رصد تحرکات بازار بورس ایران دوشنبه 9 اسفند ۱۴۰۰

 • دوشنبه 9 اسفند 1400 ساعت 12:46

به گزارش  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران دوشنبه 9 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز  دوشنبه 9 اسفند 1400

 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 47.78 میلیون سهم (5.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 36.22 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ثنوسا با حجم معاملات 60.74 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد کسرا با حجم معاملات 44.70 میلیون سهم (4.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وامید با حجم معاملات 17.32 میلیون سهم (3.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.96 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتاید با حجم معاملات 37.84 میلیون سهم (4.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.53 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز دوشنبه 9 اسفند 1400

 • 1- نماد ثشاهد با برآیند ورود پول درشت 24.21 میلیارد تومان و حجم 5.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 8.22 میلیارد تومان و حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد غمینو با برآیند ورود پول درشت 7.48 میلیارد تومان و حجم 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 5.74 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فسبزوار با برآیند ورود پول درشت 5.27 میلیارد تومان و حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز دوشنبه 9 اسفند 1400
 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 51.38 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد کسرا با برآیند خروج پول درشت 15.08 میلیارد تومان و حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پالایش با برآیند خروج پول درشت 11.81 میلیارد تومان و حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 10.31 میلیارد تومان و حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 8.62 میلیارد تومان و حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها دوشنبه 9 اسفند 1400

 • 1- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 22.28 میلیارد تومان .
 • 2- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 8.63 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 8.48 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها دوشنبه 9 اسفند 1400
 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 73.77 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 14.53 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با برآیند خروج پول درشت 13.14 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 8.36 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 7.36 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز دوشنبه 9 اسفند 1400

 • 1- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 12.55 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوین با ارزش صف خرید 12.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 11.20 میلیارد تومان .
 • 4- نماد کساوه با ارزش صف خرید 11.14 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سکارون با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:31؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 7.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.78 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 2.07 م.ت .
 • 12:28:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 720 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:14؛ حجم مشکوک در نماد دعبید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.31 و سرانه خرید 43.82 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .
 • 12:24:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:14؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 38.08 م.ت و سرانه فروش 40.82 م.ت .
 • 12:20:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:11؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 17.45 م.ت و سرانه فروش 18.97 م.ت .
 • 12:18:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:06؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 32.99 م.ت و سرانه فروش 19.28 م.ت .
 • 12:14:45؛ حجم مشکوک در نماد کمینا (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 17.91 م.ت و سرانه فروش 41.31 م.ت .
 • 12:14:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 10.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.37 و سرانه خرید 47.52 م.ت و سرانه فروش 8.85 م.ت .
 • 12:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:05؛ حجم مشکوک در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 45.16 م.ت و سرانه فروش 8.51 م.ت .
 • 12:11:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 45.10 م.ت و سرانه فروش 8.49 م.ت .
 • 12:11:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 45.12 م.ت و سرانه فروش 8.50 م.ت .
 • 12:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:29؛ حجم مشکوک در نماد سیستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.69 و سرانه خرید 38.05 م.ت و سرانه فروش 8.11 م.ت .
 • 12:11:29؛ حجم مشکوک در نماد کاسپین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 8.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 32.79 م.ت و سرانه فروش 36.69 م.ت .
 • 12:11:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:22؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 5.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 11.13 م.ت و سرانه فروش 8.86 م.ت .
 • 12:09:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:20؛ حجم مشکوک در نماد دعبید (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 29.97 م.ت و سرانه فروش 9.75 م.ت .
 • 11:55:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-1.27) با حجم 34.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 33.45 م.ت و سرانه فروش 16.93 م.ت .
 • 11:55:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:18؛ حجم مشکوک در نماد ثغرب (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .
 • 11:52:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 31.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.23 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 11:47:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 31.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.23 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 11:45:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:04؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 13.93 م.ت .
 • 11:43:35؛ حجم مشکوک در نماد پلاسک (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 32.31 م.ت و سرانه فروش 14.45 م.ت .
 • 11:43:18؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 30.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 62.96 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .
 • 11:40:42؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 17.98 م.ت و سرانه فروش 12.64 م.ت .
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 26.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:46؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 26.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.21 و سرانه خرید 370.68 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .
 • 11:38:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1118 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 14.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:12؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .
 • 11:38:10؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 14.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.55 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت .
 • 11:37:54؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 13.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.55 م.ت و سرانه فروش 22.73 م.ت .
 • 11:37:48؛ حجم مشکوک در نماد سیستم (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.54 و سرانه خرید 49.82 م.ت و سرانه فروش 6.61 م.ت .
 • 11:37:33؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.71) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 25.56 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت .
 • 11:37:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیستم (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 31.67 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .
 • 11:30:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خلنت با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.15 م.ت و سرانه فروش 23.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:26:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:50؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 24.33 م.ت و سرانه فروش 7.81 م.ت .
 • 11:20:58؛ حجم مشکوک در نماد قیستو (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 27.05 م.ت .
 • 11:14:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %-4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 4335 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:57؛ حجم مشکوک در نماد بسویچ (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 14.34 م.ت و سرانه فروش 19.00 م.ت .
 • 11:14:33؛ حجم مشکوک در نماد کسرا (در آخرین قیمت %-4.24) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 29.24 م.ت و سرانه فروش 64.83 م.ت .
 • 11:14:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %-4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2233 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فوکا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.6 م.ت .
 • 11:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودکفا (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 11.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:50؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 9.70 م.ت و سرانه فروش 10.98 م.ت .
 • 10:48:19؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 11.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.49 و سرانه خرید 78.25 م.ت و سرانه فروش 9.22 م.ت .
 • 10:48:18؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 11.74 م.ت .
 • 10:48:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تلیسه با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.08 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.95. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:46:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:00؛ حجم مشکوک در نماد کاسپین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .
 • 10:46:00؛ حجم مشکوک در نماد کاسپین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .
 • 10:45:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:37؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.66 و سرانه خرید 57.41 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .
 • 10:45:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:04؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.14 و سرانه خرید 44.56 م.ت و سرانه فروش 8.67 م.ت .
 • 10:43:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .
 • 10:43:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:31؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خکاوه با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.13 م.ت و سرانه فروش 22.69 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.71. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:09؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 7.16 م.ت و سرانه فروش 8.18 م.ت .
 • 10:38:50؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 7.12 م.ت و سرانه فروش 8.13 م.ت .
 • 10:38:00؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 9.04 م.ت .
 • 10:37:57؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 16.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 13.41 م.ت و سرانه فروش 23.26 م.ت .
 • 10:37:01؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 24.68 م.ت و سرانه فروش 12.50 م.ت .
 • 10:35:09؛ حجم مشکوک در نماد سکرما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 50.94 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .
 • 10:28:48؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 53.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 18.81 م.ت و سرانه فروش 28.25 م.ت .
 • 10:28:35؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 42.36 م.ت و سرانه فروش 30.22 م.ت .
 • 10:28:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:12؛ حجم مشکوک در نماد بنیرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 7.23 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .
 • 10:26:11؛ حجم مشکوک در نماد بنیرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 7.23 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .
 • 10:23:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:48؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 40.61 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
 • 10:22:36؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 40.57 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .
 • 10:21:14؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.89 و سرانه خرید 35.08 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .
 • 10:21:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصینو (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:36؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.54 و سرانه خرید 99.46 م.ت و سرانه فروش 6.84 م.ت .
 • 10:19:13؛ حجم مشکوک در نماد سنیر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 7.54 م.ت .
 • 10:17:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:23؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 16.81 م.ت و سرانه فروش 11.87 م.ت .
 • 10:15:23؛ حجم مشکوک در نماد شپاکسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 25.33 م.ت و سرانه فروش 17.18 م.ت .
 • 10:15:09؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 14.56 م.ت .
 • 10:15:06؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 14.56 م.ت .
 • 10:14:59؛ حجم مشکوک در نماد وامید (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 8.97 م.ت و سرانه فروش 36.01 م.ت .
 • 10:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %-0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:39؛ حجم مشکوک در نماد رکیش (در آخرین قیمت %-2.07) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 6.69 م.ت و سرانه فروش 7.47 م.ت .
 • 10:14:29؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.66) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت .
 • 10:13:55؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 28.37 م.ت و سرانه فروش 8.77 م.ت .
 • 10:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 739 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.73 و سرانه خرید 152.10 م.ت و سرانه فروش 5.69 م.ت .
 • 10:10:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.73 و سرانه خرید 152.10 م.ت و سرانه فروش 5.69 م.ت .
 • 10:10:45؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.73 و سرانه خرید 152.10 م.ت و سرانه فروش 5.69 م.ت .
 • 10:10:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:03؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 9.52 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .
 • 10:00:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.22 و سرانه خرید 108.86 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .
 • 09:59:02؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.22 و سرانه خرید 108.86 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .
 • 09:58:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 1412 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1453 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:32؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 19.20 م.ت .
 • 09:56:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 1447 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:54؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .
 • 09:55:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1028 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلوله با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.35 م.ت و سرانه فروش 18.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:55:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 977 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.00 و سرانه خرید 71.72 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .
 • 09:55:24؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.00 و سرانه خرید 71.63 م.ت و سرانه فروش 17.91 م.ت .
 • 09:55:15؛ حجم مشکوک در نماد حسیر (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 28.67 م.ت و سرانه فروش 29.90 م.ت .
 • 09:55:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 879 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:01؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.55) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 28.10 م.ت و سرانه فروش 26.70 م.ت .
 • 09:52:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 853 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 52.18 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
 • 09:52:38؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 26.37 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .
 • 09:52:38؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 52.18 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
 • 09:52:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 52.11 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 09:52:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:53؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 30.45 م.ت و سرانه فروش 12.43 م.ت .
 • 09:51:21؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 22.96 م.ت و سرانه فروش 9.05 م.ت .
 • 09:50:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:40؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.25 و سرانه خرید 189.09 م.ت و سرانه فروش 10.36 م.ت .
 • 09:49:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:36؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 8.47 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .
 • 09:47:35؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 8.47 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .
 • 09:47:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:50؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 34.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 15.37 م.ت و سرانه فروش 26.91 م.ت .
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 26.18 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت .
 • 09:44:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:43؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 11.34 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .
 • 09:44:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 954 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:07؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.86 و سرانه خرید 138.89 م.ت و سرانه فروش 5.82 م.ت .
 • 09:43:05؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.99 م.ت و سرانه فروش 32.32 م.ت .
 • 09:42:59؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.98 م.ت و سرانه فروش 32.86 م.ت .
 • 09:42:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسدید (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .
 • 09:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 930 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:39؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 9.66 م.ت و سرانه فروش 13.01 م.ت .
 • 09:41:23؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.57 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 3.01 م.ت .
 • 09:40:59؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.07 و سرانه خرید 13.62 م.ت و سرانه فروش 3.35 م.ت .
 • 09:40:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:53؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.07 و سرانه خرید 13.62 م.ت و سرانه فروش 3.35 م.ت .
 • 09:37:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 27.31 م.ت .
 • 09:37:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 27.31 م.ت .
 • 09:37:39؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.55 و سرانه خرید 80.11 م.ت و سرانه فروش 22.56 م.ت .
 • 09:37:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:11؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 29.04 م.ت و سرانه فروش 27.82 م.ت .
 • 09:33:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:08؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غپآذر با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.68 م.ت و سرانه فروش 777.00 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.02. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:31:34؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 15.61 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .
 • 09:31:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:14؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 13.07 م.ت و سرانه فروش 666.82 م.ت .
 • 09:30:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.1 م.ت .
 • 09:30:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 796 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسیر با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.12 م.ت و سرانه فروش 26.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1008 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 596 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:50؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 6.32 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 09:23:44؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 50.34 م.ت و سرانه فروش 49.05 م.ت .
 • 09:23:18؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-1.19) با حجم 10.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 17.00 م.ت و سرانه فروش 31.22 م.ت .
 • 09:22:51؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 41.64 م.ت و سرانه فروش 19.96 م.ت .
 • 09:21:32؛ حجم مشکوک در نماد کپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .
 • 09:21:22؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 22.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 14.43 م.ت و سرانه فروش 25.03 م.ت .
 • 09:20:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذین (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد کباده (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1908 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 48.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:27؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 26.27 م.ت و سرانه فروش 16.89 م.ت .
 • 09:19:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.7 م.ت .
 • 09:19:19؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-0.48) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 26.62 م.ت و سرانه فروش 16.71 م.ت .
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 0.65 م.ت و سرانه فروش 4.34 م.ت .
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 41.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 137.88 م.ت و سرانه فروش 36.28 م.ت .
 • 09:19:09؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 136.86 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .
 • 09:19:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 136.86 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .
 • 09:19:07؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 136.86 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .
 • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2605 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 8.93 م.ت و سرانه فروش 13.86 م.ت .
 • 09:18:15؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 46.97 م.ت و سرانه فروش 21.03 م.ت .
 • 09:18:02؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 17.41 م.ت و سرانه فروش 13.13 م.ت .
 • 09:17:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رافزا (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
 • 09:17:39؛ حجم مشکوک در نماد کرمان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 17.11 م.ت و سرانه فروش 7.83 م.ت .
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.29 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت .
 • 09:17:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپارس (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .
 • 09:17:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.8 م.ت .
 • 09:16:53؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 33.20 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد شکلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 33.20 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:16:40؛ حجم مشکوک در نماد وامید (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.52 م.ت و سرانه فروش 68.16 م.ت .
 • 09:16:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .
 • 09:16:18؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.38 و سرانه خرید 78.93 م.ت و سرانه فروش 18.01 م.ت .
 • 09:16:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.11 م.ت و سرانه فروش 30.18 م.ت .
 • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 27.61 م.ت و سرانه فروش 32.77 م.ت .
 • 09:15:04؛ حجم مشکوک در نماد شپلی (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 17.83 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .
 • 09:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1280 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:29؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 29.22 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت .
 • 09:13:02؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 11.88 م.ت و سرانه فروش 13.09 م.ت .
 • 09:13:01؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 11.91 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .
 • 09:11:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد کساوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک در نماد تپکو (در آخرین قیمت %1.73) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 16.54 م.ت .
 • 09:11:26؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-0.41) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 12.98 م.ت و سرانه فروش 10.59 م.ت .
 • 09:11:27؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 14.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 22.17 م.ت .
 • 09:11:18؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 6.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 21.57 م.ت و سرانه فروش 44.39 م.ت .
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 2.68 م.ت و سرانه فروش 7.90 م.ت .
 • 09:09:29؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.41 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:09:26؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.41 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:09:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:28؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 13.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 23.61 م.ت .
 • 09:07:21؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 13.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 23.61 م.ت .
 • 09:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:59؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-4.60) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 35.85 م.ت و سرانه فروش 34.52 م.ت .
 • 09:06:57؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %-4.60) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 35.85 م.ت و سرانه فروش 34.52 م.ت .
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:33؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.82 و سرانه خرید 157.95 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .
 • 09:05:19؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-1.53) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 16.31 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .
 • 09:04:59؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 46.59 م.ت و سرانه فروش 25.93 م.ت .
 • 09:04:29؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 36.05 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .
 • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد تاپکیش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 39.83 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .
 • 09:03:53؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 35.09 م.ت .
 • 09:03:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1060 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ حجم مشکوک در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.60 و سرانه خرید 119.28 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت .
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.25 و سرانه خرید 144.69 م.ت و سرانه فروش 34.05 م.ت .
 • 09:02:53؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.53 و سرانه خرید 192.69 م.ت و سرانه فروش 29.49 م.ت .
 • 09:02:49؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 81.35 م.ت و سرانه فروش 104.63 م.ت .
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد حسیر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 25.52 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .
 • 09:01:59؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.68 و سرانه خرید 203.51 م.ت و سرانه فروش 30.47 م.ت .
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.07 و سرانه خرید 141.67 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 52.13 م.ت و سرانه فروش 48.51 م.ت .
 • 09:01:21؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 52.13 م.ت و سرانه فروش 48.51 م.ت .
 • 09:01:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1515 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد کماسه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1644 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.54) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 139.24 م.ت و سرانه فروش 196.75 م.ت .
 • 09:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار ↱
 • __________________________________________
 • پیش گشایش امروز دوشنبه 9 اسفند 1400
 • سنگین ترین صف خرید ها امروز دوشنبه 9 اسفند 1400
 • 1- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 48.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.70 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 32.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.61 م.ت .
 • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 30.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 43.02 م.ت .
 • 4- نماد کساوه با ارزش صف خرید 27.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.92 م.ت .
 • 5- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 24.69 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.77 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها دوشنبه 9 اسفند 1400
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 19.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.02 م.ت .
 • 2- نماد کباده با ارزش صف فروش 3.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 26.33 م.ت .
 • 3- نماد ساذری با ارزش صف فروش 3.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 29.28 م.ت .
 • 4- نماد وسین با ارزش صف فروش 3.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.62 م.ت .
 • 5- نماد وامیر با ارزش صف فروش 3.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.29 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها دوشنبه 9 اسفند 1400
 • 1- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 48.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.70 م.ت .
 • 2- نماد ومدیر با ارزش صف خرید 10.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 149.87 م.ت .
 • 3- نماد کساوه با ارزش صف خرید 27.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.92 م.ت .
 • 4- نماد وکادو با ارزش صف خرید 2.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 139.13 م.ت .
 • 5- نماد قچار با ارزش صف خرید 2.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 123.06 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها دوشنبه 9 اسفند 1400
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 19.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.02 م.ت .
 • 2- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.77 م.ت .
 • 3- نماد کایتا با ارزش صف فروش 2.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.11 م.ت .
 • 4- نماد وسین با ارزش صف فروش 3.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.62 م.ت .
 • 5- نماد ساذری با ارزش صف فروش 3.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 29.28 م.ت .
 • تحرکات قابل توجه دیروز یکشنبه 8  اسفند 1400 شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز یکشنبه 8  اسفند 1400

 • 1- نماد تپکو با حجم معاملات 228.10 میلیون سهم (4.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شرنگی با حجم معاملات 0.49 میلیون سهم (2.72 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.17 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شکام با حجم معاملات 4.60 میلیون سهم (3.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.19 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سصفها با حجم معاملات 4.22 میلیون سهم (2.68 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.39 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتاید با حجم معاملات 21.78 میلیون سهم (2.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11.82 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز یکشنبه 8  اسفند 1400

 • 1- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 22.41 میلیارد تومان و حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 8.71 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خلنت با برآیند ورود پول درشت 7.07 میلیارد تومان و حجم 7.46 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 5.75 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 5.36 میلیارد تومان و حجم 0.3 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 11.90 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق امین یکم با برآیند خروج پول درشت 6.74 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد لپارس با برآیند خروج پول درشت 6.31 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد گنگین با برآیند خروج پول درشت 5.77 میلیارد تومان و حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها یکشنبه 8  اسفند 1400

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 19.25 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سیمان، آهک و گچ با برآیند ورود پول درشت 5.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها  یکشنبه 8  اسفند 1400
 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 8.73 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 6.69 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با برآیند خروج پول درشت 6.31 میلیارد تومان .
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 5.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز یکشنبه  8 اسفند 1400

 • 1- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 19.88 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف خرید 18.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 16.28 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 14.84 میلیارد تومان .
 • 5- نماد کساوه با ارزش صف خرید 9.83 میلیارد تومان .
 • 6- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 7.95 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.13 میلیارد تومان .
 • 8- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان .

 


تعداد بازدید : 952

ثبت نظر

ارسال