گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در یکشنبه 28 فروردین 1401

 • یکشنبه 28 فروردین 1401 ساعت 12:27
  • برترین حجم مشکوک های امروز
  •  
  • 1- نماد وتوصا با حجم معاملات 20879 میلیون سهم  
  • 2- نماد آریا با حجم معاملات 1163 میلیون سهم  
  • 3- نماد ورنا با حجم معاملات 21072 میلیون سهم  
  • 4- نماد های وب با حجم معاملات 9229 میلیون سهم  
  • 5- نماد همراه با حجم معاملات 5422 میلیون سهم  
 •  تحرکات بازار
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز

  • 1- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 2503 میلیارد تومان  
  • 2- نماد حکشتی با برآیند ورود پول درشت 2483 میلیارد تومان  
  • 3- نماد فاسمین با برآیند ورود پول درشت 1854 میلیارد تومان  
  • 4- نماد نوری با برآیند ورود پول درشت 1765 میلیارد تومان  
  • 5- نماد شجم با برآیند ورود پول درشت 1644 میلیارد تومان  
 •  تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز
  • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 5197 میلیارد تومان  
  • 2- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 5194 میلیارد تومان  
  • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 4722 میلیارد تومان  
  • 4- نماد خبهمن با برآیند خروج پول درشت 2469 میلیارد تومان  
  • 5- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 2333 میلیارد تومان
  • تحرکات بازار بورس
  •  
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 6487 میلیارد تومان  
  • 2- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند ورود پول درشت 3146 میلیارد تومان  
  • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 2289 میلیارد تومان  
  • 4- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 2188 میلیارد تومان  
  • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 1402 میلیارد تومان  
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 10860 میلیارد تومان  
  • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 7690 میلیارد تومان  
  • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 2196 میلیارد تومان  
  • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 1777 میلیارد تومان  
  • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 1288 میلیارد تومان  
  • __________________________________________
  • 12:29:54؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار
  • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 12:29:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
  • 12:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
  • 12:29:34؛ حجم مشکوک در نماد آریا
  • 12:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
  • 12:29:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف
  • 12:29:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
  • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
  • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر
  • 12:28:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد افق
  • 12:28:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 12:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
  • 12:28:14؛ حجم مشکوک در صندوق داریک
  • 12:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
  • 12:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
  • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
  • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
  • 12:27:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
  • 12:26:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال
  • 12:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 12:26:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم
  • 12:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 12:25:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم
  • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم
  • 12:24:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسیر
  • 12:24:50؛ حجم مشکوک در نماد کپارس
  • 12:24:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسیر
  • 12:24:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 12:24:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس
  • 12:23:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان
  • 12:23:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 12:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 12:22:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 12:22:23؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب
  • 12:21:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساروم
  • 12:20:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم
  • 12:20:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
  • 12:19:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
  • 12:19:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 12:18:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 12:18:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگیلا
  • 12:17:52؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی
  • 12:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 12:17:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 12:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 12:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
  • 12:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 12:17:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارزش
  • 12:16:44؛ حجم مشکوک در نماد بوعلی
  • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرماشا
  • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
  • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرماشا
  • 12:16:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشیری
  • 12:15:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 12:15:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 12:15:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 12:15:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه
  • 12:14:20؛ حجم مشکوک در نماد دشیری
  • 12:13:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوکا
  • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوکا
  • 12:13:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوکا
  • 12:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
  • 12:10:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 12:09:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 12:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 12:07:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بوعلی
  • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 12:07:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بوعلی
  • 12:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان
  • 12:07:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سکرد
  • 12:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 12:05:50؛ حجم مشکوک در نماد لطیف
  • 12:05:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
  • 12:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 12:04:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران
  • 12:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
  • 12:04:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 12:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
  • 12:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف
  • 12:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
  • 12:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسرام
  • 12:00:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
  • 12:00:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان
  • 11:59:03؛ حجم مشکوک در نماد شکبیر
  • 11:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
  • 11:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 11:56:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا
  • 11:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
  • 11:56:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
  • 11:56:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرماشا
  • 11:55:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست
  • 11:54:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:54:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 11:54:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کیمیا
  • 11:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست
  • 11:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودکفا
  • 11:51:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران
  • 11:51:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو
  • 11:50:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد امید
  • 11:50:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران
  • 11:49:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان
  • 11:49:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران
  • 11:48:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست
  • 11:47:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان
  • 11:47:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
  • 11:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
  • 11:46:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
  • 11:46:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران
  • 11:45:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولبهمن
  • 11:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرماشا
  • 11:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلوند
  • 11:44:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران
  • 11:44:26؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
  • 11:44:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 11:43:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا
  • 11:43:33؛ حجم مشکوک در نماد کخاک
  • 11:43:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا
  • 11:42:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:41:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت
  • 11:40:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
  • 11:40:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق
  • 11:39:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 11:38:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:38:43؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن
  • 11:37:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپارس
  • 11:37:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس
  • 11:37:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت
  • 11:33:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 11:32:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 11:32:02؛ حجم مشکوک در نماد کخاک
  • 11:31:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 11:30:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 11:30:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد یارا
  • 11:30:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وهور
  • 11:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو
  • 11:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 11:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:27:19؛ حجم مشکوک در نماد شبصیر
  • 11:26:46؛ حجم مشکوک در نماد شغدیر
  • 11:26:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:25:04؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار
  • 11:24:44؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس
  • 11:24:32؛ حجم مشکوک در نماد ثمین
  • 11:24:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کسعدی
  • 11:22:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خوساز
  • 11:22:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بورس
  • 11:21:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر
  • 11:21:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
  • 11:19:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
  • 11:18:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر
  • 11:17:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز
  • 11:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپید
  • 11:15:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
  • 11:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 11:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول
  • 11:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد کوثر
  • 11:13:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن
  • 11:12:35؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
  • 11:12:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر
  • 11:12:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش
  • 11:11:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:10:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل
  • 11:09:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
  • 11:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 11:08:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
  • 11:08:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 11:07:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 11:07:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور
  • 11:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 11:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد
  • 11:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 11:06:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
  • 11:06:35؛ حجم مشکوک در نماد همراه
  • 11:06:28؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت
  • 11:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش
  • 11:05:17؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت
  • 11:05:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:05:05؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت
  • 11:05:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:04:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش
  • 11:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم
  • 11:03:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپکو
  • 11:03:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 11:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
  • 11:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمین
  • 11:02:38؛ حجم مشکوک در نماد ثمین
  • 11:02:37؛ حجم مشکوک در نماد ثمین
  • 11:01:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:01:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت
  • 11:01:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 11:00:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
  • 10:59:08؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق
  • 10:58:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:58:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 10:58:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق
  • 10:57:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی
  • 10:57:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد رانفور
  • 10:56:50؛ حجم مشکوک در نماد رانفور
  • 10:56:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 10:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد
  • 10:56:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:55:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:55:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:55:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:55:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:55:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:54:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 10:54:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حآفرین
  • 10:54:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
  • 10:54:09؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساپا
  • 10:53:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:53:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 10:53:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 10:53:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 10:53:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاراک
  • 10:53:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 10:53:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
  • 10:52:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
  • 10:52:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل
  • 10:52:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کخاک
  • 10:52:16؛ حجم مشکوک در نماد شاراک
  • 10:52:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کخاک
  • 10:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
  • 10:51:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
  • 10:51:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
  • 10:50:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 10:50:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراک
  • 10:49:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 10:49:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
  • 10:49:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:49:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا
  • 10:49:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:48:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
  • 10:48:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
  • 10:48:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:47:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:47:25؛ حجم مشکوک در نماد قشهد
  • 10:47:25؛ حجم مشکوک در نماد بخاور
  • 10:47:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 10:47:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا
  • 10:46:51؛ حجم مشکوک در نماد وسکاب
  • 10:46:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:46:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکپسول
  • 10:46:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:45:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رانفور
  • 10:44:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر
  • 10:43:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر
  • 10:42:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
  • 10:41:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان
  • 10:41:55؛ حجم مشکوک در نماد شدوص
  • 10:41:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتاید
  • 10:40:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
  • 10:40:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت
  • 10:39:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 10:38:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار
  • 10:38:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار
  • 10:38:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
  • 10:38:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار
  • 10:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش
  • 10:37:44؛ حجم مشکوک در نماد خوساز
  • 10:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش
  • 10:37:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:37:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 10:36:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
  • 10:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
  • 10:35:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور
  • 10:35:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص
  • 10:35:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور
  • 10:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختور
  • 10:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین
  • 10:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:35:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
  • 10:35:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:34:57؛ حجم مشکوک در نماد نوری
  • 10:34:41؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار
  • 10:33:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفناور
  • 10:33:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خفناور
  • 10:32:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش
  • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش
  • 10:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
  • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش
  • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت
  • 10:31:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 10:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:28:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:27:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساربیل
  • 10:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 10:27:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:26:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:26:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:26:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حکشتی
  • 10:26:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوری
  • 10:26:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
  • 10:24:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 10:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 10:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 10:22:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 10:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خموتور
  • 10:22:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز
  • 10:22:09؛ حجم مشکوک در نماد کزغال
  • 10:21:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 10:21:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 10:21:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال
  • 10:20:56؛ حجم مشکوک در نماد شگویا
  • 10:20:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خموتور
  • 10:20:46؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 10:20:02؛ حجم مشکوک در نماد ساربیل
  • 10:19:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:19:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
  • 10:19:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:18:18؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس
  • 10:18:11؛ حجم مشکوک در نماد فافق
  • 10:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما
  • 10:17:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
  • 10:16:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:16:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسکاب
  • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 10:15:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو
  • 10:15:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
  • 10:14:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:13:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان
  • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:13:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان
  • 10:13:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساذری
  • 10:13:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 10:13:20؛ حجم مشکوک در نماد کالا
  • 10:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:13:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال
  • 10:12:28؛ حجم مشکوک در نماد غگرجی
  • 10:12:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:12:06؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شمواد
  • 10:11:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 10:10:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
  • 10:10:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا
  • 10:10:27؛ حجم مشکوک در نماد بپیوند
  • 10:10:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس
  • 10:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:09:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 10:09:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس
  • 10:09:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس
  • 10:08:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا
  • 10:08:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:08:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 10:08:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:08:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:07:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
  • 10:07:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا
  • 10:05:39؛ حجم مشکوک در نماد غدشت
  • 10:05:38؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
  • 10:05:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 10:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
  • 10:04:53؛ حجم مشکوک در نماد وپترو
  • 10:04:53؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ
  • 10:04:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خکار
  • 10:03:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد
  • 10:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس
  • 10:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس
  • 10:02:52؛ حجم مشکوک در نماد کایتا
  • 10:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال
  • 10:02:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه
  • 10:02:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبوعلی
  • 10:01:37؛ حجم مشکوک در نماد کیسون
  • 10:01:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کالا
  • 10:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ
  • 10:00:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا
  • 10:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس
  • 10:00:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا
  • 10:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:00:56؛ حجم مشکوک در نماد کساوه
  • 10:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:00:27؛ حجم مشکوک در نماد زدشت
  • 10:00:25؛ حجم مشکوک در نماد خپویش
  • 10:00:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا
  • 10:00:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خاذین
  • 10:00:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 10:00:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 10:00:14؛ حجم مشکوک در نماد خپویش
  • 10:00:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا
  • 09:59:52؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا
  • 09:59:39؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلی
  • 09:59:30؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساپا
  • 09:59:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:58:38؛ حجم مشکوک در نماد وسکاب
  • 09:58:17؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
  • 09:58:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر
  • 09:58:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 09:57:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد مدیر
  • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد فنوال
  • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد مدیر
  • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد فنوال
  • 09:57:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسرا
  • 09:57:16؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
  • 09:57:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگویا
  • 09:56:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
  • 09:56:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتاید
  • 09:56:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
  • 09:56:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:56:31؛ حجم مشکوک در نماد غگل
  • 09:56:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:56:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا
  • 09:55:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند
  • 09:55:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:55:37؛ حجم مشکوک در نماد پیزد
  • 09:55:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:54:45؛ حجم مشکوک در نماد حپترو
  • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:54:40؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی
  • 09:54:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت
  • 09:54:25؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا
  • 09:54:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
  • 09:54:03؛ حجم مشکوک در نماد مدیر
  • 09:54:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو
  • 09:53:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 09:54:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو
  • 09:53:14؛ حجم مشکوک در نماد افرا
  • 09:53:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلی
  • 09:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشصفا
  • 09:53:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت
  • 09:52:44؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا
  • 09:52:11؛ حجم مشکوک در نماد خاهن
  • 09:51:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
  • 09:51:08؛ حجم مشکوک در نماد وپترو
  • 09:51:04؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
  • 09:51:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 09:50:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
  • 09:50:40؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب
  • 09:50:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا
  • 09:50:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
  • 09:49:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل
  • 09:49:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زکشت
  • 09:49:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب
  • 09:49:17؛ حجم مشکوک در نماد کزغال
  • 09:48:44؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو
  • 09:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:48:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفا
  • 09:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
  • 09:47:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:46:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
  • 09:46:13؛ حجم مشکوک در نماد فگستر
  • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
  • 09:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:45:13؛ حجم مشکوک در نماد کایتا
  • 09:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:45:05؛ حجم مشکوک در نماد کایتا
  • 09:45:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز
  • 09:44:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
  • 09:44:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورنا
  • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد اپال
  • 09:44:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:44:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:44:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:42:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا
  • 09:42:30؛ حجم مشکوک در نماد شفا
  • 09:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:41:31؛ حجم مشکوک در نماد بالبر
  • 09:41:01؛ حجم مشکوک در نماد وسکاب
  • 09:40:33؛ حجم مشکوک در نماد دسانکو
  • 09:40:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دسانکو
  • 09:39:16؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
  • 09:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:39:07؛ حجم مشکوک در نماد تماوند
  • 09:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:38:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا
  • 09:37:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاراک
  • 09:37:43؛ حجم مشکوک در نماد وصنا
  • 09:37:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سکارون
  • 09:37:32؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
  • 09:37:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش
  • 09:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:36:50؛ حجم مشکوک در نماد حآسا
  • 09:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت
  • 09:36:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت
  • 09:36:38؛ حجم مشکوک در نماد زملارد
  • 09:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت
  • 09:36:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت
  • 09:36:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:36:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد خفنر
  • 09:34:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:34:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم
  • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد خفنر
  • 09:34:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:34:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:34:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 09:33:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
  • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:33:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسیر
  • 09:33:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
  • 09:33:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس
  • 09:32:46؛ حجم مشکوک در نماد شجم
  • 09:32:39؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
  • 09:32:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران
  • 09:32:14؛ حجم مشکوک در نماد شاروم
  • 09:32:08؛ حجم مشکوک در نماد غدشت
  • 09:31:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زکشت
  • 09:31:38؛ حجم مشکوک در نماد خلنت
  • 09:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
  • 09:31:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فسرب
  • 09:31:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
  • 09:31:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:31:11؛ حجم مشکوک در نماد فسرب
  • 09:31:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:30:36؛ حجم مشکوک در نماد شگویا
  • 09:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد قاسم
  • 09:30:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:30:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن
  • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:30:05؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش
  • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:30:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:29:57؛ حجم مشکوک در نماد کاما
  • 09:29:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:29:33؛ حجم مشکوک در نماد ومهان
  • 09:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
  • 09:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس
  • 09:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس
  • 09:29:08؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا
  • 09:29:02؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا
  • 09:28:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد زکشت
  • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد زکشت
  • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد غدشت
  • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد چدن
  • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد زکشت
  • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد غدشت
  • 09:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا
  • 09:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 09:28:30؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
  • 09:28:30؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
  • 09:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد
  • 09:28:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:28:25؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
  • 09:28:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
  • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد شصدف
  • 09:28:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
  • 09:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد
  • 09:27:58؛ حجم مشکوک در نماد شغدیر
  • 09:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
  • 09:27:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:27:53؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن
  • 09:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
  • 09:27:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:27:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام
  • 09:27:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس
  • 09:27:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
  • 09:26:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس
  • 09:26:53؛ حجم مشکوک در نماد لپارس
  • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
  • 09:26:40؛ حجم مشکوک در نماد خاهن
  • 09:26:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا
  • 09:26:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمهر
  • 09:26:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:26:05؛ حجم مشکوک در نماد آریا
  • 09:25:46؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلی
  • 09:25:33؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش
  • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد کایتا
  • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:25:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
  • 09:24:53؛ حجم مشکوک در نماد همراه
  • 09:24:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 09:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
  • 09:24:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد همراه
  • 09:24:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 09:24:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد همراه
  • 09:24:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراک
  • 09:24:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه
  • 09:24:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 09:24:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه
  • 09:24:24؛ حجم مشکوک در نماد همراه
  • 09:24:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:24:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر
  • 09:24:09؛ حجم مشکوک در نماد همراه
  • 09:24:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 09:24:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهداب
  • 09:23:52؛ حجم مشکوک در نماد بپیوند
  • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:23:47؛ حجم مشکوک در نماد فزرین
  • 09:23:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
  • 09:23:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب
  • 09:23:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:23:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
  • 09:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:23:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
  • 09:23:04؛ حجم مشکوک در نماد شکام
  • 09:23:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شکام
  • 09:22:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام
  • 09:22:45؛ حجم مشکوک در نماد خمهر
  • 09:22:45؛ حجم مشکوک در نماد خمحور
  • 09:22:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:22:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام
  • 09:22:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:22:22؛ حجم مشکوک در نماد دتولید
  • 09:22:17؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق
  • 09:22:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپیوند
  • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:22:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:21:54؛ حجم مشکوک در نماد خکار
  • 09:21:53؛ حجم مشکوک در نماد لابسا
  • 09:21:54؛ حجم مشکوک در نماد خکار
  • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد شکام
  • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد های وب
  • 09:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس
  • 09:21:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:21:19؛ حجم مشکوک در نماد خمحور
  • 09:21:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:21:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
  • 09:20:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
  • 09:20:39؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس
  • 09:20:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:20:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت
  • 09:20:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:20:04؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ
  • 09:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:20:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم
  • 09:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما
  • 09:19:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا
  • 09:19:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
  • 09:19:13؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلی
  • 09:19:03؛ حجم مشکوک در نماد شفا
  • 09:18:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم
  • 09:17:50؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
  • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم
  • 09:17:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرین
  • 09:16:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرین
  • 09:16:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزرین
  • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد فزرین
  • 09:16:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فزرین
  • 09:16:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزرین
  • 09:16:45؛ حجم مشکوک در نماد خاذین
  • 09:16:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:16:36؛ حجم مشکوک در نماد فزرین
  • 09:16:24؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
  • 09:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:15:45؛ حجم مشکوک در نماد زقیام
  • 09:15:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا
  • 09:15:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقیام
  • 09:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:15:25؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
  • 09:15:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران
  • 09:15:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقیام
  • 09:15:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازی
  • 09:14:42؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
  • 09:14:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 09:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
  • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد شجم
  • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
  • 09:14:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر
  • 09:13:49؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
  • 09:13:40؛ حجم مشکوک در نماد شبصیر
  • 09:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
  • 09:13:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 09:13:14؛ حجم مشکوک در نماد خمهر
  • 09:12:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس
  • 09:12:12؛ حجم مشکوک در نماد ساراب
  • 09:12:09؛ حجم مشکوک در نماد فروس
  • 09:12:08؛ حجم مشکوک در نماد ساراب
  • 09:12:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم
  • 09:11:41؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
  • 09:11:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 09:11:01؛ حجم مشکوک در نماد توسن
  • 09:10:51؛ حجم مشکوک در نماد قثابت
  • 09:10:34؛ حجم مشکوک در نماد شکام
  • 09:10:34؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز
  • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارا
  • 09:09:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت
  • 09:09:23؛ حجم مشکوک در نماد ورازی
  • 09:09:17؛ حجم مشکوک در نماد شجم
  • 09:09:13؛ حجم مشکوک در نماد کزغال
  • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد
  • 09:09:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:08:53؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
  • 09:08:46؛ حجم مشکوک در نماد همراه
  • 09:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
  • 09:08:26؛ حجم مشکوک در نماد دسانکو
  • 09:08:14؛ حجم مشکوک در نماد های وب
  • 09:07:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
  • 09:07:25؛ حجم مشکوک در نماد توریل
  • 09:07:11؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
  • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد فروس
  • 09:06:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیرو
  • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
  • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
  • 09:04:55؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس
  • 09:04:50؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب
  • 09:04:46؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو
  • 09:04:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیرو
  • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو
  • 09:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
  • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب
  • 09:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:03:27؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
  • 09:03:24؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:03:03؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
  • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:02:55؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:02:49؛ حجم مشکوک در نماد فسرب
  • 09:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
  • 09:02:42؛ حجم مشکوک در نماد توسن
  • 09:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:02:41؛ حجم مشکوک در نماد افرا
  • 09:02:35؛ حجم مشکوک در نماد دسانکو
  • 09:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
  • 09:02:27؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:02:26؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک
  • 09:02:27؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:02:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
  • 09:02:17؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد توریل
  • 09:02:17؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
  • 09:02:17؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
  • 09:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد توریل
  • 09:02:16؛ حجم مشکوک در نماد زقیام
  • 09:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
  • 09:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسانکو
  • 09:02:10؛ حجم مشکوک در نماد های وب
  • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم

   

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 30325 میلیون سهم
 • 2- نماد وساپا با حجم معاملات 30175 میلیون سهم
 • 3- نماد وتوصا با حجم معاملات 9565 میلیون سهم
 • 4- نماد وآذر با حجم معاملات 641 میلیون سهم
 • 5- نماد شگویا با حجم معاملات 3794 میلیون سهم
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد وتوصا با برآیند ورود پول درشت 8566 میلیارد تومان
 • 2- نماد شکام با برآیند ورود پول درشت 1198 میلیارد تومان
 • 3- نماد های وب با برآیند ورود پول درشت 1187 میلیارد تومان
 • 4- نماد غدیس با برآیند ورود پول درشت 1143 میلیارد تومان
 • 5- نماد شگویا با برآیند ورود پول درشت 1132 میلیارد تومان
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 6902 میلیارد تومان
 • 2- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 2493 میلیارد تومان
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 2263 میلیارد تومان
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 2184 میلیارد تومان
 • 5- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 1591 میلیارد تومان
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 7330 میلیارد تومان
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 4580 میلیارد تومان
 • 3- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 1903 میلیارد تومان
 • 4- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 1187 میلیارد تومان
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 913 میلیارد تومان
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 14199 میلیارد تومان
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 5146 میلیارد تومان
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 2209 میلیارد تومان
 • 4- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 1162 میلیارد تومان
 • 5- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 575 میلیارد تومان

 

 •  
 •  
 •  


تعداد بازدید : 652

ثبت نظر

ارسال