گزارش جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران شنبه، 10 اردیبهشت1401

 • شنبه 10 اردیبهشت 1401 ساعت 13:4

 

 
 • گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران شنبه، 10اردیبهشت1401

 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد خزامیا با حجم معاملات 10769 میلیون سهم
 • 2- نماد غزر با حجم معاملات 3392 میلیون سهم
 • 3- نماد شیراز با حجم معاملات 485 میلیون سهم
 • 4- نماد غمینو با حجم معاملات 5519 میلیون سهم
 • 5- نماد افرا با حجم معاملات 1120 میلیون سهم
 • تحرکات بازار بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد حکشتی با برآیند ورود پول درشت 2413 میلیارد تومان
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 1424 میلیارد تومان
 • 3- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 1179 میلیارد تومان
 • 4- نماد زفکا با برآیند ورود پول درشت 1015 میلیارد تومان
 • 5- نماد های وب با برآیند ورود پول درشت 834 میلیارد تومان

تحرکات بازار بورس

 

 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 7050 میلیارد تومان
 • 2- نماد افرا با برآیند خروج پول درشت 1676 میلیارد تومان
 • 3- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 1431 میلیارد تومان
 • 4- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 1297 میلیارد تومان
 • 5- نماد تاپیکو با برآیند خروج پول درشت 1196 میلیارد تومان

تحرکات بازار بورس

 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 2396 میلیارد تومان
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 2090 میلیارد تومان
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 1547 میلیارد تومان
 • 4- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 1479 میلیارد تومان
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 1081 میلیارد تومان
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 16581 میلیارد تومان
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 4021 میلیارد تومان
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 3211 میلیارد تومان
 • 4- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 2791 میلیارد تومان
 • 5- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 1495 میلیارد تومان
 • __________________________________________
 • 12:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجی
 • 12:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدشت
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام
 • 12:29:26؛ حجم مشکوک در نماد کساوه
 • 12:29:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سدشت
 • 12:29:04؛ حجم مشکوک در نماد گپارس
 • 12:29:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سدشت
 • 12:28:41؛ حجم مشکوک در نماد سجام
 • 12:28:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
 • 12:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد کترام
 • 12:28:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر
 • 12:27:50؛ حجم مشکوک در نماد ثامان
 • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر
 • 12:26:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کگلح
 • 12:26:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهکمت
 • 12:26:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکوثر
 • 12:26:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 12:25:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سبزوا
 • 12:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 12:25:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:25:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبشهر
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان
 • 12:24:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
 • 12:23:56؛ حجم مشکوک در نماد اتکام
 • 12:23:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولغدر
 • 12:22:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:21:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:20:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 12:20:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 12:19:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسام
 • 12:19:00؛ حجم مشکوک در نماد آسام
 • 12:18:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسام
 • 12:18:43؛ حجم مشکوک در نماد آسام
 • 12:18:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 12:17:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تایرا
 • 12:16:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکمک
 • 12:16:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید
 • 12:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش
 • 12:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر
 • 12:15:32؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان
 • 12:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر
 • 12:14:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند
 • 12:13:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق
 • 12:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 12:12:55؛ حجم مشکوک در نماد وگستر
 • 12:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه
 • 12:11:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:10:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه
 • 12:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق
 • 12:09:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز
 • 12:08:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شنفت
 • 12:08:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران
 • 12:08:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شنفت
 • 12:08:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو
 • 12:08:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه
 • 12:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 12:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرک
 • 12:06:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرک
 • 12:06:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دکیمی
 • 12:05:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
 • 12:01:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنیرو
 • 12:01:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنیرو
 • 11:59:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 11:59:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چخزر
 • 11:59:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 11:59:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چخزر
 • 11:59:04؛ حجم مشکوک در نماد غمینو
 • 11:59:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 11:59:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چخزر
 • 11:58:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس
 • 11:58:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغرب
 • 11:56:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 11:56:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 11:54:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه
 • 11:54:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 11:54:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو
 • 11:53:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن
 • 11:53:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:52:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم
 • 11:52:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر
 • 11:52:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 11:51:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپآذر
 • 11:51:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور
 • 11:51:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 11:50:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرک
 • 11:48:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسبحان
 • 11:47:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:46:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان
 • 11:46:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساینا
 • 11:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور
 • 11:45:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش
 • 11:45:26؛ حجم مشکوک در نماد تبرک
 • 11:45:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر
 • 11:44:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:43:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی
 • 11:42:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:40:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو
 • 11:40:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرک
 • 11:40:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تبرک
 • 11:40:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرک
 • 11:40:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرک
 • 11:39:58؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو
 • 11:39:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دسبحان
 • 11:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر
 • 11:39:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دسبحان
 • 11:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر
 • 11:38:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:37:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 11:37:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر
 • 11:35:16؛ حجم مشکوک در نماد سقاین
 • 11:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنیرو
 • 11:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
 • 11:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنیرو
 • 11:33:10؛ حجم مشکوک در نماد بنیرو
 • 11:31:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:30:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حریل
 • 11:30:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنیرو
 • 11:29:18؛ حجم مشکوک در نماد بنیرو
 • 11:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو
 • 11:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمرجان
 • 11:27:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر
 • 11:26:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد برکت
 • 11:25:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 11:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 11:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخاش
 • 11:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 11:24:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان
 • 11:24:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفکا
 • 11:24:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثامان
 • 11:24:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثامان
 • 11:23:17؛ حجم مشکوک در نماد نیرو
 • 11:22:23؛ حجم مشکوک در نماد کترام
 • 11:22:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلوله
 • 11:20:59؛ حجم مشکوک در نماد وارس
 • 11:20:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 11:20:39؛ حجم مشکوک در نماد کویر
 • 11:20:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 11:20:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاکشو
 • 11:20:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاکشو
 • 11:20:21؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو
 • 11:20:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپیدار
 • 11:19:48؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار
 • 11:19:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو
 • 11:19:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کویر
 • 11:19:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگستر
 • 11:19:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر
 • 11:18:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاک
 • 11:18:19؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک
 • 11:17:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاک
 • 11:16:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاک
 • 11:16:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشرق
 • 11:16:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آسامید
 • 11:16:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:14:23؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان
 • 11:13:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ویسا
 • 11:12:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپیدار
 • 11:11:53؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار
 • 11:11:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد نمرینو
 • 11:11:27؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان
 • 11:11:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور
 • 11:11:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین
 • 11:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو
 • 11:09:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پاسا
 • 11:08:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبزوا
 • 11:08:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر
 • 11:08:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمهرا
 • 11:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 11:06:55؛ حجم مشکوک در نماد زفکا
 • 11:06:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زفکا
 • 11:06:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش
 • 11:06:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفکا
 • 11:06:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفکا
 • 11:06:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 11:06:12؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نیرو
 • 11:06:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 11:05:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:05:02؛ حجم مشکوک در نماد بخاور
 • 11:05:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:04:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ
 • 11:04:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمرجان
 • 11:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 11:04:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
 • 11:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 11:04:26؛ حجم مشکوک در نماد غناب
 • 11:04:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
 • 11:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 11:03:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:03:48؛ حجم مشکوک در نماد پاسا
 • 11:03:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز
 • 11:00:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:59:58؛ حجم مشکوک در نماد دارو
 • 10:59:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:59:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:56:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس
 • 10:56:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
 • 10:56:38؛ حجم مشکوک در نماد وزمین
 • 10:56:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غاذر
 • 10:55:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:55:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس
 • 10:53:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 10:53:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:52:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:52:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس
 • 10:51:34؛ حجم مشکوک در نماد شتوکا
 • 10:51:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشاذر
 • 10:50:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس
 • 10:50:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس
 • 10:50:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش
 • 10:50:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشاذر
 • 10:49:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:49:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ
 • 10:48:46؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
 • 10:48:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد کساوه
 • 10:46:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست
 • 10:46:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرین
 • 10:46:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش
 • 10:46:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرین
 • 10:46:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمین
 • 10:45:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:45:00؛ حجم مشکوک در نماد وزمین
 • 10:44:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنیک
 • 10:43:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر
 • 10:43:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق
 • 10:43:10؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کساوه
 • 10:43:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو
 • 10:42:54؛ حجم مشکوک در نماد بسویچ
 • 10:42:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکار
 • 10:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش
 • 10:41:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپسا
 • 10:40:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان
 • 10:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر
 • 10:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:38:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملی
 • 10:38:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور
 • 10:38:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:37:37؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان
 • 10:37:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراک
 • 10:37:19؛ حجم مشکوک در نماد سرچشمه
 • 10:37:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:36:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:36:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر
 • 10:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 10:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:35:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:35:16؛ حجم مشکوک در نماد پلوله
 • 10:35:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:34:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 10:33:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالبر
 • 10:33:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور
 • 10:33:11؛ حجم مشکوک در نماد زفکا
 • 10:32:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 10:32:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرازی
 • 10:31:56؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا
 • 10:31:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:30:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:30:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وثوق
 • 10:30:17؛ حجم مشکوک در نماد آبادا
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:30:08؛ حجم مشکوک در نماد وثوق
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:30:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وثوق
 • 10:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:29:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 10:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 10:29:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 10:28:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 10:27:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامید
 • 10:26:16؛ حجم مشکوک در نماد شپاس
 • 10:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار
 • 10:24:54؛ حجم مشکوک در نماد گوهران
 • 10:24:41؛ حجم مشکوک در نماد وثوق
 • 10:24:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:24:10؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ
 • 10:23:29؛ حجم مشکوک در نماد ولکار
 • 10:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 10:23:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 10:23:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:22:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 10:22:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 10:22:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 10:22:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 10:21:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساینا
 • 10:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 10:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 10:19:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاک
 • 10:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کدما
 • 10:18:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاک
 • 10:18:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلامی
 • 10:17:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفانو
 • 10:16:54؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تکمبا
 • 10:16:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:16:49؛ حجم مشکوک در نماد غاذر
 • 10:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 10:16:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین
 • 10:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 10:16:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 10:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:16:11؛ حجم مشکوک در نماد زفکا
 • 10:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:16:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:16:02؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز
 • 10:16:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
 • 10:16:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتوکا
 • 10:16:01؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز
 • 10:16:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتوکا
 • 10:15:37؛ حجم مشکوک در نماد دارو
 • 10:15:37؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز
 • 10:15:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 10:14:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفکا
 • 10:14:53؛ حجم مشکوک در نماد وآوا
 • 10:14:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام
 • 10:14:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفکا
 • 10:14:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:14:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثزاگرس
 • 10:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:13:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:13:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت
 • 10:13:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژی3
 • 10:12:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:12:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
 • 10:12:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:12:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:12:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:11:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 10:11:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوکا
 • 10:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:10:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:10:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتایر
 • 10:10:37؛ حجم مشکوک در نماد سکرد
 • 10:10:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پتایر
 • 10:10:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
 • 10:09:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:09:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:08:14؛ حجم مشکوک در نماد وگستر
 • 10:07:40؛ حجم مشکوک در نماد افرا
 • 10:07:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:07:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 10:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 10:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 10:06:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر
 • 10:06:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 10:06:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:05:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وثوق
 • 10:05:29؛ حجم مشکوک در نماد غدام
 • 10:05:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کاما
 • 10:05:22؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک
 • 10:05:14؛ حجم مشکوک در نماد کاما
 • 10:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب
 • 10:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:04:52؛ حجم مشکوک در نماد فلامی
 • 10:04:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 10:04:17؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار
 • 10:04:04؛ حجم مشکوک در نماد گوهران
 • 10:03:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 10:03:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:03:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان
 • 10:03:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان
 • 10:03:39؛ حجم مشکوک در نماد زماهان
 • 10:03:31؛ حجم مشکوک در نماد وارس
 • 10:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 10:03:24؛ حجم مشکوک در نماد تابا
 • 10:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژی3
 • 10:03:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:02:53؛ حجم مشکوک در نماد شاملا
 • 10:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 10:02:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاک
 • 10:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 10:02:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس
 • 10:01:40؛ حجم مشکوک در نماد دسانکو
 • 10:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ
 • 10:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:01:19؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:01:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
 • 10:00:42؛ حجم مشکوک در نماد کاسپین
 • 10:00:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:59:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثعتما
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد شفارس
 • 09:58:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:58:07؛ حجم مشکوک در نماد کمینا
 • 09:58:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:57:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد سمگا
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد آبین
 • 09:57:33؛ حجم مشکوک در نماد تبرک
 • 09:57:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:57:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مادیرا
 • 09:57:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ددام
 • 09:55:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:55:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وملل
 • 09:55:50؛ حجم مشکوک در نماد وملل
 • 09:55:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:55:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر
 • 09:55:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:54:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:54:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا
 • 09:54:34؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا
 • 09:54:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا
 • 09:54:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا
 • 09:54:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بایکا
 • 09:53:59؛ حجم مشکوک در نماد شیراز
 • 09:53:49؛ حجم مشکوک در نماد شیراز
 • 09:53:47؛ حجم مشکوک در نماد زماهان
 • 09:53:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بشهاب
 • 09:53:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد توسن
 • 09:53:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:52:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وملل
 • 09:52:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار
 • 09:52:18؛ حجم مشکوک در نماد وملل
 • 09:51:50؛ حجم مشکوک در نماد بایکا
 • 09:51:43؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا
 • 09:51:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خکرمان
 • 09:51:10؛ حجم مشکوک در نماد رافزا
 • 09:51:10؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بایکا
 • 09:50:36؛ حجم مشکوک در نماد بایکا
 • 09:48:42؛ حجم مشکوک در نماد شنفت
 • 09:48:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
 • 09:48:37؛ حجم مشکوک در نماد پتایر
 • 09:48:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
 • 09:48:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو
 • 09:48:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پکویر
 • 09:47:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان
 • 09:47:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:45:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوی
 • 09:45:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:45:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شرانل
 • 09:44:53؛ حجم مشکوک در نماد پتایر
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتایر
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 09:43:56؛ حجم مشکوک در نماد غشان
 • 09:43:56؛ حجم مشکوک در نماد سقاین
 • 09:43:29؛ حجم مشکوک در نماد غشهد
 • 09:43:29؛ حجم مشکوک در نماد پیزد
 • 09:43:28؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن
 • 09:43:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دزهراوی
 • 09:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
 • 09:42:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:42:28؛ حجم مشکوک در نماد سقاین
 • 09:42:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاک
 • 09:42:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوکا
 • 09:41:49؛ حجم مشکوک در نماد چخزر
 • 09:41:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلامی
 • 09:41:03؛ حجم مشکوک در نماد شکام
 • 09:41:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:40:54؛ حجم مشکوک در نماد پکویر
 • 09:40:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شیراز
 • 09:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پکرمان
 • 09:40:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل
 • 09:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پکرمان
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا
 • 09:40:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 09:40:06؛ حجم مشکوک در نماد مرقام
 • 09:40:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 09:39:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شنفت
 • 09:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا
 • 09:39:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو
 • 09:39:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خشرق
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد دامین
 • 09:38:23؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی
 • 09:38:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 09:37:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کقزوی
 • 09:37:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:37:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروی
 • 09:37:31؛ حجم مشکوک در نماد پکرمان
 • 09:37:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروی
 • 09:37:27؛ حجم مشکوک در نماد کسعدی
 • 09:37:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو
 • 09:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسعدی
 • 09:37:15؛ حجم مشکوک در نماد وپترو
 • 09:37:08؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا
 • 09:37:00؛ حجم مشکوک در نماد غپینو
 • 09:36:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد کویر
 • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد زفکا
 • 09:36:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم
 • 09:36:19؛ حجم مشکوک در نماد قرن
 • 09:36:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دشیمی
 • 09:36:12؛ حجم مشکوک در نماد کویر
 • 09:36:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد کویر
 • 09:36:12؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
 • 09:36:12؛ حجم مشکوک در نماد کویر
 • 09:36:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل
 • 09:36:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد کویر
 • 09:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 09:35:53؛ حجم مشکوک در نماد شرانل
 • 09:35:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس
 • 09:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 09:35:50؛ حجم مشکوک در نماد ولراز
 • 09:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:35:39؛ حجم مشکوک در نماد وملل
 • 09:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:35:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما
 • 09:35:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:35:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا
 • 09:35:13؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین
 • 09:34:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز
 • 09:34:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتایر
 • 09:34:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز
 • 09:34:50؛ حجم مشکوک در نماد وملل
 • 09:34:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتایر
 • 09:34:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو
 • 09:34:25؛ حجم مشکوک در نماد دشیمی
 • 09:34:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:33:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا
 • 09:33:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:33:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:33:48؛ حجم مشکوک در نماد غمینو
 • 09:33:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:33:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 09:33:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:32:38؛ حجم مشکوک در نماد مدیریت
 • 09:32:19؛ حجم مشکوک در نماد غگرجی
 • 09:31:43؛ حجم مشکوک در نماد تکشا
 • 09:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودکفا
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:30:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 09:30:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 09:30:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
 • 09:30:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:30:36؛ حجم مشکوک در نماد فلامی
 • 09:30:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغرب
 • 09:30:33؛ حجم مشکوک در نماد کیسون
 • 09:30:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
 • 09:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو
 • 09:29:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل
 • 09:29:28؛ حجم مشکوک در نماد کاما
 • 09:29:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:29:13؛ حجم مشکوک در نماد افق
 • 09:29:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم
 • 09:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:28:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:28:37؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان
 • 09:28:26؛ حجم مشکوک در نماد سمگا
 • 09:28:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 09:28:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:28:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش
 • 09:27:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:27:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:27:48؛ حجم مشکوک در نماد پکویر
 • 09:27:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو
 • 09:27:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زملارد
 • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت
 • 09:27:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زملارد
 • 09:27:19؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر
 • 09:27:14؛ حجم مشکوک در نماد شنفت
 • 09:27:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:27:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:27:01؛ حجم مشکوک در نماد درهآور
 • 09:27:01؛ حجم مشکوک در نماد دروز
 • 09:26:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 09:26:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل
 • 09:26:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کویر
 • 09:26:34؛ حجم مشکوک در نماد بنو
 • 09:26:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا
 • 09:26:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:26:16؛ حجم مشکوک در نماد بکام
 • 09:26:11؛ حجم مشکوک در نماد خاهن
 • 09:26:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دیران
 • 09:26:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:25:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل
 • 09:25:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غمارگ
 • 09:24:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل
 • 09:24:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل
 • 09:24:43؛ حجم مشکوک در نماد شرانل
 • 09:24:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس
 • 09:24:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا
 • 09:24:23؛ حجم مشکوک در نماد پسهند
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد دامین
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد سنیر
 • 09:24:01؛ حجم مشکوک در نماد غویتا
 • 09:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا
 • 09:23:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دروز
 • 09:23:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وگستر
 • 09:23:03؛ حجم مشکوک در نماد سفار
 • 09:22:58؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا
 • 09:22:50؛ حجم مشکوک در نماد غفارس
 • 09:22:41؛ حجم مشکوک در نماد کویر
 • 09:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک در نماد غکورش
 • 09:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد شپاس
 • 09:21:39؛ حجم مشکوک در نماد تبرک
 • 09:21:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آسامید
 • 09:21:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:21:10؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی
 • 09:21:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 09:21:00؛ حجم مشکوک در نماد ثامان
 • 09:20:59؛ حجم مشکوک در نماد شپاس
 • 09:20:49؛ حجم مشکوک در نماد بکام
 • 09:20:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ملت
 • 09:20:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل
 • 09:20:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ملت
 • 09:20:34؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک
 • 09:20:28؛ حجم مشکوک در نماد خودکفا
 • 09:20:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 09:20:26؛ حجم مشکوک در نماد واحصا
 • 09:19:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانکو
 • 09:19:44؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ
 • 09:19:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانکو
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد غالبر
 • 09:19:29؛ حجم مشکوک در نماد غفارس
 • 09:19:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان
 • 09:19:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت
 • 09:19:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غزر
 • 09:18:53؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ
 • 09:18:44؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد شنفت
 • 09:18:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد شرانل
 • 09:18:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 09:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا
 • 09:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:17:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپینو
 • 09:17:42؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپینو
 • 09:17:34؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر
 • 09:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک در نماد خاور
 • 09:17:19؛ حجم مشکوک در نماد غپینو
 • 09:17:15؛ حجم مشکوک در نماد آبین
 • 09:17:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبین
 • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:17:01؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر
 • 09:17:00؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب
 • 09:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:17:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبین
 • 09:17:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همای
 • 09:16:48؛ حجم مشکوک در نماد بپاس
 • 09:16:32؛ حجم مشکوک در نماد آبین
 • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آبین
 • 09:16:27؛ حجم مشکوک در نماد شوینده
 • 09:16:24؛ حجم مشکوک در نماد آبین
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک در نماد آبین
 • 09:16:12؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه
 • 09:16:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوینده
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک در نماد افرا
 • 09:15:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غفارس
 • 09:15:52؛ حجم مشکوک در نماد وسدید
 • 09:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 09:15:06؛ حجم مشکوک در نماد غگل
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کاما
 • 09:14:46؛ حجم مشکوک در نماد سدبیر
 • 09:14:31؛ حجم مشکوک در نماد شفارس
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه
 • 09:13:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصینو
 • 09:13:29؛ حجم مشکوک در نماد سشمال
 • 09:13:27؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا
 • 09:13:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا
 • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
 • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد زملارد
 • 09:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمینو
 • 09:13:09؛ حجم مشکوک در نماد زنگان
 • 09:12:53؛ حجم مشکوک در نماد کلر
 • 09:12:49؛ حجم مشکوک در نماد غاذر
 • 09:12:41؛ حجم مشکوک در نماد ددام
 • 09:12:17؛ حجم مشکوک در نماد های وب
 • 09:12:07؛ حجم مشکوک در نماد کدما
 • 09:12:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شوینده
 • 09:11:47؛ حجم مشکوک در نماد ثامید
 • 09:11:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:11:31؛ حجم مشکوک در نماد غزر
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد غمینو
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر
 • 09:10:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم
 • 09:10:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوینده
 • 09:10:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم
 • 09:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور
 • 09:09:39؛ حجم مشکوک در نماد شوینده
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور
 • 09:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:09:08؛ حجم مشکوک در نماد های وب
 • 09:09:07؛ حجم مشکوک در نماد لپارس
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:09:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:09:02؛ حجم مشکوک در نماد مدیریت
 • 09:08:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:08:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 09:08:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبیر
 • 09:08:20؛ حجم مشکوک در صندوق تصمیم
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد دروز
 • 09:07:21؛ حجم مشکوک در نماد ساینا
 • 09:07:15؛ حجم مشکوک در نماد دروز
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 09:06:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم
 • 09:06:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:06:25؛ حجم مشکوک در نماد غصینو
 • 09:06:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:06:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:04:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس
 • 09:04:25؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ
 • 09:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور
 • 09:03:27؛ حجم مشکوک در نماد ددام
 • 09:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار
 • 09:03:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوینده
 • 09:03:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوینده
 • 09:03:13؛ حجم مشکوک در نماد شوینده
 • 09:03:06؛ حجم مشکوک در نماد سفار
 • 09:03:06؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان
 • 09:02:53؛ حجم مشکوک در نماد شوینده
 • 09:02:43؛ حجم مشکوک در نماد سفار
 • 09:02:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 09:02:31؛ حجم مشکوک در نماد شوینده
 • 09:02:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور
 • 09:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:02:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد درهآور
 • 09:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:02:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد درهآور
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد درهآور
 • 09:01:48؛ حجم مشکوک در نماد درهآور
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد شسپا
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا
 • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان
 • 09:01:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران
 • 09:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد غزر
 • 09:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر
 • 09:00:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد غمینو
 • 09:00:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر
 •  
 • __________________________________________
 • پیش گشایش بازار امروز

 • سنگین ترین صف خرید ها

 • 1- نماد خکاوه با ارزش صف خرید 6468 میلیارد تومان
 • 2- نماد دجابر با ارزش صف خرید 3305 میلیارد تومان
 • 3- نماد خزامیا با ارزش صف خرید 2987 میلیارد تومان
 • 4- نماد فسازان با ارزش صف خرید 2799 میلیارد تومان
 • 5- نماد بتک با ارزش صف خرید 2761 میلیارد تومان
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد پسهند با ارزش صف خرید 295 میلیارد تومان
 • 2- نماد درهآور با ارزش صف خرید 900 میلیارد تومان
 • 3- نماد کفرآور با ارزش صف خرید 1252 میلیارد تومان
 • 4- نماد بتک با ارزش صف خرید 2761 میلیارد تومان
 • 5- نماد شفا با ارزش صف خرید 2051 میلیارد تومان
 • گروه های پرتقاضا

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 10930 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید
 • 2- گروه مواد و محصولات دارویی با تقاضا ی 7116 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید
 • 3- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 6823 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید
 • 4- گروه محصولات شیمیایی با تقاضا ی 5301 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید
 • 5- گروه فلزات اساسی با تقاضا ی 5179 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با عرضه ی -217 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 2- گروه استخراج کانه های فلزی با عرضه ی -129 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 3- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با عرضه ی -122 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزی با عرضه ی -121 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 5- گروه کاشی و سرامیک با عرضه ی -111 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
 •  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 41246 میلیون سهم
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 25064 میلیون سهم
 • 3- نماد خاور با حجم معاملات 71250 میلیون سهم
 • 4- نماد ثامید با حجم معاملات 55938 میلیون سهم
 • 5- نماد کدما با حجم معاملات 828 میلیون سهم
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 4740 میلیارد تومان
 • 2- نماد ثامید با برآیند ورود پول درشت 3124 میلیارد تومان
 • 3- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 2134 میلیارد تومان
 • 4- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 1713 میلیارد تومان
 • 5- نماد همای با برآیند ورود پول درشت 1424 میلیارد تومان
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 5657 میلیارد تومان
 • 2- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 2730 میلیارد تومان
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 2283 میلیارد تومان
 • 4- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 1997 میلیارد تومان
 • 5- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 1465 میلیارد تومان
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 7719 میلیارد تومان
 • 2- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 2437 میلیارد تومان
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 757 میلیارد تومان
 • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 641 میلیارد تومان
 • 5- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با برآیند ورود پول درشت 509 میلیارد تومان
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 10664 میلیارد تومان
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 2909 میلیارد تومان
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 2848 میلیارد تومان
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 1189 میلیارد تومان
 • 5- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند خروج پول درشت 1184 میلیارد تومان

تعداد بازدید : 642

ثبت نظر

ارسال