجم امروز 108 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-144)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 173 بار با میانگین 199 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -632 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:48:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 377 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 225 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -136 ؛ 3روزه: -1021 ؛ هفتگی: -1000 ؛ دو هفته: -1023) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 563 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8284 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-481)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 366 بار با میانگین 155 مت و پول درشت خرید 196 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2951 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 194 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:47:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تنوین (در آخرین قیمت %203) با حجم 428 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 220 و سرانه خرید 7727 مت و سرانه فروش 3505 مت  
 • 11:47:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تنوین (در آخرین قیمت %203) با حجم 428 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 220 و سرانه خرید 7727 مت و سرانه فروش 3505 مت  
 • 11:47:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-392)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 350 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 196 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2785 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 191 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:47:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غدام با حجم 156 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1209 مت و سرانه فروش 2136 مت و قدرت خریدار حقیقی 057 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 130 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:46:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-032)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -519 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 156 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:45:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 384 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6720 مت و سرانه فروش 2064 مت و قدرت خریدار حقیقی 326 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 285 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:45:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-483)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 229 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -955 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-040)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 175 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -400 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 153 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:44:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بمیلا (در آخرین قیمت %300)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -413 ؛ هفتگی: -477 ؛ دو هفته: -490) میلیارد تومان است حجم امروز 160 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:44:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-062)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 229 مت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1040 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 129 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 557 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8180 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 150 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:43:34؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %258) با حجم 258 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 089 و سرانه خرید 1288 مت و سرانه فروش 1451 مت  
 • 11:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 557 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8180 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 150 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:42:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-062)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 230 مت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -826 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 126 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:42:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاری (در آخرین قیمت %093)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 320 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107 ؛ 3روزه: -038 ؛ هفتگی: -060 ؛ دو هفته: 230) میلیارد تومان است حجم امروز 144 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:42:49؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %-186) با حجم 547 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 136 و سرانه خرید 2237 مت و سرانه فروش 1646 مت  
 • 11:42:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-062)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 230 مت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -826 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 126 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:42:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاری (در آخرین قیمت %093)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 320 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107 ؛ 3روزه: -038 ؛ هفتگی: -060 ؛ دو هفته: 230) میلیارد تومان است حجم امروز 144 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-125)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 172 بار با میانگین 199 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -510 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 076 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-062)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 243 مت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -715 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:41:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 585 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9816 مت و سرانه فروش 2762 مت و قدرت خریدار حقیقی 355 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 227 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:40:54؛ حجم مشکوک در نماد تنوین (در آخرین قیمت %499) با حجم 395 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 527 و سرانه خرید 9020 مت و سرانه فروش 1711 مت  
 • 11:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-483)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -826 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 136 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 542 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8026 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:40:31؛ حجم مشکوک در نماد تنوین (در آخرین قیمت %499) با حجم 233 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 527 و سرانه خرید 9020 مت و سرانه فروش 1711 مت  
 • 11:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 542 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8026 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:40:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 536 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7911 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 144 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:39:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 254 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -713 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 131 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:39:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-001)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 138 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -541 ؛ 3روزه: -1086 ؛ هفتگی: -410 ؛ دو هفته: 978) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-340)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -329 ؛ 3روزه: 2614 ؛ هفتگی: 1795 ؛ دو هفته: 2207) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-344)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -723 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:38:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-456)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 213 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -501 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:38:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دزهراوی (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 384 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -115 ؛ 3روزه: -057 ؛ هفتگی: -094 ؛ دو هفته: -105) میلیارد تومان است حجم امروز 148 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-344)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -723 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:38:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %072)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 588 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 328 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -320 ؛ 3روزه: -242 ؛ هفتگی: -245 ؛ دو هفته: 147) میلیارد تومان است حجم امروز 069 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:37:29؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %500) با حجم 386 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 161 و سرانه خرید 1417 مت و سرانه فروش 880 مت  
 • 11:37:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-062)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 237 مت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -574 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-473)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1107 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 264 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:37:06؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %415) با حجم 221 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 077 و سرانه خرید 1841 مت و سرانه فروش 2384 مت  
 • 11:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-473)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1107 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 264 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-058)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 389 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: 264 ؛ هفتگی: 229 ؛ دو هفته: 349) میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 530 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7731 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 140 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:36:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 143 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1113 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 736 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:36:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-498) با حجم 262 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 2042 مت و سرانه فروش 2921 مت  
 • 11:36:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494) با حجم 726 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2126 و سرانه خرید 14181 مت و سرانه فروش 667 مت  
 • 11:36:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-498) با حجم 262 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 2042 مت و سرانه فروش 2921 مت  
 • 11:35:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 213 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 244 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -954 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 247 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:35:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 521 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7620 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 136 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:34:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-449)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 185 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 244 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -725 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 223 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:34:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -249 ؛ 3روزه: 141 ؛ هفتگی: 155 ؛ دو هفته: 404) میلیارد تومان است حجم امروز 153 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:33:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد توریل (در آخرین قیمت %489)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 218 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 152 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 113 ؛ 3روزه: -166 ؛ هفتگی: -144 ؛ دو هفته: -226) میلیارد تومان است حجم امروز 178 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر (در آخرین قیمت %-164)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 340 مت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 288 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -376 ؛ 3روزه: 137 ؛ هفتگی: 207 ؛ دو هفته: 431) میلیارد تومان است حجم امروز 448 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:32:21؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %272) با حجم 557 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 581 مت و سرانه فروش 575 مت  
 • 11:32:15؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %272) با حجم 557 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 581 مت و سرانه فروش 575 مت  
 • 11:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %030)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 272 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -217 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: 251) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 323 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -152 ؛ 3روزه: -161 ؛ هفتگی: 098 ؛ دو هفته: 585) میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:30:26؛ حجم مشکوک در نماد فلامی (در آخرین قیمت %498) با حجم 191 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 159 و سرانه خرید 2210 مت و سرانه فروش 1389 مت  
 • 11:29:45؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %156) با حجم 274 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 106 و سرانه خرید 3032 مت و سرانه فروش 2870 مت  
 • 11:28:49؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %494) با حجم 291 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 393 و سرانه خرید 11077 مت و سرانه فروش 2821 مت  
 • 11:28:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفا با حجم 250 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11077 مت و سرانه فروش 2821 مت و قدرت خریدار حقیقی 393 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 491 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:28:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494) با حجم 250 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 520 و سرانه خرید 10472 مت و سرانه فروش 2012 مت  
 • 11:28:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %489)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 234 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 199 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107 ؛ 3روزه: 063 ؛ هفتگی: -048 ؛ دو هفته: -161) میلیارد تومان است حجم امروز 212 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-264)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 412 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 359 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -335 ؛ 3روزه: -072 ؛ هفتگی: -114 ؛ دو هفته: -105) میلیارد تومان است حجم امروز 127 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:27:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %238)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 276 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 375 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -126 ؛ 3روزه: 531 ؛ هفتگی: -176 ؛ دو هفته: -1875) میلیارد تومان است حجم امروز 142 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:27:25؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %229) با حجم 475 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 095 و سرانه خرید 3261 مت و سرانه فروش 3433 مت  
 • 11:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-376)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -324 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:27:19؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %287) با حجم 349 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 134 و سرانه خرید 3911 مت و سرانه فروش 2923 مت  
 • 11:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-376)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -324 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-001)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 230 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -435 ؛ 3روزه: -1086 ؛ هفتگی: -410 ؛ دو هفته: 978) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -130 ؛ 3روزه: -973 ؛ هفتگی: -1108 ؛ دو هفته: -1079) میلیارد تومان است حجم امروز 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 423 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -296 ؛ 3روزه: 341 ؛ هفتگی: 635 ؛ دو هفته: 836) میلیارد تومان است حجم امروز 297 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 506 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7439 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 126 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 233 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: -087 ؛ هفتگی: -290 ؛ دو هفته: -304) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 423 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -296 ؛ 3روزه: 341 ؛ هفتگی: 635 ؛ دو هفته: 836) میلیارد تومان است حجم امروز 297 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوین (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 716 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -126 ؛ 3روزه: 066 ؛ هفتگی: -001 ؛ دو هفته: -011) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 495 بار با میانگین 159 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7309 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 125 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:24:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %342) با حجم 342 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 135 و سرانه خرید 3985 مت و سرانه فروش 2942 مت  
 • 11:24:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-470)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2321 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 330 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -165 ؛ 3روزه: 341 ؛ هفتگی: 635 ؛ دو هفته: 836) میلیارد تومان است حجم امروز 229 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1549 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 477 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7123 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-008)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -287 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:45؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 405 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 138 و سرانه خرید 5553 مت و سرانه فروش 4022 مت  
 • 11:23:45؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-499) با حجم 207 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 043 و سرانه خرید 926 مت و سرانه فروش 2169 مت  
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 477 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7123 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-008)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -287 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-470)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 171 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1418 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-198)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1235 ؛ 3روزه: 11766 ؛ هفتگی: 12554 ؛ دو هفته: 21292) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 432 بار با میانگین 167 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6650 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-471)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 316 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 400 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -118 ؛ 3روزه: -158 ؛ هفتگی: -175 ؛ دو هفته: -220) میلیارد تومان است حجم امروز 167 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-234)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 221 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2379 ؛ 3روزه: 37703 ؛ هفتگی: 36225 ؛ دو هفته: 40799) میلیارد تومان است حجم امروز 120 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 174 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1226 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد مادیرا با حجم 112 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2276 مت و سرانه فروش 933 مت و قدرت خریدار حقیقی 244 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 590 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-159)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -899 ؛ 3روزه: 11766 ؛ هفتگی: 12554 ؛ دو هفته: 21292) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 374 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5749 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-234)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2104 ؛ 3روزه: 37703 ؛ هفتگی: 36225 ؛ دو هفته: 40799) میلیارد تومان است حجم امروز 117 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-175)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 234 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 286 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -370 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 102 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 301 بار با میانگین 169 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4531 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 113 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-175)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 234 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 286 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -370 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 102 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %-300)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113 ؛ 3روزه: 161 ؛ هفتگی: 250 ؛ دو هفته: 135) میلیارد تومان است حجم امروز 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:21:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 806 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -870 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 264 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3595 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 103 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:21:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 338 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 118 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 448 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: 347 ؛ دو هفته: 202) میلیارد تومان است حجم امروز 195 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:21:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نطرین (در آخرین قیمت %446) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 76 مت  
 • 11:21:23؛ حجم مشکوک در نماد کصدف (در آخرین قیمت %-293) با حجم 270 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 051 و سرانه خرید 967 مت و سرانه فروش 1892 مت  
 • 11:21:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-482)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 225 بار با میانگین 159 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3028 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:20:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %266)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 508 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 295 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -123 ؛ 3روزه: -038 ؛ هفتگی: -044 ؛ دو هفته: -127) میلیارد تومان است حجم امروز 143 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -673 ؛ 3روزه: 1123 ؛ هفتگی: 940 ؛ دو هفته: 1722) میلیارد تومان است حجم امروز 187 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-463)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 213 بار با میانگین 159 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2835 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-081)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 151 بار با میانگین 201 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -401 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %054)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 704 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 979 ؛ 3روزه: -161 ؛ هفتگی: -262 ؛ دو هفته: 1328) میلیارد تومان است حجم امروز 334 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:44؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %496) با حجم 245 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 092 و سرانه خرید 1468 مت و سرانه فروش 1589 مت  
 • 11:18:32؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %054) با حجم 334 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 171 و سرانه خرید 4517 مت و سرانه فروش 2637 مت  
 • 11:18:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 861 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -758 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 133 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-366)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 265 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1123 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-285)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2605 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 157 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:17:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %296)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1134 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 237 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -245 ؛ 3روزه: 880 ؛ هفتگی: 876 ؛ دو هفته: 796) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:17:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-179)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2098 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 155 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-398)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2521 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 749 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -657 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 125 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500) با حجم 547 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 682 و سرانه خرید 12135 مت و سرانه فروش 1779 مت  
 • 11:16:32؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500) با حجم 547 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 682 و سرانه خرید 12135 مت و سرانه فروش 1779 مت  
 • 11:16:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 547 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12135 مت و سرانه فروش 1779 مت و قدرت خریدار حقیقی 682 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 227 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:16:22؛ حجم مشکوک در نماد آوا (در آخرین قیمت %-102) با حجم 218 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 040 و سرانه خرید 922 مت و سرانه فروش 2304 مت  
 • 11:16:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %342)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 295 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 498 ؛ 3روزه: -048 ؛ هفتگی: -462 ؛ دو هفته: -605) میلیارد تومان است حجم امروز 317 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %011)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 299 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -334 ؛ 3روزه: -1086 ؛ هفتگی: -410 ؛ دو هفته: 978) میلیارد تومان است حجم امروز 041 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:15:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %342) با حجم 304 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 137 و سرانه خرید 4048 مت و سرانه فروش 2950 مت  
 • 11:15:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-239)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 211 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 200 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -613 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-368)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 189 بار با میانگین 152 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2329 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %216)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 153 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 267 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -119 ؛ 3روزه: -719 ؛ هفتگی: -1097 ؛ دو هفته: -1670) میلیارد تومان است حجم امروز 337 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:14:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-349)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 148 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2217 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 143 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 870 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 572 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %194)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 888 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -165 ؛ 3روزه: -456 ؛ هفتگی: -383 ؛ دو هفته: -535) میلیارد تومان است حجم امروز 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 601 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -524 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 108 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:10:16؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %-139) با حجم 407 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 049 و سرانه خرید 679 مت و سرانه فروش 1394 مت  
 • 11:09:32؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %494) با حجم 260 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 100 و سرانه خرید 2040 مت و سرانه فروش 2030 مت  
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %137)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -371 ؛ 3روزه: 120 ؛ هفتگی: 154 ؛ دو هفته: 075) میلیارد تومان است حجم امروز 179 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:09:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فجر با حجم 139 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3097 مت و سرانه فروش 1475 مت و قدرت خریدار حقیقی 210 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 107 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:08:41؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %497) با حجم 160 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 169 و سرانه خرید 3190 مت و سرانه فروش 1889 مت  
 • 11:08:25؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %387) با حجم 181 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 085 و سرانه خرید 1600 مت و سرانه فروش 1881 مت  
 • 11:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپکو (در آخرین قیمت %293)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 295 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: -006 ؛ هفتگی: -166 ؛ دو هفته: -329) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:07:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 366 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 157 و سرانه خرید 5969 مت و سرانه فروش 3802 مت  
 • 11:07:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %234) با حجم 065 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 101 مت  
 • 11:07:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر (در آخرین قیمت %044)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 320 مت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 288 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -269 ؛ 3روزه: 137 ؛ هفتگی: 207 ؛ دو هفته: 431) میلیارد تومان است حجم امروز 409 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:07:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %042)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 251 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1931 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 210 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:07:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 169 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1371 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %038)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 312 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 236 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: -262 ؛ هفتگی: -264 ؛ دو هفته: 042) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 431 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -328 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:06:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-276)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 147 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -470 ؛ 3روزه: 1123 ؛ هفتگی: 940 ؛ دو هفته: 1722) میلیارد تومان است حجم امروز 162 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %268)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 334 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 393 ؛ 3روزه: -048 ؛ هفتگی: -462 ؛ دو هفته: -605) میلیارد تومان است حجم امروز 262 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:06:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بکام (در آخرین قیمت %106) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83 مت  
 • 11:06:16؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %500) با حجم 181 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 064 و سرانه خرید 889 مت و سرانه فروش 1399 مت  
 • 11:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %268)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 334 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 393 ؛ 3روزه: -048 ؛ هفتگی: -462 ؛ دو هفته: -605) میلیارد تومان است حجم امروز 262 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:06:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بکام (در آخرین قیمت %106) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83 مت  
 • 11:06:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد توریل با حجم 104 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3630 مت و سرانه فروش 2029 مت و قدرت خریدار حقیقی 179 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 073 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-177)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 155 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -136 ؛ 3روزه: -743 ؛ هفتگی: -891 ؛ دو هفته: -3107) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-457)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 346 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -671 ؛ 3روزه: -568 ؛ هفتگی: -629 ؛ دو هفته: -797) میلیارد تومان است حجم امروز 246 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:05:40؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %-247) با حجم 160 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 046 و سرانه خرید 2126 مت و سرانه فروش 4659 مت  
 • 11:05:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خودکفا با حجم 090 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2599 مت و سرانه فروش 1965 مت و قدرت خریدار حقیقی 132 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 135 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:04:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494) با حجم 157 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 805 و سرانه خرید 12440 مت و سرانه فروش 1546 مت  
 • 11:04:34؛ حجم مشکوک در نماد تمحرکه (در آخرین قیمت %069) با حجم 968 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 1158 مت و سرانه فروش 1752 مت  
 • 11:04:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سمگا با حجم 345 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6272 مت و سرانه فروش 3646 مت و قدرت خریدار حقیقی 172 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 192 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:04:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تایرا (در آخرین قیمت %499) با حجم 337 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 202 و سرانه خرید 5203 مت و سرانه فروش 2573 مت  
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 736 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 288 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 175 بار با میانگین 210 مت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3090 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 332 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:04:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تایرا (در آخرین قیمت %499) با حجم 307 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 202 و سرانه خرید 5203 مت و سرانه فروش 2573 مت  
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 736 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 288 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 175 بار با میانگین 210 مت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3090 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 332 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:03:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تایرا با حجم 325 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5124 مت و سرانه فروش 2475 مت و قدرت خریدار حقیقی 207 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 616 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2706 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 313 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:03:27؛ حجم مشکوک در نماد تایرا (در آخرین قیمت %499) با حجم 325 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 255 و سرانه خرید 6314 مت و سرانه فروش 2475 مت  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2706 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 313 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 379 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -211 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 088 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 379 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 345 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: 347 ؛ دو هفته: 202) میلیارد تومان است حجم امروز 146 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراک (در آخرین قیمت %-483)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1222 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -122 ؛ 3روزه: -528 ؛ هفتگی: -533 ؛ دو هفته: -314) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 379 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 345 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: 347 ؛ دو هفته: 202) میلیارد تومان است حجم امروز 146 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-019)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 272 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1780 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 186 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:20؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %-142) با حجم 285 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 047 و سرانه خرید 703 مت و سرانه فروش 1503 مت  
 • 11:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-019)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 272 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1780 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 186 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:06؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %138) با حجم 214 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 080 و سرانه خرید 1346 مت و سرانه فروش 1677 مت  
 • 11:02:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 848 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 304 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -1011 ؛ هفتگی: -900 ؛ دو هفته: -1617) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:02:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزیع (در آخرین قیمت %135)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 256 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 374 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -116 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: 544 ؛ دو هفته: 492) میلیارد تومان است حجم امروز 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 388 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 238 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: 347 ؛ دو هفته: 202) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:01:44؛ حجم مشکوک در نماد ساربیل (در آخرین قیمت %325) با حجم 257 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 086 و سرانه خرید 919 مت و سرانه فروش 1072 مت  
 • 11:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 388 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 238 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: 347 ؛ دو هفته: 202) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:01:08؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %435) با حجم 179 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 112 و سرانه خرید 2931 مت و سرانه فروش 2622 مت  
 • 11:01:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %435) با حجم 179 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2931 مت و سرانه فروش 2622 مت  
 • 11:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-192)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 510 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 235 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -231 ؛ 3روزه: -072 ؛ هفتگی: -114 ؛ دو هفته: -105) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:01:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 347 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 252 ؛ 3روزه: -048 ؛ هفتگی: -462 ؛ دو هفته: -605) میلیارد تومان است حجم امروز 160 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:00:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زنگان با حجم 113 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3509 مت و سرانه فروش 1574 مت و قدرت خریدار حقیقی 223 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 088 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -249 ؛ 3روزه: -052 ؛ هفتگی: -355 ؛ دو هفته: -893) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %398)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 267 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -640 ؛ 3روزه: 242 ؛ هفتگی: -211 ؛ دو هفته: -091) میلیارد تومان است حجم امروز 384 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:59:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وایران با حجم 083 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2535 مت و سرانه فروش 1079 مت و قدرت خریدار حقیقی 235 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 149 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:58:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-291)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 185 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 233 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -615 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 198 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:58:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وامیر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: -011 ؛ دو هفته: -125) میلیارد تومان است حجم امروز 365 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:58:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-073)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 345 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 372 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -133 ؛ 3روزه: 061 ؛ هفتگی: 194 ؛ دو هفته: 241) میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:58:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %245)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 381 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -126 ؛ 3روزه: -081 ؛ هفتگی: -118 ؛ دو هفته: -162) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:57:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-474)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 146 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -346 ؛ 3روزه: 1123 ؛ هفتگی: 940 ؛ دو هفته: 1722) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:57:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 189 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3272 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 304 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 415 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 460 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115 ؛ 3روزه: 025 ؛ هفتگی: -034 ؛ دو هفته: 114) میلیارد تومان است حجم امروز 318 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-368)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 143 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2087 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خرینگ (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 701 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 124 ؛ 3روزه: 044 ؛ هفتگی: -065 ؛ دو هفته: -026) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاذر با حجم 198 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2268 مت و سرانه فروش 1797 مت و قدرت خریدار حقیقی 126 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 229 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2877 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 280 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 227 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 283 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -254 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2877 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 280 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:25؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ (در آخرین قیمت %499) با حجم 155 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 253 و سرانه خرید 3111 مت و سرانه فروش 1228 مت  
 • 10:56:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 227 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 283 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -254 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2877 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 280 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-348)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 171 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 271 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -770 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 211 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2400 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 261 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497) با حجم 256 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 366 و سرانه خرید 6893 مت و سرانه فروش 1883 مت  
 • 10:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 303 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -242 ؛ 3روزه: -145 ؛ هفتگی: -621 ؛ دو هفته: -701) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:55:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 205 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1872 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 229 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:55:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-331)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 255 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -593 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497) با حجم 228 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 367 و سرانه خرید 6786 مت و سرانه فروش 1851 مت  
 • 10:54:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-326)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 145 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1940 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-472)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 313 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2579 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 286 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -1795 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -4559) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-077)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1831 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:00؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %497) با حجم 220 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 378 و سرانه خرید 6672 مت و سرانه فروش 1767 مت  
 • 10:53:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %-208)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -125 ؛ 3روزه: -296 ؛ هفتگی: -250 ؛ دو هفته: -115) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:53:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 180 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7629 مت و سرانه فروش 1660 مت و قدرت خریدار حقیقی 460 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 285 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:53:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 201 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1754 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 165 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:53:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 144 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 692 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 463 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 163 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 157 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1256 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:53:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-254)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 144 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1760 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:52:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494) با حجم 463 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2877 و سرانه خرید 15565 مت و سرانه فروش 541 مت  
 • 10:52:55؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494) با حجم 463 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2877 و سرانه خرید 15565 مت و سرانه فروش 541 مت  
 • 10:52:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-296)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 255 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -477 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:51:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 186 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1595 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 138 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:51:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-194)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 226 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 232 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -512 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 189 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1337 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:51:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-326)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 149 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 119 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -212 ؛ 3روزه: 1123 ؛ هفتگی: 940 ؛ دو هفته: 1722) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 189 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1337 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:51:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 188 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1160 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 214 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 995 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 105 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:50:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولغدر با حجم 140 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2378 مت و سرانه فروش 3191 مت و قدرت خریدار حقیقی 075 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 071 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:50:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-057)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 174 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 196 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109 ؛ 3روزه: 170 ؛ هفتگی: 640 ؛ دو هفته: 679) میلیارد تومان است حجم امروز 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:50:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-044)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 171 مت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -150 ؛ 3روزه: 2338 ؛ هفتگی: 4063 ؛ دو هفته: 7466) میلیارد تومان است حجم امروز 064 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-243)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 145 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1644 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-436)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 338 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -554 ؛ 3روزه: -568 ؛ هفتگی: -629 ؛ دو هفته: -797) میلیارد تومان است حجم امروز 203 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:49:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وامیر (در آخرین قیمت %499) با حجم 289 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 231 مت  
 • 10:49:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %-050) با حجم 080 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 227 مت  
 • 10:49:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %284) با حجم 059 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 216 مت  
 • 10:49:15؛ حجم مشکوک در نماد وامیر (در آخرین قیمت %499) با حجم 286 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 100 و سرانه خرید 2260 مت و سرانه فروش 2262 مت  
 • 10:49:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-257)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 135 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 119 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104 ؛ 3روزه: 1123 ؛ هفتگی: 940 ؛ دو هفته: 1722) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:49:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %284)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 165 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 375 ؛ 3روزه: -1676 ؛ هفتگی: -1676 ؛ دو هفته: -2762) میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:48:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودی (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 161 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 116 ؛ 3روزه: -075 ؛ هفتگی: -076 ؛ دو هفته: -062) میلیارد تومان است حجم امروز 125 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:48:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %270)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 175 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 262 ؛ 3روزه: -1676 ؛ هفتگی: -1676 ؛ دو هفته: -2762) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:48:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %051)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 170 مت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1695 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:48:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 232 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 728 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:48:32؛ حجم مشکوک در نماد ثپردیس (در آخرین قیمت %497) با حجم 149 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 158 و سرانه خرید 2919 مت و سرانه فروش 1849 مت  
 • 10:48:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-169)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 204 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 232 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -386 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %136)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 171 مت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1502 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:47:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %177)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 233 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115 ؛ 3روزه: -1676 ؛ هفتگی: -1676 ؛ دو هفته: -2762) میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:47:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-146)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 233 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -488 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 180 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:46:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %494) با حجم 101 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 152 مت  
 • 10:46:23؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-146) با حجم 232 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 095 و سرانه خرید 1186 مت و سرانه فروش 1245 مت  
 • 10:45:14؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %492) با حجم 285 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 129 و سرانه خرید 2224 مت و سرانه فروش 1720 مت  
 • 10:45:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %018)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 265 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 135 ؛ 3روزه: -161 ؛ هفتگی: -262 ؛ دو هفته: 1328) میلیارد تومان است حجم امروز 174 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:45:01؛ حجم مشکوک در نماد مدیریت (در آخرین قیمت %494) با حجم 145 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 565 و سرانه خرید 1745 مت و سرانه فروش 309 مت  
 • 10:44:55؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %018) با حجم 174 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 236 و سرانه خرید 6452 مت و سرانه فروش 2736 مت  
 • 10:44:44؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-278) با حجم 244 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 031 و سرانه خرید 1037 مت و سرانه فروش 3308 مت  
 • 10:42:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %136)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 169 مت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1400 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:41:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-171)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 147 مت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1518 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:41:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-140)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 144 مت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1413 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:41:30؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-070) با حجم 218 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 1925 مت و سرانه فروش 2596 مت  
 • 10:41:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-140)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 144 مت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1413 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:41:11؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %233) با حجم 226 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 045 و سرانه خرید 1421 مت و سرانه فروش 3126 مت  
 • 10:41:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %192)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 167 مت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1226 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:40:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %213)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1124 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:40:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وامیر با حجم 157 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1717 مت و سرانه فروش 1967 مت و قدرت خریدار حقیقی 087 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 222 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:40:42؛ حجم مشکوک در نماد وامیر (در آخرین قیمت %499) با حجم 146 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 087 و سرانه خرید 1717 مت و سرانه فروش 1967 مت  
 • 10:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %260)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 142 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -963 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 113 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:39:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زکشت با حجم 066 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2898 مت و سرانه فروش 1163 مت و قدرت خریدار حقیقی 249 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 075 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:38:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %038)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 93 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 922 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:38:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-125)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 141 مت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1268 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:38:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %038)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 187 مت و پول درشت فروش 93 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 761 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:36:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %285)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 136 مت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -764 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 211 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:36:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خرینگ (در آخرین قیمت %298) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 132 مت  
 • 10:34:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 182 مت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 203 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2524 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 290 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:34:35؛ حجم مشکوک در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %060) با حجم 132 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 312 و سرانه خرید 8875 مت و سرانه فروش 2843 مت  
 • 10:34:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %176)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 218 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 120 ؛ 3روزه: -048 ؛ هفتگی: -462 ؛ دو هفته: -605) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-266)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -269 ؛ 3روزه: -842 ؛ هفتگی: -734 ؛ دو هفته: -800) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:33:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-498) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 120 و سرانه خرید 1929 مت و سرانه فروش 1604 مت  
 • 10:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-266)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -269 ؛ 3روزه: -842 ؛ هفتگی: -734 ؛ دو هفته: -800) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:33:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %029)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 186 مت و پول درشت فروش 92 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 658 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:32:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 175 مت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 203 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2403 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 284 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:32:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %000) با حجم 122 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 345 و سرانه خرید 10082 مت و سرانه فروش 2919 مت  
 • 10:32:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3014 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 425 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 777 ؛ 3روزه: -288 ؛ هفتگی: 3969 ؛ دو هفته: 3932) میلیارد تومان است حجم امروز 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:32:55؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %000) با حجم 122 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10082 مت و سرانه فروش 2919 مت  
 • 10:32:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 163 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 240 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -383 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 164 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:31:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %221)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -646 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 203 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:31:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنیک (در آخرین قیمت %120)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -575 ؛ هفتگی: -752 ؛ دو هفته: -783) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:30:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %367) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 207 مت  
 • 10:30:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %299)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1046 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 105 ؛ 3روزه: 067 ؛ هفتگی: 102 ؛ دو هفته: 152) میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:29:42؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %299) با حجم 111 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1205 و سرانه خرید 11856 مت و سرانه فروش 984 مت  
 • 10:28:58؛ حجم مشکوک در نماد تمحرکه (در آخرین قیمت %198) با حجم 579 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 096 و سرانه خرید 1554 مت و سرانه فروش 1612 مت  
 • 10:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %063)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 299 مت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 291 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 114 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 064 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:27:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %029)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 183 مت و پول درشت فروش 89 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 551 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 045 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:27:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر (در آخرین قیمت %326)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 307 مت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 278 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -142 ؛ 3روزه: 137 ؛ هفتگی: 207 ؛ دو هفته: 431) میلیارد تومان است حجم امروز 319 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:25:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %207)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 203 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -129 ؛ 3روزه: 304 ؛ هفتگی: 328 ؛ دو هفته: 114) میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:24:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 233 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 152 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 110 ؛ 3روزه: -168 ؛ هفتگی: -140 ؛ دو هفته: -114) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:24:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 164 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 157 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1150 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-457)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 362 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -451 ؛ 3روزه: -568 ؛ هفتگی: -629 ؛ دو هفته: -797) میلیارد تومان است حجم امروز 162 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:22:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلوند (در آخرین قیمت %-227)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 269 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -135 ؛ 3روزه: -144 ؛ هفتگی: -106 ؛ دو هفته: -097) میلیارد تومان است حجم امروز 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:22:32؛ حجم مشکوک در نماد خکمک (در آخرین قیمت %497) با حجم 191 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 2286 مت و سرانه فروش 2341 مت  
 • 10:22:14؛ حجم مشکوک در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-293) با حجم 989 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 013 و سرانه خرید 2678 مت و سرانه فروش 20175 مت  
 • 10:22:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 219 ؛ 3روزه: 311 ؛ هفتگی: 370 ؛ دو هفته: 374) میلیارد تومان است حجم امروز 303 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:22:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-293)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 923 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -260 ؛ 3روزه: 060 ؛ هفتگی: 045 ؛ دو هفته: 045) میلیارد تومان است حجم امروز 935 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:21:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 287 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -324 ؛ 3روزه: -568 ؛ هفتگی: -629 ؛ دو هفته: -797) میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:20:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 559 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 953 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 190 ؛ دو هفته: 232) میلیارد تومان است حجم امروز 339 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:18:50؛ حجم مشکوک در نماد تمحرکه (در آخرین قیمت %-181) با حجم 352 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 1664 مت و سرانه فروش 1623 مت  
 • 10:18:49؛ حجم مشکوک در نماد تمحرکه (در آخرین قیمت %-181) با حجم 352 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 1664 مت و سرانه فروش 1623 مت  
 • 10:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 253 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -207 ؛ 3روزه: -568 ؛ هفتگی: -629 ؛ دو هفته: -797) میلیارد تومان است حجم امروز 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:17:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-498) با حجم 078 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 153 مت  
 • 10:17:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمحرکه با حجم 309 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3346 مت و سرانه فروش 3350 مت و قدرت خریدار حقیقی 100 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 193 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:17:00؛ حجم مشکوک در نماد کتوکا (در آخرین قیمت %499) با حجم 096 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 172 و سرانه خرید 2334 مت و سرانه فروش 1354 مت  
 • 10:16:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-297)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 209 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -209 ؛ 3روزه: -255 ؛ هفتگی: -194 ؛ دو هفته: -102) میلیارد تومان است حجم امروز 187 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:16:16؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %492) با حجم 284 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 128 و سرانه خرید 3853 مت و سرانه فروش 3021 مت  
 • 10:16:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-383)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 345 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2410 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 257 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرازی (در آخرین قیمت %-415)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 342 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: 361 ؛ هفتگی: 288 ؛ دو هفته: 203) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:15:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-413)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 339 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2296 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 250 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:15:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تمحرکه (در آخرین قیمت %-181) با حجم 298 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1932 مت و سرانه فروش 1680 مت  
 • 10:14:34؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %175) با حجم 230 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 134 و سرانه خرید 2409 مت و سرانه فروش 1800 مت  
 • 10:13:32؛ حجم مشکوک در نماد وسدید (در آخرین قیمت %-294) با حجم 096 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 076 و سرانه خرید 1156 مت و سرانه فروش 1528 مت  
 • 10:12:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 168 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 218 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2298 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 268 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:12:07؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %370) با حجم 274 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 5466 مت و سرانه فروش 5293 مت  
 • 10:12:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-285)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 223 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -158 ؛ 3روزه: -842 ؛ هفتگی: -734 ؛ دو هفته: -800) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:10:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %035)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 251 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -226 ؛ 3روزه: -1086 ؛ هفتگی: -410 ؛ دو هفته: 978) میلیارد تومان است حجم امروز 025 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:10:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 453 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 216 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -475 ؛ 3روزه: 149 ؛ هفتگی: 116 ؛ دو هفته: -591) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:10:11؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %300) با حجم 086 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 131 و سرانه خرید 7559 مت و سرانه فروش 5778 مت  
 • 10:09:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %481)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 576 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 161 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 438 ؛ 3روزه: -363 ؛ هفتگی: -874 ؛ دو هفته: -2689) میلیارد تومان است حجم امروز 065 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:08:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-225)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 204 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -222 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:08:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 162 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2188 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 262 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:08:03؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %492) با حجم 110 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 1745 مت و سرانه فروش 1687 مت  
 • 10:08:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 162 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2188 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 262 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:07:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-281)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 771 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: 060 ؛ هفتگی: 045 ؛ دو هفته: 045) میلیارد تومان است حجم امروز 673 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:06:55؛ حجم مشکوک در نماد کدما (در آخرین قیمت %499) با حجم 088 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 121 و سرانه خرید 2340 مت و سرانه فروش 1941 مت  
 • 10:06:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 162 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1032 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:06:49؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %125) با حجم 078 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 016 و سرانه خرید 339 مت و سرانه فروش 2134 مت  
 • 10:06:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد کتوکا (در آخرین قیمت %459)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 171 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102 ؛ 3روزه: -107 ؛ هفتگی: -127 ؛ دو هفته: -069) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:05:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-331)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 162 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 232 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -224 ؛ 3روزه: 1744 ؛ هفتگی: -3244 ؛ دو هفته: -3512) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:05:48؛ حجم مشکوک در نماد دتولید (در آخرین قیمت %259) با حجم 147 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 086 و سرانه خرید 1615 مت و سرانه فروش 1878 مت  
 • 10:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-218)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 234 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -275 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 129 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:04:31؛ حجم مشکوک در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-281) با حجم 585 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 008 و سرانه خرید 4208 مت و سرانه فروش 52015 مت  
 • 10:04:27؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %496) با حجم 149 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 144 و سرانه خرید 1843 مت و سرانه فروش 1281 مت  
 • 10:03:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شلرد با حجم 056 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9480 مت و سرانه فروش 5022 مت و قدرت خریدار حقیقی 189 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 051 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:03:13؛ حجم مشکوک در نماد پکرمان (در آخرین قیمت %363) با حجم 080 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 124 و سرانه خرید 2092 مت و سرانه فروش 1682 مت  
 • 10:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %274)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 436 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131 ؛ 3روزه: -238 ؛ هفتگی: -096 ؛ دو هفته: -094) میلیارد تومان است حجم امروز 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:02:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حریل (در آخرین قیمت %229) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 132 مت  
 • 10:02:36؛ حجم مشکوک در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-293) با حجم 389 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 015 و سرانه خرید 5710 مت و سرانه فروش 38008 مت  
 • 10:02:34؛ حجم مشکوک در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-293) با حجم 389 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 017 و سرانه خرید 5827 مت و سرانه فروش 34964 مت  
 • 10:02:23؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %212) با حجم 092 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 088 و سرانه خرید 1079 مت و سرانه فروش 1222 مت  
 • 10:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %153)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 202 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 200 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: -052 ؛ هفتگی: -355 ؛ دو هفته: -893) میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:01:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 176 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 185 و سرانه خرید 5730 مت و سرانه فروش 3100 مت  
 • 10:01:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-140)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 236 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -262 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 041 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:01:28؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 170 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 185 و سرانه خرید 5730 مت و سرانه فروش 3100 مت  
 • 10:01:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سمگا با حجم 170 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5730 مت و سرانه فروش 3100 مت و قدرت خریدار حقیقی 185 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 192 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 10:01:01؛ حجم مشکوک در نماد کفرا (در آخرین قیمت %-338) با حجم 111 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 059 و سرانه خرید 850 مت و سرانه فروش 1430 مت  
 • 10:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکلر (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 303 مت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 305 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 241 ؛ 3روزه: 137 ؛ هفتگی: 207 ؛ دو هفته: 431) میلیارد تومان است حجم امروز 144 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:00:35؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %498) با حجم 143 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 132 و سرانه خرید 5339 مت و سرانه فروش 4059 مت  
 • 10:00:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-096)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 130 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -784 ؛ 3روزه: 11766 ؛ هفتگی: 12554 ؛ دو هفته: 21292) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:00:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 169 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1985 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:00:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 140 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 197 و سرانه خرید 5675 مت و سرانه فروش 2876 مت  
 • 09:59:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-262)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 131 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1152 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:59:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 567 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -608 ؛ هفتگی: -930 ؛ دو هفته: -593) میلیارد تومان است حجم امروز 044 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:59:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 171 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1825 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:58:46؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %494) با حجم 083 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 118 و سرانه خرید 1258 مت و سرانه فروش 1065 مت  
 • 09:58:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 180 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1634 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 118 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:58:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %025)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 240 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 158 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -106 ؛ 3روزه: 169 ؛ هفتگی: -703 ؛ دو هفته: 073) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:58:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکلر (در آخرین قیمت %430)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 423 مت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 118 ؛ 3روزه: 137 ؛ هفتگی: 207 ؛ دو هفته: 431) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:57:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %318) با حجم 072 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 144 مت  
 • 09:57:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 361 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2137 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:57:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %318) با حجم 072 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 144 مت  
 • 09:57:40؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %491) با حجم 076 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 196 و سرانه خرید 2091 مت و سرانه فروش 1065 مت  
 • 09:57:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 193 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1407 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:57:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-297)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 154 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: -255 ؛ هفتگی: -194 ؛ دو هفته: -102) میلیارد تومان است حجم امروز 129 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 206 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1261 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -177 ؛ 3روزه: -6345 ؛ هفتگی: -6719 ؛ دو هفته: -8432) میلیارد تومان است حجم امروز 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 153 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 506 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 343 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:38؛ حجم مشکوک در نماد گکوثر (در آخرین قیمت %497) با حجم 142 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 140 و سرانه خرید 2101 مت و سرانه فروش 1496 مت  
 • 09:56:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1133 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 090 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:25؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %287) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 041 و سرانه خرید 933 مت و سرانه فروش 2296 مت  
 • 09:56:21؛ حجم مشکوک در نماد زبینا (در آخرین قیمت %497) با حجم 083 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 136 و سرانه خرید 1937 مت و سرانه فروش 1422 مت  
 • 09:56:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-369)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 349 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 142 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2026 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 209 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %485)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 277 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 111 ؛ 3روزه: -119 ؛ هفتگی: -088 ؛ دو هفته: 015) میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:55:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 236 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1017 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:55:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-369)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 357 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 142 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1892 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 200 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:55:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-383)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: -568 ؛ هفتگی: -629 ؛ دو هفته: -797) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:55:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکمک (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 325 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 147 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -118 ؛ 3روزه: -028 ؛ هفتگی: 022 ؛ دو هفته: -040) میلیارد تومان است حجم امروز 132 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 673 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 182 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 282 ؛ 3روزه: -363 ؛ هفتگی: -874 ؛ دو هفته: -2689) میلیارد تومان است حجم امروز 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:54:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-132)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 610 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -122 ؛ 3روزه: -072 ؛ هفتگی: -114 ؛ دو هفته: -105) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:53:29؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 159 و سرانه خرید 4353 مت و سرانه فروش 2732 مت  
 • 09:53:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 251 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 914 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:53:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %269) با حجم 027 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 113 مت  
 • 09:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 249 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 803 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:52:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %494) با حجم 027 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1763 مت و سرانه فروش 1339 مت  
 • 09:52:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1674 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 128 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 155 ؛ 3روزه: -363 ؛ هفتگی: -874 ؛ دو هفته: -2689) میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:52:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-224)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 131 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -891 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:52:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 161 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 135 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 923 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:51:44؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %442) با حجم 118 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 121 و سرانه خرید 4665 مت و سرانه فروش 3860 مت  
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-224)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -781 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 333 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1663 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 181 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:51:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قزوین (در آخرین قیمت %498) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 189 مت  
 • 09:51:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 257 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 263 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -165 ؛ هفتگی: -204 ؛ دو هفته: 025) میلیارد تومان است حجم امروز 540 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:51:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498) با حجم 527 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 207 و سرانه خرید 1983 مت و سرانه فروش 957 مت  
 • 09:50:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %051)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 140 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 172 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -579 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 060 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:49:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-095)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 240 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 236 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -148 ؛ 3روزه: -3443 ؛ هفتگی: -3763 ؛ دو هفته: 6144) میلیارد تومان است حجم امروز 036 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:49:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گکوثر (در آخرین قیمت %497) با حجم 072 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 115 مت  
 • 09:49:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %371) با حجم 034 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 119 مت  
 • 09:49:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %136)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 130 مت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 233 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -543 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:49:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 141 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 338 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 236 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:49:01؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494) با حجم 236 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3963 و سرانه خرید 14267 مت و سرانه فروش 360 مت  
 • 09:49:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %376) با حجم 028 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 145 مت  
 • 09:48:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 266 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 236 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 740 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:48:33؛ حجم مشکوک در نماد کرمان (در آخرین قیمت %480) با حجم 063 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 137 و سرانه خرید 1787 مت و سرانه فروش 1303 مت  
 • 09:48:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد توریل (در آخرین قیمت %476) با حجم 029 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 168 مت  
 • 09:48:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-428)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 339 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1561 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 161 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 163 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 816 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:47:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 279 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 180 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 579 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:47:14؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %484) با حجم 066 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 294 و سرانه خرید 6420 مت و سرانه فروش 2186 مت  
 • 09:47:10؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %498) با حجم 103 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 740 و سرانه خرید 10406 مت و سرانه فروش 1407 مت  
 • 09:46:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %112) با حجم 021 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 323 مت  
 • 09:46:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 461 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 766 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 190 ؛ دو هفته: 232) میلیارد تومان است حجم امروز 267 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:45:57؛ حجم مشکوک در نماد خکمک (در آخرین قیمت %497) با حجم 067 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 105 و سرانه خرید 1665 مت و سرانه فروش 1591 مت  
 • 09:45:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرمان (در آخرین قیمت %443) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 147 مت  
 • 09:45:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-172)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -118 ؛ 3روزه: -1067 ؛ هفتگی: -2273 ؛ دو هفته: -2876) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 313 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1440 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 148 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:44:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 154 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 680 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:44:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 154 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 553 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:44:03؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-254) با حجم 081 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 056 و سرانه خرید 945 مت و سرانه فروش 1697 مت  
 • 09:44:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 180 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 378 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:43:58؛ حجم مشکوک در نماد تایرا (در آخرین قیمت %499) با حجم 120 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 260 و سرانه خرید 5166 مت و سرانه فروش 1986 مت  
 • 09:43:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %078)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 241 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -128 ؛ 3روزه: -145 ؛ هفتگی: -621 ؛ دو هفته: -701) میلیارد تومان است حجم امروز 065 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:43:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 146 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 146 ؛ 3روزه: -452 ؛ هفتگی: -954 ؛ دو هفته: -2950) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:43:23؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487) با حجم 138 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 017 و سرانه خرید 1560 مت و سرانه فروش 9021 مت  
 • 09:42:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد تایرا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 419 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 126 ؛ 3روزه: -154 ؛ هفتگی: -166 ؛ دو هفته: -077) میلیارد تومان است حجم امروز 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:42:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295) با حجم 151 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 131 و سرانه خرید 3612 مت و سرانه فروش 2761 مت  
 • 09:42:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 324 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1330 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 136 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:42:46؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %492) با حجم 061 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 383 و سرانه خرید 1500 مت و سرانه فروش 392 مت  
 • 09:42:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 235 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 658 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:41:35؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-500) با حجم 066 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 053 و سرانه خرید 1531 مت و سرانه فروش 2892 مت  
 • 09:41:35؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %483) با حجم 055 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 174 و سرانه خرید 2849 مت و سرانه فروش 1642 مت  
 • 09:41:27؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %450) با حجم 055 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 168 و سرانه خرید 2793 مت و سرانه فروش 1664 مت  
 • 09:41:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-270)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 501 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -100 ؛ 3روزه: -917 ؛ هفتگی: -722 ؛ دو هفته: -282) میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:40:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %391)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 164 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112 ؛ 3روزه: 311 ؛ هفتگی: 370 ؛ دو هفته: 374) میلیارد تومان است حجم امروز 155 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:40:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 226 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 181 ؛ 3روزه: 010 ؛ هفتگی: 014 ؛ دو هفته: -166) میلیارد تومان است حجم امروز 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:39:59؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %498) با حجم 204 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 087 و سرانه خرید 2819 مت و سرانه فروش 3234 مت  
 • 09:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %489)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1064 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 106 ؛ 3روزه: 280 ؛ هفتگی: 250 ؛ دو هفته: 508) میلیارد تومان است حجم امروز 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:39:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسیان (در آخرین قیمت %-091) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 152 مت  
 • 09:39:15؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %500) با حجم 061 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 130 و سرانه خرید 1144 مت و سرانه فروش 883 مت  
 • 09:39:05؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %499) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 094 و سرانه خرید 1508 مت و سرانه فروش 1601 مت  
 • 09:39:03؛ حجم مشکوک در نماد کسرا (در آخرین قیمت %491) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 238 و سرانه خرید 6784 مت و سرانه فروش 2854 مت  
 • 09:38:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 303 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1211 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:38:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500) با حجم 247 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 438 و سرانه خرید 9995 مت و سرانه فروش 2283 مت  
 • 09:38:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500) با حجم 231 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 438 و سرانه خرید 9990 مت و سرانه فروش 2282 مت  
 • 09:38:29؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %499) با حجم 165 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 106 و سرانه خرید 2204 مت و سرانه فروش 2078 مت  
 • 09:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 455 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 664 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 190 ؛ دو هفته: 232) میلیارد تومان است حجم امروز 231 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:38:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3076 مت و سرانه فروش 2580 مت  
 • 09:38:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 242 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 335 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 537 ؛ 3روزه: -1426 ؛ هفتگی: -1685 ؛ دو هفته: -2686) میلیارد تومان است حجم امروز 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:38:19؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500) با حجم 231 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 376 و سرانه خرید 8730 مت و سرانه فروش 2320 مت  
 • 09:37:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 497 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 487 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 190 ؛ دو هفته: 232) میلیارد تومان است حجم امروز 194 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:37:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 603 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 290 ؛ 3روزه: 531 ؛ هفتگی: -176 ؛ دو هفته: -1875) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:37:08؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500) با حجم 117 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 228 و سرانه خرید 5362 مت و سرانه فروش 2355 مت  
 • 09:37:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %-160)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 183 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -128 ؛ 3روزه: 1651 ؛ هفتگی: 1900 ؛ دو هفته: 1931) میلیارد تومان است حجم امروز 235 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:36:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 512 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 198 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 190 ؛ دو هفته: 232) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:36:56؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %-160) با حجم 235 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 106 و سرانه خرید 2205 مت و سرانه فروش 2074 مت  
 • 09:36:56؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %498) با حجم 054 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 167 و سرانه خرید 2358 مت و سرانه فروش 1416 مت  
 • 09:36:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 512 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 198 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 190 ؛ دو هفته: 232) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:36:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتولید با حجم 068 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2443 مت و سرانه فروش 2183 مت و قدرت خریدار حقیقی 112 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 073 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 09:36:16؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %499) با حجم 110 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 184 و سرانه خرید 5066 مت و سرانه فروش 2759 مت  
 • 09:36:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %499) با حجم 086 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4092 مت و سرانه فروش 2129 مت  
 • 09:35:47؛ حجم مشکوک در نماد مادیرا (در آخرین قیمت %499) با حجم 053 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 291 و سرانه خرید 1761 مت و سرانه فروش 606 مت  
 • 09:35:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خکمک (در آخرین قیمت %449) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 138 مت  
 • 09:35:37؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %128) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 342 و سرانه خرید 4571 مت و سرانه فروش 1336 مت  
 • 09:35:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 313 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -125 ؛ 3روزه: -1086 ؛ هفتگی: -410 ؛ دو هفته: 978) میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:35:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %322) با حجم 015 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 109 مت  
 • 09:35:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 289 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1099 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 113 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:34:35؛ حجم مشکوک در نماد دتولید (در آخرین قیمت %491) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 116 و سرانه خرید 2179 مت و سرانه فروش 1884 مت  
 • 09:34:28؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %497) با حجم 051 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 473 و سرانه خرید 4335 مت و سرانه فروش 916 مت  
 • 09:34:22؛ حجم مشکوک در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498) با حجم 344 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 252 و سرانه خرید 1847 مت و سرانه فروش 734 مت  
 • 09:34:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 278 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -110 ؛ 3روزه: -064 ؛ هفتگی: -121 ؛ دو هفته: -038) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:33:56؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %309) با حجم 056 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 326 و سرانه خرید 912 مت و سرانه فروش 280 مت  
 • 09:33:43؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494) با حجم 125 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3319 و سرانه خرید 12946 مت و سرانه فروش 390 مت  
 • 09:33:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 149 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 149 ؛ 3روزه: 1076 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1086) میلیارد تومان است حجم امروز 125 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:33:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %459) با حجم 063 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3316 مت و سرانه فروش 2993 مت  
 • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-194)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 185 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -145 ؛ 3روزه: 2614 ؛ هفتگی: 1795 ؛ دو هفته: 2207) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:32:25؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %162) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 141 و سرانه خرید 3617 مت و سرانه فروش 2570 مت  
 • 09:32:03؛ حجم مشکوک در نماد شیران (در آخرین قیمت %499) با حجم 109 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 120 و سرانه خرید 2867 مت و سرانه فروش 2389 مت  
 • 09:31:39؛ حجم مشکوک در نماد کرازی (در آخرین قیمت %-288) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 054 و سرانه خرید 929 مت و سرانه فروش 1735 مت  
 • 09:31:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %308) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 107 مت  
 • 09:31:21؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %022) با حجم 714 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 106 و سرانه خرید 6368 مت و سرانه فروش 6009 مت  
 • 09:31:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-026)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 195 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 114 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -457 ؛ 3روزه: 11766 ؛ هفتگی: 12554 ؛ دو هفته: 21292) میلیارد تومان است حجم امروز 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:30:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498) با حجم 313 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 255 و سرانه خرید 1639 مت و سرانه فروش 643 مت  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-499) با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 052 و سرانه خرید 828 مت و سرانه فروش 1582 مت  
 • 09:30:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 247 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 627 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:30:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498) با حجم 313 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 255 و سرانه خرید 1639 مت و سرانه فروش 643 مت  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-499) با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 052 و سرانه خرید 828 مت و سرانه فروش 1582 مت  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %289) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 095 و سرانه خرید 1049 مت و سرانه فروش 1101 مت  
 • 09:30:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 247 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 627 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:30:48؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %492) با حجم 118 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 125 و سرانه خرید 6201 مت و سرانه فروش 4958 مت  
 • 09:30:42؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %-287) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 029 و سرانه خرید 1018 مت و سرانه فروش 3488 مت  
 • 09:30:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1138 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 114 ؛ 3روزه: -064 ؛ هفتگی: -132 ؛ دو هفته: -078) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:30:21؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %341) با حجم 055 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 3030 مت و سرانه فروش 3328 مت  
 • 09:30:03؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %497) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 307 و سرانه خرید 3986 مت و سرانه فروش 1300 مت  
 • 09:30:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 382 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 480 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 041 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:29:56؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-086) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 027 و سرانه خرید 1107 مت و سرانه فروش 4037 مت  
 • 09:29:55؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %492) با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 469 و سرانه خرید 10853 مت و سرانه فروش 2313 مت  
 • 09:29:50؛ حجم مشکوک در نماد وملی (در آخرین قیمت %225) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 1282 مت و سرانه فروش 1821 مت  
 • 09:29:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خوساز با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10853 مت و سرانه فروش 2313 مت و قدرت خریدار حقیقی 469 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 594 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 09:29:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %458)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 598 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 223 ؛ 3روزه: -520 ؛ هفتگی: -1007 ؛ دو هفته: -1419) میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:29:04؛ حجم مشکوک در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498) با حجم 179 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 208 و سرانه خرید 1255 مت و سرانه فروش 604 مت  
 • 09:29:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %321) با حجم 018 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 144 مت  
 • 09:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-220)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -621 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:28:29؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %492) با حجم 114 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 154 و سرانه خرید 3919 مت و سرانه فروش 2539 مت  
 • 09:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-220)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -621 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد سنیر (در آخرین قیمت %499) با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 1797 مت و سرانه فروش 2487 مت  
 • 09:28:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپارس با حجم 098 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3622 مت و سرانه فروش 2347 مت و قدرت خریدار حقیقی 154 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 110 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 09:28:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-015) با حجم 018 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 308 مت  
 • 09:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگویا (در آخرین قیمت %-051) با حجم 014 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83 مت  
 • 09:27:49؛ حجم مشکوک در نماد بکاب (در آخرین قیمت %409) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 1256 مت و سرانه فروش 1380 مت  
 • 09:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %030)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -408 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 045 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:26:52؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %200) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 092 و سرانه خرید 2315 مت و سرانه فروش 2525 مت  
 • 09:26:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-178)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 122 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -473 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:26:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-178)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 126 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -358 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:25:24؛ حجم مشکوک در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %006) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 001 و سرانه خرید 091 مت و سرانه فروش 9556 مت  
 • 09:24:55؛ حجم مشکوک در نماد زیتون (در آخرین قیمت %172) با حجم 187 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 151 و سرانه خرید 1650 مت و سرانه فروش 1093 مت  
 • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد زیتون (در آخرین قیمت %172) با حجم 155 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 151 و سرانه خرید 1650 مت و سرانه فروش 1093 مت  
 • 09:24:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 290 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 318 ؛ 3روزه: 698 ؛ هفتگی: 797 ؛ دو هفته: 837) میلیارد تومان است حجم امروز 107 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:24:43؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295) با حجم 107 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 115 و سرانه خرید 3698 مت و سرانه فروش 3217 مت  
 • 09:24:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %296)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 230 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -181 ؛ 3روزه: -1074 ؛ هفتگی: -1286 ؛ دو هفته: -1793) میلیارد تومان است حجم امروز 060 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:24:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %497) با حجم 028 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 238 مت و سرانه فروش 969 مت  
 • 09:24:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %409) با حجم 016 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 131 مت  
 • 09:24:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13797 مت و سرانه فروش 4656 مت و قدرت خریدار حقیقی 296 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 205 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 09:24:19؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %296) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 296 و سرانه خرید 13797 مت و سرانه فروش 4656 مت  
 • 09:24:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %056) با حجم 016 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 354 مت  
 • 09:24:07؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %210) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 132 و سرانه خرید 6902 مت و سرانه فروش 5223 مت  
 • 09:23:54؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-185) با حجم 054 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 032 و سرانه خرید 767 مت و سرانه فروش 2432 مت  
 • 09:23:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %293)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 145 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -318 ؛ 3روزه: -765 ؛ هفتگی: -1716 ؛ دو هفته: -3554) میلیارد تومان است حجم امروز 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:23:18؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %128) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 055 و سرانه خرید 1326 مت و سرانه فروش 2410 مت  
 • 09:22:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-152)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 115 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 177 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -254 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:21:16؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %498) با حجم 099 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 139 و سرانه خرید 6629 مت و سرانه فروش 4772 مت  
 • 09:21:11؛ حجم مشکوک در نماد انار (در آخرین قیمت %028) با حجم 269 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 176 و سرانه خرید 153 مت و سرانه فروش 087 مت  
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد انار (در آخرین قیمت %028) با حجم 269 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 176 و سرانه خرید 153 مت و سرانه فروش 087 مت  
 • 09:20:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 142 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 152 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -412 ؛ 3روزه: 242 ؛ هفتگی: -211 ؛ دو هفته: -091) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:20:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمحرکه با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12114 مت و سرانه فروش 1413 مت و قدرت خریدار حقیقی 857 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 193 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
 • 09:20:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %498) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 857 و سرانه خرید 12114 مت و سرانه فروش 1413 مت  
 • 09:20:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 337 مت  
 • 09:20:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %499) با حجم 081 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2467 مت و سرانه فروش 2198 مت  
 • 09:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %247)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 150 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -151 ؛ 3روزه: -765 ؛ هفتگی: -1716 ؛ دو هفته: -3554) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 196 ؛ 3روزه: 698 ؛ هفتگی: 797 ؛ دو هفته: 837) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %108)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 156 مت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 167 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 431 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 196 ؛ 3روزه: 698 ؛ هفتگی: 797 ؛ دو هفته: 837) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:19:54؛ حجم مشکوک در نماد پیزد (در آخرین قیمت %498) با حجم 113 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 187 و سرانه خرید 1247 مت و سرانه فروش 668 مت  
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %108)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 156 مت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 167 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 431 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %295)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 196 ؛ 3روزه: 698 ؛ هفتگی: 797 ؛ دو هفته: 837) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:18:33؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %192) با حجم 036 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 3128 مت و سرانه فروش 4329 مت  
 • 09:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %013)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -328 ؛ 3روزه: 11766 ؛ هفتگی: 12554 ؛ دو هفته: 21292) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:17:59؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %494) با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1375 و سرانه خرید 27952 مت و سرانه فروش 2033 مت  
 • 09:17:56؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %499) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 107 و سرانه خرید 1748 مت و سرانه فروش 1637 مت  
 • 09:17:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %224) با حجم 022 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 208 مت  
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 516 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 233 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -137 ؛ 3روزه: 636 ؛ هفتگی: -434 ؛ دو هفته: 3178) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:17:27؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %473) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 1355 مت و سرانه فروش 1744 مت  
 • 09:16:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %145) با حجم 034 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7291 مت و سرانه فروش 4777 مت  
 • 09:15:59؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %454) با حجم 104 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 2909 مت و سرانه فروش 4399 مت  
 • 09:15:49؛ حجم مشکوک در نماد چکارن (در آخرین قیمت %275) با حجم 054 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 089 و سرانه خرید 2031 مت و سرانه فروش 2275 مت  
 • 09:15:30؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %289) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 102 و سرانه خرید 4111 مت و سرانه فروش 4017 مت  
 • 09:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-042)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 120 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 177 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -117 ؛ 3روزه: 8627 ؛ هفتگی: 2048 ؛ دو هفته: 7793) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:15:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %311) با حجم 020 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 191 مت  
 • 09:14:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %457)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 373 مت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1066 ؛ 3روزه: 5855 ؛ هفتگی: 5983 ؛ دو هفته: 8894) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:14:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 774 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 119 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: 347 ؛ دو هفته: 202) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:14:29؛ حجم مشکوک در نماد های وب (در آخرین قیمت %323) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 1607 مت و سرانه فروش 2230 مت  
 • 09:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 363 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 399 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %494) با حجم 062 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 068 و سرانه خرید 1867 مت و سرانه فروش 2733 مت  
 • 09:13:50؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %169) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 056 و سرانه خرید 3179 مت و سرانه فروش 5656 مت  
 • 09:12:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %148)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 149 مت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 293 ؛ 3روزه: 2307 ؛ هفتگی: -485 ؛ دو هفته: 13082) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:12:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 202 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -141 ؛ 3روزه: 141 ؛ هفتگی: 155 ؛ دو هفته: 404) میلیارد تومان است حجم امروز 044 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:12:46؛ حجم مشکوک در نماد سنیر (در آخرین قیمت %499) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 343 و سرانه خرید 4888 مت و سرانه فروش 1423 مت  
 • 09:12:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 290 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -985 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:12:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115 ؛ 3روزه: 1429 ؛ هفتگی: 1464 ؛ دو هفته: 1477) میلیارد تومان است حجم امروز 018 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:11:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %222)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 116 ؛ 3روزه: 2338 ؛ هفتگی: 4063 ؛ دو هفته: 7466) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:11:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %223)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 143 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -223 ؛ 3روزه: -234 ؛ هفتگی: -480 ؛ دو هفته: -077) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:11:45؛ حجم مشکوک در نماد کالا (در آخرین قیمت %496) با حجم 096 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 075 و سرانه خرید 4947 مت و سرانه فروش 6587 مت  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %372) با حجم 132 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 076 و سرانه خرید 1763 مت و سرانه فروش 2316 مت  
 • 09:10:58؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %484) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 267 و سرانه خرید 7980 مت و سرانه فروش 2988 مت  
 • 09:10:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 332 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1306 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 401 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1193 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:10:38؛ حجم مشکوک در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %211) با حجم 069 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 193 و سرانه خرید 7318 مت و سرانه فروش 3800 مت  
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %288) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 061 و سرانه خرید 2065 مت و سرانه فروش 3366 مت  
 • 09:10:11؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %489) با حجم 031 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 090 و سرانه خرید 2227 مت و سرانه فروش 2488 مت  
 • 09:09:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 534 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 951 ؛ 3روزه: 5855 ؛ هفتگی: 5983 ؛ دو هفته: 8894) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:09:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 265 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -849 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:09:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %489)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 477 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 562 ؛ 3روزه: 5855 ؛ هفتگی: 5983 ؛ دو هفته: 8894) میلیارد تومان است حجم امروز 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %399)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 238 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109 ؛ 3روزه: 5855 ؛ هفتگی: 5983 ؛ دو هفته: 8894) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:09:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 165 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 601 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 237 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:08:55؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499) با حجم 035 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 131 و سرانه خرید 3040 مت و سرانه فروش 2329 مت  
 • 09:08:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 139 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 491 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 227 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:07:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 262 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -735 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:07:29؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %207) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 115 و سرانه خرید 2967 مت و سرانه فروش 2578 مت  
 • 09:07:20؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 190 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 166 و سرانه خرید 9225 مت و سرانه فروش 5573 مت  
 • 09:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -270 ؛ 3روزه: 120 ؛ هفتگی: 154 ؛ دو هفته: 075) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %225)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1049 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 105 ؛ 3روزه: 405 ؛ هفتگی: 412 ؛ دو هفته: 583) میلیارد تومان است حجم امروز 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:06:52؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %024) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 056 و سرانه خرید 2355 مت و سرانه فروش 4215 مت  
 • 09:06:46؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %462) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 3477 مت و سرانه فروش 4479 مت  
 • 09:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 167 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -139 ؛ 3روزه: 120 ؛ هفتگی: 154 ؛ دو هفته: 075) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 325 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 292 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:06:33؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %500) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 294 و سرانه خرید 9051 مت و سرانه فروش 3075 مت  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 325 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 292 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:06:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 161 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 191 و سرانه خرید 9713 مت و سرانه فروش 5077 مت  
 • 09:06:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 155 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 191 و سرانه خرید 9713 مت و سرانه فروش 5077 مت  
 • 09:05:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 158 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 126 ؛ 3روزه: -1181 ؛ هفتگی: -256 ؛ دو هفته: -437) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 232 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -684 ؛ 3روزه: 423 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: -438) میلیارد تومان است حجم امروز 112 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:05:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 106 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 196 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 365 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 117 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:05:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %094)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -303 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 017 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:04:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 317 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -559 ؛ 3روزه: 423 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: -438) میلیارد تومان است حجم امروز 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:05:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 106 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 196 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 365 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 117 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %039)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 186 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1800 ؛ 3روزه: 37703 ؛ هفتگی: 36225 ؛ دو هفته: 40799) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 103 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 218 و سرانه خرید 10305 مت و سرانه فروش 4730 مت  
 • 09:04:42؛ حجم مشکوک در نماد کالا (در آخرین قیمت %500) با حجم 036 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 058 و سرانه خرید 2614 مت و سرانه فروش 4509 مت  
 • 09:04:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %117)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1249 ؛ 3روزه: 37703 ؛ هفتگی: 36225 ؛ دو هفته: 40799) میلیارد تومان است حجم امروز 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %458)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -125 ؛ 3روزه: -879 ؛ هفتگی: -136 ؛ دو هفته: 262) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:03:58؛ حجم مشکوک در نماد شیران (در آخرین قیمت %415) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 040 و سرانه خرید 2837 مت و سرانه فروش 7017 مت  
 • 09:03:39؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487) با حجم 048 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 011 و سرانه خرید 2432 مت و سرانه فروش 21734 مت  
 • 09:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %156)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 196 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1135 ؛ 3روزه: 37703 ؛ هفتگی: 36225 ؛ دو هفته: 40799) میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:03:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %264)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 121 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -194 ؛ 3روزه: 20471 ؛ هفتگی: 27755 ؛ دو هفته: 57731) میلیارد تومان است حجم امروز 012 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:03:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخاش (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 127 ؛ 3روزه: -294 ؛ هفتگی: -294 ؛ دو هفته: -387) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:02:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %169)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 213 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -959 ؛ 3روزه: 37703 ؛ هفتگی: 36225 ؛ دو هفته: 40799) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %190) با حجم 444 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 9627 مت و سرانه فروش 9502 مت  
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %000) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 027 و سرانه خرید 2459 مت و سرانه فروش 9205 مت  
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 239 و سرانه خرید 9747 مت و سرانه فروش 4079 مت  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-459) با حجم 075 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 7525 مت و سرانه فروش 7670 مت  
 • 09:00:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 250 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -625 ؛ 3روزه: -1948 ؛ هفتگی: -2132 ؛ دو هفته: -477) میلیارد تومان است حجم امروز 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 101 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %085)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 102 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -153 ؛ 3روزه: 1476 ؛ هفتگی: 1097 ؛ دو هفته: 1650) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 800 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -240 ؛ 3روزه: 423 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: -438) میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 101 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131 ؛ 3روزه: 883 ؛ هفتگی: 946 ؛ دو هفته: 1095) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %458) با حجم 083 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 2789 مت و سرانه فروش 3781 مت  
 • 09:00:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %331)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 131 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -222 ؛ 3روزه: -311 ؛ هفتگی: -682 ؛ دو هفته: -619) میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %106) با حجم 329 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 075 و سرانه خرید 8870 مت و سرانه فروش 11761 مت  
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %500) با حجم 056 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 250 و سرانه خرید 7238 مت و سرانه فروش 2895 مت  
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %134) با حجم 323 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 8914 مت و سرانه فروش 12744 مت  
 • 09:00:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %134)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 127 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2143 ؛ 3روزه: 020 ؛ هفتگی: -000 ؛ دو هفته: 893) میلیارد تومان است حجم امروز 323 برابر حجم میانگین ماهانه است

 

 • سنگین ترین صف خرید ها

 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 39141 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13840 مت  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 15382 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 6593 مت  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 11388 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 9775 مت  
 • 4- نماد تنوین با ارزش صف خرید 9099 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13912 مت  
 • 5- نماد ولساپا با ارزش صف خرید 8164 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 5963 مت  
 • سنگین ترین صف فروش ها

 • 1- نماد سصفها با ارزش صف فروش 448 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 9532 مت  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 384 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 6404 مت  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد تنوین با ارزش صف خرید 9099 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13912 مت  
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 39141 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13840 مت  
 • 3- نماد خوساز با ارزش صف خرید 1708 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 12938 مت  
 • 4- نماد شنفت با ارزش صف خرید 5251 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 12533 مت  
 • 5- نماد وکادو با ارزش صف خرید 1896 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 12002 مت  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها

 • 1- نماد ثاباد با ارزش صف فروش 357 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 20974 مت  
 • 2- نماد کمینا با ارزش صف فروش 254 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13357 مت  
 • 3- نماد سصفها با ارزش صف فروش 448 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 9532 مت  
 • 4- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 384 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 6404 مت  

 


تعداد بازدید : 435

ثبت نظر

ارسال