گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در سه شنبه 17 اسفند ۱۴۰۰

 • سه شنبه 17 اسفند 1400 ساعت 13:0
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران سه شنبه 17 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز سه شنبه 17 اسفند 1400

 • 1- نماد میدکو با حجم معاملات 22.23 میلیون سهم (4.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 100.74 میلیارد تومان
 • 2- نماد فایرا با حجم معاملات 33.34 میلیون سهم (20.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 67.63 میلیارد تومان
 • 3- نماد فاسمین با حجم معاملات 29.13 میلیون سهم (4.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.54 میلیارد تومان
 • 4- نماد پترول با حجم معاملات 176.70 میلیون سهم (3.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.03 میلیارد تومان
 • 5- نماد کروی با حجم معاملات 9.97 میلیون سهم (5.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 24.05 میلیارد تومان
 •  
 • نقسه بازار بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز سه شنبه 17 اسفند 1400

 • 1- نماد فاسمین با برآیند ورود پول درشت 13.70 میلیارد تومان و حجم 4.99 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 2- نماد تجلی با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 3- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 9.74 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 4- نماد فملی با برآیند ورود پول درشت 8.25 میلیارد تومان و حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 5- نماد کاما با برآیند ورود پول درشت 7.86 میلیارد تومان و حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 32.19 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 2- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 15.31 میلیارد تومان و حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 3- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 14.70 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 5- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 11.48 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه
 •  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 25.44 میلیارد تومان
 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 14.76 میلیارد تومان
 •  
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 96.94 میلیارد تومان
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.08 میلیارد تومان
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 23.03 میلیارد تومان
 • 4- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند خروج پول درشت 12.51 میلیارد تومان
 • 5- گروه سیمان، آهک و گچ با برآیند خروج پول درشت 11.27 میلیارد تومان
 • صف خریدهای بارز امروز

 • 1- نماد واحیا با ارزش صف خرید 19.49 میلیارد تومان
 • 2- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 12.51 میلیارد تومان
 • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 9.81 میلیارد تومان
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.33 میلیارد تومان
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.93 میلیارد تومان
 • 6- نماد سکارون با ارزش صف خرید 3.08 میلیارد تومان
 •  
 • 12:30:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فایرا با حجم 20.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.67 م.ت و سرانه فروش 49.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 22.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 12:29:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:29:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کروی با حجم 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 53.69 م.ت و سرانه فروش 23.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 12:29:18؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت
 • 12:27:33؛ حجم مشکوک در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 50.04 م.ت و سرانه فروش 21.07 م.ت
 • 12:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:24:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:23:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:22:27؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 4.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 150.30 م.ت و سرانه فروش 126.39 م.ت
 • 12:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:19:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:17:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:16:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:15:31؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.07 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 1.01 م.ت
 • 12:14:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:14:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:14:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 588 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وکار (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 706 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:12:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وکار (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:11:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فروی با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.41 م.ت و سرانه فروش 10.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 12:11:32؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 14.73 م.ت و سرانه فروش 165.37 م.ت
 • 12:11:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 600 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:10:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:10:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:09:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:09:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 79.45 م.ت و سرانه فروش 44.84 م.ت
 • 12:09:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شکام با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 79.45 م.ت و سرانه فروش 44.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 12:09:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاسمین با حجم 4.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.27 م.ت و سرانه فروش 34.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 12:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:08:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:07:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:05:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:05:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:04:58؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 67.59 م.ت و سرانه فروش 27.69 م.ت
 • 12:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:03:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:02:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:02:17؛ حجم مشکوک در نماد قزوین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 13.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.82 و سرانه خرید 33.88 م.ت و سرانه فروش 8.87 م.ت
 • 12:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:01:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 746 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:01:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد قزوین (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.56 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:00:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد قزوین (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.56 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 12:00:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قزوین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 12.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 29.42 م.ت و سرانه فروش 8.93 م.ت
 • 11:59:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قزوین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 9.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 25.61 م.ت و سرانه فروش 8.37 م.ت
 • 11:59:30؛ حجم مشکوک در نماد قزوین (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 9.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 25.61 م.ت و سرانه فروش 8.37 م.ت
 • 11:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حبندر (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 578 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:58:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:56:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کیمیا با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.82 م.ت و سرانه فروش 24.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 11:56:09؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 9.08 م.ت و سرانه فروش 8.95 م.ت
 • 11:56:09؛ حجم مشکوک در نماد قزوین (در آخرین قیمت %3.92) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 20.33 م.ت و سرانه فروش 7.08 م.ت
 • 11:55:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:55:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سکرما (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1318 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.35 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:54:54؛ حجم مشکوک در نماد سکرما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 12.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 33.57 م.ت و سرانه فروش 55.03 م.ت
 • 11:54:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:54:12؛ حجم مشکوک در نماد قزوین (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 6.40 م.ت
 • 11:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:48:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد افرا با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.34 م.ت و سرانه فروش 13.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.32. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 11:48:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:48:00؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %-0.95) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 8.74 م.ت و سرانه فروش 8.42 م.ت
 • 11:48:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:44:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:43:48؛ حجم مشکوک در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 38.87 م.ت و سرانه فروش 29.30 م.ت
 • 11:41:39؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.60 و سرانه خرید 79.80 م.ت و سرانه فروش 14.25 م.ت
 • 11:39:55؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 135.84 م.ت و سرانه فروش 83.90 م.ت
 • 11:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:39:41؛ حجم مشکوک در نماد فروی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 16.10 م.ت و سرانه فروش 9.26 م.ت
 • 11:34:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 726 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:33:47؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 17.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 59.00 م.ت و سرانه فروش 47.52 م.ت
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:31:16؛ حجم مشکوک در نماد کسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 12.35 م.ت
 • 11:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:28:46؛ حجم مشکوک در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 28.31 م.ت و سرانه فروش 21.10 م.ت
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 747 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:25:53؛ حجم مشکوک در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 20.32 م.ت و سرانه فروش 15.69 م.ت
 • 11:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 747 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:23:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:21:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 609 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:21:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:19:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:18:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 747 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:16:11؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 8.44 م.ت و سرانه فروش 12.44 م.ت
 • 11:14:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت
 • 11:14:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:14:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت
 • 11:14:17؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 20.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 28.81 م.ت
 • 11:14:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:14:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 735 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 17.16 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:13:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:13:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:13:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:12:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %4.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 620 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:11:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:10:56؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %4.44) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 42.02 م.ت و سرانه فروش 26.10 م.ت
 • 11:10:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:10:21؛ حجم مشکوک در نماد سکرد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.96 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 6.29 م.ت
 • 11:09:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:09:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:08:43؛ حجم مشکوک در نماد کروی (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 30.34 م.ت و سرانه فروش 17.69 م.ت
 • 11:08:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:08:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.0 م.ت
 • 11:08:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:07:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 11:07:10؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 13.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 16.54 م.ت و سرانه فروش 30.00 م.ت
 • 11:05:11؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 6.53 م.ت و سرانه فروش 40.17 م.ت
 • 10:57:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:57:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:56:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد کگل (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:55:48؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 8.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت
 • 10:55:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 542 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:54:15؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت
 • 10:52:54؛ حجم مشکوک در نماد فیروزه (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 62.39 م.ت
 • 10:50:47؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 5.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت
 • 10:49:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:49:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:49:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:48:27؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت
 • 10:47:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:47:08؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 18.18 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت
 • 10:46:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 615 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:46:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:46:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:45:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %-0.04) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت
 • 10:42:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:40:08؛ حجم مشکوک در نماد وزمین (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 2.00 م.ت و سرانه فروش 33.36 م.ت
 • 10:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بکاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2060 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:36:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد رکیش (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:35:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2521 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:35:01؛ حجم مشکوک در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.84 و سرانه خرید 631.05 م.ت و سرانه فروش 22.67 م.ت
 • 10:34:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 4592 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:34:23؛ حجم مشکوک در نماد وزمین (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 1.88 م.ت و سرانه فروش 31.56 م.ت
 • 10:32:32؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 45.93 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت
 • 10:31:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:31:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:31:00؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 22.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 14.28 م.ت
 • 10:31:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:30:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:30:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:30:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:28:44؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.34 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت
 • 10:28:29؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.17) با حجم 11.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 16.26 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت
 • 10:28:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:27:29؛ حجم مشکوک در نماد غکورش (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 19.75 م.ت و سرانه فروش 11.26 م.ت
 • 10:26:33؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 28.51 م.ت
 • 10:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:23:48؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %-0.11) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 35.72 م.ت
 • 10:22:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت
 • 10:22:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:22:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 735 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 755 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 447 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:21:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:21:25؛ حجم مشکوک در نماد سکرما (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 39.39 م.ت و سرانه فروش 52.11 م.ت
 • 10:21:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:20:46؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 14.62 م.ت و سرانه فروش 8.71 م.ت
 • 10:19:57؛ حجم مشکوک در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 1.98 م.ت و سرانه فروش 89.50 م.ت
 • 10:19:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:15:59؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 16.38 م.ت و سرانه فروش 9.48 م.ت
 • 10:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فیروزه (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:14:20؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 22.15 م.ت و سرانه فروش 14.78 م.ت
 • 10:14:08؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 8.51 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت
 • 10:14:00؛ حجم مشکوک در نماد بموتو (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 8.02 م.ت و سرانه فروش 16.36 م.ت
 • 10:13:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد دیران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:13:11؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 46.62 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت
 • 10:12:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثرود با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.62 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 10:12:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:12:01؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 10.92 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت
 • 10:10:59؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 15.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 19.27 م.ت و سرانه فروش 11.20 م.ت
 • 10:10:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:09:34؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 6.39 م.ت
 • 10:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:08:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:06:21؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 19.65 م.ت و سرانه فروش 19.46 م.ت
 • 10:06:15؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 7.96 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت
 • 10:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:05:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:04:07؛ حجم مشکوک در نماد شخارک (در آخرین قیمت %0.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 13.43 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت
 • 10:04:00؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.82 و سرانه خرید 57.26 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت
 • 10:01:23؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 9.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 26.38 م.ت و سرانه فروش 10.77 م.ت
 • 10:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 528 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 10:00:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:59:57؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 23.63 م.ت
 • 09:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:59:24؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.06) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 32.98 م.ت و سرانه فروش 25.35 م.ت
 • 09:59:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:58:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 7.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.75 م.ت و سرانه فروش 9.28 م.ت
 • 09:58:40؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 7.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 16.28 م.ت
 • 09:58:37؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 7.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 13.33 م.ت و سرانه فروش 17.33 م.ت
 • 09:58:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:58:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:57:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:56:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:55:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:55:31؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 83.32 م.ت و سرانه فروش 31.41 م.ت
 • 09:55:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83.32 م.ت و سرانه فروش 31.41 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 09:53:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 710 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:52:45؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 13.09 م.ت و سرانه فروش 11.01 م.ت
 • 09:51:52؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %-0.40) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.46 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت
 • 09:51:33؛ حجم مشکوک در نماد ویستا (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 103.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 1.29 م.ت و سرانه فروش 0.43 م.ت
 • 09:51:31؛ حجم مشکوک در نماد ویستا (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 103.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 1.29 م.ت و سرانه فروش 0.43 م.ت
 • 09:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:49:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:49:30؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 22.66 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت
 • 09:49:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولکار (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:48:01؛ حجم مشکوک در نماد ولکار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 1.01 م.ت و سرانه فروش 7.68 م.ت
 • 09:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولکار (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:47:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.6 م.ت
 • 09:46:57؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-0.40) با حجم 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 24.63 م.ت و سرانه فروش 46.54 م.ت
 • 09:46:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:46:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 850 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:45:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 674 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:44:54؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 18.30 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت
 • 09:44:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:44:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:44:05؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 29.25 م.ت و سرانه فروش 17.60 م.ت
 • 09:43:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:43:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:42:30؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.96 م.ت و سرانه فروش 126.65 م.ت
 • 09:42:24؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.96 م.ت و سرانه فروش 126.65 م.ت
 • 09:42:21؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.99 م.ت و سرانه فروش 126.71 م.ت
 • 09:40:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:40:35؛ حجم مشکوک در نماد حاریا (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت
 • 09:40:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:40:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:39:54؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 19.11 م.ت و سرانه فروش 13.43 م.ت
 • 09:39:48؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 17.73 م.ت و سرانه فروش 19.11 م.ت
 • 09:39:36؛ حجم مشکوک در نماد شوینده (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.77 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت
 • 09:38:44؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 9.77 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت
 • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:37:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:36:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:36:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:34:45؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 18.35 م.ت و سرانه فروش 44.75 م.ت
 • 09:34:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:34:23؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 33.47 م.ت و سرانه فروش 27.16 م.ت
 • 09:34:03؛ حجم مشکوک در نماد سکرما (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 73.16 م.ت و سرانه فروش 56.91 م.ت
 • 09:33:58؛ حجم مشکوک در نماد سکرما (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 73.16 م.ت و سرانه فروش 56.91 م.ت
 • 09:33:46؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.29 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:31:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 742 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:31:24؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 34.90 م.ت و سرانه فروش 26.63 م.ت
 • 09:30:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6.5 م.ت
 • 09:30:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:30:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1322 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:29:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:29:42؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.44 و سرانه خرید 86.13 م.ت و سرانه فروش 6.41 م.ت
 • 09:28:52؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 41.74 م.ت و سرانه فروش 27.18 م.ت
 • 09:28:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غالبر با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.44 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.57. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 09:28:23؛ حجم مشکوک در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 1.34 م.ت و سرانه فروش 134.46 م.ت
 • 09:28:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:27:54؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %2.71) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 20.50 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت
 • 09:27:45؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 11.39 م.ت و سرانه فروش 19.36 م.ت
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 258.85 م.ت
 • 09:27:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کویر (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت
 • 09:27:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غپآذر با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 258.85 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.05. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 09:26:38؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 10.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 73.05 م.ت و سرانه فروش 57.55 م.ت
 • 09:26:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:25:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.4 م.ت
 • 09:25:36؛ حجم مشکوک در نماد کویر (در آخرین قیمت %1.68) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 17.71 م.ت و سرانه فروش 18.32 م.ت
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک در نماد کروی (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 19.76 م.ت و سرانه فروش 10.17 م.ت
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 22.99 م.ت و سرانه فروش 23.11 م.ت
 • 09:23:19؛ حجم مشکوک در نماد لکما (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 13.85 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت
 • 09:23:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %-0.89) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.0 م.ت
 • 09:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1361 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 775 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:21:17؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.05) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 20.12 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت
 • 09:21:16؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 11.30 م.ت
 • 09:20:55؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 4.93 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت
 • 09:20:38؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 87.68 م.ت و سرانه فروش 44.96 م.ت
 • 09:20:33؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 4.94 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت
 • 09:20:22؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت
 • 09:20:20؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت
 • 09:20:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 8.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 71.84 م.ت و سرانه فروش 56.67 م.ت
 • 09:19:53؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 6.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 50.66 م.ت و سرانه فروش 60.26 م.ت
 • 09:19:51؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 4.93 م.ت و سرانه فروش 17.14 م.ت
 • 09:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 357 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:18:57؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 25.55 م.ت
 • 09:18:38؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 33.77 م.ت و سرانه فروش 19.62 م.ت
 • 09:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:17:09؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 18.85 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت
 • 09:16:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت
 • 09:15:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 677 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 21.80 م.ت و سرانه فروش 21.49 م.ت
 • 09:15:32؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.48) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 17.22 م.ت
 • 09:15:32؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-2.57) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 19.03 م.ت
 • 09:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 682 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 33.81 و سرانه خرید 863.20 م.ت و سرانه فروش 25.53 م.ت
 • 09:15:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 857.20 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 37.88. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود
 • 09:15:08؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 37.87 و سرانه خرید 856.20 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-0.84) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.60 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت
 • 09:14:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:14:16؛ حجم مشکوک در نماد کگل (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 4.27 م.ت و سرانه فروش 26.58 م.ت
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.78) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 76.94 م.ت و سرانه فروش 53.43 م.ت
 • 09:13:50؛ حجم مشکوک در نماد برکت (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 13.95 م.ت و سرانه فروش 13.52 م.ت
 • 09:13:24؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 34.97 م.ت و سرانه فروش 42.17 م.ت
 • 09:13:13؛ حجم مشکوک در نماد لکما (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 13.13 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت
 • 09:12:29؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 16.25 م.ت و سرانه فروش 17.27 م.ت
 • 09:12:26؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-4.78) با حجم 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 27.46 م.ت و سرانه فروش 15.34 م.ت
 • 09:12:21؛ حجم مشکوک در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 31.12 م.ت و سرانه فروش 20.69 م.ت
 • 09:12:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 975 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 521 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:12:17؛ حجم مشکوک در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.02) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 103.53 م.ت و سرانه فروش 80.66 م.ت
 • 09:12:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 975 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 521 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:12:13؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 48.23 م.ت و سرانه فروش 20.26 م.ت
 • 09:12:01؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت
 • 09:11:55؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 40.83 م.ت و سرانه فروش 35.45 م.ت
 • 09:11:44؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 79.57 م.ت و سرانه فروش 32.75 م.ت
 • 09:11:43؛ حجم مشکوک در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 70.40 م.ت و سرانه فروش 29.90 م.ت
 • 09:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:11:10؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.13) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 15.56 م.ت
 • 09:11:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.50) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 21.76 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد واحیا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.06 و سرانه خرید 106.28 م.ت و سرانه فروش 6.23 م.ت
 • 09:10:43؛ حجم مشکوک در نماد کماسه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 22.29 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت
 • 09:10:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 69.88 م.ت و سرانه فروش 32.69 م.ت
 • 09:10:25؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 14.23 م.ت و سرانه فروش 24.02 م.ت
 • 09:10:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:10:13؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 36.19 م.ت و سرانه فروش 17.90 م.ت
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک در نماد غکورش (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 15.45 م.ت و سرانه فروش 12.45 م.ت
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 27.86 م.ت و سرانه فروش 111.45 م.ت
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 69.25 م.ت و سرانه فروش 29.04 م.ت
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 27.86 م.ت و سرانه فروش 111.45 م.ت
 • 09:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1106 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:08:23؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 49.60 م.ت و سرانه فروش 67.27 م.ت
 • 09:08:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:07:07؛ حجم مشکوک در نماد شرنگی (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 28.03 م.ت
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 47.02 م.ت و سرانه فروش 37.92 م.ت
 • 09:07:03؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 47.02 م.ت و سرانه فروش 37.92 م.ت
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 72.36 م.ت و سرانه فروش 38.52 م.ت
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.50 و سرانه خرید 249.06 م.ت و سرانه فروش 29.30 م.ت
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.61 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت
 • 09:06:22؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 59.05 م.ت و سرانه فروش 37.29 م.ت
 • 09:06:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحیا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:06:21؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.28) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 35.57 م.ت و سرانه فروش 23.52 م.ت
 • 09:05:58؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 46.02 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت
 • 09:05:35؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.97 م.ت و سرانه فروش 23.41 م.ت
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 35.28 م.ت و سرانه فروش 45.34 م.ت
 • 09:04:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:04:27؛ حجم مشکوک در نماد حسیر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.71 م.ت و سرانه فروش 28.91 م.ت
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 43.15 م.ت و سرانه فروش 21.95 م.ت
 • 09:04:14؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 54.02 م.ت و سرانه فروش 28.94 م.ت
 • 09:04:12؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 65.49 م.ت و سرانه فروش 34.67 م.ت
 • 09:03:40؛ حجم مشکوک در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 1.65 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت
 • 09:03:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3633 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1731 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:03:12؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.36 و سرانه خرید 62.85 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت
 • 09:03:11؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.75 و سرانه خرید 81.47 م.ت و سرانه فروش 17.15 م.ت
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.07) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 22.25 م.ت
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد خبنیان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 35.70 م.ت و سرانه فروش 37.79 م.ت
 • 09:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3371 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:01:50؛ حجم مشکوک در نماد خبنیان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 35.70 م.ت و سرانه فروش 37.79 م.ت
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.00 و سرانه خرید 142.15 م.ت و سرانه فروش 8.36 م.ت
 • 09:01:25؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 35.79 م.ت و سرانه فروش 23.78 م.ت
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.00 و سرانه خرید 142.15 م.ت و سرانه فروش 8.36 م.ت
 • 09:01:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1813 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 57.79 م.ت و سرانه فروش 107.45 م.ت
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 57.79 م.ت و سرانه فروش 107.45 م.ت
 • 09:00:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد کبافق (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3148 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 66.96 م.ت و سرانه فروش 132.79 م.ت
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 66.96 م.ت و سرانه فروش 132.79 م.ت
 • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 8839 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است
 • __________________________________________
 • گزارش پیش گشایش امروز

 • سنگین ترین صف خرید ها

 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 108.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.70 م.ت
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 50.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.93 م.ت
 • 3- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 45.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.40 م.ت
 • 4- نماد جوین با ارزش صف خرید 27.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 41.18 م.ت
 • 5- نماد فایرا با ارزش صف خرید 26.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.62 م.ت
 • سنگین ترین صف فروش ها

 • 1- نماد پارتا با ارزش صف فروش 17.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 235.28 م.ت
 • 2- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 16.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.17 م.ت
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 15.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.65 م.ت
 • 4- نماد زنجان با ارزش صف فروش 11.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 35.23 م.ت
 • 5- نماد قشیر با ارزش صف فروش 8.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.96 م.ت
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها

 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 7.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.83 م.ت
 • 2- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 18.71 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.58 م.ت
 • 3- نماد واحیا با ارزش صف خرید 19.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 135.94 م.ت
 • 4- نماد شلرد با ارزش صف خرید 50.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.93 م.ت
 • 5- نماد سکارون با ارزش صف خرید 5.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.83 م.ت
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها

 • 1- نماد قنقش با ارزش صف فروش 3.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 247.02 م.ت
 • 2- نماد پارتا با ارزش صف فروش 17.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 235.28 م.ت
 • 3- نماد سلار با ارزش صف فروش 3.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.90 م.ت
 • 4- نماد غپآذر با ارزش صف فروش 3.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.28 م.ت
 • 5- نماد کایتا با ارزش صف فروش 2.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.43 م.ت
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 405.06 میلیون سهم (4.53 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 308.01 میلیارد تومان
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 292.16 میلیون سهم (3.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 191.74 میلیارد تومان
 • 3- نماد نوری با حجم معاملات 7.61 میلیون سهم (3.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.90 میلیارد تومان
 • 4- نماد وغدیر با حجم معاملات 43.85 میلیون سهم (3.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.34 میلیارد تومان
 • 5- نماد شپدیس با حجم معاملات 3.86 میلیون سهم (3.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.24 میلیارد تومان
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.37 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 38.66 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 32.22 میلیارد تومان و حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 26.31 میلیارد تومان و حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 5- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان و حجم 8.15 برابر حجم میانگین ماهانه
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 78.67 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 75.96 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 3- نماد حکشتی با برآیند خروج پول درشت 33.95 میلیارد تومان و حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 4- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 27.34 میلیارد تومان و حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 104.72 میلیارد تومان
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 78.13 میلیارد تومان
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 16.45 میلیارد تومان
 • 4- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 5.02 میلیارد تومان
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 228.64 میلیارد تومان
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.11 میلیارد تومان
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 35.37 میلیارد تومان
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 32.18 میلیارد تومان
 • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 32.12 میلیارد تومان
 • صف خریدهای بارز دیروز

 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 49.63 میلیارد تومان
 • 2- نماد فایرا با ارزش صف خرید 43.37 میلیارد تومان
 • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 36.18 میلیارد تومان
 • 4- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 26.53 میلیارد تومان
 • 5- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 19.27 میلیارد تومان
 • 6- نماد کاوه با ارزش صف خرید 17.37 میلیارد تومان
 • 7- نماد واحیا با ارزش صف خرید 14.44 میلیارد تومان
 • 8- نماد جوین با ارزش صف خرید 10.72 میلیارد تومان
 • 9- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 5.60 میلیارد تومان
 • 11- نماد وبشهر با ارزش صف خرید 4.72 میلیارد تومان
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.12 میلیارد تومان.

 


تعداد بازدید : 929

ثبت نظر

ارسال