تحرکات بازار بورس ایران چهارشنبه 25 اسفند ۱۴۰۰

 • چهارشنبه 25 اسفند 1400 ساعت 18:23
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران چهارشنبه 25 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد مبین با حجم معاملات 23.48 میلیون سهم (10.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.58 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خدیزل با حجم معاملات 44.82 میلیون سهم (9.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.14 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبیر با حجم معاملات 11.77 میلیون سهم (4.69 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.40 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.35 میلیون سهم (3.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد قچار با حجم معاملات 20.74 میلیون سهم (3.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.45 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 66.65 میلیارد تومان و حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 60.81 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 20.94 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد مبین با برآیند ورود پول درشت 19.40 میلیارد تومان و حجم 10.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 15.22 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 33.49 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 21.73 میلیارد تومان و حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد سپید با برآیند خروج پول درشت 16.63 میلیارد تومان و حجم 2.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امین یکم با برآیند خروج پول درشت 16.57 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد هامرز با برآیند خروج پول درشت 8.15 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .

نقشه بازار بورس ایران

 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 103.35 میلیارد تومان .
 • 2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 19.16 میلیارد تومان .
 • 3- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند ورود پول درشت 11.23 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 9.29 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 7.23 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 23.14 میلیارد تومان .
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 17.73 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 10.51 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 9.39 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 110.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.53 میلیارد تومان .
 • 4- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.54 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:25؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 4.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.87 و سرانه خرید 108.52 م.ت و سرانه فروش 8.43 م.ت .
 • 12:29:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:43؛ حجم مشکوک در نماد ثشرق (در آخرین قیمت %4.59) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 30.86 م.ت و سرانه فروش 17.94 م.ت .
 • 12:28:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 516 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 201 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتولید (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 17.92 م.ت و سرانه فروش 13.27 م.ت .
 • 12:27:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد یارا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:13؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 7.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.01 و سرانه خرید 10.93 م.ت و سرانه فروش 0.91 م.ت .
 • 12:25:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:40؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 6.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.41 و سرانه خرید 10.80 م.ت و سرانه فروش 0.87 م.ت .
 • 12:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 607 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 815 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:00؛ حجم مشکوک در نماد سیستم (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.60 و سرانه خرید 57.70 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت .
 • 12:05:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تکشا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1176 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2540 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:43؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 29.21 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:47؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 10.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 10.20 م.ت .
 • 11:57:33؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 7.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.58 و سرانه خرید 40.19 م.ت و سرانه فروش 3.80 م.ت .
 • 11:53:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %5.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 477 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:57؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 25.14 م.ت و سرانه فروش 12.76 م.ت .
 • 11:51:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:33؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-4.18) با حجم 73.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 10.86 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .
 • 11:48:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتولید (در آخرین قیمت %1.68) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 19.05 م.ت و سرانه فروش 12.95 م.ت .
 • 11:44:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرازی (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .
 • 11:44:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %5.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 467 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 156 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 917 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاراک با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.92 م.ت و سرانه فروش 11.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:40:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:46؛ حجم مشکوک در نماد دتولید (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 19.24 م.ت و سرانه فروش 8.14 م.ت .
 • 11:37:46؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 28.97 م.ت و سرانه فروش 11.17 م.ت .
 • 11:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .
 • 11:36:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجی (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1002 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:20؛ حجم مشکوک در نماد زیتون (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 4.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.92 و سرانه خرید 56.24 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .
 • 11:26:17؛ حجم مشکوک در نماد زیتون (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 4.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.22 و سرانه خرید 56.19 م.ت و سرانه فروش 9.03 م.ت .
 • 11:23:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:08؛ حجم مشکوک در نماد غپاک (در آخرین قیمت %-4.74) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 12.84 م.ت و سرانه فروش 16.03 م.ت .
 • 11:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %5.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 453 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 146 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 62.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 661 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:40؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 30.78 م.ت و سرانه فروش 18.38 م.ت .
 • 11:11:34؛ حجم مشکوک در نماد سکرد (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 13.49 م.ت و سرانه فروش 18.95 م.ت .
 • 11:10:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 448 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 137 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:51؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 20.71 م.ت .
 • 11:07:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 440 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 134 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:58؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.14 و سرانه خرید 31.65 م.ت و سرانه فروش 10.07 م.ت .
 • 11:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 820 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:46؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 17.86 م.ت .
 • 10:44:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:58؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 48.88 م.ت و سرانه فروش 110.87 م.ت .
 • 10:39:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 806 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 488 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 480 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:31؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 51.00 م.ت و سرانه فروش 25.50 م.ت .
 • 10:23:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:05؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.97 و سرانه خرید 40.77 م.ت و سرانه فروش 4.09 م.ت .
 • 10:22:29؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد آ س پ با حجم 6.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 37.31 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 687 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:15؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .
 • 10:14:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاری (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 10:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 10:12:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:18؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 12.11 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 10:09:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:36؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 12.80 م.ت و سرانه فروش 16.92 م.ت .
 • 10:07:51؛ حجم مشکوک در نماد بساما (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 31.97 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت .
 • 10:07:29؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.42 و سرانه خرید 31.47 م.ت و سرانه فروش 5.81 م.ت .
 • 10:07:29؛ حجم مشکوک در نماد سنیر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 6.81 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .
 • 10:07:06؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.12 و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 2.55 م.ت .
 • 10:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 661 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:53؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.37 و سرانه خرید 43.19 م.ت و سرانه فروش 2.81 م.ت .
 • 10:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:17؛ حجم مشکوک در نماد فوکا (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 32.29 م.ت و سرانه فروش 62.08 م.ت .
 • 10:02:41؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.25 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .
 • 10:00:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:07؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 47.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 9.73 م.ت و سرانه فروش 12.79 م.ت .
 • 09:58:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد کمرجان (در آخرین قیمت %-1.68) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 12.74 م.ت .
 • 09:57:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:15؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-1.91) با حجم 5.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .
 • 09:56:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:52؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 10.66 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
 • 09:55:51؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 11.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 20.70 م.ت و سرانه فروش 34.58 م.ت .
 • 09:55:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 392 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:36؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 17.05 م.ت و سرانه فروش 12.51 م.ت .
 • 09:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 376 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:41؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 50.60 م.ت .
 • 09:52:28؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 6.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.78 و سرانه خرید 103.47 م.ت و سرانه فروش 15.25 م.ت .
 • 09:52:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 368 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:40؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %3.72) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 36.62 م.ت و سرانه فروش 27.44 م.ت .
 • 09:50:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 362 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:26؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %3.61) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 21.02 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
 • 09:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %6.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:33؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 30.07 م.ت و سرانه فروش 38.89 م.ت .
 • 09:47:19؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد آ س پ با حجم 5.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.15 م.ت و سرانه فروش 38.99 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.77. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:46:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 722 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:15؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-3.62) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 22.08 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:45:14؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-3.62) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 22.08 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:43:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 329 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 74 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:05؛ حجم مشکوک در نماد خرینگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .
 • 09:41:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خکرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 6.11 م.ت .
 • 09:41:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خکرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 6.11 م.ت .
 • 09:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:55؛ حجم مشکوک در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 47.52 م.ت و سرانه فروش 19.39 م.ت .
 • 09:40:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 41.38 م.ت و سرانه فروش 19.49 م.ت .
 • 09:40:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:50؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.46 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت .
 • 09:39:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:54؛ حجم مشکوک در نماد خریخت (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 29.95 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .
 • 09:38:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:03؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-1.37) با حجم 31.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 10.38 م.ت و سرانه فروش 11.01 م.ت .
 • 09:37:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:07؛ حجم مشکوک در نماد کترام (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 136.32 م.ت و سرانه فروش 38.10 م.ت .
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:19؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.57) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 22.83 م.ت و سرانه فروش 21.04 م.ت .
 • 09:34:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:07؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.38 و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 5.79 م.ت .
 • 09:33:42؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 6.02 م.ت و سرانه فروش 27.65 م.ت .
 • 09:33:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:46؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 14.32 م.ت و سرانه فروش 5.91 م.ت .
 • 09:31:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:43؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 14.32 م.ت و سرانه فروش 5.91 م.ت .
 • 09:31:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:51؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 29.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .
 • 09:30:49؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 29.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .
 • 09:30:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:10؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 6.11 م.ت و سرانه فروش 27.55 م.ت .
 • 09:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:45؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 45.06 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت .
 • 09:28:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر با حجم 13.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.06 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 52.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:26:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .
 • 09:26:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.53 و سرانه خرید 99.81 م.ت و سرانه فروش 15.29 م.ت .
 • 09:26:11؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.14 م.ت و سرانه فروش 24.20 م.ت .
 • 09:26:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:40؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 19.50 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .
 • 09:25:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 234 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:45؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %3.85) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 27.56 م.ت و سرانه فروش 27.55 م.ت .
 • 09:24:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.8 م.ت .
 • 09:23:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1107 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:34؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 28.00 و سرانه خرید 117.06 م.ت و سرانه فروش 4.18 م.ت .
 • 09:22:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .
 • 09:22:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 798 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد غگیلا (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت .
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.60 و سرانه خرید 112.72 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 09:21:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.8 م.ت .
 • 09:21:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-0.50) با حجم 23.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .
 • 09:20:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 116.84 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .
 • 09:20:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 116.84 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .
 • 09:20:44؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-1.72) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 34.81 م.ت و سرانه فروش 30.08 م.ت .
 • 09:20:39؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %3.12) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 21.59 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .
 • 09:20:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 998 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:32؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 79.21 م.ت و سرانه فروش 28.11 م.ت .
 • 09:19:29؛ حجم مشکوک در نماد کتوکا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 28.25 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .
 • 09:19:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خزر با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 94.11 م.ت و سرانه فروش 26.89 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.50. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:19:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:45؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.95 و سرانه خرید 98.72 م.ت و سرانه فروش 24.99 م.ت .
 • 09:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد آبین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 18.50 م.ت .
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد آبین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 18.50 م.ت .
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 121.19 م.ت .
 • 09:18:04؛ حجم مشکوک در نماد پتایر (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 32.44 م.ت و سرانه فروش 25.37 م.ت .
 • 09:18:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 894 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 951 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:28؛ حجم مشکوک در نماد کدما (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 16.57 م.ت و سرانه فروش 28.12 م.ت .
 • 09:17:22؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 56.12 م.ت و سرانه فروش 28.63 م.ت .
 • 09:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:56؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 27.02 م.ت و سرانه فروش 13.06 م.ت .
 • 09:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1469 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:30؛ حجم مشکوک در نماد تکشا (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 11.47 م.ت و سرانه فروش 39.66 م.ت .
 • 09:16:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2849 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک در نماد کسرا (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.31 و سرانه خرید 62.61 م.ت و سرانه فروش 18.94 م.ت .
 • 09:13:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:23؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 55.11 م.ت و سرانه فروش 27.56 م.ت .
 • 09:12:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:32؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 34.55 و سرانه خرید 248.05 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .
 • 09:11:32؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 14.83 م.ت و سرانه فروش 18.85 م.ت .
 • 09:11:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:24؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 69.99 م.ت و سرانه فروش 33.75 م.ت .
 • 09:11:21؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-3.93) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 19.85 م.ت و سرانه فروش 152.20 م.ت .
 • 09:11:16؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 14.27 م.ت و سرانه فروش 99.91 م.ت .
 • 09:11:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 566 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 23.71 م.ت و سرانه فروش 11.86 م.ت .
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 17.02 م.ت و سرانه فروش 4.83 م.ت .
 • 09:10:51؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 17.02 م.ت و سرانه فروش 4.83 م.ت .
 • 09:10:15؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.47) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 23.18 م.ت و سرانه فروش 14.50 م.ت .
 • 09:10:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:44؛ حجم مشکوک در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 68.00 م.ت و سرانه فروش 27.49 م.ت .
 • 09:09:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2254 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:32؛ حجم مشکوک در نماد سپید (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 8.81 م.ت و سرانه فروش 19.21 م.ت .
 • 09:09:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:17؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.54) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 15.23 م.ت و سرانه فروش 49.10 م.ت .
 • 09:09:16؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.16 و سرانه خرید 120.26 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 09:09:12؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 30.92 م.ت و سرانه فروش 24.77 م.ت .
 • 09:08:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 507 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:32؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.26) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 35.14 م.ت و سرانه فروش 56.41 م.ت .
 • 09:08:28؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %-0.95) با حجم 7.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 358.06 م.ت و سرانه فروش 53.71 م.ت .
 • 09:08:25؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 358.37 م.ت و سرانه فروش 53.75 م.ت .
 • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 358.37 م.ت و سرانه فروش 53.75 م.ت .
 • 09:08:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:16؛ حجم مشکوک در نماد اتکام (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .
 • 09:08:15؛ حجم مشکوک در نماد اتکام (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .
 • 09:08:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 64.89 م.ت و سرانه فروش 27.50 م.ت .
 • 09:07:52؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 39.28 م.ت و سرانه فروش 22.31 م.ت .
 • 09:07:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:34؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 2.99 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .
 • 09:07:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 12.45 م.ت و سرانه فروش 13.58 م.ت .
 • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.29 و سرانه خرید 124.32 م.ت و سرانه فروش 7.19 م.ت .
 • 09:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:05؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.30) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 23.27 م.ت و سرانه فروش 55.31 م.ت .
 • 09:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 451.06 م.ت و سرانه فروش 129.67 م.ت .
 • 09:06:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-1.44) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 29.39 م.ت و سرانه فروش 48.74 م.ت .
 • 09:06:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 552 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:01؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-3.49) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 20.87 م.ت و سرانه فروش 20.62 م.ت .
 • 09:05:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:56؛ حجم مشکوک در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 437.62 م.ت و سرانه فروش 95.32 م.ت .
 • 09:05:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:40؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.71 و سرانه خرید 124.46 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
 • 09:05:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:39؛ حجم مشکوک در نماد کالا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 27.71 م.ت و سرانه فروش 14.59 م.ت .
 • 09:05:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.81 و سرانه خرید 161.44 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 30.71 م.ت و سرانه فروش 56.93 م.ت .
 • 09:05:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:21؛ حجم مشکوک در نماد گنگین (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
 • 09:05:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:00؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 22.26 م.ت .
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 45.82 م.ت و سرانه فروش 22.91 م.ت .
 • 09:04:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:39؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 22.64 م.ت و سرانه فروش 71.43 م.ت .
 • 09:04:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:33؛ حجم مشکوک در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 62.96 م.ت و سرانه فروش 23.59 م.ت .
 • 09:04:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:46؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.97 و سرانه خرید 63.95 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .
 • 09:03:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:38؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 28.33 م.ت و سرانه فروش 29.86 م.ت .
 • 09:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 752 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:20؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.38 و سرانه خرید 96.91 م.ت و سرانه فروش 18.01 م.ت .
 • 09:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 604 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:41؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 8.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 34.01 م.ت و سرانه فروش 26.95 م.ت .
 • 09:01:34؛ حجم مشکوک در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 66.64 م.ت و سرانه فروش 24.47 م.ت .
 • 09:01:34؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.67) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 60.77 م.ت و سرانه فروش 69.04 م.ت .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.67) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 60.77 م.ت و سرانه فروش 69.04 م.ت .
 • 09:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتایر (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 70.68 م.ت و سرانه فروش 27.15 م.ت .
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 38.89 م.ت و سرانه فروش 89.05 م.ت .
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 229.92 م.ت و سرانه فروش 79.28 م.ت .
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.10 و سرانه خرید 108.60 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .
 • 09:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم ...
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 160.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.88 م.ت .
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 93.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.11 م.ت .
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف خرید 38.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.10 م.ت .
 • 4- نماد وسالت با ارزش صف خرید 28.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.36 م.ت .
 • 5- نماد خاور با ارزش صف خرید 23.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 22.61 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 19.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.09 م.ت .
 • 2- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 13.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.75 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 13.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.63 م.ت .
 • 4- نماد زنجان با ارزش صف فروش 9.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 35.99 م.ت .
 • 5- نماد توسن با ارزش صف فروش 7.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 84.62 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حسیر با ارزش صف خرید 2.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 357.76 م.ت .
 • 2- نماد خدیزل با ارزش صف خرید 10.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 150.45 م.ت .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 22.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.91 م.ت .
 • 4- نماد فالوم با ارزش صف خرید 2.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.31 م.ت .
 • 5- نماد ورنا با ارزش صف خرید 160.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.88 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد افرا با ارزش صف فروش 2.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 173.85 م.ت .
 • 2- نماد ثاباد با ارزش صف فروش 3.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.71 م.ت .
 • 3- نماد قنقش با ارزش صف فروش 5.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.28 م.ت .
 • 4- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 19.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.09 م.ت .
 • 5- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 13.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.75 م.ت .
 •  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد همای با حجم معاملات 162.73 میلیون سهم (7.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 162.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.31 میلیون سهم (4.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با حجم معاملات 8.05 میلیون سهم (3.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحیا با حجم معاملات 12.42 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد کمنگنز با حجم معاملات 14.40 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد همای با برآیند ورود پول درشت 82.71 میلیارد تومان و حجم 7.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 38.30 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 38.05 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 9.28 میلیارد تومان و حجم 0.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 56.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 27.17 میلیارد تومان و حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد آریان با برآیند خروج پول درشت 11.24 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 10.95 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 113.11 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 41.84 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 17.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 13.92 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 11.28 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 6.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز

 • 1- نماد غدام با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 7.44 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فگستر با ارزش صف خرید 6.82 میلیارد تومان .
 • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.50 میلیارد تومان .

تعداد بازدید : 684

ثبت نظر

ارسال