رصد تحرکات بازار بورس ایران شنبه 7اسفند ۱۴۰۰

 • شنبه 7 اسفند 1400 ساعت 12:37
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران شنبه 7 اسفند ۱۴۰۰

  • برترین حجم مشکوک های امروز شنبه 7 اسفند 1400

  • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 90.15 میلیون سهم (7.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.64 میلیارد تومان .
  • 2- نماد بترانس با حجم معاملات 107.12 میلیون سهم (4.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.05 میلیارد تومان .
  • 3- نماد کماسه با حجم معاملات 68.68 میلیون سهم (4.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 17.55 میلیارد تومان .
  • 4- نماد خفولا با حجم معاملات 9.64 میلیون سهم (6.88 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.93 میلیارد تومان .
  • 5- نماد ورنا با حجم معاملات 47.85 میلیون سهم (3.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.48 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز امروز شنبه  7 اسفند 1400

  • 1- نماد آریان با برآیند ورود پول درشت 20.03 میلیارد تومان و حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 2- نماد حفارس با برآیند ورود پول درشت 7.75 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 3- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 5.87 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • 1- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 22.74 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 2- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 22.25 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 3- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 17.96 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 14.93 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 5- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 13.26 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 16.43 میلیارد تومان .
  • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 5.12 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 117.24 میلیارد تومان .
  • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 49.19 میلیارد تومان .
  • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 29.04 میلیارد تومان .
  • 4- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 11.44 میلیارد تومان .
  • 5- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند خروج پول درشت 9.72 میلیارد تومان .
  • صف خریدهای بارز امروز امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 18.23 میلیارد تومان .
  • 2- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 16.51 میلیارد تومان .
  • 3- نماد فنفت با ارزش صف خرید 12.38 میلیارد تومان .
  • 4- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 12.11 میلیارد تومان .
  • 5- نماد جوین با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
  • 6- نماد گنگین با ارزش صف خرید 10.21 میلیارد تومان .
  • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.43 میلیارد تومان .
  • 8- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .
  • __________________________________________
  • 12:29:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:24:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:22:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:21:31؛ حجم مشکوک در نماد سکرما (در آخرین قیمت %4.01) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 34.56 م.ت و سرانه فروش 26.81 م.ت .
  • 12:19:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فباهنر با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.60 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
  • 12:17:01؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 30.23 م.ت و سرانه فروش 13.25 م.ت .
  • 12:16:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %4.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:16:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کفپارس با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.26 م.ت و سرانه فروش 12.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
  • 12:14:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:12:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:10:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:08:57؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.55 م.ت و سرانه فروش 13.94 م.ت .
  • 12:06:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 12:02:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:56:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %3.07) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .
  • 11:54:16؛ حجم مشکوک در نماد تکمبا (در آخرین قیمت %4.49) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 15.53 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .
  • 11:49:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:46:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:46:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:45:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:44:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:44:38؛ حجم مشکوک در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.95 و سرانه خرید 257.69 م.ت و سرانه فروش 6.45 م.ت .
  • 11:44:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:44:27؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 39.98 م.ت و سرانه فروش 26.25 م.ت .
  • 11:43:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:43:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 55.19 م.ت و سرانه فروش 34.86 م.ت .
  • 11:43:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 733 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:41:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین (در آخرین قیمت %-3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:39:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصیکو (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:39:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:39:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:36:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:34:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:31:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شساخت (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:27:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:27:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:25:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:21:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسینا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:20:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 655 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:16:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:12:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:10:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:09:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:04:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:03:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:03:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 11:01:49؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 17.80 م.ت .
  • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:59:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:58:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:58:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:58:24؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 6.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.79 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .
  • 10:58:24؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 6.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.79 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .
  • 10:58:00؛ حجم مشکوک در نماد ثپردیس (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 14.05 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
  • 10:56:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:53:53؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 13.23 م.ت و سرانه فروش 10.33 م.ت .
  • 10:51:58؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 8.95 م.ت و سرانه فروش 3.78 م.ت .
  • 10:51:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:51:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %-4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:48:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %-1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:44:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 111.60 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت .
  • 10:43:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:39:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:37:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:37:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:35:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:31:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد مانی (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:29:01؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 12.33 م.ت و سرانه فروش 11.89 م.ت .
  • 10:29:00؛ حجم مشکوک در نماد زکشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 15.20 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت .
  • 10:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:28:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بترانس با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.25 م.ت و سرانه فروش 16.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
  • 10:27:48؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 28.71 م.ت و سرانه فروش 31.52 م.ت .
  • 10:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:24:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:24:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:23:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:19:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .
  • 10:19:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:16:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:15:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد مانی (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:15:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 713 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:13:44؛ حجم مشکوک در نماد خریخت (در آخرین قیمت %-0.90) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت .
  • 10:13:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:13:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:13:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:12:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:11:37؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 30.81 م.ت و سرانه فروش 15.40 م.ت .
  • 10:10:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:10:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:09:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:09:08؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 26.42 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .
  • 10:08:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:08:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مادیرا (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.4 م.ت .
  • 10:08:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:08:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:08:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:06:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:05:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 831 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:05:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودکفا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:05:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:05:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:03:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:03:45؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.47) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 22.88 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .
  • 10:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 468 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:03:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:02:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 468 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:02:33؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %0.48) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 18.82 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت .
  • 10:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:01:09؛ حجم مشکوک در نماد رکیش (در آخرین قیمت %-0.77) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 8.11 م.ت و سرانه فروش 19.63 م.ت .
  • 10:00:44؛ حجم مشکوک در نماد کترام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 46.11 م.ت و سرانه فروش 27.58 م.ت .
  • 10:00:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 10:00:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:59:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:59:14؛ حجم مشکوک در نماد حاریا (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
  • 09:58:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 21.40 م.ت و سرانه فروش 14.95 م.ت .
  • 09:56:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:56:32؛ حجم مشکوک در نماد شکام (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 21.40 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت .
  • 09:54:44؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.15 م.ت و سرانه فروش 11.42 م.ت .
  • 09:54:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %4.32) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 26.66 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت .
  • 09:52:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:52:19؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 79.10 م.ت و سرانه فروش 40.73 م.ت .
  • 09:52:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:51:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:50:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:50:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:50:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 514 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:49:55؛ حجم مشکوک در نماد ساینا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 9.57 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .
  • 09:49:44؛ حجم مشکوک در نماد ساینا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 12.33 م.ت .
  • 09:49:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساپا با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 127.54 م.ت و سرانه فروش 37.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.37. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 12.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
  • 09:48:37؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 30.04 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .
  • 09:47:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:46:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:46:35؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 15.57 م.ت .
  • 09:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:46:08؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 107.29 م.ت و سرانه فروش 33.28 م.ت .
  • 09:46:08؛ حجم مشکوک در نماد کسرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 32.15 م.ت و سرانه فروش 17.68 م.ت .
  • 09:46:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:45:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.24 و سرانه خرید 37.79 م.ت و سرانه فروش 11.68 م.ت .
  • 09:45:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 670 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:45:14؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.58 و سرانه خرید 29.95 م.ت و سرانه فروش 11.62 م.ت .
  • 09:44:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:43:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:43:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:43:05؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-1.79) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 28.45 م.ت و سرانه فروش 45.68 م.ت .
  • 09:41:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:41:31؛ حجم مشکوک در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 3.40 م.ت و سرانه فروش 6.71 م.ت .
  • 09:41:18؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %-0.08) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 14.59 م.ت و سرانه فروش 41.71 م.ت .
  • 09:40:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:40:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:39:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:39:17؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 23.54 م.ت و سرانه فروش 27.53 م.ت .
  • 09:38:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:38:45؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 20.82 م.ت .
  • 09:38:39؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 20.82 م.ت .
  • 09:38:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:38:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .
  • 09:38:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .
  • 09:37:34؛ حجم مشکوک در نماد تاپکیش (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 29.99 م.ت و سرانه فروش 14.34 م.ت .
  • 09:36:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:36:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .
  • 09:35:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1009 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:35:51؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 9.70 م.ت و سرانه فروش 3.44 م.ت .
  • 09:35:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .
  • 09:34:14؛ حجم مشکوک در نماد شسینا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 15.15 م.ت و سرانه فروش 10.39 م.ت .
  • 09:33:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد کماسه (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2091 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:33:42؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 54.27 م.ت و سرانه فروش 30.26 م.ت .
  • 09:33:38؛ حجم مشکوک در نماد وسدید (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 9.66 م.ت .
  • 09:33:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد کماسه (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2901 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:33:24؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کماسه با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.27 م.ت و سرانه فروش 30.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
  • 09:33:18؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.16 و سرانه خرید 33.46 م.ت و سرانه فروش 8.04 م.ت .
  • 09:31:29؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.37) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 23.82 م.ت .
  • 09:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:29:43؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 16.82 م.ت و سرانه فروش 10.76 م.ت .
  • 09:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:27:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1235 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:27:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %-1.23) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .
  • 09:27:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساینا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .
  • 09:26:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:24:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 529 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 6.08 م.ت و سرانه فروش 26.20 م.ت .
  • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 12.29 م.ت و سرانه فروش 26.67 م.ت .
  • 09:24:28؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 25.35 م.ت و سرانه فروش 11.17 م.ت .
  • 09:24:21؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 40.46 م.ت و سرانه فروش 22.28 م.ت .
  • 09:23:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوکا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:23:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:23:12؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 28.94 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .
  • 09:23:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصیر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:22:35؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 3.70 م.ت و سرانه فروش 236.07 م.ت .
  • 09:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:22:23؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 3.70 م.ت و سرانه فروش 158.63 م.ت .
  • 09:20:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لکما (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
  • 09:20:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .
  • 09:20:06؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 2.01 م.ت و سرانه فروش 43.73 م.ت .
  • 09:19:36؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 27.84 م.ت .
  • 09:19:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.1 م.ت .
  • 09:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:18:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:16:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:16:34؛ حجم مشکوک در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 31.31 م.ت و سرانه فروش 46.86 م.ت .
  • 09:16:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:16:26؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 11.96 م.ت .
  • 09:16:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:15:58؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 30.46 م.ت و سرانه فروش 16.96 م.ت .
  • 09:15:42؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 27.99 م.ت و سرانه فروش 30.14 م.ت .
  • 09:15:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:15:09؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 5.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 67.27 م.ت و سرانه فروش 72.44 م.ت .
  • 09:15:06؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 8.56 م.ت و سرانه فروش 12.46 م.ت .
  • 09:14:54؛ حجم مشکوک در نماد کلر (در آخرین قیمت %-4.02) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 16.13 م.ت و سرانه فروش 14.23 م.ت .
  • 09:14:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:13:54؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 29.19 م.ت و سرانه فروش 45.14 م.ت .
  • 09:13:51؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 46.17 م.ت .
  • 09:13:30؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 86.69 م.ت و سرانه فروش 25.24 م.ت .
  • 09:13:28؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 26.64 م.ت و سرانه فروش 25.73 م.ت .
  • 09:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد لکما (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 11.53 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .
  • 09:11:16؛ حجم مشکوک در نماد کاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 56.03 م.ت و سرانه فروش 37.52 م.ت .
  • 09:10:58؛ حجم مشکوک در نماد کاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 56.03 م.ت و سرانه فروش 37.52 م.ت .
  • 09:10:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:10:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:10:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:10:32؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 15.85 م.ت و سرانه فروش 26.56 م.ت .
  • 09:10:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1249 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 624 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:10:26؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 32.51 م.ت و سرانه فروش 20.83 م.ت .
  • 09:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:09:59؛ حجم مشکوک در نماد لکما (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 11.42 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
  • 09:09:39؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 18.68 م.ت و سرانه فروش 17.48 م.ت .
  • 09:09:28؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %4.03) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 70.53 م.ت و سرانه فروش 51.47 م.ت .
  • 09:09:11؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 22.87 م.ت و سرانه فروش 25.01 م.ت .
  • 09:08:56؛ حجم مشکوک در نماد خنصیر (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 30.13 م.ت .
  • 09:08:07؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.92) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 8.78 م.ت و سرانه فروش 51.42 م.ت .
  • 09:08:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1097 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:07:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:05:36؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 43.92 م.ت .
  • 09:05:11؛ حجم مشکوک در نماد رکیش (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 14.45 م.ت و سرانه فروش 30.38 م.ت .
  • 09:05:11؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %3.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 28.98 م.ت و سرانه فروش 24.89 م.ت .
  • 09:05:10؛ حجم مشکوک در نماد رکیش (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 14.45 م.ت و سرانه فروش 30.38 م.ت .
  • 09:04:55؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 51.58 م.ت و سرانه فروش 51.14 م.ت .
  • 09:04:50؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 66.58 م.ت و سرانه فروش 76.39 م.ت .
  • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 27.48 م.ت و سرانه فروش 29.17 م.ت .
  • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد خودکفا (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 15.38 م.ت و سرانه فروش 38.64 م.ت .
  • 09:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:02:21؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 65.05 م.ت و سرانه فروش 35.68 م.ت .
  • 09:02:14؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.76 و سرانه خرید 218.98 م.ت و سرانه فروش 38.02 م.ت .
  • 09:02:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1468 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.41) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 58.82 م.ت و سرانه فروش 130.67 م.ت .
  • 09:01:23؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.41) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 58.82 م.ت و سرانه فروش 130.67 م.ت .
  • 09:01:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3841 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:01:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 661 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 39.73 م.ت و سرانه فروش 73.35 م.ت .
  • 09:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1326 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:00:56؛ حجم مشکوک در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 81.59 م.ت و سرانه فروش 154.79 م.ت .
  • 09:00:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • 09:00:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1450 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
  • __________________________________________
  • پیش گشایش امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • سنگین ترین صف خرید ها امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 45.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.32 م.ت .
  • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 41.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.48 م.ت .
  • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 23.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.90 م.ت .
  • 4- نماد خبنیان با ارزش صف خرید 20.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17.43 م.ت .
  • 5- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 18.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.85 م.ت .
  • سنگین ترین صف فروش ها امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 24.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.12 م.ت .
  • 2- نماد تپکو با ارزش صف فروش 9.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 22.25 م.ت .
  • 3- نماد کباده با ارزش صف فروش 4.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.79 م.ت .
  • 4- نماد ساذری با ارزش صف فروش 3.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 25.33 م.ت .
  • 5- نماد دروز با ارزش صف فروش 3.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 287.70 م.ت .
  • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • 1- نماد حبندر با ارزش صف خرید 6.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 299.46 م.ت .
  • 2- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 9.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 165.31 م.ت .
  • 3- نماد واحصا با ارزش صف خرید 11.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 152.52 م.ت .
  • 4- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 17.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.86 م.ت .
  • 5- نماد شپدیس با ارزش صف خرید 9.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 131.27 م.ت .
  • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها امروز شنبه  7 اسفند 1400
  • 1- نماد دروز با ارزش صف فروش 3.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 287.70 م.ت .
  • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 24.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.12 م.ت .
  • 3- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 76.24 م.ت .
  • 4- نماد وسین با ارزش صف فروش 3.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 38.99 م.ت .
  • 5- نماد فکمند با ارزش صف فروش 2.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.20 م.ت .
  • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
  • برترین حجم مشکوک های دیروز
  • 1- نماد وپاسار با حجم معاملات 66.80 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.30 میلیارد تومان .
  • 2- نماد کساوه با حجم معاملات 13.44 میلیون سهم (12.03 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 51.12 میلیارد تومان .
  • 3- نماد سامان با حجم معاملات 109.52 میلیون سهم (4.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.02 میلیارد تومان .
  • 4- نماد حتاید با حجم معاملات 42.48 میلیون سهم (7.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.11 میلیارد تومان .
  • 5- نماد فنفت با حجم معاملات 7.73 میلیون سهم (2.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.50 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
  • 1- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 25.56 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 15.75 میلیارد تومان و حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 3- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 13.61 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 4- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 8.95 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 5- صندوق کارا با برآیند ورود پول درشت 8.76 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
  • 1- نماد پالایش با برآیند خروج پول درشت 30.23 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 2- نماد فملی با برآیند خروج پول درشت 24.31 میلیارد تومان و حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 23.57 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 4- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 13.49 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • 5- نماد وخاور با برآیند خروج پول درشت 8.26 میلیارد تومان و حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
  • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 22.05 میلیارد تومان .
  • 2- گروه کاشی و سرامیک با برآیند ورود پول درشت 11.60 میلیارد تومان .
  • 3- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 8.66 میلیارد تومان .
  • 4- گروه خدمات فنی و مهندسی با برآیند ورود پول درشت 5.32 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
  • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 25.67 میلیارد تومان .
  • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 24.74 میلیارد تومان .
  • 3- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 10.99 میلیارد تومان .
  • 4- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 9.80 میلیارد تومان .
  • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 7.11 میلیارد تومان .
  • صف خریدهای بارز دیروز
  • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 19.86 میلیارد تومان .
  • 2- نماد جوین با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
  • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.56 میلیارد تومان .
  • 4- نماد گنگین با ارزش صف خرید 8.06 میلیارد تومان .
  • 5- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 7.12 میلیارد تومان .
  • 6- نماد خاهن با ارزش صف خرید 5.63 میلیارد تومان .
  • 7- نماد رافزا با ارزش صف خرید 2.47 میلیارد تومان

    


تعداد بازدید : 739

ثبت نظر

ارسال