گزارش جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران یکشنبه، 11 اردیبهشت1401

 • یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 ساعت 14:58
 
 

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران یکشنبه، 11اردیبهشت 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد خاور با حجم معاملات 791.08 میلیون سهم .
 • 2- نماد لپارس با حجم معاملات 6.52 میلیون سهم .
 • 3- نماد شکام با حجم معاملات 19.53 میلیون سهم .
 • 4- نماد ثرود با حجم معاملات 53.34 میلیون سهم .
 • 5- نماد سخوز با حجم معاملات 15.73 میلیون سهم .

تحرکات بازار بورس

 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 72.00 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شبریز با برآیند ورود پول درشت 55.20 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حکشتی با برآیند ورود پول درشت 42.05 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 24.06 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق امین یکم با برآیند ورود پول درشت 10.22 میلیارد تومان .

تحرکات بورس ایران

 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد سخوز با برآیند خروج پول درشت 41.83 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 40.28 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثرود با برآیند خروج پول درشت 22.24 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 21.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 12.80 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 63.00 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 49.46 میلیارد تومان .
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 40.93 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 59.62 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سیمان، آهک و گچ با برآیند خروج پول درشت 42.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 28.77 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 23.74 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند خروج پول درشت 23.12 میلیارد تومان .

تحرکات بورس ایران

 • __________________________________________
 • 12:29:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد واتی.
 • 12:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگل.
 • 12:29:13؛ حجم مشکوک در نماد سفانو.
 • 12:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگل.
 • 12:29:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 12:28:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراک.
 • 12:28:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا.
 • 12:28:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 12:28:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غکورش.
 • 12:27:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 12:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 12:27:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 12:27:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه.
 • 12:26:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کگلح.
 • 12:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختور.
 • 12:25:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد تکمبا.
 • 12:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختور.
 • 12:25:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد کگلح.
 • 12:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 12:25:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان.
 • 12:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 12:24:49؛ حجم مشکوک در نماد کگلح.
 • 12:23:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 12:22:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 12:22:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 12:22:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 12:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبهرن.
 • 12:22:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد کگلح.
 • 12:21:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 12:21:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 12:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 12:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاس.
 • 12:19:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وامید.
 • 12:18:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 12:18:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامید.
 • 12:17:26؛ حجم مشکوک در نماد رکیش.
 • 12:15:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 12:15:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوی.
 • 12:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 12:14:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثقزوی.
 • 12:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 12:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:13:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکلر.
 • 12:13:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدیس.
 • 12:13:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکلر.
 • 12:13:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 12:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 12:13:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 12:13:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگهر.
 • 12:12:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 12:12:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 12:11:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کگلح.
 • 12:10:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز.
 • 12:09:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:09:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ویستا.
 • 12:09:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رکیش.
 • 12:09:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ویستا.
 • 12:08:52؛ حجم مشکوک در نماد ویستا.
 • 12:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن.
 • 12:05:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 12:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 12:03:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوین.
 • 12:03:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:01:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کگلح.
 • 12:01:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 12:01:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 12:00:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:00:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 12:00:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازی.
 • 11:59:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:59:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 11:59:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:58:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:58:15؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 11:57:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 11:57:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 11:57:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 11:55:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واتی.
 • 11:55:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان.
 • 11:55:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واتی.
 • 11:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 11:53:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وکار.
 • 11:52:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد کصدف.
 • 11:52:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتایر.
 • 11:50:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگل.
 • 11:50:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسبحا.
 • 11:45:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 11:45:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 11:45:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 11:45:41؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 11:45:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 11:45:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:45:21؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 11:45:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 11:44:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ریشمک.
 • 11:43:48؛ حجم مشکوک در نماد قهکمت.
 • 11:43:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحرکه.
 • 11:42:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان.
 • 11:42:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشیمی.
 • 11:42:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:42:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین.
 • 11:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:40:34؛ حجم مشکوک در نماد تکمبا.
 • 11:40:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 11:40:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:40:08؛ حجم مشکوک در نماد سقاین.
 • 11:39:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دروز.
 • 11:39:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی.
 • 11:39:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دروز.
 • 11:39:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:38:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:37:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:37:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:37:36؛ حجم مشکوک در نماد دحاوی.
 • 11:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:37:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:36:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین.
 • 11:36:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 11:36:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور.
 • 11:36:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 11:34:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:33:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان.
 • 11:33:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو.
 • 11:32:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 11:32:40؛ حجم مشکوک در نماد قزوین.
 • 11:31:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وکادو.
 • 11:31:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصینو.
 • 11:31:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وکادو.
 • 11:30:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کماسه.
 • 11:30:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فیروزا.
 • 11:30:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کماسه.
 • 11:29:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولای.
 • 11:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 11:29:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:28:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کاریس.
 • 11:28:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 11:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:25:49؛ حجم مشکوک در نماد فولای.
 • 11:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:24:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 11:24:10؛ حجم مشکوک در نماد قهکمت.
 • 11:23:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ریشمک.
 • 11:23:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 11:23:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فیروزا.
 • 11:23:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سقاین.
 • 11:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:21:31؛ حجم مشکوک در صندوق سپر.
 • 11:20:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تابا.
 • 11:20:44؛ حجم مشکوک در نماد تابا.
 • 11:20:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:20:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرین.
 • 11:19:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:18:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور.
 • 11:17:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور.
 • 11:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراک.
 • 11:16:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:14:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:13:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپیدار.
 • 11:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسانکو.
 • 11:13:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 11:12:53؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز.
 • 11:12:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 11:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 11:11:44؛ حجم مشکوک در نماد دروز.
 • 11:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 11:11:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا.
 • 11:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 11:10:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 11:08:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز.
 • 11:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد رکیش.
 • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد رانفور.
 • 11:07:47؛ حجم مشکوک در نماد قمرو.
 • 11:07:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس.
 • 11:07:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحرکه.
 • 11:06:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:05:31؛ حجم مشکوک در نماد قمرو.
 • 11:04:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس.
 • 11:04:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:03:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی.
 • 11:03:38؛ حجم مشکوک در نماد وزمین.
 • 11:02:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوس.
 • 11:02:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:02:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 11:01:49؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 11:01:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:00:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:59:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی.
 • 10:59:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:59:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو.
 • 10:59:01؛ حجم مشکوک در نماد فولای.
 • 10:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 10:58:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار.
 • 10:58:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولای.
 • 10:58:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلستا.
 • 10:58:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولای.
 • 10:57:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما.
 • 10:56:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد رانفور.
 • 10:55:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپینو.
 • 10:54:38؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان.
 • 10:53:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین.
 • 10:53:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 10:52:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی.
 • 10:52:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:52:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام.
 • 10:52:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدیر.
 • 10:51:56؛ حجم مشکوک در نماد لپارس.
 • 10:51:56؛ حجم مشکوک در نماد ددام.
 • 10:51:56؛ حجم مشکوک در نماد لپارس.
 • 10:51:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لابسا.
 • 10:51:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وامید.
 • 10:50:56؛ حجم مشکوک در نماد دالبر.
 • 10:50:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولای.
 • 10:48:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو.
 • 10:48:00؛ حجم مشکوک در نماد ودی.
 • 10:47:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:47:47؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا.
 • 10:47:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:47:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رانفور.
 • 10:46:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 10:46:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودی.
 • 10:45:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد کی بی سی.
 • 10:45:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز.
 • 10:45:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 10:45:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز.
 • 10:44:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز.
 • 10:44:25؛ حجم مشکوک در نماد سخوز.
 • 10:44:08؛ حجم مشکوک در نماد گپارس.
 • 10:43:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگستر.
 • 10:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 10:43:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراک.
 • 10:43:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلعاب.
 • 10:42:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 10:42:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 10:41:14؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب.
 • 10:41:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلعاب.
 • 10:41:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 10:41:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 10:40:43؛ حجم مشکوک در نماد رکیش.
 • 10:39:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 10:37:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز.
 • 10:37:21؛ حجم مشکوک در نماد دروز.
 • 10:37:05؛ حجم مشکوک در نماد دروز.
 • 10:37:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز.
 • 10:36:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 10:36:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غصینو.
 • 10:35:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 10:35:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:34:50؛ حجم مشکوک در نماد غپینو.
 • 10:34:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 10:34:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما.
 • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم.
 • 10:32:30؛ حجم مشکوک در نماد بخاور.
 • 10:31:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد قلرست.
 • 10:29:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پلوله.
 • 10:29:19؛ حجم مشکوک در نماد سکرد.
 • 10:29:12؛ حجم مشکوک در نماد پلوله.
 • 10:29:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چفیبر.
 • 10:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 10:28:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:28:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سکرد.
 • 10:28:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور.
 • 10:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 10:26:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو.
 • 10:26:08؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا.
 • 10:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاریس.
 • 10:25:15؛ حجم مشکوک در نماد کاریس.
 • 10:22:18؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر.
 • 10:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ویستا.
 • 10:21:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:21:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 10:19:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:19:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:18:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:18:09؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا.
 • 10:16:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی.
 • 10:16:28؛ حجم مشکوک در نماد قشکر.
 • 10:16:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولای.
 • 10:15:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:14:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 10:14:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 10:14:27؛ حجم مشکوک در نماد کی بی سی.
 • 10:14:27؛ حجم مشکوک در نماد وجامی.
 • 10:14:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:13:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تیپیکو.
 • 10:13:37؛ حجم مشکوک در نماد خاور.
 • 10:13:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنعت.
 • 10:13:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:13:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:13:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی.
 • 10:12:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:12:14؛ حجم مشکوک در نماد بسویچ.
 • 10:12:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:11:48؛ حجم مشکوک در نماد گوهران.
 • 10:11:31؛ حجم مشکوک در صندوق سپر.
 • 10:11:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر.
 • 10:11:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپینو.
 • 10:11:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 10:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 10:10:56؛ حجم مشکوک در نماد سپیدار.
 • 10:10:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب.
 • 10:10:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 10:10:09؛ حجم مشکوک در نماد کدما.
 • 10:09:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 10:09:49؛ حجم مشکوک در نماد وگستر.
 • 10:09:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 10:09:42؛ حجم مشکوک در نماد پسهند.
 • 10:09:25؛ حجم مشکوک در صندوق دارا.
 • 10:09:16؛ حجم مشکوک در صندوق دارا.
 • 10:08:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 10:08:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد غکورش.
 • 10:08:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 10:08:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:08:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما.
 • 10:08:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:07:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:07:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 10:06:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنیر.
 • 10:06:29؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ.
 • 10:06:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بکام.
 • 10:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی.
 • 10:05:57؛ حجم مشکوک در نماد بکام.
 • 10:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی.
 • 10:05:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بکام.
 • 10:05:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ستران.
 • 10:05:37؛ حجم مشکوک در صندوق پارند.
 • 10:05:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فپنتا.
 • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:03:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 10:02:51؛ حجم مشکوک در نماد خفنر.
 • 10:02:14؛ حجم مشکوک در نماد گوهران.
 • 10:01:51؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 10:01:27؛ حجم مشکوک در نماد وخاور.
 • 10:01:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وخاور.
 • 10:01:17؛ حجم مشکوک در نماد وخاور.
 • 10:01:17؛ حجم مشکوک در نماد قرن.
 • 10:01:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 10:01:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غمارگ.
 • 10:01:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کقزوی.
 • 10:00:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 10:00:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 10:00:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 10:00:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا.
 • 10:00:09؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا.
 • 10:00:09؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 10:00:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 09:59:17؛ حجم مشکوک در نماد همای.
 • 09:59:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 09:58:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 09:57:02؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا.
 • 09:56:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:56:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 09:56:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:56:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد.
 • 09:55:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا.
 • 09:55:02؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:54:55؛ حجم مشکوک در نماد غفارس.
 • 09:53:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا.
 • 09:53:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:53:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زگلدشت.
 • 09:53:35؛ حجم مشکوک در نماد وامید.
 • 09:53:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زگلدشت.
 • 09:53:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 09:53:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما.
 • 09:53:21؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو.
 • 09:53:21؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت.
 • 09:52:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:52:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد سکرد.
 • 09:52:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 09:52:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتولید.
 • 09:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:52:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سکرد.
 • 09:51:32؛ حجم مشکوک در نماد سکرد.
 • 09:51:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دکیمی.
 • 09:50:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 09:50:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:49:58؛ حجم مشکوک در نماد دجابر.
 • 09:49:57؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا.
 • 09:49:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:49:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:48:18؛ حجم مشکوک در نماد وجامی.
 • 09:48:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:48:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 09:47:55؛ حجم مشکوک در نماد وگستر.
 • 09:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد غفارس.
 • 09:47:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:46:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا.
 • 09:46:05؛ حجم مشکوک در نماد تبرک.
 • 09:46:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تبرک.
 • 09:45:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:45:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:45:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد غشوکو.
 • 09:45:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زکشت.
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا.
 • 09:44:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:44:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:44:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:44:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:43:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:43:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:43:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب.
 • 09:43:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:42:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفنر.
 • 09:42:14؛ حجم مشکوک در نماد داسوه.
 • 09:41:25؛ حجم مشکوک در نماد اتکام.
 • 09:41:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کاوه.
 • 09:40:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشریف.
 • 09:40:45؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر.
 • 09:40:32؛ حجم مشکوک در نماد پکویر.
 • 09:39:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:38:56؛ حجم مشکوک در نماد ختور.
 • 09:38:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:38:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا.
 • 09:38:15؛ حجم مشکوک در نماد آبادا.
 • 09:37:47؛ حجم مشکوک در نماد دسانکو.
 • 09:37:45؛ حجم مشکوک در نماد شفا.
 • 09:37:24؛ حجم مشکوک در نماد گکیش.
 • 09:36:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد لپارس.
 • 09:36:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لپارس.
 • 09:36:19؛ حجم مشکوک در نماد لپارس.
 • 09:36:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک.
 • 09:36:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه.
 • 09:35:28؛ حجم مشکوک در نماد ورازی.
 • 09:34:47؛ حجم مشکوک در نماد وگستر.
 • 09:34:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما.
 • 09:34:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم.
 • 09:34:18؛ حجم مشکوک در نماد غگرجی.
 • 09:34:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم.
 • 09:34:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:33:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 09:33:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگرجی.
 • 09:33:05؛ حجم مشکوک در نماد خفنر.
 • 09:32:54؛ حجم مشکوک در نماد غفارس.
 • 09:32:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر.
 • 09:31:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:31:39؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر.
 • 09:31:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:31:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:30:34؛ حجم مشکوک در نماد کویر.
 • 09:30:17؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 09:30:11؛ حجم مشکوک در نماد غزر.
 • 09:30:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:30:03؛ حجم مشکوک در نماد شاملا.
 • 09:29:52؛ حجم مشکوک در نماد کاسپین.
 • 09:29:49؛ حجم مشکوک در نماد غگل.
 • 09:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:29:34؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر.
 • 09:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:29:32؛ حجم مشکوک در نماد ورنا.
 • 09:29:03؛ حجم مشکوک در نماد غویتا.
 • 09:28:39؛ حجم مشکوک در نماد وپست.
 • 09:28:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 09:28:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:28:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:28:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:28:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:28:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 09:28:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:28:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:28:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:27:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدبیر.
 • 09:27:28؛ حجم مشکوک در نماد کاما.
 • 09:27:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:27:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 09:27:15؛ حجم مشکوک در نماد شاملا.
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد ونوین.
 • 09:27:09؛ حجم مشکوک در نماد غشهد.
 • 09:27:08؛ حجم مشکوک در نماد دتولید.
 • 09:27:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:27:09؛ حجم مشکوک در نماد غشهد.
 • 09:27:08؛ حجم مشکوک در نماد دتولید.
 • 09:26:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاملا.
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک.
 • 09:26:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاملا.
 • 09:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:26:49؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر.
 • 09:26:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:26:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 09:26:34؛ حجم مشکوک در نماد کاسپین.
 • 09:26:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی.
 • 09:26:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد گکیش.
 • 09:26:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:26:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم.
 • 09:26:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:26:18؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت.
 • 09:26:18؛ حجم مشکوک در نماد وملل.
 • 09:25:59؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر.
 • 09:25:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ.
 • 09:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:25:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ.
 • 09:25:48؛ حجم مشکوک در نماد زماهان.
 • 09:25:27؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان.
 • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق مانی.
 • 09:24:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:24:39؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت.
 • 09:24:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:24:15؛ حجم مشکوک در نماد وساپا.
 • 09:24:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:24:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:23:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:23:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:23:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:23:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار.
 • 09:23:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:23:42؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراک.
 • 09:23:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز.
 • 09:23:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار.
 • 09:23:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:23:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:23:42؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراک.
 • 09:23:36؛ حجم مشکوک در نماد غپاک.
 • 09:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد سخوز.
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد سخوز.
 • 09:23:18؛ حجم مشکوک در نماد سفار.
 • 09:22:58؛ حجم مشکوک در نماد بکام.
 • 09:22:37؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس.
 • 09:22:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپید.
 • 09:22:10؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو.
 • 09:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:22:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپید.
 • 09:22:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 09:21:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپاک.
 • 09:21:32؛ حجم مشکوک در نماد تکشا.
 • 09:21:30؛ حجم مشکوک در نماد خاذین.
 • 09:21:29؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا.
 • 09:21:30؛ حجم مشکوک در نماد خاذین.
 • 09:21:21؛ حجم مشکوک در نماد زفکا.
 • 09:21:14؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر.
 • 09:21:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:21:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:21:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غکورش.
 • 09:21:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:20:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:20:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:20:34؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خکرمان.
 • 09:20:33؛ حجم مشکوک در نماد غنوش.
 • 09:20:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما.
 • 09:20:34؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خکرمان.
 • 09:20:24؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش.
 • 09:20:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:19:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:19:36؛ حجم مشکوک در نماد واحصا.
 • 09:19:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:18:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:18:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقیام.
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا.
 • 09:18:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقیام.
 • 09:18:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر.
 • 09:18:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:18:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:17:46؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا.
 • 09:17:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:17:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:17:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شوینده.
 • 09:17:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:17:09؛ حجم مشکوک در نماد گکیش.
 • 09:17:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلی.
 • 09:16:52؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوی.
 • 09:16:52؛ حجم مشکوک در نماد سدشت.
 • 09:16:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن.
 • 09:16:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 09:15:50؛ حجم مشکوک در نماد خاور.
 • 09:15:35؛ حجم مشکوک در نماد غاذر.
 • 09:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:15:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غزر.
 • 09:15:10؛ حجم مشکوک در نماد سفار.
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرازی.
 • 09:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 09:14:34؛ حجم مشکوک در نماد زملارد.
 • 09:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:14:24؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی.
 • 09:14:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز.
 • 09:14:24؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی.
 • 09:14:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز.
 • 09:14:19؛ حجم مشکوک در نماد دروز.
 • 09:14:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک در نماد زماهان.
 • 09:13:55؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب.
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در نماد شوینده.
 • 09:13:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:13:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:13:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:13:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:13:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گکیش.
 • 09:12:31؛ حجم مشکوک در نماد ثجوان.
 • 09:12:31؛ حجم مشکوک در نماد گکیش.
 • 09:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:12:26؛ حجم مشکوک در نماد بپاس.
 • 09:12:25؛ حجم مشکوک در نماد ثجوان.
 • 09:11:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:11:51؛ حجم مشکوک در نماد گکیش.
 • 09:11:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد گکیش.
 • 09:11:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 09:11:12؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا.
 • 09:10:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 09:10:49؛ حجم مشکوک در نماد گکیش.
 • 09:10:38؛ حجم مشکوک در نماد غگل.
 • 09:10:21؛ حجم مشکوک در نماد چخزر.
 • 09:10:21؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی.
 • 09:10:02؛ حجم مشکوک در نماد دروز.
 • 09:09:48؛ حجم مشکوک در نماد شوینده.
 • 09:09:30؛ حجم مشکوک در نماد غزر.
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد تبرک.
 • 09:08:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 09:08:48؛ حجم مشکوک در نماد کاما.
 • 09:08:28؛ حجم مشکوک در نماد دامین.
 • 09:08:27؛ حجم مشکوک در نماد سدشت.
 • 09:07:58؛ حجم مشکوک در نماد سدشت.
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد دروز.
 • 09:07:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:06:35؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب.
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد غسالم.
 • 09:06:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک در نماد شکام.
 • 09:06:00؛ حجم مشکوک در نماد شسپا.
 • 09:05:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوین.
 • 09:05:43؛ حجم مشکوک در نماد جوین.
 • 09:05:21؛ حجم مشکوک در نماد غپینو.
 • 09:04:28؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ.
 • 09:04:26؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس.
 • 09:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد کدما.
 • 09:03:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 09:03:09؛ حجم مشکوک در نماد خکرمان.
 • 09:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 09:02:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی.
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد غصینو.
 • 09:02:26؛ حجم مشکوک در نماد شکام.
 • 09:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد شفا.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر.
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد شکام.
 • 09:01:55؛ حجم مشکوک در نماد پتایر.
 • 09:01:55؛ حجم مشکوک در نماد وملل.
 • 09:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا.
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 09:01:41؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا.
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس.
 • 09:01:34؛ حجم مشکوک در نماد شکام.
 • 09:01:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 09:01:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 09:01:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 09:01:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد زفکا.
 • 09:01:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفکا.
 • 09:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:01:10؛ حجم مشکوک در نماد پسهند.
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد خاور.
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ.
 • 09:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد شوینده.
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد شفا.
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا.
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوکا.
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم ...
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خکاوه با ارزش صف خرید 73.44 میلیارد تومان .
 • 2- نماد غسالم با ارزش صف خرید 67.28 میلیارد تومان .
 • 3- نماد دجابر با ارزش صف خرید 50.78 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بتک با ارزش صف خرید 28.02 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وشهر با ارزش صف خرید 24.18 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژی1 با ارزش صف فروش 14.60 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ولراز با ارزش صف فروش 3.39 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حبندر با ارزش صف خرید 12.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد کپارس با ارزش صف خرید 2.95 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بتک با ارزش صف خرید 28.02 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خکاوه با ارزش صف خرید 73.44 میلیارد تومان .
 • 5- نماد نبروج با ارزش صف خرید 2.68 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژی1 با ارزش صف فروش 14.60 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فافزا با ارزش صف فروش 3.28 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ولراز با ارزش صف فروش 3.39 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا

 • 1- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با تقاضا ی 100.77 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 93.55 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید.
 • 3- گروه مواد و محصولات دارویی با تقاضا ی 75.96 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 52.43 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید.
 • 5- گروه محصولات شیمیایی با تقاضا ی 49.85 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه

 • 1- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با عرضه ی -15.54 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه ساخت محصولات فلزی با عرضه ی -2.50 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 3- گروه اطلاعات و ارتباطات با عرضه ی -0.78 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 4- گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری با عرضه ی -0.29 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه پیمانکاری صنعتی با عرضه ی -0.25 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 •  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد خزامیا با حجم معاملات 107.69 میلیون سهم .
 • 2- نماد غزر با حجم معاملات 33.92 میلیون سهم .
 • 3- نماد شیراز با حجم معاملات 4.85 میلیون سهم .
 • 4- نماد غمینو با حجم معاملات 55.19 میلیون سهم .
 • 5- نماد افرا با حجم معاملات 11.20 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد حکشتی با برآیند ورود پول درشت 24.13 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 11.79 میلیارد تومان .
 • 4- نماد زفکا با برآیند ورود پول درشت 10.15 میلیارد تومان .
 • 5- نماد های وب با برآیند ورود پول درشت 8.34 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 70.50 میلیارد تومان .
 • 2- نماد افرا با برآیند خروج پول درشت 16.76 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 14.31 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 12.97 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تاپیکو با برآیند خروج پول درشت 11.96 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 23.96 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 20.90 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 15.47 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 14.79 میلیارد تومان .
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 10.81 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 165.81 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 40.21 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 32.11 میلیارد تومان .
 • 4- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 27.91 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 14.95 میلیارد تومان .

تعداد بازدید : 430

ثبت نظر

ارسال