تحرکات بازار بورس ایران یکشنبه 1 اسفند ۱۴۰۰

 • یکشنبه 1 اسفند 1400 ساعت 11:31

به گزارش  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران یکشنبه 1 اسفند ۱۴۰۰

 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز

  بازار بورس ایران یکشنبه 1 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد فولای با حجم معاملات 51.63 میلیون سهم (13.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.62 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خکاوه با حجم معاملات 61.44 میلیون سهم (3.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.09 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبیر با حجم معاملات 10.90 میلیون سهم (7.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.00 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فجام با حجم معاملات 34.07 میلیون سهم (5.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.67 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بشهاب با حجم معاملات 1.15 میلیون سهم (4.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.18 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز بازار بورس ایران یکشنبه 1 اسفند 1400

 • 1- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 37.32 میلیارد تومان و حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 29.45 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 18.35 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کارین با برآیند ورود پول درشت 16.60 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد همای با برآیند ورود پول درشت 11.01 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- صندوق امین یکم با برآیند خروج پول درشت 58.01 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد سامان با برآیند خروج پول درشت 10.35 میلیارد تومان و حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد تماوند با برآیند خروج پول درشت 7.21 میلیارد تومان و حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 5.76 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 31.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 22.42 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 15.86 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 14.29 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 7.77 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 5.77 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز

 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 17.24 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوین با ارزش صف خرید 9.38 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حسینا با ارزش صف خرید 5.70 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خفولا با ارزش صف خرید 4.81 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پلاسک با ارزش صف خرید 1.37 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:28:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد کوثر (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 505 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:55؛ حجم مشکوک در نماد دعبید (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 8.11 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت .
 • 12:21:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 985 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پلوله (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .
 • 12:18:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1024 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1014 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:59؛ حجم مشکوک در نماد دعبید (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 5.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 7.26 م.ت و سرانه فروش 7.46 م.ت .
 • 12:15:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1659 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 1011 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:45؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.16) با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 12.58 م.ت و سرانه فروش 29.95 م.ت .
 • 12:14:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 967 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 947 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 926 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:15؛ حجم مشکوک در نماد وتوشه (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 11.92 م.ت و سرانه فروش 7.10 م.ت .
 • 12:09:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 745 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 715 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2160 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:34؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %-0.16) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 11.31 م.ت .
 • 12:00:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیراز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بموتو (در آخرین قیمت %3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلات (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .

خانه11:35:11؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %0.45) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 11.50 م.ت و سرانه فروش 37.10 م.ت .

 • 11:33:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 22.13 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .
 • 11:32:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 146 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 513 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:48؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 12.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 38.13 م.ت و سرانه فروش 37.27 م.ت .
 • 11:29:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 783 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:11؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 8.83 م.ت و سرانه فروش 27.54 م.ت .
 • 11:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 30.31 م.ت و سرانه فروش 29.04 م.ت .
 • 11:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:51؛ حجم مشکوک در نماد چفیبر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 11.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 10.21 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .
 • 11:16:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 511 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد های وب با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.83 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:08:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 37.00 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت .
 • 11:06:53؛ حجم مشکوک در نماد چفیبر (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 7.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 9.42 م.ت و سرانه فروش 24.55 م.ت .
 • 11:06:42؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %1.74) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.13 م.ت و سرانه فروش 32.13 م.ت .
 • 11:05:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:27؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.57) با حجم 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 7.70 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت .
 • 11:03:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:41؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %-1.43) با حجم 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 10.33 م.ت و سرانه فروش 10.86 م.ت .
 • 11:01:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد تکشا (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:37؛ حجم مشکوک در نماد تکشا (در آخرین قیمت %0.74) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 29.99 م.ت .
 • 10:58:33؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 14.53 م.ت و سرانه فروش 40.41 م.ت .
 • 10:58:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:09؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 5.28 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت .
 • 10:53:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 511 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:32؛ حجم مشکوک در نماد چفیبر (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 8.84 م.ت و سرانه فروش 26.84 م.ت .
 • 10:51:11؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 28.33 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 10:51:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:21؛ حجم مشکوک در نماد چفیبر (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 7.86 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت .
 • 10:49:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وکادو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.7 م.ت .
 • 10:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:19؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 47.75 و سرانه خرید 34.38 م.ت و سرانه فروش 0.72 م.ت .
 • 10:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپیدار (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:35؛ حجم مشکوک در نماد های وب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 22.44 م.ت و سرانه فروش 18.57 م.ت .
 • 10:42:24؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %-3.78) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 10.37 م.ت و سرانه فروش 25.86 م.ت .
 • 10:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:02؛ حجم مشکوک در نماد فلامی (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 20.60 م.ت .
 • 10:41:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 22.98 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .
 • 10:24:28؛ حجم مشکوک در نماد فلامی (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 23.06 م.ت .
 • 10:24:27؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 12.07 م.ت .
 • 10:24:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلامی با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.95 م.ت و سرانه فروش 20.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.55. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:21:47؛ حجم مشکوک در صندوق داریک (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.00 م.ت و سرانه فروش 0.56 م.ت .
 • 10:20:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگهر (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:07؛ حجم مشکوک در نماد کترام (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 58.77 م.ت و سرانه فروش 37.49 م.ت .
 • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 609 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:11؛ حجم مشکوک در نماد تکنار (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 15.74 م.ت و سرانه فروش 8.86 م.ت .
 • 10:15:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 639 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:48؛ حجم مشکوک در نماد قشرین (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 80.76 م.ت و سرانه فروش 25.35 م.ت .
 • 10:10:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قشرین با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 75.57 م.ت و سرانه فروش 24.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 13.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:09:16؛ حجم مشکوک در نماد شپاکسا (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 6.39 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .
 • 10:06:40؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %-1.41) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 24.42 م.ت و سرانه فروش 28.26 م.ت .
 • 10:01:17؛ حجم مشکوک در نماد کگهر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 3.14 م.ت و سرانه فروش 115.47 م.ت .
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:13؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.10 و سرانه خرید 16.90 م.ت و سرانه فروش 2.38 م.ت .
 • 09:54:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 19.53 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 09:50:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .
 • 09:48:26؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.31 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .
 • 09:48:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 195.9 م.ت .
 • 09:48:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 19.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 29.81 م.ت .
 • 09:47:46؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 19.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 29.81 م.ت .
 • 09:47:41؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 33.01 م.ت و سرانه فروش 39.15 م.ت .
 • 09:47:31؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 13.36 م.ت .
 • 09:47:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 994 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 862 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 539 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 751 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 651 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:49؛ حجم مشکوک در نماد حسیر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 20.50 م.ت و سرانه فروش 17.19 م.ت .
 • 09:42:49؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت و سرانه فروش 17.19 م.ت .
 • 09:42:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 757 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 658 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 16.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 40.63 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت .
 • 09:41:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 16.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 40.63 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت .
 • 09:41:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 13.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 643 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1029 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:25؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوی (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.30 م.ت و سرانه فروش 15.80 م.ت .
 • 09:38:09؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 11.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 27.33 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .
 • 09:38:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 784 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 10.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.59 م.ت و سرانه فروش 19.84 م.ت .
 • 09:37:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:33؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.26 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت .
 • 09:37:27؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.26 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت .
 • 09:36:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 762 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 677 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:39؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 22.12 م.ت .
 • 09:33:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.13 م.ت و سرانه فروش 13.17 م.ت .
 • 09:32:54؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.48 م.ت و سرانه فروش 18.81 م.ت .
 • 09:32:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دیران با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.88 م.ت و سرانه فروش 21.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:31:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .
 • 09:31:06؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.84 م.ت و سرانه فروش 23.71 م.ت .
 • 09:30:48؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 22.81 م.ت و سرانه فروش 24.58 م.ت .
 • 09:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 37.74 م.ت و سرانه فروش 13.33 م.ت .
 • 09:29:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 726 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 681 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:58؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 3.05 م.ت و سرانه فروش 314.17 م.ت .
 • 09:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4043 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:52؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 3.05 م.ت و سرانه فروش 3.73 م.ت .
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %0.37) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 10.45 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .
 • 09:27:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .
 • 09:26:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:54؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 15.59 م.ت .
 • 09:24:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1156 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1210 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خکمک (در آخرین قیمت %4.11) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .
 • 09:20:55؛ حجم مشکوک در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.39 م.ت و سرانه فروش 23.72 م.ت .
 • 09:20:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 553 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 13.40 م.ت و سرانه فروش 45.23 م.ت .
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.39 م.ت و سرانه فروش 23.72 م.ت .
 • 09:19:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دیران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 553 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:06؛ حجم مشکوک در نماد دیران (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 32.80 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .
 • 09:18:55؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد لپارس با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.18 م.ت و سرانه فروش 72.11 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.17. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:18:13؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 12.24 م.ت و سرانه فروش 67.26 م.ت .
 • 09:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:35؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.32) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 19.95 م.ت و سرانه فروش 18.72 م.ت .
 • 09:17:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:42؛ حجم مشکوک در نماد کلر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 36.63 م.ت و سرانه فروش 22.76 م.ت .
 • 09:16:01؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 6.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 55.82 م.ت و سرانه فروش 58.76 م.ت .
 • 09:15:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .
 • 09:14:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-3.70) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 21.19 م.ت و سرانه فروش 31.58 م.ت .
 • 09:13:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1713 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:41؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 39.90 م.ت و سرانه فروش 51.26 م.ت .
 • 09:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1021 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:06؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 81.54 م.ت و سرانه فروش 44.08 م.ت .
 • 09:12:32؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 27.25 م.ت و سرانه فروش 45.63 م.ت .
 • 09:11:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:20؛ حجم مشکوک در نماد شپلی (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 37.94 م.ت و سرانه فروش 20.62 م.ت .
 • 09:11:10؛ حجم مشکوک در نماد دامین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 38.49 م.ت و سرانه فروش 28.09 م.ت .
 • 09:10:40؛ حجم مشکوک در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 35.97 م.ت و سرانه فروش 245.62 م.ت .
 • 09:10:31؛ حجم مشکوک در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 153.06 م.ت و سرانه فروش 227.58 م.ت .
 • 09:10:20؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 33.03 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .
 • 09:10:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد دامین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 67.51 م.ت و سرانه فروش 24.76 م.ت .
 • 09:09:04؛ حجم مشکوک در نماد دامین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 67.51 م.ت و سرانه فروش 24.76 م.ت .
 • 09:08:43؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 23.40 م.ت و سرانه فروش 18.46 م.ت .
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک در نماد کلر (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 23.16 م.ت و سرانه فروش 17.88 م.ت .
 • 09:08:37؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 21.61 م.ت و سرانه فروش 15.17 م.ت .
 • 09:08:33؛ حجم مشکوک در صندوق سیناد (در آخرین قیمت %-0.78) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.54 م.ت و سرانه فروش 171.48 م.ت .
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در صندوق سیناد (در آخرین قیمت %-0.78) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.54 م.ت و سرانه فروش 171.48 م.ت .
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 56.63 م.ت و سرانه فروش 20.18 م.ت .
 • 09:07:41؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 98.16 م.ت و سرانه فروش 28.88 م.ت .
 • 09:07:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:25؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %2.12) با حجم 4.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 55.32 م.ت و سرانه فروش 79.17 م.ت .
 • 09:07:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1084 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2388 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:47؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.08 و سرانه خرید 53.22 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت .
 • 09:06:36؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.30 و سرانه خرید 64.71 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت .
 • 09:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 688 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 35.24 م.ت و سرانه فروش 29.99 م.ت .
 • 09:05:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1801 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 20.52 م.ت و سرانه فروش 21.28 م.ت .
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1295 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 848 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:49؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 42.23 م.ت و سرانه فروش 28.07 م.ت .
 • 09:04:25؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 105.21 م.ت و سرانه فروش 84.17 م.ت .
 • 09:04:10؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %-2.14) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 71.40 م.ت و سرانه فروش 19.70 م.ت .
 • 09:04:07؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 99.31 م.ت و سرانه فروش 53.09 م.ت .
 • 09:03:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1088 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:29؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-4.29) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 78.12 م.ت و سرانه فروش 91.14 م.ت .
 • 09:03:23؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 91.41 م.ت و سرانه فروش 87.25 م.ت .
 • 09:03:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2353 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:11؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.66) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 56.72 م.ت و سرانه فروش 86.61 م.ت .
 • 09:02:07؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 15.03 م.ت و سرانه فروش 42.72 م.ت .
 • 09:02:07؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 96.79 م.ت و سرانه فروش 67.28 م.ت .
 • 09:02:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4317 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1945 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1374 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • __________________________________________
 • سنگین ترین صف خرید ها بازار بورس ایران  دیروز شنبه 30 بهمن 1400  

 • 1- نماد فولای با ارزش صف خرید 40.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.59 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 39.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.96 م.ت .
 • 3- نماد وبملت با ارزش صف خرید 38.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.72 م.ت .
 • 4- نماد واحصا با ارزش صف خرید 19.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.79 م.ت .
 • 5- نماد جوین با ارزش صف خرید 15.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.13 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وشمال با ارزش صف فروش 23.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.52 م.ت .
 • 2- نماد وسخوز با ارزش صف فروش 18.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13.40 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 15.77 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.18 م.ت .
 • 4- نماد غنوش با ارزش صف فروش 10.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.06 م.ت .
 • 5- نماد وسخراج با ارزش صف فروش 10.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 33.00 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حسینا با ارزش صف خرید 6.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 154.82 م.ت .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 19.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.79 م.ت .
 • 3- نماد وبملت با ارزش صف خرید 38.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.72 م.ت .
 • 4- نماد شپلی با ارزش صف خرید 2.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.14 م.ت .
 • 5- نماد فولای با ارزش صف خرید 40.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.59 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 15.77 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.18 م.ت .
 • 2- نماد غنوش با ارزش صف فروش 10.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.06 م.ت .
 • 3- نماد لپارس با ارزش صف فروش 2.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.79 م.ت .
 • 4- نماد وسین با ارزش صف فروش 3.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.16 م.ت .
 • 5- نماد تمحرکه با ارزش صف فروش 3.83 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.12 م.ت .
 • تحرکات قابل توجه بازار بورس ایران  دیروز شنبه 30 بهمن 1400  شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وپاسار با حجم معاملات 82.25 میلیون سهم (3.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.94 میلیارد تومان .
 • 2- نماد کگل با حجم معاملات 17.39 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 38.53 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حکشتی با حجم معاملات 26.68 میلیون سهم (3.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سیمرغ با حجم معاملات 12.85 میلیون سهم (4.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.23 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 5.89 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.54 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 18.97 میلیارد تومان و حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 18.46 میلیارد تومان و حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 12.91 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد حکشتی با برآیند ورود پول درشت 10.66 میلیارد تومان و حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد حفارس با برآیند ورود پول درشت 8.26 میلیارد تومان و حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 56.33 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 32.98 میلیارد تومان و حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.44 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد اتکای با برآیند خروج پول درشت 16.97 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 11.65 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 •  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 32.41 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 19.41 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 7.01 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 136.17 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 25.35 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 20.13 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 18.69 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 16.11 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بازار بورس ایران   دیروز 30 شنبه 1400

 • 1- نماد فولای با ارزش صف خرید 18.73 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وپست با ارزش صف خرید 5.30 میلیارد تومان .
 • 3- نماد قشرین با ارزش صف خرید 2.45 میلیارد تومان .

 


تعداد بازدید : 497

ثبت نظر

ارسال