گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در دوشنبه 22 فروردین 1401

 • دوشنبه 22 فروردین 1401 ساعت 15:44
  • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران دوشنبه، 22 فروردین 1401

  •  
  • برترین حجم مشکوک های امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401

  •  
 • تحرکات بازار بوزس
 •  
  • 1- نماد خبهمن با حجم معاملات 145086 میلیون سهم (887 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29660 میلیارد تومان  
  • 2- نماد وپارس با حجم معاملات 33028 میلیون سهم (798 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 7493 میلیارد تومان  
  • 3- نماد وساپا با حجم معاملات 13269 میلیون سهم (724 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 6300 میلیارد تومان  
  • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 6451 میلیون سهم (358 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 5366 میلیارد تومان  
  • 5- نماد گشان با حجم معاملات 1564 میلیون سهم (299 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 3255 میلیارد تومان  
  • تحرکات بازار
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401

  • 1- نماد خبهمن با برآیند ورود پول درشت 3184 میلیارد تومان و حجم 887 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 2778 میلیارد تومان و حجم 724 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 3- نماد شسپا با برآیند ورود پول درشت 1180 میلیارد تومان و حجم 442 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 4- نماد همراه با برآیند ورود پول درشت 1151 میلیارد تومان و حجم 533 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 5- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 610 میلیارد تومان و حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه  
  •  
  • تحرکات بازار
   • سنگین ترین فروش های درشت امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401

   • 1- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 3022 میلیارد تومان و حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 2- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 2014 میلیارد تومان و حجم 077 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 1955 میلیارد تومان و حجم 132 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 4- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 1811 میلیارد تومان و حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 5- نماد آریان با برآیند خروج پول درشت 1799 میلیارد تومان و حجم 149 برابر حجم میانگین ماهانه  
  •  
   • سنگین ترین خریدهای درشت امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 در گروه ها

   • 1- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 891 میلیارد تومان  
   • سنگین ترین فروش­های درشت امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 در گروه ها
   • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 5731 میلیارد تومان  
   • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 3696 میلیارد تومان  
   • 3- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 3693 میلیارد تومان  
   • 4- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 2756 میلیارد تومان  
   • 5- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند خروج پول درشت 2559 میلیارد تومان  
  •  
   • صف خریدهای بارز امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401

   • 1- نماد کیمیا با ارزش صف خرید 4118 میلیارد تومان  
   • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 2681 میلیارد تومان  
   • 3- نماد خکار با ارزش صف خرید 1372 میلیارد تومان  
   • 4- نماد دکوثر با ارزش صف خرید 1157 میلیارد تومان  
   • 5- نماد خاذین با ارزش صف خرید 1119 میلیارد تومان  
   • 6- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 1079 میلیارد تومان  
   • 7- نماد ثقزوی با ارزش صف خرید 832 میلیارد تومان  
   • 8- نماد وشهر با ارزش صف خرید 713 میلیارد تومان  
   • 9- نماد آبین با ارزش صف خرید 522 میلیارد تومان  
   • 10- نماد کپشیر با ارزش صف خرید 346 میلیارد تومان  
   • 11- نماد ولپارس با ارزش صف خرید 317 میلیارد تومان  
   • 12- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 118 میلیارد تومان  
   • __________________________________________
   • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %087)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 177 مت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -845 ؛ 3روزه: 1051 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1241) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 796 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:29:24؛ حجم مشکوک در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %226) با حجم 288 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 648 و سرانه خرید 2008 مت و سرانه فروش 310 مت  
   • 12:29:24؛ حجم مشکوک در نماد زشریف (در آخرین قیمت %-499) با حجم 395 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 040 و سرانه خرید 1336 مت و سرانه فروش 3367 مت  
   • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %087)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 177 مت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -845 ؛ 3روزه: 1051 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1241) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 796 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %396)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 177 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 214 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -627 ؛ 3روزه: -303 ؛ هفتگی: -363 ؛ دو هفته: -595) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 643 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-015)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 234 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 205 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: -271 ؛ هفتگی: -255 ؛ دو هفته: 002) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 116 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 202 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -382 ؛ 3روزه: 1589 ؛ هفتگی: 1459 ؛ دو هفته: 876) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 194 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-181)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 272 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 205 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -897 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %200)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1635 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1799 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 148 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %-011)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 172 مت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 202 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -201 ؛ 3روزه: 1589 ؛ هفتگی: 1459 ؛ دو هفته: 876) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 194 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:28:32؛ حجم مشکوک در نماد زرین (در آخرین قیمت %142) با حجم 515 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 097 و سرانه خرید 1145 مت و سرانه فروش 1185 مت  
   • 12:27:58؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %299) با حجم 289 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1009 و سرانه خرید 5356 مت و سرانه فروش 531 مت  
   • 12:27:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %200)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 321 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -348 ؛ 3روزه: -237 ؛ هفتگی: -362 ؛ دو هفته: -274) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 263 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:27:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وکادو (در آخرین قیمت %168)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 568 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 102 ؛ 3روزه: -173 ؛ هفتگی: -129 ؛ دو هفته: -170) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:27:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-308)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 176 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -3066 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:27:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %248)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 177 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -480 ؛ 3روزه: -303 ؛ هفتگی: -363 ؛ دو هفته: -595) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 539 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:27:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-192)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 169 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 255 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -118 ؛ 3روزه: -1610 ؛ هفتگی: -1009 ؛ دو هفته: -1801) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 105 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:26:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 405 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1275 ؛ 3روزه: -1880 ؛ هفتگی: -3328 ؛ دو هفته: -2139) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 127 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:26:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %068)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 258 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 216 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -344 ؛ 3روزه: 2912 ؛ هفتگی: 2948 ؛ دو هفته: 3185) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 487 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 217 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -249 ؛ 3روزه: -129 ؛ هفتگی: -400 ؛ دو هفته: 625) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:25:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-256)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1488 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:25:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 394 مت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 263 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 559 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:25:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %230)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 454 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 111 ؛ 3روزه: -340 ؛ هفتگی: -193 ؛ دو هفته: 168) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-303)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 204 مت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 176 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -2961 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 407 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: 280 ؛ هفتگی: 510 ؛ دو هفته: 691) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 100 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:25:29؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد زشریف با حجم 341 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1228 مت و سرانه فروش 3804 مت با قدرت خریدار حقیقی 032 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 190 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 12:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-406)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 202 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -362 ؛ 3روزه: -1880 ؛ هفتگی: -3328 ؛ دو هفته: -2139) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:24:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 381 بار با میانگین 147 مت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 690 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2767 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 712 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:24:17؛ حجم مشکوک در نماد چفیبر (در آخرین قیمت %499) با حجم 261 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 150 و سرانه خرید 2743 مت و سرانه فروش 1824 مت  
   • 12:23:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگهر (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -109 ؛ 3روزه: -211 ؛ هفتگی: 220 ؛ دو هفته: 257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:23:34؛ حجم مشکوک در نماد تکنار (در آخرین قیمت %291) با حجم 293 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 197 و سرانه خرید 2410 مت و سرانه فروش 1224 مت  
   • 12:23:34؛ حجم مشکوک در نماد قنیشا (در آخرین قیمت %-018) با حجم 295 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 077 و سرانه خرید 1420 مت و سرانه فروش 1847 مت  
   • 12:23:34؛ حجم مشکوک در نماد تکنار (در آخرین قیمت %291) با حجم 293 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 197 و سرانه خرید 2410 مت و سرانه فروش 1224 مت  
   • 12:23:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-224)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 184 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1811 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 092 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-106)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -434 ؛ 3روزه: 988 ؛ هفتگی: 551 ؛ دو هفته: 409) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 137 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:21:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %188)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1508 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1659 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 140 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشریف (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 446 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -134 ؛ 3روزه: -219 ؛ هفتگی: -234 ؛ دو هفته: -245) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 251 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 284 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -228 ؛ 3روزه: 006 ؛ هفتگی: -028 ؛ دو هفته: -259) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 339 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودکفا (در آخرین قیمت %-288)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: -072 ؛ هفتگی: -034 ؛ دو هفته: -120) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 199 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:29؛ حجم مشکوک در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %178) با حجم 443 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 040 و سرانه خرید 1484 مت و سرانه فروش 3667 مت  
   • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %178)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 216 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -356 ؛ 3روزه: -303 ؛ هفتگی: -363 ؛ دو هفته: -595) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 443 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودکفا (در آخرین قیمت %-288)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: -072 ؛ هفتگی: -034 ؛ دو هفته: -120) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 199 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 138 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 110 ؛ 3روزه: 038 ؛ هفتگی: 038 ؛ دو هفته: 048) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 135 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:20:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارتا (در آخرین قیمت %297) با حجم 128 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 181 مت  
   • 12:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 335 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 208 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -374 ؛ 3روزه: 013 ؛ هفتگی: 403 ؛ دو هفته: -111) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 207 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:19:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %-326)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 330 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -410 ؛ 3روزه: 093 ؛ هفتگی: -103 ؛ دو هفته: -151) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %-492)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 483 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -283 ؛ 3روزه: 093 ؛ هفتگی: -103 ؛ دو هفته: -151) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 336 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -118 ؛ 3روزه: 093 ؛ هفتگی: -103 ؛ دو هفته: -151) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %089)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 253 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -246 ؛ 3روزه: -303 ؛ هفتگی: -363 ؛ دو هفته: -595) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 425 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 160 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 594 ؛ 3روزه: 066 ؛ هفتگی: -063 ؛ دو هفته: 123) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 239 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-221)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 199 مت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -2815 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 160 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 594 ؛ 3روزه: 066 ؛ هفتگی: -063 ؛ دو هفته: 123) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 239 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %239)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 305 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 219 ؛ 3روزه: 794 ؛ هفتگی: 671 ؛ دو هفته: 744) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 219 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-249)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 163 مت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1352 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-204)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 278 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1983 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 211 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 271 ؛ 3روزه: 066 ؛ هفتگی: -063 ؛ دو هفته: 123) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 209 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:18:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %121)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 243 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 473 ؛ 3روزه: 596 ؛ هفتگی: 364 ؛ دو هفته: 359) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 193 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:17:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کسعدی (در آخرین قیمت %499) با حجم 153 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 133 مت  
   • 12:17:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %094)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 312 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -210 ؛ 3روزه: -237 ؛ هفتگی: -362 ؛ دو هفته: -274) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 234 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:17:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %158)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 284 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -110 ؛ 3روزه: -303 ؛ هفتگی: -363 ؛ دو هفته: -595) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 363 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:17:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %065)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 242 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 216 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -206 ؛ 3روزه: 2912 ؛ هفتگی: 2948 ؛ دو هفته: 3185) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 106 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:16:45؛ حجم مشکوک در نماد بگیلان (در آخرین قیمت %498) با حجم 261 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 996 و سرانه خرید 916 مت و سرانه فروش 092 مت  
   • 12:16:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 338 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -434 ؛ 3روزه: -166 ؛ هفتگی: -448 ؛ دو هفته: -306) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 334 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -327 ؛ 3روزه: -166 ؛ هفتگی: -448 ؛ دو هفته: -306) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 199 مت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -2694 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:15:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 247 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 407 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -323 ؛ 3روزه: -094 ؛ هفتگی: -094 ؛ دو هفته: -377) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 188 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:14:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-182)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -2384 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:11:22؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %495) با حجم 496 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 233 و سرانه خرید 2312 مت و سرانه فروش 992 مت  
   • 12:10:49؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %-259) با حجم 282 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 061 و سرانه خرید 853 مت و سرانه فروش 1396 مت  
   • 12:10:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-093)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 222 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 135 ؛ 3روزه: 1348 ؛ هفتگی: 1400 ؛ دو هفته: 1562) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 138 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:09:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %189)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 262 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -328 ؛ 3روزه: -017 ؛ هفتگی: -015 ؛ دو هفته: -426) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 285 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:09:33؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %495) با حجم 293 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 206 و سرانه خرید 2040 مت و سرانه فروش 988 مت  
   • 12:08:54؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %395) با حجم 784 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 060 و سرانه خرید 1097 مت و سرانه فروش 1820 مت  
   • 12:08:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-334)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 197 مت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -2201 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:08:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 362 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 248 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 456 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 093 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:08:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-218)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1170 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:08:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-303)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 196 مت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -2054 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:07:56؛ حجم مشکوک در نماد ونیکی (در آخرین قیمت %109) با حجم 254 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 056 و سرانه خرید 1528 مت و سرانه فروش 2741 مت  
   • 12:07:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 222 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -334 ؛ 3روزه: -262 ؛ هفتگی: 324 ؛ دو هفته: 219) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:07:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %491) با حجم 786 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 148 و سرانه خرید 2507 مت و سرانه فروش 1693 مت  
   • 12:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-294)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 380 مت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 229 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -748 ؛ 3روزه: -1882 ؛ هفتگی: -2023 ؛ دو هفته: -2293) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:07:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 182 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1180 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 429 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:06:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498) با حجم 422 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 443 و سرانه خرید 5380 مت و سرانه فروش 1215 مت  
   • 12:06:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شسپا با حجم 343 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6400 مت و سرانه فروش 981 مت و قدرت خریدار حقیقی 652 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 346 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 12:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 153 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 332 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: -642 ؛ هفتگی: -687 ؛ دو هفته: -902) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 120 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:05:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %490) با حجم 149 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 179 مت  
   • 12:05:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-264)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 194 مت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 170 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1880 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:04:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-107)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 235 مت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 185 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1925 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 100 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:04:32؛ حجم مشکوک در نماد کپارس (در آخرین قیمت %441) با حجم 479 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 059 و سرانه خرید 2760 مت و سرانه فروش 4692 مت  
   • 12:03:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 212 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 266 ؛ 3روزه: -411 ؛ هفتگی: -706 ؛ دو هفته: -1760) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:03:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-233)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 181 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1633 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-234)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 184 مت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 170 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1593 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 180 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1079 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 300 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-233)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 191 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1531 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 180 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1079 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 300 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 320 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 273 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 152 ؛ 3روزه: -411 ؛ هفتگی: -706 ؛ دو هفته: -1760) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:02:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-233)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1338 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:02:30؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %491) با حجم 254 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 130 و سرانه خرید 1895 مت و سرانه فروش 1458 مت  
   • 12:02:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-233)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 162 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -976 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:02:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد کتوکا (در آخرین قیمت %397)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 202 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 765 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 105 ؛ 3روزه: 241 ؛ هفتگی: 187 ؛ دو هفته: 134) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 175 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:01:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-224)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 166 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -816 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:01:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %119)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1669 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 488 ؛ 3روزه: -138 ؛ هفتگی: -1210 ؛ دو هفته: 322) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 309 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:01:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %188)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1406 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1546 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:00:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %-492)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 122 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -100 ؛ 3روزه: -232 ؛ هفتگی: -280 ؛ دو هفته: -267) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 225 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 12:00:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 353 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1141 ؛ 3روزه: -087 ؛ هفتگی: 186 ؛ دو هفته: 053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 426 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:58:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-459)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 246 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -334 ؛ 3روزه: -2038 ؛ هفتگی: -3155 ؛ دو هفته: -1774) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:58:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-143)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 178 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -901 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:57:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 218 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -117 ؛ 3روزه: 875 ؛ هفتگی: 1614 ؛ دو هفته: 1925) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:57:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-286)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 424 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 239 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -643 ؛ 3روزه: -1882 ؛ هفتگی: -2023 ؛ دو هفته: -2293) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 092 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:56:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد کپارس (در آخرین قیمت %203)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1140 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 196 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -598 ؛ 3روزه: -078 ؛ هفتگی: -113 ؛ دو هفته: -060) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 434 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:56:26؛ حجم مشکوک در نماد کپارس (در آخرین قیمت %203) با حجم 365 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 1943 مت و سرانه فروش 1928 مت  
   • 11:56:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 222 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -208 ؛ 3روزه: -094 ؛ هفتگی: -094 ؛ دو هفته: -377) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 164 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:56:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپارس (در آخرین قیمت %250) با حجم 171 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 191 مت  
   • 11:55:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %498) با حجم 141 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 123 مت  
   • 11:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %188)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 305 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -108 ؛ 3روزه: -237 ؛ هفتگی: -362 ؛ دو هفته: -274) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 204 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-247)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1485 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:54:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 285 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -218 ؛ 3روزه: -2038 ؛ هفتگی: -3155 ؛ دو هفته: -1774) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:54:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %296)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -420 ؛ 3روزه: 963 ؛ هفتگی: -120 ؛ دو هفته: -714) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 148 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:54:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لازما با حجم 493 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1571 مت و سرانه فروش 1518 مت و قدرت خریدار حقیقی 103 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 449 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 11:54:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %296)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 202 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -314 ؛ 3روزه: 963 ؛ هفتگی: -120 ؛ دو هفته: -714) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 142 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:54:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لازما با حجم 493 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1571 مت و سرانه فروش 1518 مت و قدرت خریدار حقیقی 103 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 449 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 11:53:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-110)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -325 ؛ 3روزه: 988 ؛ هفتگی: 551 ؛ دو هفته: 409) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 120 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:53:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %188)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1700 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1360 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 105 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:52:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 184 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 753 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 228 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:50:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %117)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 271 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 111 ؛ 3روزه: 794 ؛ هفتگی: 671 ؛ دو هفته: 744) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 164 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 236 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -107 ؛ 3روزه: -094 ؛ هفتگی: -094 ؛ دو هفته: -377) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:49:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %110) با حجم 161 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 144 و سرانه خرید 1522 مت و سرانه فروش 1054 مت  
   • 11:48:52؛ حجم مشکوک در نماد ساینا (در آخرین قیمت %286) با حجم 397 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 085 و سرانه خرید 1396 مت و سرانه فروش 1644 مت  
   • 11:48:04؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %478) با حجم 215 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 108 و سرانه خرید 1621 مت و سرانه فروش 1496 مت  
   • 11:47:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 368 مت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 259 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 355 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-386)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -253 ؛ 3روزه: -1880 ؛ هفتگی: -3328 ؛ دو هفته: -2139) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:47:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 329 مت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 259 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 221 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:46:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 374 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 102 ؛ 3روزه: -049 ؛ هفتگی: -077 ؛ دو هفته: -092) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 216 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:45:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-217)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 290 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1850 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 065 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %472)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 296 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 236 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -522 ؛ 3روزه: -3425 ؛ هفتگی: -4477 ؛ دو هفته: -4813) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 125 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:44:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 380 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -228 ؛ 3روزه: -1205 ؛ هفتگی: -1829 ؛ دو هفته: -1880) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 235 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -117 ؛ 3روزه: -1205 ؛ هفتگی: -1829 ؛ دو هفته: -1880) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:43:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 253 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 233 ؛ 3روزه: -012 ؛ هفتگی: -005 ؛ دو هفته: -066) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 264 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:42:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 228 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -113 ؛ 3روزه: -147 ؛ هفتگی: -197 ؛ دو هفته: -227) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 453 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:41:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %153)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2037 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1222 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:41:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-080)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 238 مت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 188 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1811 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:41:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %153)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1849 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1110 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:39:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %153)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1633 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -980 ؛ 3روزه: -1968 ؛ هفتگی: -3593 ؛ دو هفته: -5660) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:39:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-175)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 141 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -551 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 064 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:38:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 3179 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 835 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:38:32؛ حجم مشکوک در نماد ثپردیس (در آخرین قیمت %498) با حجم 206 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 149 و سرانه خرید 2163 مت و سرانه فروش 1447 مت  
   • 11:38:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %000) با حجم 107 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 216 مت  
   • 11:37:31؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-196) با حجم 673 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 1130 مت و سرانه فروش 1715 مت  
   • 11:37:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-171)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1042 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-171)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -908 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:36:42؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %500) با حجم 208 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 1392 مت و سرانه فروش 1522 مت  
   • 11:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-171)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -908 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:35:55؛ حجم مشکوک در نماد ساوه (در آخرین قیمت %498) با حجم 233 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 387 و سرانه خرید 1772 مت و سرانه فروش 458 مت  
   • 11:35:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرینگ (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: 135 ؛ هفتگی: 152 ؛ دو هفته: 135) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:35:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 288 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 342 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 110 ؛ 3روزه: 066 ؛ هفتگی: -063 ؛ دو هفته: 123) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 102 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:34:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لازما (در آخرین قیمت %200) با حجم 493 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 157 مت  
   • 11:34:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 299 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 232 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1237 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 135 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:34:45؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %200) با حجم 493 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 102 و سرانه خرید 1571 مت و سرانه فروش 1535 مت  
   • 11:34:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 307 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 232 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1059 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:34:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا (در آخرین قیمت %297)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 374 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 161 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -144 ؛ 3روزه: 909 ؛ هفتگی: 918 ؛ دو هفته: 1730) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 197 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:33:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-250)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -762 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:33:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکمک (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 291 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -222 ؛ 3روزه: -222 ؛ هفتگی: -254 ؛ دو هفته: -205) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 122 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:32:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %482)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 301 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 542 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 261 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:32:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-225)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 214 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 201 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -937 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:32:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %482)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 301 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 542 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 261 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:31:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-136)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -793 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:31:44؛ حجم مشکوک در نماد کهرام (در آخرین قیمت %-169) با حجم 1812 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 1277 مت و سرانه فروش 1841 مت  
   • 11:30:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 305 مت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 264 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 106 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-113)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 159 مت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -671 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-286)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 455 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 247 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -312 ؛ 3روزه: -1882 ؛ هفتگی: -2023 ؛ دو هفته: -2293) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:28:24؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %500) با حجم 199 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 1245 مت و سرانه فروش 1812 مت  
   • 11:27:27؛ حجم مشکوک در نماد لطیف (در آخرین قیمت%481) با حجم 217 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 996 و سرانه خرید 1404 مت و سرانه فروش 141 مت  
   • 11:26:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 205 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 201 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -824 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:26:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-344)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 321 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -835 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:26:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %488)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 158 مت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2957 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 792 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:24:42؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %200) با حجم 411 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 1407 مت و سرانه فروش 1538 مت  
   • 11:24:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-291)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 167 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -217 ؛ 3روزه: -262 ؛ هفتگی: 324 ؛ دو هفته: 219) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 088 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:24:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 205 ؛ 3روزه: -077 ؛ هفتگی: -095 ؛ دو هفته: 081) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 251 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-311)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 351 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -714 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:23:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 401 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 231 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -234 ؛ 3روزه: -474 ؛ هفتگی: -329 ؛ دو هفته: 113) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:23:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %348) با حجم 090 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 104 مت  
   • 11:22:04؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %500) با حجم 184 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 164 و سرانه خرید 2426 مت و سرانه فروش 1476 مت  
   • 11:20:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمینو (در آخرین قیمت %-280) با حجم 102 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 186 مت  
   • 11:19:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-053)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 269 مت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1603 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 069 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:16:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پردیس (در آخرین قیمت %-048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 921 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -174 ؛ 3روزه: -061 ؛ هفتگی: -061 ؛ دو هفته: -055) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 219 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:16:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-207)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 300 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1742 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:16:27؛ حجم مشکوک در نماد پردیس (در آخرین قیمت %-048) با حجم 219 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 1098 مت و سرانه فروش 1491 مت  
   • 11:16:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد کماسه (در آخرین قیمت %013)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 150 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 135 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -109 ؛ 3روزه: -004 ؛ هفتگی: 060 ؛ دو هفته: -219) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 183 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:15:41؛ حجم مشکوک در نماد ساینا (در آخرین قیمت %108) با حجم 213 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 093 و سرانه خرید 1055 مت و سرانه فروش 1129 مت  
   • 11:15:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-156)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 195 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 201 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -715 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 064 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %-035)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 331 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 206 ؛ 3روزه: -003 ؛ هفتگی: -143 ؛ دو هفته: 1363) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:13:05؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %458) با حجم 181 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 1482 مت و سرانه فروش 1505 مت  
   • 11:12:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 603 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -107 ؛ 3روزه: -017 ؛ هفتگی: 076 ؛ دو هفته: 2281) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:12:30؛ حجم مشکوک در نماد تایرا (در آخرین قیمت %495) با حجم 170 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 147 و سرانه خرید 3075 مت و سرانه فروش 2088 مت  
   • 11:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد تایرا (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 254 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 688 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -109 ؛ 3روزه: 235 ؛ هفتگی: 097 ؛ دو هفته: 094) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 170 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:11:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2231 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 420 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 362 ؛ 3روزه: -1357 ؛ هفتگی: -1724 ؛ دو هفته: -1953) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:11:28؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %495) با حجم 194 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 1035 مت و سرانه فروش 1432 مت  
   • 11:10:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %296)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 427 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 316 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 334 ؛ 3روزه: 085 ؛ هفتگی: -156 ؛ دو هفته: -094) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 106 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:09:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحیا با حجم 136 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4612 مت و سرانه فروش 2611 مت و قدرت خریدار حقیقی 177 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 118 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 11:09:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %217)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 274 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 109 ؛ 3روزه: 190 ؛ هفتگی: 217 ؛ دو هفته: 344) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-333)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 378 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -608 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:08:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-179)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -597 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 11:07:30؛ حجم مشکوک در نماد تبرک (در آخرین قیمت %484) با حجم 203 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 138 و سرانه خرید 1487 مت و سرانه فروش 1080 مت  
   • 11:06:43؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %500) با حجم 159 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 149 و سرانه خرید 1982 مت و سرانه فروش 1328 مت  
   • 11:05:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سصوفی (در آخرین قیمت %495) با حجم 223 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 243 و سرانه خرید 3350 مت و سرانه فروش 1379 مت  
   • 11:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 177 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 585 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 201 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 112 ؛ 3روزه: -010 ؛ هفتگی: -010 ؛ دو هفته: 052) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 127 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:59:13؛ حجم مشکوک در نماد کسرام (در آخرین قیمت %499) با حجم 163 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 149 و سرانه خرید 2008 مت و سرانه فروش 1344 مت  
   • 10:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 112 ؛ 3روزه: -010 ؛ هفتگی: -010 ؛ دو هفته: 052) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 127 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسرام (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 239 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 102 ؛ 3روزه: -026 ؛ هفتگی: -055 ؛ دو هفته: -010) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 126 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:57:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %495) با حجم 070 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1227 مت و سرانه فروش 1065 مت  
   • 10:53:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوین (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 254 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 235 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -103 ؛ 3روزه: -210 ؛ هفتگی: -177 ؛ دو هفته: -272) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:53:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-197)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 312 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1596 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:52:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 353 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 374 ؛ 3روزه: -156 ؛ هفتگی: -167 ؛ دو هفته: -068) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 301 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:52:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500) با حجم 301 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 215 و سرانه خرید 4830 مت و سرانه فروش 2248 مت  
   • 10:52:46؛ حجم مشکوک در نماد شگل (در آخرین قیمت %445) با حجم 144 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 1274 مت و سرانه فروش 1232 مت  
   • 10:52:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500) با حجم 301 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 215 و سرانه خرید 4830 مت و سرانه فروش 2248 مت  
   • 10:49:52؛ حجم مشکوک در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %498) با حجم 163 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 244 و سرانه خرید 2514 مت و سرانه فروش 1032 مت  
   • 10:49:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولای (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 332 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 129 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: 001 ؛ هفتگی: -299 ؛ دو هفته: -447) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 148 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:49:08؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-182) با حجم 370 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 081 و سرانه خرید 1254 مت و سرانه فروش 1542 مت  
   • 10:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %300)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 635 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 145 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -275 ؛ 3روزه: 126 ؛ هفتگی: 357 ؛ دو هفته: 925) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:48:45؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-182) با حجم 351 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 081 و سرانه خرید 1200 مت و سرانه فروش 1479 مت  
   • 10:47:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %296)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 412 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 350 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 114 ؛ 3روزه: 085 ؛ هفتگی: -156 ؛ دو هفته: -094) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:47:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیدکو (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 547 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 109 ؛ 3روزه: -025 ؛ هفتگی: -020 ؛ دو هفته: 317) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 291 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:47:00؛ حجم مشکوک در نماد سیدکو (در آخرین قیمت %498) با حجم 275 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 198 و سرانه خرید 3482 مت و سرانه فروش 1758 مت  
   • 10:46:35؛ حجم مشکوک در نماد فولای (در آخرین قیمت %498) با حجم 148 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 082 و سرانه خرید 1797 مت و سرانه فروش 2183 مت  
   • 10:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدیر (در آخرین قیمت %-086)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 312 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -312 ؛ 3روزه: -158 ؛ هفتگی: -087 ؛ دو هفته: -044) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 105 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %055)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 286 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 161 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -139 ؛ 3روزه: -003 ؛ هفتگی: 263 ؛ دو هفته: 734) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:44:55؛ حجم مشکوک در نماد زبینا (در آخرین قیمت %-327) با حجم 473 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 2030 مت و سرانه فروش 2899 مت  
   • 10:43:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-256)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 422 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -499 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 069 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:43:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپکیش (در آخرین قیمت %347)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 447 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 107 ؛ 3روزه: 218 ؛ هفتگی: -038 ؛ دو هفته: 102) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:43:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-256)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 363 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -379 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:42:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %289)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -163 ؛ 3روزه: 963 ؛ هفتگی: -120 ؛ دو هفته: -714) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:42:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %477)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 524 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 224 ؛ 3روزه: -151 ؛ هفتگی: -976 ؛ دو هفته: -1821) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:42:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-058)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -211 ؛ 3روزه: -2333 ؛ هفتگی: -3387 ؛ دو هفته: -1625) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:42:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 336 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -251 ؛ 3روزه: 013 ؛ هفتگی: 403 ؛ دو هفته: -111) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 168 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:42:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %477)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1919 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 101 ؛ 3روزه: -151 ؛ هفتگی: -976 ؛ دو هفته: -1821) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:41:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-382)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 387 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -106 ؛ 3روزه: -2038 ؛ هفتگی: -3155 ؛ دو هفته: -1774) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:41:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-056) با حجم 285 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 156 مت  
   • 10:40:55؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499) با حجم 471 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 148 و سرانه خرید 2746 مت و سرانه فروش 1850 مت  
   • 10:40:55؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %294) با حجم 445 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 067 و سرانه خرید 1994 مت و سرانه فروش 2985 مت  
   • 10:40:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثاصفا با حجم 402 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1989 مت و سرانه فروش 2978 مت و قدرت خریدار حقیقی 067 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 152 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 10:40:44؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %498) با حجم 166 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 165 و سرانه خرید 1861 مت و سرانه فروش 1127 مت  
   • 10:40:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-117)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 125 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -401 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:40:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثاصفا با حجم 402 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1989 مت و سرانه فروش 2978 مت و قدرت خریدار حقیقی 067 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 152 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 10:40:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیتا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 124 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 147 ؛ 3روزه: 027 ؛ هفتگی: 019 ؛ دو هفته: 141) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 320 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:39:27؛ حجم مشکوک در نماد سیدکو (در آخرین قیمت %498) با حجم 162 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 192 و سرانه خرید 3043 مت و سرانه فروش 1583 مت  
   • 10:39:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %096)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 455 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 172 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -119 ؛ 3روزه: -400 ؛ هفتگی: -567 ؛ دو هفته: -749) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:38:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %294)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 110 ؛ 3روزه: -684 ؛ هفتگی: -998 ؛ دو هفته: -1458) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 082 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:38:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد کهرام (در آخرین قیمت %-394)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 355 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 104 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -111 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: 000 ؛ دو هفته: 000) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 1415 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:38:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1563 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 612 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 251 ؛ 3روزه: -1357 ؛ هفتگی: -1724 ؛ دو هفته: -1953) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:37:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %-001)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 245 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -112 ؛ 3روزه: -118 ؛ هفتگی: -915 ؛ دو هفته: -1287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 356 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:37:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیتا (در آخرین قیمت %499) با حجم 258 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 566 و سرانه خرید 2060 مت و سرانه فروش 364 مت  
   • 10:37:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیتا (در آخرین قیمت %499) با حجم 248 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 566 و سرانه خرید 2060 مت و سرانه فروش 364 مت  
   • 10:36:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 321 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -124 ؛ 3روزه: 006 ؛ هفتگی: -028 ؛ دو هفته: -259) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 239 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:36:22؛ حجم مشکوک در نماد سیتا (در آخرین قیمت %499) با حجم 237 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 524 و سرانه خرید 1912 مت و سرانه فروش 365 مت  
   • 10:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملی (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 130 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 104 ؛ 3روزه: 011 ؛ هفتگی: -344 ؛ دو هفته: -508) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %012)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 124 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -220 ؛ 3روزه: 988 ؛ هفتگی: 551 ؛ دو هفته: 409) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:34:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وایران (در آخرین قیمت %330) با حجم 051 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 132 مت  
   • 10:34:06؛ حجم مشکوک در نماد ولملت (در آخرین قیمت %-239) با حجم 256 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 054 و سرانه خرید 873 مت و سرانه فروش 1611 مت  
   • 10:32:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونیرو با حجم 242 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3522 مت و سرانه فروش 2010 مت و قدرت خریدار حقیقی 175 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 545 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 10:32:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %214) با حجم 050 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 302 مت  
   • 10:31:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %491) با حجم 334 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 495 و سرانه خرید 7783 مت و سرانه فروش 1573 مت  
   • 10:31:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %491) با حجم 334 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 495 و سرانه خرید 7783 مت و سرانه فروش 1573 مت  
   • 10:30:23؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %297) با حجم 119 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 164 و سرانه خرید 2288 مت و سرانه فروش 1398 مت  
   • 10:29:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کسعدی (در آخرین قیمت %158) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 107 مت  
   • 10:29:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 354 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -319 ؛ 3روزه: -244 ؛ هفتگی: -240 ؛ دو هفته: -277) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:29:15؛ حجم مشکوک در نماد سیتا (در آخرین قیمت %499) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 409 و سرانه خرید 1412 مت و سرانه فروش 345 مت  
   • 10:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %149)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 263 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 354 ؛ 3روزه: 596 ؛ هفتگی: 364 ؛ دو هفته: 359) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 100 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:28:45؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %329) با حجم 401 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 1211 مت و سرانه فروش 1740 مت  
   • 10:28:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-203)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 353 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -106 ؛ 3روزه: -165 ؛ هفتگی: -323 ؛ دو هفته: -035) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:27:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکمک (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 335 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 301 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -104 ؛ 3روزه: -222 ؛ هفتگی: -254 ؛ دو هفته: -205) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:26:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 219 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 213 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -208 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 076 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:25:04؛ حجم مشکوک در نماد کهرام (در آخرین قیمت %-322) با حجم 1096 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 1145 مت و سرانه فروش 1580 مت  
   • 10:24:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %491) با حجم 438 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 145 و سرانه خرید 2947 مت و سرانه فروش 2031 مت  
   • 10:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %143)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 223 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 253 ؛ 3روزه: 596 ؛ هفتگی: 364 ؛ دو هفته: 359) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:23:43؛ حجم مشکوک در نماد زشریف (در آخرین قیمت %-447) با حجم 112 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 065 و سرانه خرید 1118 مت و سرانه فروش 1720 مت  
   • 10:23:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 546 مت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 396 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -298 ؛ 3روزه: -1987 ؛ هفتگی: -757 ؛ دو هفته: -639) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 199 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:23:42؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %490) با حجم 199 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 125 و سرانه خرید 5103 مت و سرانه فروش 4070 مت  
   • 10:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-208)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1276 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:21:45؛ حجم مشکوک در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %495) با حجم 192 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 164 و سرانه خرید 2846 مت و سرانه فروش 1740 مت  
   • 10:21:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تبرک (در آخرین قیمت %191) با حجم 114 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 128 مت  
   • 10:19:49؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %298) با حجم 121 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 079 و سرانه خرید 1227 مت و سرانه فروش 1551 مت  
   • 10:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-221)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 203 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1153 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-081)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 341 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1485 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:18:28؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-489) با حجم 203 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 016 و سرانه خرید 1355 مت و سرانه فروش 8288 مت  
   • 10:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 381 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -470 ؛ 3روزه: 370 ؛ هفتگی: 228 ؛ دو هفته: 692) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 203 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:17:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %275) با حجم 065 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 314 مت  
   • 10:17:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-186)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 191 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1026 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:17:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %275) با حجم 065 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 314 مت  
   • 10:17:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 276 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 433 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 175 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 375 بار با میانگین 145 مت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 690 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2625 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 683 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:16:24؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %494) با حجم 167 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 125 و سرانه خرید 2237 مت و سرانه فروش 1796 مت  
   • 10:15:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-067)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 309 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1483 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-113)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 193 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -605 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:15:41؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %490) با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 180 و سرانه خرید 4139 مت و سرانه فروش 2302 مت  
   • 10:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-113)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 193 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -605 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:15:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %490)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 443 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 305 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 678 ؛ 3روزه: -1987 ؛ هفتگی: -757 ؛ دو هفته: -639) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:15:29؛ حجم مشکوک در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %496) با حجم 174 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 160 و سرانه خرید 3684 مت و سرانه فروش 2301 مت  
   • 10:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 264 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 285 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: -083 ؛ هفتگی: -131 ؛ دو هفته: -127) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 108 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدیر (در آخرین قیمت %-108)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 421 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -211 ؛ 3روزه: -158 ؛ هفتگی: -087 ؛ دو هفته: -044) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-071)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 263 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -225 ؛ 3روزه: -017 ؛ هفتگی: -015 ؛ دو هفته: -426) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 240 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-434)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -213 ؛ 3روزه: -244 ؛ هفتگی: -240 ؛ دو هفته: -277) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -104 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:13:57؛ حجم مشکوک در نماد کهرام (در آخرین قیمت %-386) با حجم 866 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 082 و سرانه خرید 981 مت و سرانه فروش 1192 مت  
   • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -104 ؛ 3روزه: -583 ؛ هفتگی: 255 ؛ دو هفته: -1352) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:13:57؛ حجم مشکوک در نماد کهرام (در آخرین قیمت %-386) با حجم 866 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 082 و سرانه خرید 981 مت و سرانه فروش 1192 مت  
   • 10:12:37؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %005) با حجم 221 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 084 و سرانه خرید 1429 مت و سرانه فروش 1696 مت  
   • 10:12:22؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %491) با حجم 317 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 460 و سرانه خرید 7659 مت و سرانه فروش 1664 مت  
   • 10:12:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 325 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 754 ؛ 3روزه: -087 ؛ هفتگی: 186 ؛ دو هفته: 053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 317 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:12:17؛ حجم مشکوک در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %005) با حجم 142 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 084 و سرانه خرید 1429 مت و سرانه فروش 1708 مت  
   • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 256 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 346 ؛ 3روزه: 484 ؛ هفتگی: 237 ؛ دو هفته: -513) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:11:24؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %497) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 186 و سرانه خرید 2018 مت و سرانه فروش 1086 مت  
   • 10:11:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -113 ؛ 3روزه: -262 ؛ هفتگی: 324 ؛ دو هفته: 219) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:10:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-177)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 332 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1375 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 647 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -233 ؛ 3روزه: 370 ؛ هفتگی: 228 ؛ دو هفته: 692) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:10:07؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %419) با حجم 171 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 375 و سرانه خرید 3874 مت و سرانه فروش 1033 مت  
   • 10:10:06؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-367) با حجم 098 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 026 و سرانه خرید 1091 مت و سرانه فروش 4149 مت  
   • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-080)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 308 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1362 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:08:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %463) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 171 مت  
   • 10:08:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-119)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 174 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 161 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -111 ؛ 3روزه: -2333 ؛ هفتگی: -3387 ؛ دو هفته: -1625) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفی (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 259 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 103 ؛ 3روزه: -077 ؛ هفتگی: -095 ؛ دو هفته: 081) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 124 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1105 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -110 ؛ 3روزه: 370 ؛ هفتگی: 228 ؛ دو هفته: 692) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:07:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-075)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 135 مت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 145 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -727 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:06:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-256)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 395 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -241 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 041 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:06:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %300) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 304 مت  
   • 10:06:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %427) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 194 مت  
   • 10:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %427)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 169 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 305 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 122 ؛ 3روزه: -1987 ؛ هفتگی: -757 ؛ دو هفته: -639) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:05:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 313 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -177 ؛ 3روزه: -1099 ؛ هفتگی: -177 ؛ دو هفته: 648) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:05:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2821 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 687 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-167)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 330 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1234 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:05:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-164)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 279 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -981 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -113 ؛ 3روزه: -129 ؛ هفتگی: -400 ؛ دو هفته: 625) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:04:52؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %279) با حجم 219 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 116 و سرانه خرید 2490 مت و سرانه فروش 2150 مت  
   • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-322)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -123 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:04:49؛ حجم مشکوک در نماد غگرجی (در آخرین قیمت %495) با حجم 101 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 281 و سرانه خرید 2119 مت و سرانه فروش 754 مت  
   • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-322)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -123 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 676 ؛ دو هفته: 1257) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 850 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 452 ؛ 3روزه: -087 ؛ هفتگی: 186 ؛ دو هفته: 053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 225 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:03:41؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %499) با حجم 101 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 186 و سرانه خرید 2558 مت و سرانه فروش 1374 مت  
   • 10:01:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %095) با حجم 033 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 125 مت  
   • 10:01:44؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-465) با حجم 075 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 063 و سرانه خرید 1046 مت و سرانه فروش 1670 مت  
   • 10:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %032)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 136 مت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 145 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -469 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:01:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %345)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 264 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 107 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 269 ؛ 3روزه: 3178 ؛ هفتگی: 2561 ؛ دو هفته: 2053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:01:34؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %234) با حجم 165 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 149 و سرانه خرید 2777 مت و سرانه فروش 1869 مت  
   • 10:01:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %491) با حجم 137 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 504 مت  
   • 10:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %-032)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 103 ؛ 3روزه: -003 ؛ هفتگی: -143 ؛ دو هفته: 1363) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 10:00:15؛ حجم مشکوک در نماد زبینا (در آخرین قیمت %029) با حجم 242 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 097 و سرانه خرید 2172 مت و سرانه فروش 2250 مت  
   • 09:59:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگرجی با حجم 078 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2243 مت و سرانه فروش 762 مت و قدرت خریدار حقیقی 294 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 134 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 09:59:21؛ حجم مشکوک در نماد کنور (در آخرین قیمت %362) با حجم 243 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 215 و سرانه خرید 3763 مت و سرانه فروش 1748 مت  
   • 09:59:19؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500) با حجم 158 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 190 و سرانه خرید 4179 مت و سرانه فروش 2198 مت  
   • 09:59:03؛ حجم مشکوک در نماد دشیمی (در آخرین قیمت %-223) با حجم 086 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 042 و سرانه خرید 1145 مت و سرانه فروش 2730 مت  
   • 09:59:03؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %229) با حجم 120 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 023 و سرانه خرید 673 مت و سرانه فروش 2989 مت  
   • 09:59:01؛ حجم مشکوک در نماد سیلام (در آخرین قیمت %500) با حجم 180 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 258 و سرانه خرید 4279 مت و سرانه فروش 1657 مت  
   • 09:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-160)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -925 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:58:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 511 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 196 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 216 ؛ 3روزه: -156 ؛ هفتگی: -167 ؛ دو هفته: -068) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 154 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:58:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپیدما (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 979 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 612 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 135 ؛ 3روزه: -1357 ؛ هفتگی: -1724 ؛ دو هفته: -1953) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 028 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:58:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سیلام با حجم 152 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4548 مت و سرانه فروش 1342 مت و قدرت خریدار حقیقی 339 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 128 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 09:58:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-103)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -494 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:58:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سکرد (در آخرین قیمت %488) با حجم 163 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 249 و سرانه خرید 2597 مت و سرانه فروش 1041 مت  
   • 09:58:22؛ حجم مشکوک در نماد سکرد (در آخرین قیمت %488) با حجم 163 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 249 و سرانه خرید 2597 مت و سرانه فروش 1041 مت  
   • 09:58:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %-208)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 308 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -110 ؛ 3روزه: -332 ؛ هفتگی: -857 ؛ دو هفته: -1007) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:57:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 218 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 207 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -114 ؛ 3روزه: 013 ؛ هفتگی: 403 ؛ دو هفته: -111) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 140 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:57:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %067) با حجم 030 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 164 مت  
   • 09:56:44؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %497) با حجم 093 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 148 و سرانه خرید 1439 مت و سرانه فروش 970 مت  
   • 09:56:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 106 ؛ 3روزه: -012 ؛ هفتگی: -005 ؛ دو هفته: -066) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 137 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:56:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-078)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -237 ؛ 3روزه: -420 ؛ هفتگی: -528 ؛ دو هفته: -621) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 329 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:56:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 106 ؛ 3روزه: -012 ؛ هفتگی: -005 ؛ دو هفته: -066) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 137 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:56:30؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %420) با حجم 274 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 2033 مت و سرانه فروش 2595 مت  
   • 09:56:13؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %499) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 367 و سرانه خرید 4302 مت و سرانه فروش 1173 مت  
   • 09:56:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %254) با حجم 026 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 318 مت  
   • 09:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-085)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -381 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:56:01؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %223) با حجم 138 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 1699 مت و سرانه فروش 2336 مت  
   • 09:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-085)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -381 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:55:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 237 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 134 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 315 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 129 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:55:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1014 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 347 ؛ 3روزه: -087 ؛ هفتگی: 186 ؛ دو هفته: 053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 147 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:55:18؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %491) با حجم 147 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 236 و سرانه خرید 3583 مت و سرانه فروش 1516 مت  
   • 09:55:10؛ حجم مشکوک در نماد دامین (در آخرین قیمت %497) با حجم 117 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 155 و سرانه خرید 1425 مت و سرانه فروش 919 مت  
   • 09:55:10؛ حجم مشکوک در نماد وپویا (در آخرین قیمت %497) با حجم 162 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 290 و سرانه خرید 1196 مت و سرانه فروش 412 مت  
   • 09:54:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-139)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 238 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -761 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:54:39؛ حجم مشکوک در نماد کنور (در آخرین قیمت %025) با حجم 218 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 270 و سرانه خرید 4686 مت و سرانه فروش 1734 مت  
   • 09:54:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد کنور (در آخرین قیمت %025)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 854 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 626 ؛ 3روزه: -1562 ؛ هفتگی: -701 ؛ دو هفته: -450) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 218 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:54:39؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کنور (در آخرین قیمت %025) با حجم 218 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4686 مت و سرانه فروش 1734 مت  
   • 09:54:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 134 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 400 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 108 ؛ 3روزه: 031 ؛ هفتگی: -081 ؛ دو هفته: -170) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %407)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 260 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 330 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -357 ؛ 3روزه: -3425 ؛ هفتگی: -4477 ؛ دو هفته: -4813) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:53:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %434)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 409 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 105 ؛ 3روزه: -087 ؛ هفتگی: 186 ؛ دو هفته: 053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 092 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-107)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 317 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1233 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:53:22؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %494) با حجم 577 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 090 و سرانه خرید 3921 مت و سرانه فروش 4365 مت  
   • 09:53:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیرو (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 309 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 267 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 105 ؛ 3روزه: 011 ؛ هفتگی: 011 ؛ دو هفته: -027) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 172 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:53:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 746 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 196 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 110 ؛ 3روزه: -156 ؛ هفتگی: -167 ؛ دو هفته: -068) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 088 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:53:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %500) با حجم 088 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2857 مت و سرانه فروش 1929 مت  
   • 09:52:42؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %422) با حجم 076 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 084 و سرانه خرید 1625 مت و سرانه فروش 1928 مت  
   • 09:52:42؛ حجم مشکوک در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %498) با حجم 075 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 131 و سرانه خرید 2023 مت و سرانه فروش 1547 مت  
   • 09:52:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-080)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 239 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -897 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:52:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-027)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 144 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -508 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:52:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 154 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2707 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 648 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-072)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -1114 ؛ 3روزه: 2537 ؛ هفتگی: 5697 ؛ دو هفته: 3479) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 025 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:50:52؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو (در آخرین قیمت %496) با حجم 145 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 236 و سرانه خرید 3187 مت و سرانه فروش 1350 مت  
   • 09:50:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 197 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 473 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 176 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:50:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونیرو با حجم 139 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3187 مت و سرانه فروش 1350 مت و قدرت خریدار حقیقی 236 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 545 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 09:50:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498) با حجم 174 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 414 و سرانه خرید 4530 مت و سرانه فروش 1094 مت  
   • 09:50:35؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %109) با حجم 081 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 059 و سرانه خرید 1212 مت و سرانه فروش 2051 مت  
   • 09:50:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونیرو با حجم 139 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3187 مت و سرانه فروش 1350 مت و قدرت خریدار حقیقی 236 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 545 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
   • 09:50:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498) با حجم 146 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 414 و سرانه خرید 4521 مت و سرانه فروش 1092 مت  
   • 09:50:20؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498) با حجم 146 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 414 و سرانه خرید 4521 مت و سرانه فروش 1092 مت  
   • 09:49:45؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا (در آخرین قیمت %499) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 108 و سرانه خرید 2150 مت و سرانه فروش 1986 مت  
   • 09:49:45؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %500) با حجم 065 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 110 و سرانه خرید 3693 مت و سرانه فروش 3371 مت  
   • 09:49:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 182 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 104 ؛ 3روزه: 244 ؛ هفتگی: 216 ؛ دو هفته: 067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:49:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %117) با حجم 024 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 228 مت  
   • 09:48:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-036)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -993 ؛ 3روزه: 2537 ؛ هفتگی: 5697 ؛ دو هفته: 3479) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:48:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-203)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 173 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 156 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: 000 ؛ دو هفته: 013) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:48:23؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %500) با حجم 063 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 124 و سرانه خرید 2087 مت و سرانه فروش 1686 مت  
   • 09:48:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-294) با حجم 084 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 597 مت و سرانه فروش 3838 مت  
   • 09:47:53؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-304) با حجم 061 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 055 و سرانه خرید 1524 مت و سرانه فروش 2790 مت  
   • 09:47:46؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %187) با حجم 072 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 142 و سرانه خرید 1870 مت و سرانه فروش 1314 مت  
   • 09:47:27؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %493) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 153 و سرانه خرید 2845 مت و سرانه فروش 1860 مت  
   • 09:47:25؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %088) با حجم 126 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 112 و سرانه خرید 1350 مت و سرانه فروش 1209 مت  
   • 09:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 112 ؛ 3روزه: -032 ؛ هفتگی: -265 ؛ دو هفته: -416) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 233 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 134 ؛ 3روزه: -784 ؛ هفتگی: -1168 ؛ دو هفته: -920) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:46:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 174 بار با میانگین 151 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2522 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 613 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:46:05؛ حجم مشکوک در نماد نطرین (در آخرین قیمت %486) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 162 و سرانه خرید 2255 مت و سرانه فروش 1393 مت  
   • 09:45:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-036)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -885 ؛ 3روزه: 2537 ؛ هفتگی: 5697 ؛ دو هفته: 3479) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:45:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499) با حجم 284 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 179 و سرانه خرید 2939 مت و سرانه فروش 1646 مت  
   • 09:45:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-036)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -885 ؛ 3روزه: 2537 ؛ هفتگی: 5697 ؛ دو هفته: 3479) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:45:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499) با حجم 284 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 179 و سرانه خرید 2939 مت و سرانه فروش 1646 مت  
   • 09:45:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 113 ؛ 3روزه: -067 ؛ هفتگی: -065 ؛ دو هفته: -114) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 258 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:45:03؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %197) با حجم 196 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 085 و سرانه خرید 1594 مت و سرانه فروش 1884 مت  
   • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد کساپا (در آخرین قیمت %494) با حجم 106 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 165 و سرانه خرید 3087 مت و سرانه فروش 1874 مت  
   • 09:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 356 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 214 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:44:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %437)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 408 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: 031 ؛ هفتگی: 032 ؛ دو هفته: 191) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 356 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 214 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:44:31؛ حجم مشکوک در نماد کترام (در آخرین قیمت %437) با حجم 066 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 111 و سرانه خرید 2303 مت و سرانه فروش 2083 مت  
   • 09:44:25؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %115) با حجم 161 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 084 و سرانه خرید 1594 مت و سرانه فروش 1908 مت  
   • 09:44:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %499) با حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1484 مت و سرانه فروش 862 مت  
   • 09:44:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-036)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 209 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -738 ؛ 3روزه: 2537 ؛ هفتگی: 5697 ؛ دو هفته: 3479) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:44:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %499) با حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1484 مت و سرانه فروش 862 مت  
   • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد کطبس (در آخرین قیمت %499) با حجم 065 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 196 و سرانه خرید 2949 مت و سرانه فروش 1506 مت  
   • 09:43:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 245 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 259 ؛ 3روزه: -508 ؛ هفتگی: -280 ؛ دو هفته: -600) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 093 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:43:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %166)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 112 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -102 ؛ 3روزه: 988 ؛ هفتگی: 551 ؛ دو هفته: 409) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:42:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-053)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 245 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -729 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %482)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 348 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 104 ؛ 3روزه: -084 ؛ هفتگی: -126 ؛ دو هفته: -067) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:42:15؛ حجم مشکوک در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %482) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 156 و سرانه خرید 2490 مت و سرانه فروش 1597 مت  
   • 09:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-040)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 288 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -562 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:41:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-048)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 222 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -635 ؛ 3روزه: 2537 ؛ هفتگی: 5697 ؛ دو هفته: 3479) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 018 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:41:42؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499) با حجم 239 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 162 و سرانه خرید 2655 مت و سرانه فروش 1643 مت  
   • 09:41:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-121)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 218 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -624 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:41:31؛ حجم مشکوک در نماد سصوفی (در آخرین قیمت %489) با حجم 085 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 306 و سرانه خرید 3300 مت و سرانه فروش 1080 مت  
   • 09:41:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-121)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 218 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -624 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:40:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-027)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -269 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 025 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:40:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-083)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 260 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -758 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:40:04؛ حجم مشکوک در نماد سیلام (در آخرین قیمت %500) با حجم 137 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 310 و سرانه خرید 4041 مت و سرانه فروش 1304 مت  
   • 09:40:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %367) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 197 مت  
   • 09:39:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 263 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -104 ؛ 3روزه: 2912 ؛ هفتگی: 2948 ؛ دو هفته: 3185) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:39:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-071)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 335 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -615 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 376 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 151 ؛ 3روزه: -502 ؛ هفتگی: -532 ؛ دو هفته: -676) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 064 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:39:20؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %498) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 221 و سرانه خرید 2398 مت و سرانه فروش 1084 مت  
   • 09:39:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %199) با حجم 028 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2297 مت و سرانه فروش 2072 مت  
   • 09:38:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %112)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -365 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:38:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-071)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 276 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -474 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:36:47؛ حجم مشکوک در نماد زکشت (در آخرین قیمت %497) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 116 و سرانه خرید 2112 مت و سرانه فروش 1813 مت  
   • 09:36:42؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %296) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 2002 مت و سرانه فروش 2408 مت  
   • 09:36:09؛ حجم مشکوک در نماد سکرد (در آخرین قیمت %488) با حجم 075 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 413 و سرانه خرید 3296 مت و سرانه فروش 799 مت  
   • 09:35:40؛ حجم مشکوک در نماد دلقما (در آخرین قیمت %383) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 080 و سرانه خرید 1141 مت و سرانه فروش 1418 مت  
   • 09:35:39؛ حجم مشکوک در نماد آسیا (در آخرین قیمت %498) با حجم 133 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 1435 مت و سرانه فروش 1849 مت  
   • 09:35:06؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %205) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 162 و سرانه خرید 2779 مت و سرانه فروش 1715 مت  
   • 09:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدیر (در آخرین قیمت %-005)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 523 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -105 ؛ 3روزه: -158 ؛ هفتگی: -087 ؛ دو هفته: -044) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:34:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-009)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 172 مت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -115 ؛ 3روزه: 1827 ؛ هفتگی: 3637 ؛ دو هفته: 9358) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-013)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 236 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -412 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:33:43؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %368) با حجم 082 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 062 و سرانه خرید 5237 مت و سرانه فروش 8459 مت  
   • 09:32:58؛ حجم مشکوک در نماد تنوین (در آخرین قیمت %041) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 124 و سرانه خرید 1368 مت و سرانه فروش 1100 مت  
   • 09:32:47؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-272) با حجم 236 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 040 و سرانه خرید 1697 مت و سرانه فروش 4213 مت  
   • 09:32:40؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498) با حجم 562 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 133 و سرانه خرید 6147 مت و سرانه فروش 4622 مت  
   • 09:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 121 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -133 ؛ 3روزه: -3710 ؛ هفتگی: 128 ؛ دو هفته: 3086) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:32:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %192)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 133 مت و پول درشت خرید 72 بار با میانگین 145 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -236 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:32:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %023)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 147 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -320 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:32:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-009)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 225 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -490 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 028 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:31:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 241 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -280 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:31:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتولید (در آخرین قیمت %251) با حجم 023 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 126 مت  
   • 09:31:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 355 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 235 ؛ 3روزه: 484 ؛ هفتگی: 237 ؛ دو هفته: -513) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:31:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %121) با حجم 036 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 137 مت  
   • 09:31:00؛ حجم مشکوک در نماد وپویا (در آخرین قیمت %497) با حجم 112 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 325 و سرانه خرید 1382 مت و سرانه فروش 425 مت  
   • 09:30:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %391) با حجم 018 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 143 مت  
   • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %000) با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 050 و سرانه خرید 1365 مت و سرانه فروش 2739 مت  
   • 09:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %493)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 291 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 112 ؛ 3روزه: 116 ؛ هفتگی: 661 ؛ دو هفته: 638) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:29:57؛ حجم مشکوک در نماد چکارن (در آخرین قیمت %499) با حجم 050 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 229 و سرانه خرید 2565 مت و سرانه فروش 1120 مت  
   • 09:29:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %245)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 134 مت و پول درشت خرید 72 بار با میانگین 145 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -121 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 045 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:29:35؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %481) با حجم 102 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 153 و سرانه خرید 2422 مت و سرانه فروش 1588 مت  
   • 09:29:28؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %499) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 106 و سرانه خرید 1856 مت و سرانه فروش 1750 مت  
   • 09:29:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %049)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 248 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -248 ؛ 3روزه: -3425 ؛ هفتگی: -4477 ؛ دو هفته: -4813) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:29:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت%-022)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 230 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -467 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-007)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 192 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 155 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -111 ؛ 3روزه: -1880 ؛ هفتگی: -3328 ؛ دو هفته: -2139) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:28:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %106) با حجم 014 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 114 مت  
   • 09:28:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %238) با حجم 020 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 141 مت  
   • 09:28:06؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499) با حجم 119 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 154 و سرانه خرید 2500 مت و سرانه فروش 1623 مت  
   • 09:27:56؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %499) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 253 و سرانه خرید 3081 مت و سرانه فروش 1220 مت  
   • 09:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 275 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 127 ؛ 3روزه: -508 ؛ هفتگی: -280 ؛ دو هفته: -600) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 166 بار با میانگین 149 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2389 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 533 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:27:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %287)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 907 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -165 ؛ 3روزه: 126 ؛ هفتگی: 357 ؛ دو هفته: 925) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:27:07؛ حجم مشکوک در نماد آسیا (در آخرین قیمت %498) با حجم 085 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 1114 مت و سرانه فروش 1345 مت  
   • 09:26:41؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %304) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 090 و سرانه خرید 1865 مت و سرانه فروش 2081 مت  
   • 09:26:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-296)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1152 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -115 ؛ 3روزه: 085 ؛ هفتگی: -156 ؛ دو هفته: -094) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:26:02؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو (در آخرین قیمت %496) با حجم 067 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 169 و سرانه خرید 1623 مت و سرانه فروش 960 مت  
   • 09:25:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %465)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 277 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 133 ؛ 3روزه: 484 ؛ هفتگی: 237 ؛ دو هفته: -513) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:24:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بکاب (در آخرین قیمت %464) با حجم 021 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 121 مت  
   • 09:24:25؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %008) با حجم 173 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 106 و سرانه خرید 6592 مت و سرانه فروش 6192 مت  
   • 09:24:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 129 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 101 ؛ 3روزه: -184 ؛ هفتگی: -524 ؛ دو هفته: -1854) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 076 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:24:17؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %497) با حجم 076 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1999 مت و سرانه فروش 1754 مت  
   • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-499) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 031 و سرانه خرید 1049 مت و سرانه فروش 3438 مت  
   • 09:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-045)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 296 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -333 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:23:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %496) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 141 مت  
   • 09:23:28؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %370) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 097 و سرانه خرید 2285 مت و سرانه فروش 2362 مت  
   • 09:23:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %496) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 141 مت  
   • 09:23:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 540 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -108 ؛ 3روزه: -244 ؛ هفتگی: -240 ؛ دو هفته: -277) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:23:03؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %496) با حجم 076 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 092 و سرانه خرید 1165 مت و سرانه فروش 1268 مت  
   • 09:22:46؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-008) با حجم 164 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 107 و سرانه خرید 7063 مت و سرانه فروش 6592 مت  
   • 09:22:38؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %498) با حجم 123 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 1645 مت و سرانه فروش 2223 مت  
   • 09:22:21؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %133) با حجم 056 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 1192 مت و سرانه فروش 1661 مت  
   • 09:21:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %260)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 186 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -112 ؛ 3روزه: -3425 ؛ هفتگی: -4477 ؛ دو هفته: -4813) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %471)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 166 مت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 134 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 114 ؛ 3روزه: 1589 ؛ هفتگی: 1459 ؛ دو هفته: 876) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 060 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %353)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 146 ؛ 3روزه: 3178 ؛ هفتگی: 2561 ؛ دو هفته: 2053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:21:36؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %370) با حجم 036 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 149 و سرانه خرید 5371 مت و سرانه فروش 3593 مت  
   • 09:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %353)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 146 ؛ 3روزه: 3178 ؛ هفتگی: 2561 ؛ دو هفته: 2053) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:21:32؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %469) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 157 و سرانه خرید 1946 مت و سرانه فروش 1239 مت  
   • 09:21:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %227) با حجم 024 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 170 مت  
   • 09:21:15؛ حجم مشکوک در نماد خرینگ (در آخرین قیمت %-367) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 050 و سرانه خرید 1116 مت و سرانه فروش 2220 مت  
   • 09:20:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -270 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:20:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 214 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -358 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:20:00؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %499) با حجم 118 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 143 و سرانه خرید 3408 مت و سرانه فروش 2384 مت  
   • 09:19:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %066)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 105 ؛ 3روزه: 596 ؛ هفتگی: 364 ؛ دو هفته: 359) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:19:50؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %309) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 065 و سرانه خرید 1332 مت و سرانه فروش 2054 مت  
   • 09:19:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %031) با حجم 088 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 410 مت  
   • 09:19:17؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %430) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 081 و سرانه خرید 1445 مت و سرانه فروش 1788 مت  
   • 09:19:13؛ حجم مشکوک در نماد پارسیان (در آخرین قیمت %262) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 075 و سرانه خرید 2071 مت و سرانه فروش 2746 مت  
   • 09:19:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %013)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -155 ؛ 3روزه: -7234 ؛ هفتگی: 29671 ؛ دو هفته: 28230) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:19:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-015)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 318 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -232 ؛ 3روزه: -4390 ؛ هفتگی: -5502 ؛ دو هفته: 1881) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:18:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -153 ؛ 3روزه: -6856 ؛ هفتگی: 3272 ؛ دو هفته: 37542) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:18:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1218 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 122 ؛ 3روزه: 124 ؛ هفتگی: 000 ؛ دو هفته: -024) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 161 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:17:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 145 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2288 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 485 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:17:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 207 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 124 ؛ 3روزه: -181 ؛ هفتگی: -270 ؛ دو هفته: -941) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 017 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:17:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %024)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -107 ؛ 3روزه: -017 ؛ هفتگی: -015 ؛ دو هفته: -426) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 172 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:17:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -253 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:17:18؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %073) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 108 و سرانه خرید 911 مت و سرانه فروش 846 مت  
   • 09:17:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %493)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 145 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2166 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 477 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %120)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 184 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -179 ؛ 3روزه: 1369 ؛ هفتگی: -2150 ؛ دو هفته: 1088) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:16:39؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %218) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 067 و سرانه خرید 2054 مت و سرانه فروش 3044 مت  
   • 09:16:37؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %499) با حجم 077 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 191 و سرانه خرید 3203 مت و سرانه فروش 1677 مت  
   • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %486) با حجم 129 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 1813 مت و سرانه فروش 2483 مت  
   • 09:15:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 138 بار با میانگین 146 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1992 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 445 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %043)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -130 ؛ 3روزه: 9575 ؛ هفتگی: 15369 ؛ دو هفته: 18287) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:15:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 138 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1773 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 440 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 133 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1663 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 436 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:15:11؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %475) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 127 و سرانه خرید 2410 مت و سرانه فروش 1899 مت  
   • 09:14:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 138 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1464 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 425 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:14:38؛ حجم مشکوک در نماد کیسون (در آخرین قیمت %294) با حجم 050 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 153 و سرانه خرید 2241 مت و سرانه فروش 1464 مت  
   • 09:14:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 143 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 189 ؛ 3روزه: -056 ؛ هفتگی: -1066 ؛ دو هفته: -2118) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 044 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 128 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1259 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 412 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:14:19؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %236) با حجم 117 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 094 و سرانه خرید 3147 مت و سرانه فروش 3361 مت  
   • 09:14:18؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %499) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 1755 مت و سرانه فروش 1697 مت  
   • 09:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 132 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1100 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 409 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:13:55؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %479) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 126 و سرانه خرید 2600 مت و سرانه فروش 2066 مت  
   • 09:13:23؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %071) با حجم 160 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 5035 مت و سرانه فروش 7261 مت  
   • 09:12:20؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %499) با حجم 100 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 1688 مت و سرانه فروش 2410 مت  
   • 09:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 130 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 969 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 394 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:11:18؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-496) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 034 و سرانه خرید 2440 مت و سرانه فروش 7272 مت  
   • 09:11:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 175 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -122 ؛ 3روزه: -420 ؛ هفتگی: -528 ؛ دو هفته: -621) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:11:02؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %498) با حجم 118 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 133 و سرانه خرید 2840 مت و سرانه فروش 2132 مت  
   • 09:10:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 126 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 847 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 377 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:10:15؛ حجم مشکوک در نماد وسدید (در آخرین قیمت %045) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 072 و سرانه خرید 1230 مت و سرانه فروش 1701 مت  
   • 09:09:36؛ حجم مشکوک در نماد زبینا (در آخرین قیمت %500) با حجم 110 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 213 و سرانه خرید 6881 مت و سرانه فروش 3234 مت  
   • 09:08:44؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %224) با حجم 334 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 075 و سرانه خرید 5513 مت و سرانه فروش 7348 مت  
   • 09:08:34؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %389) با حجم 033 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 142 و سرانه خرید 3325 مت و سرانه فروش 2344 مت  
   • 09:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -101 ؛ 3روزه: 1589 ؛ هفتگی: 1459 ؛ دو هفته: 876) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:08:17؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %488) با حجم 342 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 132 و سرانه خرید 6776 مت و سرانه فروش 5128 مت  
   • 09:08:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -104 ؛ 3روزه: -346 ؛ هفتگی: -577 ؛ دو هفته: 008) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:07:30؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %498) با حجم 048 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 093 و سرانه خرید 1403 مت و سرانه فروش 1516 مت  
   • 09:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 144 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2522 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 637 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %494) با حجم 063 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 150 و سرانه خرید 2650 مت و سرانه فروش 1767 مت  
   • 09:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 144 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2522 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 637 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:06:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %495) با حجم 123 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 426 و سرانه خرید 6866 مت و سرانه فروش 1610 مت  
   • 09:06:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %495) با حجم 106 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 426 و سرانه خرید 6866 مت و سرانه فروش 1610 مت  
   • 09:06:40؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %495) با حجم 106 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 426 و سرانه خرید 6866 مت و سرانه فروش 1610 مت  
   • 09:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 357 بار با میانگین 143 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 2300 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 608 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %423) با حجم 070 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 068 و سرانه خرید 3964 مت و سرانه فروش 5859 مت  
   • 09:06:05؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %298) با حجم 045 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 115 و سرانه خرید 2138 مت و سرانه فروش 1852 مت  
   • 09:06:05؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-236) با حجم 136 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 075 و سرانه خرید 6820 مت و سرانه فروش 9041 مت  
   • 09:06:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 336 بار با میانگین 142 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1968 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 577 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 329 بار با میانگین 142 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1862 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 584 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 319 بار با میانگین 139 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1635 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 544 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:05:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %109)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 137 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 481 ؛ 3روزه: -4555 ؛ هفتگی: 3680 ؛ دو هفته: 38305) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 012 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:04:59؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 500 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 062 و سرانه خرید 13641 مت و سرانه فروش 22069 مت  
   • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 299 بار با میانگین 136 مت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 1268 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 465 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:04:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 240 بار با میانگین 126 مت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 964 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 812 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 456 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:04:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 322 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 746 و سرانه خرید 13682 مت و سرانه فروش 1835 مت  
   • 09:04:45؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 322 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 746 و سرانه خرید 13682 مت و سرانه فروش 1835 مت  
   • 09:04:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 222 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 746 و سرانه خرید 13682 مت و سرانه فروش 1835 مت  
   • 09:04:39؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 222 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 746 و سرانه خرید 13682 مت و سرانه فروش 1835 مت  
   • 09:04:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 082 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 746 و سرانه خرید 13682 مت و سرانه فروش 1835 مت  
   • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 082 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 746 و سرانه خرید 13682 مت و سرانه فروش 1835 مت  
   • 09:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 135 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 432 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:03:14؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %495) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 740 و سرانه خرید 5842 مت و سرانه فروش 789 مت  
   • 09:02:53؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %499) با حجم 204 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 095 و سرانه خرید 10328 مت و سرانه فروش 10845 مت  
   • 09:02:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 123 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 554 ؛ 3روزه: 528 ؛ هفتگی: -420 ؛ دو هفته: -2386) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 241 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:02:24؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %499) با حجم 104 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 7531 مت و سرانه فروش 10844 مت  
   • 09:02:22؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500) با حجم 030 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 722 و سرانه خرید 12977 مت و سرانه فروش 1798 مت  
   • 09:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 335 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -737 ؛ 3روزه: 1051 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1241) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 093 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %376)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 226 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 113 ؛ 3روزه: -059 ؛ هفتگی: 022 ؛ دو هفته: 192) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %061) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 067 و سرانه خرید 190 مت و سرانه فروش 284 مت  
   • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %376)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 226 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 113 ؛ 3روزه: -059 ؛ هفتگی: 022 ؛ دو هفته: 192) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-496) با حجم 063 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 058 و سرانه خرید 3414 مت و سرانه فروش 5873 مت  
   • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 133 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 239 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:01:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 386 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: -270 ؛ 3روزه: 1051 ؛ هفتگی: 1076 ؛ دو هفته: 1241) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 133 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 239 ؛ 3روزه: 429 ؛ هفتگی: 470 ؛ دو هفته: 742) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:01:39؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %380) با حجم 213 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 113 و سرانه خرید 7657 مت و سرانه فروش 6803 مت  
   • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد زبینا (در آخرین قیمت %500) با حجم 067 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 583 و سرانه خرید 17294 مت و سرانه فروش 2965 مت  
   • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %499) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 364 و سرانه خرید 5747 مت و سرانه فروش 1579 مت  
   • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %436) با حجم 212 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 113 و سرانه خرید 7657 مت و سرانه فروش 6803 مت  
   • 09:01:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زبینا (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 173 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401: 104 ؛ 3روزه: -089 ؛ هفتگی: -121 ؛ دو هفته: -147) میلیارد تومان استحجم امروز دوشنبه، 22 فروردین 1401 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
   • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %161) با حجم 072 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 057 و سرانه خرید 4254 مت و سرانه فروش 7408 مت  
   •  
   • __________________________________________
   • پیش گشایش بازار

   • سنگین ترین صف خرید ها

   • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 28831 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14717 مت  
   • 2- نماد خبهمن با ارزش صف خرید 12334 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 5907 مت  
   • 3- نماد کیمیا با ارزش صف خرید 7903 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 9094 مت  
   • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 7225 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 8324 مت  
   • 5- نماد وپارس با ارزش صف خرید 3520 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 5562 مت  
   • سنگین ترین صف فروش ها

   • 1- نماد گشان با ارزش صف فروش 1487 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 11893 مت  
   • 2- نماد سغرب با ارزش صف فروش 672 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 8200 مت  
   • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
   • 1- نماد سلار با ارزش صف خرید 207 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17238 مت  
   • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 28831 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14717 مت  
   • 3- نماد نمرینو با ارزش صف خرید 546 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13325 مت  
   • 4- نماد چکارن با ارزش صف خرید 293 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 10477 مت  
   • 5- نماد بالبر با ارزش صف خرید 219 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 10431 مت  
   • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
   • 1- نماد گشان با ارزش صف فروش 1487 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 11893 مت  
   • 2- نماد سغرب با ارزش صف فروش 672 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 8200 مت  
   • گروه های پرتقاضا

   • 1- گروه سرمایه گذاریها با تقاضا ی 32005 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید
   • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 17103 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید
   • 3- گروه فلزات اساسی با تقاضا ی 8486 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید
   • 4- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با تقاضا ی 7320 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید
   • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 7054 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید
   • گروه های پرعرضه

   • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -1360 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
   • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با عرضه ی -190 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
   • 3- گروه کاشی و سرامیک با عرضه ی -119 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
   • 4- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با عرضه ی -115 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
   • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با عرضه ی -114 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
   • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

   • برترین حجم مشکوک های دیروز

   • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 124893 میلیون سهم (317 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46929 میلیارد تومان  
   • 2- نماد وبصادر با حجم معاملات 92783 میلیون سهم (443 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21399 میلیارد تومان  
   • 3- نماد خزامیا با حجم معاملات 7131 میلیون سهم (29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 6211 میلیارد تومان  
   • 4- نماد ارفع با حجم معاملات 2460 میلیون سهم (1018 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 3781 میلیارد تومان  
   • 5- نماد کنور با حجم معاملات 1508 میلیون سهم (632 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 3040 میلیارد تومان  
   • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

   • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 13619 میلیارد تومان و حجم 187 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 2- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 8622 میلیارد تومان و حجم 443 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 3- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 2682 میلیارد تومان و حجم 218 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 4- صندوق کارا با برآیند ورود پول درشت 1708 میلیارد تومان و حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 5- نماد واحیا با برآیند ورود پول درشت 1280 میلیارد تومان و حجم 316 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

   • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 8939 میلیارد تومان و حجم 317 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 2- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 2628 میلیارد تومان و حجم 114 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 1907 میلیارد تومان و حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 4- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 1799 میلیارد تومان و حجم 136 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • 5- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 1267 میلیارد تومان و حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه  
   • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

   • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 11255 میلیارد تومان  
   • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 4346 میلیارد تومان  
   • 3- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 1630 میلیارد تومان  
   • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

   • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 4378 میلیارد تومان  
   • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 3130 میلیارد تومان  
   • 3- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند خروج پول درشت 1429 میلیارد تومان  
   • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 1083 میلیارد تومان  
   • 5- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 1014 میلیارد تومان  
   • صف خریدهای بارز دیروز

   • 1- نماد کیمیا با ارزش صف خرید 4270 میلیارد تومان  
   • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 3269 میلیارد تومان  
   • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 2252 میلیارد تومان  
   • 4- نماد خکار با ارزش صف خرید 1359 میلیارد تومان  
   • 5- نماد خاذین با ارزش صف خرید 1175 میلیارد تومان  
   • 6- نماد ثقزوی با ارزش صف خرید 708 میلیارد تومان  
   • 7- نماد دکوثر با ارزش صف خرید 581 میلیارد تومان  
   • 8- نماد نمرینو با ارزش صف خرید 559 میلیارد تومان  
   • 9- نماد کپشیر با ارزش صف خرید 557 میلیارد تومان  
   • 10- نماد وشهر با ارزش صف خرید 527 میلیارد تومان  
   • 11- نماد تکنو با ارزش صف خرید 275 میلیارد تومان  
   • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 220 میلیارد تومان  

    

 


تعداد بازدید : 674

ثبت نظر

ارسال