گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در سه شنبه 23 فروردین 1401

 • سه شنبه 23 فروردین 1401 ساعت 12:30
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران سه شنبه ، 23 فروردین 1401


  • برترین حجم مشکوک های امروز

  • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 99881 میلیون سهم (4221 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47561 میلیارد تومان  
  • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 57283 میلیون سهم (5799 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26902 میلیارد تومان  
  • 3- نماد ملت با حجم معاملات 37328 میلیون سهم (962 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 5576 میلیارد تومان  
  • 4- نماد مفاخر با حجم معاملات 774 میلیون سهم (277 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 3779 میلیارد تومان  
  • 5- نماد کهمدا با حجم معاملات 3176 میلیون سهم (844 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 3444 میلیارد تومان  
  • تحرکات بورس
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز

  • 1- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 11697 میلیارد تومان و حجم 5799 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 8497 میلیارد تومان و حجم 4221 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 3- صندوق کیان با برآیند ورود پول درشت 2976 میلیارد تومان و حجم 075 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 4- نماد مفاخر با برآیند ورود پول درشت 1218 میلیارد تومان و حجم 277 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 839 میلیارد تومان و حجم 06 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • نقشه بورس
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز

  • 1- نماد تجلی با برآیند خروج پول درشت 6542 میلیارد تومان و حجم 279 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 2- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 4812 میلیارد تومان و حجم 121 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 3- نماد دارا یکم با برآیند خروج پول درشت 4349 میلیارد تومان و حجم 077 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 4- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 3654 میلیارد تومان و حجم 228 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • 5- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 2310 میلیارد تومان و حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه  
  • تحرکات بورس
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 5754 میلیارد تومان  
  • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 3043 میلیارد تومان  
  • 3- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 833 میلیارد تومان  
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 10321 میلیارد تومان  
  • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 10122 میلیارد تومان  
  • 3- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 9590 میلیارد تومان  
  • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 9080 میلیارد تومان  
  • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 3704 میلیارد تومان  
  • صف خریدهای بارز امروز

  • 1- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 1209 میلیارد تومان  
  • 2- نماد وشهر با ارزش صف خرید 896 میلیارد تومان  
  • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 842 میلیارد تومان  
  • 4- نماد سنیر با ارزش صف خرید 792 میلیارد تومان  
  • 5- نماد کطبس با ارزش صف خرید 689 میلیارد تومان  
  • 6- نماد نمرینو با ارزش صف خرید 592 میلیارد تومان  
  • 7- نماد آبین با ارزش صف خرید 547 میلیارد تومان  
  • 8- نماد داوه با ارزش صف خرید 481 میلیارد تومان  
  • 9- نماد کباده با ارزش صف خرید 353 میلیارد تومان  
  • 10- نماد تکنو با ارزش صف خرید 222 میلیارد تومان  
  • 11- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 214 میلیارد تومان  
  • __________________________________________
  • 12:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %328)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 416 مت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 200 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1218 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 277 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-456)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 297 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 167 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4349 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 076 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1686 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 255 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-399)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 336 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 284 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -988 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 129 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:27:23؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-499) با حجم 336 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 104 و سرانه خرید 3224 مت و سرانه فروش 3094 مت  
  • 12:26:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 201 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3639 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 227 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-383)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 528 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1016 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 313 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 263 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 435 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -342 ؛ 3روزه: 929 ؛ هفتگی: 1418 ؛ دو هفته: 1704) میلیارد تومان است حجم امروز 318 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:26:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-464)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 282 بار با میانگین 187 مت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4059 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:25:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 382 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -725 ؛ 3روزه: 002 ؛ هفتگی: -161 ؛ دو هفته: -856) میلیارد تومان است حجم امروز 233 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:25:00؛ حجم مشکوک در نماد دشیری (در آخرین قیمت %299) با حجم 629 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 1506 مت و سرانه فروش 2293 مت  
  • 12:25:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دزهراوی با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1315 مت و سرانه فروش 1580 مت با قدرت خریدار حقیقی 083 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 138 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 12:23:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 193 بار با میانگین 336 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6444 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 262 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:23:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجی (در آخرین قیمت %-351)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 396 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -030 ؛ هفتگی: -030 ؛ دو هفته: -036) میلیارد تومان است حجم امروز 174 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:23:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 244 مت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 254 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 229 ؛ 3روزه: -080 ؛ هفتگی: -170 ؛ دو هفته: -603) میلیارد تومان است حجم امروز 161 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:22:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاذر (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 233 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: 018 ؛ هفتگی: -121 ؛ دو هفته: 061) میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:22:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 383 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 284 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -779 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 115 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 364 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6187 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 255 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 292 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -446 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 212 ؛ دو هفته: 4257) میلیارد تومان است حجم امروز 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 358 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6047 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 255 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:19:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %-240)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -138 ؛ 3روزه: 220 ؛ هفتگی: 139 ؛ دو هفته: 053) میلیارد تومان است حجم امروز 212 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:19:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 154 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 157 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1423 ؛ 3روزه: -1863 ؛ هفتگی: -7534 ؛ دو هفته: -12649) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:18:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 347 مت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 249 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -870 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:18:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 157 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1218 ؛ 3روزه: -1863 ؛ هفتگی: -7534 ؛ دو هفته: -12649) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 363 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5755 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 241 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:17:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 298 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 117 ؛ 3روزه: -057 ؛ هفتگی: -081 ؛ دو هفته: -300) میلیارد تومان است حجم امروز 106 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:16:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فراز (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 534 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -057 ؛ هفتگی: -055 ؛ دو هفته: 019) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهیر (در آخرین قیمت %285)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 171 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 346 ؛ 3روزه: -045 ؛ هفتگی: -045 ؛ دو هفته: -022) میلیارد تومان است حجم امروز 599 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زکوثر (در آخرین قیمت %-495)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 383 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 255 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -211 ؛ هفتگی: 030 ؛ دو هفته: 092) میلیارد تومان است حجم امروز 126 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-019)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 204 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -348 ؛ 3روزه: -257 ؛ هفتگی: -150 ؛ دو هفته: -084) میلیارد تومان است حجم امروز 319 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:16:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 299 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -106 ؛ 3روزه: 184 ؛ هفتگی: 110 ؛ دو هفته: 309) میلیارد تومان است حجم امروز 120 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:15:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %032)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 694 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 308 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -463 ؛ 3روزه: -820 ؛ هفتگی: -2395 ؛ دو هفته: -2751) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:15:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسکاب (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1091 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -006 ؛ هفتگی: 005 ؛ دو هفته: -177) میلیارد تومان است حجم امروز 202 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:15:21؛ حجم مشکوک در نماد بهیر (در آخرین قیمت %285) با حجم 579 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 3033 مت و سرانه فروش 3893 مت  
  • 12:14:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %-147)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 271 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -310 ؛ 3روزه: -364 ؛ هفتگی: -639 ؛ دو هفته: -1178) میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 172 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 185 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -651 ؛ 3روزه: -407 ؛ هفتگی: -562 ؛ دو هفته: -1026) میلیارد تومان است حجم امروز 192 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:14:10؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فخوز با حجم 187 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 985 مت و سرانه فروش 4180 مت با قدرت خریدار حقیقی 024 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 097 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 12:13:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 363 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5610 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 235 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:13:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 251 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 260 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -674 ؛ 3روزه: 979 ؛ هفتگی: 956 ؛ دو هفته: -1445) میلیارد تومان است حجم امروز 094 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:13:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودی (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 248 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 632 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -111 ؛ 3روزه: -003 ؛ هفتگی: 185 ؛ دو هفته: 138) میلیارد تومان است حجم امروز 159 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:13:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-311)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 256 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -528 ؛ 3روزه: 601 ؛ هفتگی: -478 ؛ دو هفته: 809) میلیارد تومان است حجم امروز 164 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:13:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگویا (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -165 ؛ 3روزه: 157 ؛ هفتگی: 003 ؛ دو هفته: 225) میلیارد تومان است حجم امروز 096 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:12:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-484)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 303 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 207 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4841 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:11:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد معیار (در آخرین قیمت %180)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 243 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 189 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 181 ؛ 3روزه: 158 ؛ هفتگی: 382 ؛ دو هفته: 376) میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:11:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 368 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5477 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 229 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:11:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 335 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -569 ؛ 3روزه: 002 ؛ هفتگی: -161 ؛ دو هفته: -856) میلیارد تومان است حجم امروز 209 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهیر (در آخرین قیمت %268)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 158 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 242 ؛ 3روزه: -045 ؛ هفتگی: -045 ؛ دو هفته: -022) میلیارد تومان است حجم امروز 493 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 150 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 105 ؛ 3روزه: -037 ؛ هفتگی: -007 ؛ دو هفته: 022) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:10:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 305 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4723 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 112 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:10:16؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %095) با حجم 258 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 102 و سرانه خرید 1528 مت و سرانه فروش 1497 مت  
  • 12:10:03؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %-196) با حجم 342 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 086 و سرانه خرید 1028 مت و سرانه فروش 1196 مت  
  • 12:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 146 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1266 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:09:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 425 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -218 ؛ 3روزه: 530 ؛ هفتگی: 473 ؛ دو هفته: 513) میلیارد تومان است حجم امروز 103 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:08:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %255)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 291 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 101 ؛ 3روزه: -014 ؛ هفتگی: 120 ؛ دو هفته: -107) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:08:36؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غگل با حجم 150 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1322 مت و سرانه فروش 2469 مت با قدرت خریدار حقیقی 054 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 050 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 12:07:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصیکو (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 336 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -289 ؛ 3روزه: -232 ؛ هفتگی: -486 ؛ دو هفته: -154) میلیارد تومان است حجم امروز 088 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 214 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -227 ؛ 3روزه: 054 ؛ هفتگی: 029 ؛ دو هفته: -307) میلیارد تومان است حجم امروز 134 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 362 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1716 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 150 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:06:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 388 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104 ؛ 3روزه: -143 ؛ هفتگی: -230 ؛ دو هفته: 137) میلیارد تومان است حجم امروز 160 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:06:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-264)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 380 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 208 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -331 ؛ 3روزه: -327 ؛ هفتگی: -367 ؛ دو هفته: -538) میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 188 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 114 ؛ 3روزه: 239 ؛ هفتگی: 146 ؛ دو هفته: 040) میلیارد تومان است حجم امروز 361 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-361)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 216 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -421 ؛ 3روزه: 601 ؛ هفتگی: -478 ؛ دو هفته: 809) میلیارد تومان است حجم امروز 139 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 194 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3497 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 195 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 298 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4545 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-449)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 306 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -321 ؛ 3روزه: 1080 ؛ هفتگی: 673 ؛ دو هفته: 528) میلیارد تومان است حجم امروز 200 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهیر (در آخرین قیمت %285)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 153 مت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 134 ؛ 3روزه: -045 ؛ هفتگی: -045 ؛ دو هفته: -022) میلیارد تومان است حجم امروز 378 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3378 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 195 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1038 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 104 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:04:01؛ حجم مشکوک در نماد بهیر (در آخرین قیمت %285) با حجم 353 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 055 و سرانه خرید 1985 مت و سرانه فروش 3580 مت  
  • 12:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 183 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3267 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 193 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-458)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 257 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3859 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 065 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 174 مت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3056 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 192 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 280 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4135 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 100 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 207 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1570 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 228 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -920 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 100 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:03:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 271 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3534 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 097 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:02:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 234 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2656 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 090 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 209 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2178 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -775 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -656 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 12:01:37؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد معیار با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1550 مت و سرانه فروش 7495 مت با قدرت خریدار حقیقی 021 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 073 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 12:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %315)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 224 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 243 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 108 ؛ 3روزه: -279 ؛ هفتگی: -533 ؛ دو هفته: -385) میلیارد تومان است حجم امروز 135 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:59:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-440)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 299 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -221 ؛ 3روزه: 1080 ؛ هفتگی: 673 ؛ دو هفته: 528) میلیارد تومان است حجم امروز 183 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-437)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 491 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -911 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 273 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:58:26؛ حجم مشکوک در نماد بهیر (در آخرین قیمت %285) با حجم 203 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 042 و سرانه خرید 1435 مت و سرانه فروش 3397 مت  
  • 11:58:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-336)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 382 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 391 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113 ؛ 3روزه: -160 ؛ هفتگی: -276 ؛ دو هفته: -284) میلیارد تومان است حجم امروز 098 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:58:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 278 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 380 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -217 ؛ 3روزه: 001 ؛ هفتگی: -158 ؛ دو هفته: -098) میلیارد تومان است حجم امروز 175 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:57:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-467)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 192 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -555 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 204 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1421 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 217 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:55:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1274 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 208 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:55:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 381 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5373 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:55:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 132 بار با میانگین 397 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5210 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 209 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:55:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-443)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3742 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-439)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 246 بار با میانگین 187 مت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3600 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:54:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بهیر با حجم 086 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 819 مت و سرانه فروش 5700 مت و قدرت خریدار حقیقی 014 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 289 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 11:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-492)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 148 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1839 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:54:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بهیر با حجم 086 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 819 مت و سرانه فروش 5700 مت و قدرت خریدار حقیقی 014 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 289 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 11:54:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-461)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 380 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104 ؛ 3روزه: 001 ؛ هفتگی: -158 ؛ دو هفته: -098) میلیارد تومان است حجم امروز 149 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:52:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبیر (در آخرین قیمت %-374)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 314 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 411 ؛ 3روزه: -630 ؛ هفتگی: -753 ؛ دو هفته: -850) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-495)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 215 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 337 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -221 ؛ 3روزه: 929 ؛ هفتگی: 1418 ؛ دو هفته: 1704) میلیارد تومان است حجم امروز 195 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:52:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوین (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 203 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -345 ؛ 3روزه: -542 ؛ هفتگی: -388 ؛ دو هفته: -119) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:52:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 417 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4977 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 207 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:51:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 436 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4675 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 204 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:51:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-206)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 292 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -204 ؛ 3روزه: 049 ؛ هفتگی: 036 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 155 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 140 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: -554 ؛ هفتگی: -638 ؛ دو هفته: -814) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-349)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 248 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -232 ؛ 3روزه: -736 ؛ هفتگی: -459 ؛ دو هفته: -237) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:50:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-421)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 209 مت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1116 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 192 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 634 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -651 ؛ 3روزه: -264 ؛ هفتگی: -1334 ؛ دو هفته: -959) میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-289)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 369 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1608 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 136 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 196 بار با میانگین 162 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2760 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 178 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 634 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -651 ؛ 3روزه: -264 ؛ هفتگی: -1334 ؛ دو هفته: -959) میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-416)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 215 مت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -991 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 190 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-435)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 202 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1953 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:49:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2503 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 177 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسینا (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 349 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -105 ؛ 3روزه: -067 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: -154) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 180 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -110 ؛ 3روزه: -182 ؛ هفتگی: -233 ؛ دو هفته: -296) میلیارد تومان است حجم امروز 165 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسینا (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 349 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -105 ؛ 3روزه: -067 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: -154) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:48:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 399 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -676 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 094 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-492)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 147 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1698 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 110 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:46:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-289)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 351 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1440 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 133 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:45:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 129 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 224 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -362 ؛ 3روزه: 654 ؛ هفتگی: 498 ؛ دو هفته: 114) میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:45:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %-238)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 288 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 448 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -211 ؛ 3روزه: 318 ؛ هفتگی: 254 ؛ دو هفته: 1443) میلیارد تومان است حجم امروز 106 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:45:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -682 ؛ 3روزه: 1030 ؛ هفتگی: 1597 ؛ دو هفته: 8452) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:43:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-492)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 137 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1451 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 108 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:43:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 410 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -410 ؛ 3روزه: 002 ؛ هفتگی: -161 ؛ دو هفته: -856) میلیارد تومان است حجم امروز 171 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:43:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2369 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 167 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:43:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 454 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4278 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 183 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:43:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-289)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 347 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1314 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:43:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-434)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 226 بار با میانگین 186 مت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 177 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3482 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:42:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %025) با حجم 242 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 162 مت  
  • 11:42:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-356) با حجم 114 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 131 مت  
  • 11:42:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد حریل (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 728 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -203 ؛ 3روزه: -041 ؛ هفتگی: -041 ؛ دو هفته: -075) میلیارد تومان است حجم امروز 160 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:41:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 469 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1140 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 127 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %-437)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 245 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 218 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: -094 ؛ هفتگی: -078 ؛ دو هفته: 001) میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:39:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فیروزا (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 945 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 275 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 161 ؛ 3روزه: -104 ؛ هفتگی: -080 ؛ دو هفته: 1640) میلیارد تومان است حجم امروز 076 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:37:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد حریل (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1018 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -041 ؛ هفتگی: -041 ؛ دو هفته: -075) میلیارد تومان است حجم امروز 108 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:36:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 801 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -240 ؛ 3روزه: -1046 ؛ هفتگی: -1207 ؛ دو هفته: -2319) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:36:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 456 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -137 ؛ 3روزه: -1046 ؛ هفتگی: -1207 ؛ دو هفته: -2319) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:36:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 537 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -544 ؛ 3روزه: -264 ؛ هفتگی: -1334 ؛ دو هفته: -959) میلیارد تومان است حجم امروز 107 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:36:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-310)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 343 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1212 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 118 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:35:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-423)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 220 بار با میانگین 181 مت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3347 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:35:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 343 مت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 242 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -741 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:35:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 301 مت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 242 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -574 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:32:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 295 مت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 242 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -462 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:31:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-234)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 224 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -111 ؛ 3روزه: 304 ؛ هفتگی: 294 ؛ دو هفته: 261) میلیارد تومان است حجم امروز 185 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:31:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-391)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -763 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 176 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-411)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 203 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 228 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1822 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 069 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1191 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -238 ؛ 3روزه: 016 ؛ هفتگی: -030 ؛ دو هفته: 127) میلیارد تومان است حجم امروز 142 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:27:08؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %295) با حجم 200 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 1346 مت و سرانه فروش 1375 مت  
  • 11:25:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شکبیر (در آخرین قیمت %033) با حجم 080 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 178 مت  
  • 11:25:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 292 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 213 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1764 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:25:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2202 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 150 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:25:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 155 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1001 ؛ 3روزه: -1863 ؛ هفتگی: -7534 ؛ دو هفته: -12649) میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:24:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرام (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 267 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -115 ؛ 3روزه: 131 ؛ هفتگی: 141 ؛ دو هفته: 312) میلیارد تومان است حجم امروز 444 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:24:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 184 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -422 ؛ 3روزه: -035 ؛ هفتگی: -073 ؛ دو هفته: -357) میلیارد تومان است حجم امروز 136 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 155 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2099 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 148 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-057)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 390 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -323 ؛ 3روزه: -436 ؛ هفتگی: -608 ؛ دو هفته: -1129) میلیارد تومان است حجم امروز 159 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 435 مت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 203 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1108 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 232 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:21:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-435)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 204 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 190 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3189 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:19:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %-077)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 233 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -210 ؛ 3روزه: -364 ؛ هفتگی: -639 ؛ دو هفته: -1178) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 518 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -311 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 212 ؛ دو هفته: 4257) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:15:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ملت با حجم 873 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3127 مت و سرانه فروش 2891 مت و قدرت خریدار حقیقی 108 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 311 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 11:15:55؛ حجم مشکوک در نماد حشکوه (در آخرین قیمت %085) با حجم 254 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 080 و سرانه خرید 1337 مت و سرانه فروش 1668 مت  
  • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-333)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 327 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: 1080 ؛ هفتگی: 673 ؛ دو هفته: 528) میلیارد تومان است حجم امروز 143 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 149 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1912 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 140 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-433)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 436 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -258 ؛ 3روزه: -264 ؛ هفتگی: -1334 ؛ دو هفته: -959) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 666 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -133 ؛ 3روزه: 016 ؛ هفتگی: -030 ؛ دو هفته: 127) میلیارد تومان است حجم امروز 090 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:15:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 192 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -327 ؛ 3روزه: -101 ؛ هفتگی: -319 ؛ دو هفته: -952) میلیارد تومان است حجم امروز 103 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:12:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 347 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1225 ؛ 3روزه: -132 ؛ هفتگی: -442 ؛ دو هفته: -110) میلیارد تومان است حجم امروز 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:10:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 426 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1370 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-269)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 201 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -448 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:09:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک (در آخرین قیمت %060)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 501 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 114 ؛ 3روزه: 1052 ؛ هفتگی: 1073 ؛ دو هفته: 1024) میلیارد تومان است حجم امروز 112 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:09:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1029 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:09:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 311 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 321 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -430 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 069 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:08:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 507 مت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 374 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2454 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:08:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 224 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -909 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-386)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 230 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -659 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 152 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:07:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلی (در آخرین قیمت %-169)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 269 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 448 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: 318 ؛ هفتگی: 254 ؛ دو هفته: 1443) میلیارد تومان است حجم امروز 077 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-382)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -546 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 228 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -114 ؛ 3روزه: -028 ؛ هفتگی: 141 ؛ دو هفته: 055) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:06:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-314)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 251 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -316 ؛ 3روزه: 601 ؛ هفتگی: -478 ؛ دو هفته: 809) میلیارد تومان است حجم امروز 102 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:06:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-492)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 163 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104 ؛ 3روزه: -023 ؛ هفتگی: -353 ؛ دو هفته: -040) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:05:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-367)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -375 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 538 مت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 197 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 746 ؛ 3روزه: -178 ؛ هفتگی: -544 ؛ دو هفته: -566) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:04:59؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-188) با حجم 402 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 052 و سرانه خرید 1170 مت و سرانه فروش 2262 مت  
  • 11:04:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 316 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1114 ؛ 3روزه: -132 ؛ هفتگی: -442 ؛ دو هفته: -110) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %-469)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 180 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -131 ؛ 3روزه: 260 ؛ هفتگی: 376 ؛ دو هفته: 271) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:04:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 262 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -892 ؛ 3روزه: -132 ؛ هفتگی: -442 ؛ دو هفته: -110) میلیارد تومان است حجم امروز 064 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:03:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 426 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1200 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 360 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -950 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 252 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -831 ؛ 3روزه: 475 ؛ هفتگی: -942 ؛ دو هفته: -939) میلیارد تومان است حجم امروز 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:03:02؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 4541 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 298 و سرانه خرید 16658 مت و سرانه فروش 5585 مت  
  • 11:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-295)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 179 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -106 ؛ 3روزه: -488 ؛ هفتگی: -488 ؛ دو هفته: -474) میلیارد تومان است حجم امروز 466 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:02:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-335)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 323 مت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 189 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1100 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 829 بار با میانگین 199 مت و پول درشت فروش 369 بار با میانگین 118 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12188 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 4246 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:01:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 820 بار با میانگین 200 مت و پول درشت فروش 369 بار با میانگین 118 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12082 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 4170 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:00:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 146 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1613 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:00:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-424)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3079 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:00:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %359)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 564 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -226 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -705 ؛ دو هفته: -949) میلیارد تومان است حجم امروز 095 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 11:00:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوشه (در آخرین قیمت %000) با حجم 143 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 162 مت و سرانه فروش 1448 مت  
  • 10:59:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 226 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 347 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1774 ؛ 3روزه: -5464 ؛ هفتگی: -4762 ؛ دو هفته: 36722) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %032)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1381 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 361 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -342 ؛ 3روزه: -820 ؛ هفتگی: -2395 ؛ دو هفته: -2751) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-472)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 197 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 221 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1600 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:58:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %032)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 799 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 361 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -167 ؛ 3روزه: -820 ؛ هفتگی: -2395 ؛ دو هفته: -2751) میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 801 بار با میانگین 199 مت و پول درشت فروش 342 بار با میانگین 119 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11916 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 4066 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:57:35؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %499) با حجم 254 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 113 و سرانه خرید 1684 مت و سرانه فروش 1486 مت  
  • 10:57:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 265 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -212 ؛ 3روزه: -108 ؛ هفتگی: 1225 ؛ دو هفته: 1698) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:57:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد کشرق (در آخرین قیمت %101)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 560 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 137 ؛ 3روزه: -068 ؛ هفتگی: -125 ؛ دو هفته: -249) میلیارد تومان است حجم امروز 197 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:56:59؛ حجم مشکوک در نماد کشرق (در آخرین قیمت %101) با حجم 175 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 140 و سرانه خرید 2143 مت و سرانه فروش 1531 مت  
  • 10:56:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-472)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 201 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 221 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1413 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:56:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 371 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -111 ؛ 3روزه: 086 ؛ هفتگی: 071 ؛ دو هفته: -030) میلیارد تومان است حجم امروز 094 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:56:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %060)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 577 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -115 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -705 ؛ دو هفته: -949) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:55:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 252 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -801 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 070 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:55:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1038 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1038 ؛ 3روزه: -2381 ؛ هفتگی: -5066 ؛ دو هفته: -6488) میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:55:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بکاب (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 241 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 268 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -139 ؛ 3روزه: 051 ؛ هفتگی: 025 ؛ دو هفته: -120) میلیارد تومان است حجم امروز 065 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-485)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 365 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 322 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -114 ؛ 3روزه: -046 ؛ هفتگی: -005 ؛ دو هفته: 003) میلیارد تومان است حجم امروز 182 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:54:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 937 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -937 ؛ 3روزه: -2381 ؛ هفتگی: -5066 ؛ دو هفته: -6488) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:54:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 928 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -835 ؛ 3روزه: -2381 ؛ هفتگی: -5066 ؛ دو هفته: -6488) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:53:58؛ حجم مشکوک در نماد خکار (در آخرین قیمت %023) با حجم 1398 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 2184 مت و سرانه فروش 2936 مت  
  • 10:53:49؛ حجم مشکوک در نماد فنرژی (در آخرین قیمت %-188) با حجم 338 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 045 و سرانه خرید 1197 مت و سرانه فروش 2633 مت  
  • 10:53:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 869 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -696 ؛ 3روزه: -2381 ؛ هفتگی: -5066 ؛ دو هفته: -6488) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:53:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-259)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1090 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 593 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11571 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2867 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:53:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 702 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -492 ؛ 3روزه: -2381 ؛ هفتگی: -5066 ؛ دو هفته: -6488) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:53:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-259)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1090 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 593 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11571 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2867 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:53:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساذری (در آخرین قیمت %092)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 252 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: -076 ؛ هفتگی: -076 ؛ دو هفته: -097) میلیارد تومان است حجم امروز 115 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:51:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %299) با حجم 059 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 222 مت  
  • 10:51:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 233 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -555 ؛ 3روزه: 979 ؛ هفتگی: 956 ؛ دو هفته: -1445) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:50:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 523 مت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 380 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2317 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-060)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 490 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -217 ؛ 3روزه: -436 ؛ هفتگی: -608 ؛ دو هفته: -1129) میلیارد تومان است حجم امروز 118 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:50:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %-243) با حجم 070 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 208 مت  
  • 10:49:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 186 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 208 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2935 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 044 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:46:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 305 مت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 244 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -323 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %-263)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 420 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -210 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 212 ؛ دو هفته: 4257) میلیارد تومان است حجم امروز 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:46:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-413)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 327 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -772 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:46:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 285 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: -031 ؛ هفتگی: -032 ؛ دو هفته: -030) میلیارد تومان است حجم امروز 162 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:46:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 431 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 152 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -542 ؛ 3روزه: -382 ؛ هفتگی: -912 ؛ دو هفته: -1429) میلیارد تومان است حجم امروز 134 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:45:12؛ حجم مشکوک در نماد ساینا (در آخرین قیمت %-379) با حجم 163 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 062 و سرانه خرید 1118 مت و سرانه فروش 1789 مت  
  • 10:44:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-288)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 446 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 185 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -202 ؛ 3روزه: -327 ؛ هفتگی: -367 ؛ دو هفته: -538) میلیارد تومان است حجم امروز 086 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:44:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-482)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 154 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 146 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1080 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:43:57؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %070) با حجم 143 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 050 و سرانه خرید 1519 مت و سرانه فروش 3017 مت  
  • 10:43:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 520 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 155 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -411 ؛ 3روزه: 477 ؛ هفتگی: -180 ؛ دو هفته: -573) میلیارد تومان است حجم امروز 135 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 462 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4064 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 154 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:43:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %-486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 361 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 155 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -253 ؛ 3روزه: 477 ؛ هفتگی: -180 ؛ دو هفته: -573) میلیارد تومان است حجم امروز 121 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:42:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %008)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: 015 ؛ هفتگی: 027 ؛ دو هفته: 067) میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-118)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1082 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 586 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11466 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2815 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:40:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-080)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1075 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 586 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11337 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2805 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:40:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 364 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -364 ؛ 3روزه: -181 ؛ هفتگی: 073 ؛ دو هفته: -419) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:40:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-080)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1075 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 586 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11337 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2805 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:40:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %240)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 485 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1116 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 834 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:40:12؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %240) با حجم 834 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 019 و سرانه خرید 933 مت و سرانه فروش 4949 مت  
  • 10:39:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن (در آخرین قیمت %-051)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -364 ؛ هفتگی: -639 ؛ دو هفته: -1178) میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:39:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-370)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 319 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -655 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:39:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-403)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 317 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -112 ؛ 3روزه: -264 ؛ هفتگی: -1334 ؛ دو هفته: -959) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-219)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 192 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -330 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:37:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرود (در آخرین قیمت %-480)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 463 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 399 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -105 ؛ 3روزه: -051 ؛ هفتگی: -051 ؛ دو هفته: -074) میلیارد تومان است حجم امروز 173 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:37:07؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %015) با حجم 154 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 126 و سرانه خرید 1683 مت و سرانه فروش 1335 مت  
  • 10:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 111 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -891 ؛ 3روزه: -057 ؛ هفتگی: -481 ؛ دو هفته: -559) میلیارد تومان است حجم امروز 135 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:36:22؛ حجم مشکوک در نماد سرود (در آخرین قیمت %-493) با حجم 140 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 057 و سرانه خرید 2414 مت و سرانه فروش 4243 مت  
  • 10:35:24؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-202) با حجم 2769 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 156 و سرانه خرید 10521 مت و سرانه فروش 6758 مت  
  • 10:33:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 366 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -401 ؛ 3روزه: -382 ؛ هفتگی: -912 ؛ دو هفته: -1429) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:33:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصیر (در آخرین قیمت %-235)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 348 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -117 ؛ 3روزه: 530 ؛ هفتگی: 473 ؛ دو هفته: 513) میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-308)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 338 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -925 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپی (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 255 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 410 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -112 ؛ 3روزه: -012 ؛ هفتگی: -052 ؛ دو هفته: -318) میلیارد تومان است حجم امروز 092 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:31:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -304 ؛ 3روزه: -035 ؛ هفتگی: -073 ؛ دو هفته: -357) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:31:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -119 ؛ 3روزه: 361 ؛ هفتگی: -111 ؛ دو هفته: -495) میلیارد تومان است حجم امروز 134 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:31:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-287)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 328 مت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -806 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:30:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -310 ؛ 3روزه: -902 ؛ هفتگی: -1586 ؛ دو هفته: -1304) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:30:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-230)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: 049 ؛ هفتگی: 036 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 731 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1023 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 099 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:28:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 406 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113 ؛ 3روزه: 110 ؛ هفتگی: -114 ؛ دو هفته: 192) میلیارد تومان است حجم امروز 072 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-435)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 190 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1235 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 041 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:28:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی (در آخرین قیمت %-291)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 254 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 319 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: 084 ؛ هفتگی: -164 ؛ دو هفته: 682) میلیارد تومان است حجم امروز 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:28:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-344)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 239 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -309 ؛ 3روزه: -325 ؛ هفتگی: -497 ؛ دو هفته: -1031) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:27:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-301)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 389 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -619 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 060 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-287)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 291 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -393 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:26:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-328)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -231 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 112 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 783 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 332 بار با میانگین 117 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11615 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3905 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:25:30؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-124) با حجم 378 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 096 و سرانه خرید 2035 مت و سرانه فروش 2121 مت  
  • 10:25:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-374)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 175 مت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 209 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2745 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:25:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 536 مت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 390 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2202 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:25:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-387)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 196 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1117 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-387)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 199 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -977 ؛ 3روزه: 2596 ؛ هفتگی: 617 ؛ دو هفته: 2577) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:23:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی (در آخرین قیمت %-060)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 324 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -256 ؛ 3روزه: -042 ؛ هفتگی: 012 ؛ دو هفته: -339) میلیارد تومان است حجم امروز 173 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:22:08؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %000) با حجم 174 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 029 و سرانه خرید 733 مت و سرانه فروش 2510 مت  
  • 10:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-295)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 243 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 486 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -438 ؛ 3روزه: 248 ؛ هفتگی: 660 ؛ دو هفته: -1174) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:20:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد داریوش (در آخرین قیمت %-199)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1000 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -100 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: -020 ؛ دو هفته: -066) میلیارد تومان است حجم امروز 191 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:20:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 305 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -639 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:20:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 354 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 265 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -214 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-143)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 151 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -226 ؛ 3روزه: 069 ؛ هفتگی: -138 ؛ دو هفته: 685) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:19:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 149 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104 ؛ 3روزه: -035 ؛ هفتگی: -116 ؛ دو هفته: 685) میلیارد تومان است حجم امروز 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:18:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-287)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 326 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -249 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:17:56؛ حجم مشکوک در نماد دلقما (در آخرین قیمت %-495) با حجم 124 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 038 و سرانه خرید 730 مت و سرانه فروش 1900 مت  
  • 10:17:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %-038)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 214 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 127 ؛ 3روزه: 1113 ؛ هفتگی: 900 ؛ دو هفته: 815) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -883 ؛ 3روزه: -1863 ؛ هفتگی: -7534 ؛ دو هفته: -12649) میلیارد تومان است حجم امروز 043 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:17:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد آریا (در آخرین قیمت %-038)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 214 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 127 ؛ 3روزه: 1113 ؛ هفتگی: 900 ؛ دو هفته: 815) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:17:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %-284)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 365 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -134 ؛ 3روزه: 2639 ؛ هفتگی: 2354 ؛ دو هفته: 2687) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:16:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 718 مت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 394 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1869 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:16:43؛ حجم مشکوک در نماد دامین (در آخرین قیمت %-499) با حجم 112 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 973 مت و سرانه فروش 1480 مت  
  • 10:16:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-192)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 215 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 173 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -223 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:16:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کفرا (در آخرین قیمت %370)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 265 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 275 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -236 ؛ 3روزه: -028 ؛ هفتگی: -324 ؛ دو هفته: -773) میلیارد تومان است حجم امروز 316 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 228 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -427 ؛ 3روزه: 979 ؛ هفتگی: 956 ؛ دو هفته: -1445) میلیارد تومان است حجم امروز 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-380)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -114 ؛ 3روزه: 929 ؛ هفتگی: 1418 ؛ دو هفته: 1704) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 272 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -218 ؛ 3روزه: -181 ؛ هفتگی: 073 ؛ دو هفته: -419) میلیارد تومان است حجم امروز 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-380)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -114 ؛ 3روزه: 929 ؛ هفتگی: 1418 ؛ دو هفته: 1704) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:15:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-498) با حجم 079 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 170 مت  
  • 10:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملی (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 184 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -110 ؛ 3روزه: 087 ؛ هفتگی: -063 ؛ دو هفته: -369) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 777 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 330 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11507 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3856 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %-023)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 793 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -714 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-484)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 291 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 128 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -282 ؛ 3روزه: 979 ؛ هفتگی: 956 ؛ دو هفته: -1445) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:13:25؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %489) با حجم 326 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 296 و سرانه خرید 6262 مت و سرانه فروش 2116 مت  
  • 10:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -749 ؛ 3روزه: -1863 ؛ هفتگی: -7534 ؛ دو هفته: -12649) میلیارد تومان است حجم امروز 036 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:13:24؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %489) با حجم 326 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 296 و سرانه خرید 6262 مت و سرانه فروش 2116 مت  
  • 10:13:13؛ حجم مشکوک در نماد قشرین (در آخرین قیمت %285) با حجم 207 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 121 و سرانه خرید 2892 مت و سرانه فروش 2388 مت  
  • 10:13:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-318)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -112 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 099 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:12:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 464 مت و پول درشت فروش 57 بار با میانگین 203 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 978 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 198 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:11:31؛ حجم مشکوک در نماد کسعدی (در آخرین قیمت %367) با حجم 174 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 178 و سرانه خرید 2503 مت و سرانه فروش 1410 مت  
  • 10:11:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %428) با حجم 712 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 2078 مت و سرانه فروش 2998 مت  
  • 10:10:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 159 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -222 ؛ 3روزه: -101 ؛ هفتگی: -319 ؛ دو هفته: -952) میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 446 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 186 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -275 ؛ 3روزه: -382 ؛ هفتگی: -912 ؛ دو هفته: -1429) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:08:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-068)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 162 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113 ؛ 3روزه: 069 ؛ هفتگی: -138 ؛ دو هفته: 685) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %-151)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 281 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -238 ؛ 3روزه: 148 ؛ هفتگی: 258 ؛ دو هفته: 875) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %013)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 245 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -131 ؛ 3روزه: -736 ؛ هفتگی: -459 ؛ دو هفته: -237) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %-151)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 281 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -238 ؛ 3روزه: 148 ؛ هفتگی: 258 ؛ دو هفته: 875) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:08:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %296) با حجم 116 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 124 مت  
  • 10:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-057)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 336 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -436 ؛ هفتگی: -608 ؛ دو هفته: -1129) میلیارد تومان است حجم امروز 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:07:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1090 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -438 ؛ هفتگی: 1897 ؛ دو هفته: 1890) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:07:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپیکو (در آخرین قیمت %-131)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 208 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -130 ؛ 3روزه: 148 ؛ هفتگی: 258 ؛ دو هفته: 875) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:07:28؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-491) با حجم 087 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 068 و سرانه خرید 864 مت و سرانه فروش 1272 مت  
  • 10:07:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کسرام با حجم 285 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2201 مت و سرانه فروش 2545 مت و قدرت خریدار حقیقی 086 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 168 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 10:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-253)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 316 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -552 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:07:04؛ حجم مشکوک در نماد واتی (در آخرین قیمت %-492) با حجم 092 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 024 و سرانه خرید 1394 مت و سرانه فروش 5793 مت  
  • 10:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 171 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: 070 ؛ هفتگی: 025 ؛ دو هفته: 018) میلیارد تومان است حجم امروز 078 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:06:50؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-499) با حجم 091 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 023 و سرانه خرید 1672 مت و سرانه فروش 7274 مت  
  • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 177 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -151 ؛ 3روزه: -1024 ؛ هفتگی: -460 ؛ دو هفته: -1130) میلیارد تومان است حجم امروز 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:05:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 192 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -204 ؛ 3روزه: -902 ؛ هفتگی: -1586 ؛ دو هفته: -1304) میلیارد تومان است حجم امروز 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 258 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -272 ؛ 3روزه: 687 ؛ هفتگی: 597 ؛ دو هفته: 738) میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-311)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 236 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -209 ؛ 3روزه: -325 ؛ هفتگی: -497 ؛ دو هفته: -1031) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 141 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1491 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-311)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 236 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -209 ؛ 3روزه: -325 ؛ هفتگی: -497 ؛ دو هفته: -1031) میلیارد تومان است حجم امروز 066 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:45؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %403) با حجم 085 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 1749 مت و سرانه فروش 1916 مت  
  • 10:04:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-301)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 328 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -448 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-449)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -110 ؛ 3روزه: -108 ؛ هفتگی: 1225 ؛ دو هفته: 1698) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 210 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 120 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102 ؛ 3روزه: 038 ؛ هفتگی: 069 ؛ دو هفته: 058) میلیارد تومان است حجم امروز 649 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:04:24؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %500) با حجم 649 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2896 مت و سرانه فروش 2626 مت  
  • 10:03:58؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %500) با حجم 646 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 2714 مت و سرانه فروش 2760 مت  
  • 10:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 777 بار با میانگین 196 مت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11389 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3816 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 496 مت و پول درشت فروش 57 بار با میانگین 203 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 875 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 188 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-343)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 466 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -280 ؛ 3روزه: 002 ؛ هفتگی: -161 ؛ دو هفته: -856) میلیارد تومان است حجم امروز 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-285)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -209 ؛ 3روزه: 601 ؛ هفتگی: -478 ؛ دو هفته: 809) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-343)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 466 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -280 ؛ 3روزه: 002 ؛ هفتگی: -161 ؛ دو هفته: -856) میلیارد تومان است حجم امروز 087 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 465 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3952 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 133 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 237 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112 ؛ 3روزه: -080 ؛ هفتگی: -170 ؛ دو هفته: -603) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 486 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3842 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 133 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 237 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112 ؛ 3روزه: -080 ؛ هفتگی: -170 ؛ دو هفته: -603) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 279 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -442 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 469 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3702 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 127 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 454 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3404 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 117 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 466 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -779 ؛ هفتگی: -1084 ؛ دو هفته: -1805) میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 454 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3404 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 117 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 438 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3197 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 112 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:01:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-464)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 376 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113 ؛ 3روزه: -181 ؛ هفتگی: 073 ؛ دو هفته: -419) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:01:30؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %-485) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 087 و سرانه خرید 2533 مت و سرانه فروش 2919 مت  
  • 10:01:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دکوثر با حجم 884 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3986 مت و سرانه فروش 5275 مت و قدرت خریدار حقیقی 076 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4350 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 10:01:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 422 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3080 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 111 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:00:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تجلی با حجم 108 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1393 مت و سرانه فروش 13392 مت با قدرت خریدار حقیقی 010 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 123 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 10:00:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 141 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2306 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:00:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-356)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 174 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2624 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:00:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 384 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2807 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 418 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2673 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 099 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:00:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 414 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2318 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 091 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 10:00:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 139 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1364 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 075 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:59:51؛ حجم مشکوک در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497) با حجم 088 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 010 و سرانه خرید 1212 مت و سرانه فروش 11855 مت  
  • 09:59:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 409 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2128 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:59:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 393 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1963 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:59:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 150 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1077 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:59:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قیستو (در آخرین قیمت %271) با حجم 194 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4379 مت و سرانه فروش 3776 مت  
  • 09:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 774 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11285 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3790 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %-397)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 679 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 251 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -111 ؛ 3روزه: -382 ؛ هفتگی: -912 ؛ دو هفته: -1429) میلیارد تومان است حجم امروز 065 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:58:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 397 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1709 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:58:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 769 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11080 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3780 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:58:41؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %-242) با حجم 276 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 079 و سرانه خرید 1453 مت و سرانه فروش 1830 مت  
  • 09:58:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 371 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1559 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:58:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-489)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 149 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -729 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 060 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-497) با حجم 062 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 150 و سرانه خرید 3644 مت و سرانه فروش 2431 مت  
  • 09:58:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 206 مت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 146 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1253 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -493 ؛ دو هفته: 1150) میلیارد تومان است حجم امروز 131 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:57؛ حجم مشکوک در نماد وپویا (در آخرین قیمت %-498) با حجم 107 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 155 و سرانه خرید 1017 مت و سرانه فروش 658 مت  
  • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -393 ؛ 3روزه: 063 ؛ هفتگی: 072 ؛ دو هفته: -034) میلیارد تومان است حجم امروز 865 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی (در آخرین قیمت %-442)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 761 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -152 ؛ 3روزه: -042 ؛ هفتگی: 012 ؛ دو هفته: -339) میلیارد تومان است حجم امروز 063 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 144 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -393 ؛ 3روزه: 063 ؛ هفتگی: 072 ؛ دو هفته: -034) میلیارد تومان است حجم امروز 865 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-437)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 525 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -788 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 191 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 763 بار با میانگین 190 مت و پول درشت فروش 315 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10790 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3568 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-413)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 153 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 146 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -855 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 763 بار با میانگین 190 مت و پول درشت فروش 315 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10790 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3568 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 360 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 283 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -1658 ؛ هفتگی: -2722 ؛ دو هفته: -6928) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:23؛ حجم مشکوک در نماد ساذری (در آخرین قیمت %128) با حجم 078 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 062 و سرانه خرید 1429 مت و سرانه فروش 2323 مت  
  • 09:57:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 348 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1391 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:57:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا (در آخرین قیمت %-299)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 311 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -218 ؛ 3روزه: 800 ؛ هفتگی: 938 ؛ دو هفته: 1460) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:56:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %-392)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 141 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -101 ؛ هفتگی: -319 ؛ دو هفته: -952) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:56:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-346)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 169 مت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2400 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:56:30؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %-476) با حجم 084 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 071 و سرانه خرید 943 مت و سرانه فروش 1320 مت  
  • 09:56:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 754 بار با میانگین 190 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10686 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3488 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:56:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 529 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 162 و سرانه خرید 4943 مت و سرانه فروش 3046 مت  
  • 09:56:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد کروی (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 238 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -119 ؛ 3روزه: -035 ؛ هفتگی: -073 ؛ دو هفته: -357) میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:56:10؛ حجم مشکوک در نماد کفرا (در آخرین قیمت %493) با حجم 265 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 086 و سرانه خرید 1981 مت و سرانه فروش 2311 مت  
  • 09:56:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 288 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1153 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 730 بار با میانگین 191 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10288 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3422 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوکا (در آخرین قیمت %-478)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 560 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -112 ؛ 3روزه: -059 ؛ هفتگی: -211 ؛ دو هفته: -205) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غکورش (در آخرین قیمت %-389) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 143 مت  
  • 09:55:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 699 بار با میانگین 191 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9724 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3271 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 294 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -176 ؛ 3روزه: -612 ؛ هفتگی: -046 ؛ دو هفته: 485) میلیارد تومان است حجم امروز 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-465)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 160 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -552 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 052 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 367 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1028 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:55:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 291 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -554 ؛ 3روزه: 209 ؛ هفتگی: 022 ؛ دو هفته: -274) میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 196 مت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1140 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -493 ؛ دو هفته: 1150) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 347 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -867 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کهمدا با حجم 458 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4990 مت و سرانه فروش 2459 مت و قدرت خریدار حقیقی 203 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 124 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحیا (در آخرین قیمت %-266)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 182 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: 800 ؛ هفتگی: 938 ؛ دو هفته: 1460) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 356 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107 ؛ 3روزه: -127 ؛ هفتگی: -374 ؛ دو هفته: -024) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 327 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -229 ؛ 3روزه: -156 ؛ هفتگی: -275 ؛ دو هفته: -267) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کهمدا با حجم 458 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4990 مت و سرانه فروش 2459 مت و قدرت خریدار حقیقی 203 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 124 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:54:28؛ حجم مشکوک در نماد کسرام (در آخرین قیمت %499) با حجم 259 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 086 و سرانه خرید 2082 مت و سرانه فروش 2413 مت  
  • 09:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 695 بار با میانگین 190 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9597 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3236 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-342)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 177 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2187 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:53:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 692 بار با میانگین 190 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9494 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3218 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:53:51؛ حجم مشکوک در نماد قیستو (در آخرین قیمت %282) با حجم 168 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 4028 مت و سرانه فروش 4826 مت  
  • 09:53:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 692 بار با میانگین 190 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9494 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3218 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:53:39؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-221) با حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 041 و سرانه خرید 2022 مت و سرانه فروش 4951 مت  
  • 09:53:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-328)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 381 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -572 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 164 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:53:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 684 بار با میانگین 189 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9263 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3180 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:53:06؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %-361) با حجم 150 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 018 و سرانه خرید 876 مت و سرانه فروش 4812 مت  
  • 09:52:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 774 مت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 397 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1693 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:52:36؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %229) با حجم 083 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 088 و سرانه خرید 1402 مت و سرانه فروش 1589 مت  
  • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 873 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -611 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:52:35؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %078) با حجم 185 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 100 و سرانه خرید 2218 مت و سرانه فروش 2228 مت  
  • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 873 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -611 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:52:10؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000) با حجم 070 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 004 و سرانه خرید 370 مت و سرانه فروش 8476 مت  
  • 09:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 672 بار با میانگین 188 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8985 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3088 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 305 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -273 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 240 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -136 ؛ 3روزه: -246 ؛ هفتگی: 3129 ؛ دو هفته: 2247) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-295)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 238 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -264 ؛ 3روزه: 248 ؛ هفتگی: 660 ؛ دو هفته: -1174) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 277 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -692 ؛ 3روزه: 475 ؛ هفتگی: -942 ؛ دو هفته: -939) میلیارد تومان است حجم امروز 036 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-364)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 151 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -696 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 267 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -534 ؛ 3روزه: 475 ؛ هفتگی: -942 ؛ دو هفته: -939) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-313)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 180 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 112 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2034 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 025 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:51:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-361)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 314 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -470 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1084 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -434 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:50:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %233) با حجم 173 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 239 مت  
  • 09:50:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-457)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -434 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-328)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 259 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -363 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 108 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:50:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %103)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 995 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 523 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11176 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2418 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:50:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد کدما (در آخرین قیمت %-481)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -125 ؛ 3روزه: -156 ؛ هفتگی: -275 ؛ دو هفته: -267) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:49:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 224 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -382 ؛ 3روزه: 475 ؛ هفتگی: -942 ؛ دو هفته: -939) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:46؛ حجم مشکوک در نماد قشرین (در آخرین قیمت %285) با حجم 104 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 120 و سرانه خرید 3890 مت و سرانه فروش 3229 مت  
  • 09:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-164)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 186 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -261 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 080 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 176 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -461 ؛ 3روزه: -026 ؛ هفتگی: -026 ؛ دو هفته: -024) میلیارد تومان است حجم امروز 580 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 668 بار با میانگین 187 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8865 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3068 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %-165)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 325 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 146 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 101 ؛ 3روزه: -398 ؛ هفتگی: -417 ؛ دو هفته: -779) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %-500)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 363 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -145 ؛ 3روزه: 209 ؛ هفتگی: 022 ؛ دو هفته: -274) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قشرین با حجم 088 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3890 مت و سرانه فروش 3229 مت و قدرت خریدار حقیقی 120 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 102 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:48:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 143 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1255 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-295)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 170 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 215 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -114 ؛ 3روزه: 248 ؛ هفتگی: 660 ؛ دو هفته: -1174) میلیارد تومان است حجم امروز 037 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %493)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 660 بار با میانگین 186 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8668 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 3010 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:14؛ حجم مشکوک در نماد وسدید (در آخرین قیمت %298) با حجم 065 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 141 و سرانه خرید 1291 مت و سرانه فروش 914 مت  
  • 09:48:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-216)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 143 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:04؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %295) با حجم 125 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 209 و سرانه خرید 3248 مت و سرانه فروش 1551 مت  
  • 09:48:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %-216)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 143 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 174 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -509 ؛ هفتگی: -866 ؛ دو هفته: -1561) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:48:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وحافظ با حجم 125 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3248 مت و سرانه فروش 1551 مت و قدرت خریدار حقیقی 209 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 335 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:47:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد های وب (در آخرین قیمت %-291) با حجم 033 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 184 مت  
  • 09:47:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان (در آخرین قیمت %-491)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -238 ؛ 3روزه: 122 ؛ هفتگی: 063 ؛ دو هفته: 269) میلیارد تومان است حجم امروز 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:47:31؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 2875 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 286 و سرانه خرید 18138 مت و سرانه فروش 6346 مت  
  • 09:47:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 642 بار با میانگین 189 مت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8475 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 2875 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-242)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 361 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -327 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:47:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 529 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1005 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 697 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:47:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 2558 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20364 مت و سرانه فروش 5305 مت و قدرت خریدار حقیقی 384 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19387 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:47:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد مدیریت (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: 151 ؛ هفتگی: 133 ؛ دو هفته: 178) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:46:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-372)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 259 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104 ؛ 3روزه: 054 ؛ هفتگی: 029 ؛ دو هفته: -307) میلیارد تومان است حجم امروز 046 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:46:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 388 بار با میانگین 205 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 140 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6503 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 2014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:46:26؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 739 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 154 و سرانه خرید 9749 مت و سرانه فروش 6330 مت  
  • 09:46:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 836 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -920 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:46:24؛ حجم مشکوک در نماد مدیریت (در آخرین قیمت %-496) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 153 و سرانه خرید 994 مت و سرانه فروش 649 مت  
  • 09:46:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 140 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 292 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: -073 ؛ هفتگی: -198 ؛ دو هفته: -364) میلیارد تومان است حجم امروز 604 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:46:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 387 بار با میانگین 200 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 140 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6278 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1911 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:46:07؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 1860 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 388 و سرانه خرید 17425 مت و سرانه فروش 4486 مت  
  • 09:45:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 372 بار با میانگین 186 مت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 132 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6025 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1669 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 679 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -747 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 372 بار با میانگین 183 مت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 132 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5917 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1702 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 552 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -607 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرین (در آخرین قیمت %285)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1336 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -134 ؛ 3روزه: -009 ؛ هفتگی: -006 ؛ دو هفته: -170) میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 832 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -333 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-252)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 279 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 255 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -316 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %416)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 512 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -870 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 630 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:45:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-196)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 337 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -168 ؛ 3روزه: 002 ؛ هفتگی: -161 ؛ دو هفته: -856) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:44:56؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %500) با حجم 271 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 151 و سرانه خرید 2465 مت و سرانه فروش 1633 مت  
  • 09:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-344)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -460 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکار (در آخرین قیمت %038)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 135 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -134 ؛ 3روزه: -051 ؛ هفتگی: -051 ؛ دو هفته: -023) میلیارد تومان است حجم امروز 917 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:44:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 165 مت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5737 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1501 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:44:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 311 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -342 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:44:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 1412 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 402 و سرانه خرید 15234 مت و سرانه فروش 3788 مت  
  • 09:44:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 363 بار با میانگین 161 مت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5573 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1412 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:43:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5380 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1383 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:43:40؛ حجم مشکوک در نماد خکار (در آخرین قیمت %142) با حجم 821 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 077 و سرانه خرید 2549 مت و سرانه فروش 3317 مت  
  • 09:43:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 583 مت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 593 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 141 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:43:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 695 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -208 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:43:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 583 مت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 593 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 141 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 421 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 237 و سرانه خرید 5231 مت و سرانه فروش 2209 مت  
  • 09:43:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 669 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 185 و سرانه خرید 10539 مت و سرانه فروش 5685 مت  
  • 09:42:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 118 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 531 ؛ 3روزه: 014 ؛ هفتگی: 086 ؛ دو هفته: -127) میلیارد تومان است حجم امروز 508 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:42:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 782 مت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 365 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1569 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:42:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 501 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -601 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 488 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:42:02؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400) با حجم 465 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 025 و سرانه خرید 959 مت و سرانه فروش 3861 مت  
  • 09:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 633 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 574 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -133 ؛ 3روزه: -030 ؛ هفتگی: 066 ؛ دو هفته: 071) میلیارد تومان است حجم امروز 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 424 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -467 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 444 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 183 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -246 ؛ 3روزه: -257 ؛ هفتگی: -150 ؛ دو هفته: -084) میلیارد تومان است حجم امروز 206 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 433 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 180 و سرانه خرید 10781 مت و سرانه فروش 5988 مت  
  • 09:41:29؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 554 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 103 و سرانه خرید 3258 مت و سرانه فروش 3156 مت  
  • 09:41:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 183 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -246 ؛ 3روزه: -257 ؛ هفتگی: -150 ؛ دو هفته: -084) میلیارد تومان است حجم امروز 206 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 121 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 369 ؛ 3روزه: 014 ؛ هفتگی: 086 ؛ دو هفته: -127) میلیارد تومان است حجم امروز 433 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 433 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 178 و سرانه خرید 10714 مت و سرانه فروش 6022 مت  
  • 09:41:17؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 433 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 180 و سرانه خرید 10887 مت و سرانه فروش 6053 مت  
  • 09:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 821 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -472 ؛ 3روزه: -830 ؛ هفتگی: -1752 ؛ دو هفته: -1101) میلیارد تومان است حجم امروز 073 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 341 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -1103 ؛ هفتگی: -1867 ؛ دو هفته: -2079) میلیارد تومان است حجم امروز 025 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:41:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 122 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 266 ؛ 3روزه: 014 ؛ هفتگی: 086 ؛ دو هفته: -127) میلیارد تومان است حجم امروز 370 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 308 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -338 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 398 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-306)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 272 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 153 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -148 ؛ 3روزه: 687 ؛ هفتگی: 597 ؛ دو هفته: 738) میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-440)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 155 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -279 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 038 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 116 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -222 ؛ 3روزه: 654 ؛ هفتگی: 498 ؛ دو هفته: 114) میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5252 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1342 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-271)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 188 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1820 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:40:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسعدی (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 108 ؛ 3روزه: 020 ؛ هفتگی: -017 ؛ دو هفته: 022) میلیارد تومان است حجم امروز 105 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:39:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-263)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 195 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1676 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 019 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:39:17؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 236 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 204 و سرانه خرید 10759 مت و سرانه فروش 5268 مت  
  • 09:38:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-478)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 128 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: 654 ؛ هفتگی: 498 ؛ دو هفته: 114) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:38:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 566 مت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 489 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 131 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:37:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %498) با حجم 428 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 076 و سرانه خرید 2503 مت و سرانه فروش 3273 مت  
  • 09:36:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 137 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2205 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:36:27؛ حجم مشکوک در نماد کسعدی (در آخرین قیمت %486) با حجم 069 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 142 و سرانه خرید 1639 مت و سرانه فروش 1157 مت  
  • 09:36:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-416)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 120 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -112 ؛ 3روزه: 431 ؛ هفتگی: 353 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:35:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1306 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131 ؛ 3روزه: -095 ؛ هفتگی: -916 ؛ دو هفته: -1002) میلیارد تومان است حجم امروز 017 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:35:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 150 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -538 ؛ 3روزه: 1030 ؛ هفتگی: 1597 ؛ دو هفته: 8452) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:35:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -415 ؛ 3روزه: 1030 ؛ هفتگی: 1597 ؛ دو هفته: 8452) میلیارد تومان است حجم امروز 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:35:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 245 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -221 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 278 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:35:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 200 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -302 ؛ 3روزه: 1030 ؛ هفتگی: 1597 ؛ دو هفته: 8452) میلیارد تومان است حجم امروز 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:35:04؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %400) با حجم 272 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 031 و سرانه خرید 797 مت و سرانه فروش 2594 مت  
  • 09:34:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 162 مت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4798 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1232 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:34:36؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %-033) با حجم 091 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 137 و سرانه خرید 883 مت و سرانه فروش 644 مت  
  • 09:34:16؛ حجم مشکوک در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %499) با حجم 105 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 076 و سرانه خرید 2667 مت و سرانه فروش 3513 مت  
  • 09:34:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 171 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 222 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -140 ؛ 3روزه: 1434 ؛ هفتگی: 1398 ؛ دو هفته: 304) میلیارد تومان است حجم امروز 044 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:33:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حریل (در آخرین قیمت %187) با حجم 034 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 113 مت  
  • 09:33:41؛ حجم مشکوک در نماد مادیرا (در آخرین قیمت %-467) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 045 و سرانه خرید 1088 مت و سرانه فروش 2393 مت  
  • 09:33:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 659 مت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 344 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 115 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-499) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 045 و سرانه خرید 1570 مت و سرانه فروش 3472 مت  
  • 09:32:48؛ حجم مشکوک در نماد خکار (در آخرین قیمت %345) با حجم 548 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 206 و سرانه خرید 4360 مت و سرانه فروش 2114 مت  
  • 09:32:43؛ حجم مشکوک در نماد خکار (در آخرین قیمت %498) با حجم 330 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 206 و سرانه خرید 4360 مت و سرانه فروش 2114 مت  
  • 09:32:34؛ حجم مشکوک در نماد خکار (در آخرین قیمت %498) با حجم 170 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 206 و سرانه خرید 4360 مت و سرانه فروش 2114 مت  
  • 09:32:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1043 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:32:30؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %487) با حجم 104 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 232 و سرانه خرید 12289 مت و سرانه فروش 5290 مت  
  • 09:32:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 164 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1043 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:32:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %301)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 917 بار با میانگین 202 مت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10931 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2107 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 133 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 653 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 121 ؛ 3روزه: 014 ؛ هفتگی: 086 ؛ دو هفته: -127) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:32:15؛ حجم مشکوک در نماد خکار (در آخرین قیمت %498) با حجم 107 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 412 و سرانه خرید 4977 مت و سرانه فروش 1207 مت  
  • 09:32:15؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %491) با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 343 و سرانه خرید 11102 مت و سرانه فروش 3238 مت  
  • 09:31:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %301)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 910 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10830 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2098 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:31:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 296 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -593 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:31:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %301)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 910 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10830 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2098 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:31:39؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-269) با حجم 047 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 1060 مت و سرانه فروش 1615 مت  
  • 09:31:33؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-298) با حجم 145 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 2116 مت و سرانه فروش 3040 مت  
  • 09:31:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %358)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 504 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 418 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: 132 ؛ هفتگی: -298 ؛ دو هفته: -1528) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %477)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 154 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 218 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101 ؛ 3روزه: -257 ؛ هفتگی: -150 ؛ دو هفته: -084) میلیارد تومان است حجم امروز 166 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:31:16؛ حجم مشکوک در نماد کتوکا (در آخرین قیمت %-496) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 046 و سرانه خرید 1557 مت و سرانه فروش 3412 مت  
  • 09:30:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %257)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 900 بار با میانگین 202 مت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10609 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2071 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1028 مت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 364 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1417 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:30:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-155) با حجم 030 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 142 مت  
  • 09:30:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 244 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 367 ؛ 3روزه: -045 ؛ هفتگی: -027 ؛ دو هفته: -029) میلیارد تومان است حجم امروز 318 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:30:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-481)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 135 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2089 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:30:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 309 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 256 و سرانه خرید 4035 مت و سرانه فروش 1574 مت  
  • 09:30:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 654 مت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 364 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 331 ؛ 3روزه: -484 ؛ هفتگی: -5850 ؛ دو هفته: -30071) میلیارد تومان است حجم امروز 017 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 258 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 256 و سرانه خرید 4035 مت و سرانه فروش 1574 مت  
  • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %-494) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 055 و سرانه خرید 2472 مت و سرانه فروش 4467 مت  
  • 09:30:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 162 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -929 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 057 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:30:24؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-094) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 088 و سرانه خرید 2184 مت و سرانه فروش 2476 مت  
  • 09:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 768 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -364 ؛ 3روزه: -830 ؛ هفتگی: -1752 ؛ دو هفته: -1101) میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:29:41؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %498) با حجم 031 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 095 و سرانه خرید 2289 مت و سرانه فروش 2408 مت  
  • 09:29:40؛ حجم مشکوک در نماد کپارس (در آخرین قیمت %141) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 056 و سرانه خرید 1589 مت و سرانه فروش 2838 مت  
  • 09:29:41؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %498) با حجم 031 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 095 و سرانه خرید 2289 مت و سرانه فروش 2408 مت  
  • 09:29:35؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %120) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 2120 مت و سرانه فروش 2901 مت  
  • 09:29:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 811 مت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 346 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1287 ؛ 3روزه: -1386 ؛ هفتگی: 363 ؛ دو هفته: -27272) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:29:16؛ حجم مشکوک در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %460) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 191 و سرانه خرید 3375 مت و سرانه فروش 1768 مت  
  • 09:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا (در آخرین قیمت %-334)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 547 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -043 ؛ هفتگی: 212 ؛ دو هفته: 4257) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 227 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -295 ؛ 3روزه: 7622 ؛ هفتگی: 9161 ؛ دو هفته: 17480) میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 286 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -486 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:28:22؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %493) با حجم 106 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 139 و سرانه خرید 2140 مت و سرانه فروش 1543 مت  
  • 09:28:20؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %452) با حجم 094 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 137 و سرانه خرید 1726 مت و سرانه فروش 1256 مت  
  • 09:28:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 185 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 297 و سرانه خرید 3938 مت و سرانه فروش 1328 مت  
  • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %-499) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 042 و سرانه خرید 913 مت و سرانه فروش 2195 مت  
  • 09:28:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 185 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 297 و سرانه خرید 3938 مت و سرانه فروش 1328 مت  
  • 09:27:57؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 149 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 219 و سرانه خرید 2912 مت و سرانه فروش 1331 مت  
  • 09:27:57؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %054) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 127 و سرانه خرید 2808 مت و سرانه فروش 2209 مت  
  • 09:27:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 175 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1082 ؛ 3روزه: -6598 ؛ هفتگی: -874 ؛ دو هفته: 24128) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:27:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کهمدا با حجم 149 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2912 مت و سرانه فروش 1331 مت و قدرت خریدار حقیقی 219 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 117 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 191 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -170 ؛ 3روزه: 1030 ؛ هفتگی: 1597 ؛ دو هفته: 8452) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -146 ؛ 3روزه: 475 ؛ هفتگی: -942 ؛ دو هفته: -939) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:27:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-271)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 201 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1485 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:27:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %206)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 884 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 460 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10377 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 2010 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:27:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق مانی (در آخرین قیمت %005)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 147 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 228 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: -476 ؛ هفتگی: -728 ؛ دو هفته: -1404) میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 1204 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 380 و سرانه خرید 15187 مت و سرانه فروش 3995 مت  
  • 09:26:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -818 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:26:50؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %-493) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 051 و سرانه خرید 1213 مت و سرانه فروش 2356 مت  
  • 09:26:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 156 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -818 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 048 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 136 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1980 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:26:47؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %099) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 088 و سرانه خرید 1347 مت و سرانه فروش 1533 مت  
  • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 136 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1980 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 024 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:26:11؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %303) با حجم 340 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 217 و سرانه خرید 1780 مت و سرانه فروش 821 مت  
  • 09:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 140 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1685 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:26:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 305 بار با میانگین 160 مت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4689 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1173 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:25:54؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %275) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 189 و سرانه خرید 5777 مت و سرانه فروش 3050 مت  
  • 09:25:47؛ حجم مشکوک در نماد کرمان (در آخرین قیمت %-491) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 034 و سرانه خرید 926 مت و سرانه فروش 2743 مت  
  • 09:25:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497) با حجم 611 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 365 مت  
  • 09:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %-271)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 210 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1382 ؛ 3روزه: 642 ؛ هفتگی: 1129 ؛ دو هفته: 2944) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:25:29؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497) با حجم 611 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 096 و سرانه خرید 3566 مت و سرانه فروش 3698 مت  
  • 09:25:29؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-499) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 1351 مت و سرانه فروش 1626 مت  
  • 09:25:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 138 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1474 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 021 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:25:02؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %498) با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2478 و سرانه خرید 10084 مت و سرانه فروش 407 مت  
  • 09:25:01؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو (در آخرین قیمت %-102) با حجم 055 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 1655 مت و سرانه فروش 1994 مت  
  • 09:24:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-117)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 255 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 047 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:24:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-490)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 168 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -680 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 039 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:24:50؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %494) با حجم 075 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 133 و سرانه خرید 1929 مت و سرانه فروش 1454 مت  
  • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498) با حجم 039 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 040 و سرانه خرید 1976 مت و سرانه فروش 4948 مت  
  • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-493) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 030 و سرانه خرید 1365 مت و سرانه فروش 4478 مت  
  • 09:24:43؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 331 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 121 و سرانه خرید 4121 مت و سرانه فروش 3405 مت  
  • 09:24:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-467)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 212 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -432 ؛ 3روزه: -2292 ؛ هفتگی: -2532 ؛ دو هفته: -3394) میلیارد تومان است حجم امروز 030 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:24:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %236)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 870 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 457 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10167 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1955 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %236)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 861 بار با میانگین 204 مت و پول درشت فروش 457 بار با میانگین 164 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10044 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1943 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-323)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -112 ؛ 3روزه: -1490 ؛ هفتگی: -9550 ؛ دو هفته: -10082) میلیارد تومان است حجم امروز 017 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:23:07؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %-164) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 033 و سرانه خرید 990 مت و سرانه فروش 2976 مت  
  • 09:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-164)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 131 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -131 ؛ 3روزه: 1209 ؛ هفتگی: 1359 ؛ دو هفته: 1280) میلیارد تومان است حجم امروز 042 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-215)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 195 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 154 ؛ 3روزه: 5008 ؛ هفتگی: 3547 ؛ دو هفته: 1321) میلیارد تومان است حجم امروز 041 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:22:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %-117) با حجم 189 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 482 مت  
  • 09:22:12؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-215) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 079 و سرانه خرید 2373 مت و سرانه فروش 3001 مت  
  • 09:22:11؛ حجم مشکوک در نماد چکاوه (در آخرین قیمت %366) با حجم 121 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 111 و سرانه خرید 2917 مت و سرانه فروش 2634 مت  
  • 09:21:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 330 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -170 ؛ 3روزه: -351 ؛ هفتگی: -760 ؛ دو هفته: -1577) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:21:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %190)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 857 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 457 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9910 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1906 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:21:46؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497) با حجم 365 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 120 و سرانه خرید 4986 مت و سرانه فروش 4172 مت  
  • 09:21:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ملت با حجم 244 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4663 مت و سرانه فروش 3120 مت و قدرت خریدار حقیقی 149 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 311 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:21:40؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-028) با حجم 114 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 096 و سرانه خرید 5369 مت و سرانه فروش 5604 مت  
  • 09:21:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 232 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -139 ؛ 3روزه: 7622 ؛ هفتگی: 9161 ؛ دو هفته: 17480) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:21:24؛ حجم مشکوک در نماد سیتا (در آخرین قیمت %-091) با حجم 059 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 109 و سرانه خرید 1087 مت و سرانه فروش 994 مت  
  • 09:21:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 221 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -121 ؛ 3روزه: -219 ؛ هفتگی: -203 ؛ دو هفته: 145) میلیارد تومان است حجم امروز 163 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:21:15؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499) با حجم 708 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 084 و سرانه خرید 5051 مت و سرانه فروش 5989 مت  
  • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-298) با حجم 123 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 2120 مت و سرانه فروش 2876 مت  
  • 09:21:03؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 191 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 308 و سرانه خرید 8475 مت و سرانه فروش 2752 مت  
  • 09:21:01؛ حجم مشکوک در نماد وامید (در آخرین قیمت %067) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 274 و سرانه خرید 26088 مت و سرانه فروش 9534 مت  
  • 09:21:01؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %011) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 060 و سرانه خرید 2142 مت و سرانه فروش 3583 مت  
  • 09:20:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 509 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -234 ؛ 3روزه: -830 ؛ هفتگی: -1752 ؛ دو هفته: -1101) میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:20:46؛ حجم مشکوک در نماد کفرا (در آخرین قیمت %314) با حجم 120 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 077 و سرانه خرید 2256 مت و سرانه فروش 2925 مت  
  • 09:20:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 296 بار با میانگین 158 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4575 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1106 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:20:24؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %019) با حجم 354 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 2487 مت و سرانه فروش 3553 مت  
  • 09:20:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %010)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 470 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 590 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -176 ؛ 3روزه: -519 ؛ هفتگی: -1233 ؛ دو هفته: -4805) میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:20:05؛ حجم مشکوک در نماد زکشت (در آخرین قیمت %324) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 168 و سرانه خرید 2759 مت و سرانه فروش 1641 مت  
  • 09:19:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 289 بار با میانگین 158 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4461 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1079 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:19:34؛ حجم مشکوک در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %-347) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 060 و سرانه خرید 1308 مت و سرانه فروش 2169 مت  
  • 09:19:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497) با حجم 195 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 487 مت  
  • 09:19:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-193) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 274 مت  
  • 09:18:41؛ حجم مشکوک در نماد کساپا (در آخرین قیمت %359) با حجم 126 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 144 و سرانه خرید 5544 مت و سرانه فروش 3840 مت  
  • 09:18:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-261)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -109 ؛ 3روزه: 601 ؛ هفتگی: -478 ؛ دو هفته: 809) میلیارد تومان است حجم امروز 023 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:18:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 156 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 118 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4311 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 1037 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:18:33؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %497) با حجم 135 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 179 و سرانه خرید 3458 مت و سرانه فروش 1933 مت  
  • 09:18:21؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %500) با حجم 141 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 264 و سرانه خرید 2374 مت و سرانه فروش 900 مت  
  • 09:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 266 بار با میانگین 156 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 118 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4077 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 999 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:18:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 154 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 118 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3907 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 999 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:18:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %042)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 359 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 266 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 164 ؛ 3روزه: 402 ؛ هفتگی: 738 ؛ دو هفته: -007) میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:18:04؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %064) با حجم 543 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 102 و سرانه خرید 4291 مت و سرانه فروش 4205 مت  
  • 09:17:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 253 بار با میانگین 151 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3760 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 920 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:17:30؛ حجم مشکوک در نماد کسرام (در آخرین قیمت %499) با حجم 136 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 2820 مت و سرانه فروش 2867 مت  
  • 09:17:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کسرام با حجم 108 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2820 مت و سرانه فروش 2867 مت و قدرت خریدار حقیقی 098 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 168 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:17:25؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %321) با حجم 107 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 060 و سرانه خرید 1962 مت و سرانه فروش 3271 مت  
  • 09:17:17؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %409) با حجم 130 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 1758 مت و سرانه فروش 2106 مت  
  • 09:17:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 920 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 369 و سرانه خرید 13754 مت و سرانه فروش 3729 مت  
  • 09:17:17؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %409) با حجم 130 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 083 و سرانه خرید 1758 مت و سرانه فروش 2106 مت  
  • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 604 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -229 ؛ 3روزه: -407 ؛ هفتگی: -562 ؛ دو هفته: -1026) میلیارد تومان است حجم امروز 089 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:17:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 133 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1364 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 020 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:16:44؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %499) با حجم 099 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 064 و سرانه خرید 1854 مت و سرانه فروش 2919 مت  
  • 09:16:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبهان (در آخرین قیمت %301)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 272 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 409 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108 ؛ 3روزه: 053 ؛ هفتگی: -011 ؛ دو هفته: 099) میلیارد تومان است حجم امروز 246 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %352)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 213 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -106 ؛ 3روزه: -106 ؛ هفتگی: -069 ؛ دو هفته: -061) میلیارد تومان است حجم امروز 159 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:16:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %236)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 832 بار با میانگین 204 مت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9760 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1818 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:16:16؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %321) با حجم 245 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 125 و سرانه خرید 4897 مت و سرانه فروش 3918 مت  
  • 09:16:11؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497) با حجم 179 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 4820 مت و سرانه فروش 6160 مت  
  • 09:16:03؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %352) با حجم 146 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 039 و سرانه خرید 965 مت و سرانه فروش 2456 مت  
  • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %194)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 822 بار با میانگین 204 مت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9529 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1801 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 239 بار با میانگین 147 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3449 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 837 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:48؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %499) با حجم 169 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 239 و سرانه خرید 5161 مت و سرانه فروش 2162 مت  
  • 09:15:47؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %229) با حجم 245 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 063 و سرانه خرید 2603 مت و سرانه فروش 4108 مت  
  • 09:15:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 258 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -361 ؛ 3روزه: -901 ؛ هفتگی: -079 ؛ دو هفته: -606) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:37؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %499) با حجم 153 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 239 و سرانه خرید 5159 مت و سرانه فروش 2161 مت  
  • 09:15:36؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 803 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 359 و سرانه خرید 13731 مت و سرانه فروش 3824 مت  
  • 09:15:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 136 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5156 مت و سرانه فروش 2160 مت و قدرت خریدار حقیقی 239 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 160 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:15:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 215 بار با میانگین 147 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3111 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 748 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 136 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5156 مت و سرانه فروش 2160 مت و قدرت خریدار حقیقی 239 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 160 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %110)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 808 بار با میانگین 206 مت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9379 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1781 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-364)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 123 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -282 ؛ 3روزه: -5136 ؛ هفتگی: -5769 ؛ دو هفته: 235) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %110)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 808 بار با میانگین 206 مت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9379 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1781 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:15:21؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %494) با حجم 103 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 154 و سرانه خرید 2657 مت و سرانه فروش 1725 مت  
  • 09:15:18؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %198) با حجم 051 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 065 و سرانه خرید 1184 مت و سرانه فروش 1816 مت  
  • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %186) با حجم 510 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 436 مت  
  • 09:15:00؛ حجم مشکوک در نماد کسرام (در آخرین قیمت %499) با حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 105 و سرانه خرید 2929 مت و سرانه فروش 2800 مت  
  • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %186) با حجم 510 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 436 مت  
  • 09:14:42؛ حجم مشکوک در نماد سمایه (در آخرین قیمت %020) با حجم 074 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 110 و سرانه خرید 1732 مت و سرانه فروش 1579 مت  
  • 09:14:40؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %-496) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 063 و سرانه خرید 1570 مت و سرانه فروش 2480 مت  
  • 09:14:33؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-477) با حجم 067 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 094 و سرانه خرید 1559 مت و سرانه فروش 1664 مت  
  • 09:14:29؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %048) با حجم 1756 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 192 و سرانه خرید 17582 مت و سرانه فروش 9176 مت  
  • 09:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 143 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2918 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 703 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:14:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %110)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 781 بار با میانگین 209 مت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9047 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1748 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:14:18؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %040) با حجم 117 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 050 و سرانه خرید 1131 مت و سرانه فروش 2248 مت  
  • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %394) با حجم 105 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 1599 مت و سرانه فروش 2180 مت  
  • 09:13:56؛ حجم مشکوک در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497) با حجم 114 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 059 و سرانه خرید 4711 مت و سرانه فروش 7958 مت  
  • 09:13:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذین (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 789 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -158 ؛ 3روزه: 000 ؛ هفتگی: 000 ؛ دو هفته: -075) میلیارد تومان است حجم امروز 114 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 201 بار با میانگین 141 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2779 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 658 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:13:26؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %473) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 146 و سرانه خرید 2644 مت و سرانه فروش 1806 مت  
  • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %-273) با حجم 105 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 098 و سرانه خرید 2854 مت و سرانه فروش 2927 مت  
  • 09:13:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 133 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1256 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 017 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:12:59؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا (در آخرین قیمت %492) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 269 و سرانه خرید 3597 مت و سرانه فروش 1338 مت  
  • 09:12:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 140 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2587 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 620 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %114)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 758 بار با میانگین 210 مت و پول درشت فروش 433 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8741 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1680 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:12:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 219 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 481 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1671 ؛ 3روزه: -5464 ؛ هفتگی: -4762 ؛ دو هفته: 36722) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:12:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشمال با حجم 089 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1793 مت و سرانه فروش 1792 مت و قدرت خریدار حقیقی 100 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 122 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:12:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %114)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 753 بار با میانگین 210 مت و پول درشت فروش 433 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8617 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1678 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد سکرد (در آخرین قیمت %499) با حجم 059 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 218 و سرانه خرید 2734 مت و سرانه فروش 1255 مت  
  • 09:12:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-302)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 341 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -325 ؛ هفتگی: -497 ؛ دو هفته: -1031) میلیارد تومان است حجم امروز 018 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 184 بار با میانگین 137 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2468 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 591 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1141 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 584 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 355 و سرانه خرید 12769 مت و سرانه فروش 3601 مت  
  • 09:11:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 132 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1141 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 366 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -110 ؛ 3روزه: -342 ؛ هفتگی: -3532 ؛ دو هفته: -2202) میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %162)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 738 بار با میانگین 212 مت و پول درشت فروش 429 بار با میانگین 167 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8487 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1642 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 177 بار با میانگین 137 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2366 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 570 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:11:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلات با حجم 466 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63893 مت و سرانه فروش 27779 مت و قدرت خریدار حقیقی 230 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 587 برابر حجم میانگین ماهانه بود  
  • 09:10:46؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-498) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 053 و سرانه خرید 1434 مت و سرانه فروش 2717 مت  
  • 09:10:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 135 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2036 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 494 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 133 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1034 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-252)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -160 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:42؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 494 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 398 و سرانه خرید 12288 مت و سرانه فروش 3090 مت  
  • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-497)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 133 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1034 ؛ 3روزه: 8875 ؛ هفتگی: -067 ؛ دو هفته: 1014) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-252)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -160 ؛ 3روزه: -1161 ؛ هفتگی: -1624 ؛ دو هفته: -1871) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:29؛ حجم مشکوک در نماد کساپا (در آخرین قیمت %496) با حجم 099 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 659 و سرانه خرید 23887 مت و سرانه فروش 3624 مت  
  • 09:10:23؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %066) با حجم 060 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 084 و سرانه خرید 4786 مت و سرانه فروش 5674 مت  
  • 09:10:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد کساپا (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 241 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 120 ؛ 3روزه: 036 ؛ هفتگی: 047 ؛ دو هفته: 035) میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 152 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -122 ؛ 3روزه: 116 ؛ هفتگی: -057 ؛ دو هفته: -1306) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:10:04؛ حجم مشکوک در نماد چکاوه (در آخرین قیمت %136) با حجم 073 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 105 و سرانه خرید 3200 مت و سرانه فروش 3058 مت  
  • 09:10:04؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 298 و سرانه خرید 8475 مت و سرانه فروش 2847 مت  
  • 09:10:00؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-413) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 038 و سرانه خرید 1547 مت و سرانه فروش 4125 مت  
  • 09:09:54؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %498) با حجم 148 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 543 و سرانه خرید 19778 مت و سرانه فروش 3645 مت  
  • 09:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-487)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 179 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -179 ؛ 3روزه: -2292 ؛ هفتگی: -2532 ؛ دو هفته: -3394) میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:09:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 136 بار با میانگین 132 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1746 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 433 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:08:50؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499) با حجم 483 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 093 و سرانه خرید 7834 مت و سرانه فروش 8445 مت  
  • 09:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان (در آخرین قیمت %-491)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113 ؛ 3روزه: 122 ؛ هفتگی: 063 ؛ دو هفته: 269) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:08:34؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-499) با حجم 123 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 036 و سرانه خرید 1703 مت و سرانه فروش 4755 مت  
  • 09:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 150 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -436 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:08:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %-498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 213 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -213 ؛ 3روزه: 023 ؛ هفتگی: -1475 ؛ دو هفته: -2028) میلیارد تومان است حجم امروز 015 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:08:04؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %129) با حجم 162 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 081 و سرانه خرید 6220 مت و سرانه فروش 7669 مت  
  • 09:07:56؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %498) با حجم 098 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 533 و سرانه خرید 18081 مت و سرانه فروش 3393 مت  
  • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %500) با حجم 111 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 298 و سرانه خرید 2863 مت و سرانه فروش 961 مت  
  • 09:07:40؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %080) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 123 و سرانه خرید 3249 مت و سرانه فروش 2643 مت  
  • 09:07:39؛ حجم مشکوک در نماد پاکشو (در آخرین قیمت %336) با حجم 112 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 046 و سرانه خرید 1075 مت و سرانه فروش 2322 مت  
  • 09:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %178)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102 ؛ 3روزه: -687 ؛ هفتگی: -728 ؛ دو هفته: -1113) میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 130 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1637 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 403 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:07:17؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %070) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 140 و سرانه خرید 5701 مت و سرانه فروش 4064 مت  
  • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %320)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 712 بار با میانگین 213 مت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8284 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1486 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499) با حجم 264 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 068 و سرانه خرید 8506 مت و سرانه فروش 12498 مت  
  • 09:06:14؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %129) با حجم 152 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 6662 مت و سرانه فروش 9656 مت  
  • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %037) با حجم 413 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 4307 مت و سرانه فروش 5522 مت  
  • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %490) با حجم 058 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 054 و سرانه خرید 2047 مت و سرانه فروش 3811 مت  
  • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %297) با حجم 121 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 116 و سرانه خرید 4328 مت و سرانه فروش 3717 مت  
  • 09:06:07؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %037) با حجم 413 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 078 و سرانه خرید 4307 مت و سرانه فروش 5522 مت  
  • 09:06:03؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %296) با حجم 465 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 210 و سرانه خرید 63766 مت و سرانه فروش 30365 مت  
  • 09:06:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-292)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 657 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -526 ؛ 3روزه: -2374 ؛ هفتگی: -2590 ؛ دو هفته: -3165) میلیارد تومان است حجم امروز 022 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:06:02؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %296) با حجم 465 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 210 و سرانه خرید 63766 مت و سرانه فروش 30365 مت  
  • 09:06:01؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %277) با حجم 105 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 6030 مت و سرانه فروش 5971 مت  
  • 09:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %444)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 689 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8005 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1464 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:05:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 130 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -284 ؛ 3روزه: 063 ؛ هفتگی: 072 ؛ دو هفته: -034) میلیارد تومان است حجم امروز 228 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:05:37؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-195) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 094 و سرانه خرید 2353 مت و سرانه فروش 2508 مت  
  • 09:05:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-486)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -103 ؛ 3روزه: -407 ؛ هفتگی: -562 ؛ دو هفته: -1026) میلیارد تومان است حجم امروز 055 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %447)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 675 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7703 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1429 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:05:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -923 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -493 ؛ دو هفته: 1150) میلیارد تومان است حجم امروز 054 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %447)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 675 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7703 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1429 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:05:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %362)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 668 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7547 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1409 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:57؛ حجم مشکوک در نماد کفرا (در آخرین قیمت %493) با حجم 080 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 080 و سرانه خرید 3927 مت و سرانه فروش 4899 مت  
  • 09:04:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 130 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1497 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 372 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %267)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 641 بار با میانگین 213 مت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7296 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1347 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:38؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499) با حجم 139 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 055 و سرانه خرید 7715 مت و سرانه فروش 14031 مت  
  • 09:04:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 370 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 380 و سرانه خرید 11794 مت و سرانه فروش 3105 مت  
  • 09:04:27؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499) با حجم 109 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 055 و سرانه خرید 7715 مت و سرانه فروش 14031 مت  
  • 09:04:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد کفرا (در آخرین قیمت %493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 266 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -133 ؛ 3روزه: -028 ؛ هفتگی: -324 ؛ دو هفته: -773) میلیارد تومان است حجم امروز 071 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %215)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 624 بار با میانگین 214 مت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7014 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1321 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکوثر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 194 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -164 ؛ 3روزه: 063 ؛ هفتگی: 072 ؛ دو هفته: -034) میلیارد تومان است حجم امروز 092 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %215)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 624 بار با میانگین 214 مت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7014 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1321 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 129 مت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1387 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 343 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %173)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 609 بار با میانگین 216 مت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6827 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1301 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:03:28؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %380) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 105 و سرانه خرید 2403 مت و سرانه فروش 2290 مت  
  • 09:03:28؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %499) با حجم 216 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 648 و سرانه خرید 6731 مت و سرانه فروش 1039 مت  
  • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %499) با حجم 214 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 648 و سرانه خرید 6731 مت و سرانه فروش 1039 مت  
  • 09:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-499)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 163 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -817 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -493 ؛ دو هفته: 1150) میلیارد تومان است حجم امروز 044 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %320)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 580 بار با میانگین 220 مت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6610 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1251 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:03:02؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 307 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 920 و سرانه خرید 11432 مت و سرانه فروش 1242 مت  
  • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-499) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 013 و سرانه خرید 1814 مت و سرانه فروش 14444 مت  
  • 09:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %322)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 573 بار با میانگین 220 مت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6466 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1243 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:02:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 123 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1282 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 273 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 158 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -680 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -493 ؛ دو هفته: 1150) میلیارد تومان است حجم امروز 040 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %373)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 560 بار با میانگین 222 مت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6300 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1234 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:02:39؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-499) با حجم 050 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 053 و سرانه خرید 1811 مت و سرانه فروش 3431 مت  
  • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %373)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 560 بار با میانگین 222 مت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6300 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1234 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:02:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 249 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1058 و سرانه خرید 11434 مت و سرانه فروش 1081 مت  
  • 09:02:28؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-486) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 007 و سرانه خرید 634 مت و سرانه فروش 9536 مت  
  • 09:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 115 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 924 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 208 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %465)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 544 بار با میانگین 221 مت و پول درشت فروش 371 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5953 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1195 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 184 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1115 و سرانه خرید 13561 مت و سرانه فروش 1216 مت  
  • 09:01:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1115 و سرانه خرید 13561 مت و سرانه فروش 1216 مت  
  • 09:01:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1115 و سرانه خرید 13561 مت و سرانه فروش 1216 مت  
  • 09:01:46؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 127 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1115 و سرانه خرید 13561 مت و سرانه فروش 1216 مت  
  • 09:01:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 155 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 341 ؛ 3روزه: 092 ؛ هفتگی: 123 ؛ دو هفته: 184) میلیارد تومان است حجم امروز 083 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:01:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %362)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 527 بار با میانگین 221 مت و پول درشت فروش 371 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5595 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1157 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:01:35؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %498) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 768 و سرانه خرید 9328 مت و سرانه فروش 1215 مت  
  • 09:01:27؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %500) با حجم 232 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 053 و سرانه خرید 4254 مت و سرانه فروش 7959 مت  
  • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر (در آخرین قیمت %500) با حجم 232 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 082 و سرانه خرید 6871 مت و سرانه فروش 8418 مت  
  • 09:01:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-326)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 135 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -487 ؛ 3روزه: -013 ؛ هفتگی: -493 ؛ دو هفته: 1150) میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %478) با حجم 1135 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 183 و سرانه خرید 22403 مت و سرانه فروش 12223 مت  
  • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %478)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 510 بار با میانگین 223 مت و پول درشت فروش 371 بار با میانگین 163 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5300 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1135 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 150 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -359 ؛ 3روزه: -026 ؛ هفتگی: -026 ؛ دو هفته: -024) میلیارد تومان است حجم امروز 166 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:01:06؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %321) با حجم 053 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 050 و سرانه خرید 4026 مت و سرانه فروش 8129 مت  
  • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد کاوه (در آخرین قیمت %-496) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 031 و سرانه خرید 1087 مت و سرانه فروش 3548 مت  
  • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %498) با حجم 143 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 289 و سرانه خرید 5063 مت و سرانه فروش 1749 مت  
  • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %498) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 289 و سرانه خرید 5063 مت و سرانه فروش 1749 مت  
  • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %299)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 326 بار با میانگین 237 مت و پول درشت فروش 170 بار با میانگین 154 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5107 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 1108 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %299) با حجم 1108 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 180 و سرانه خرید 15136 مت و سرانه فروش 8410 مت  
  • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %499) با حجم 954 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 180 و سرانه خرید 15136 مت و سرانه فروش 8410 مت  
  • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 169 و سرانه خرید 5688 مت و سرانه فروش 3361 مت  
  • 09:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 151 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4268 ؛ 3روزه: 2971 ؛ هفتگی: 3271 ؛ دو هفته: 3512) میلیارد تومان است حجم امروز 954 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %215)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 179 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 125 ؛ 3روزه: 345 ؛ هفتگی: 406 ؛ دو هفته: 518) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %265) با حجم 043 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 064 و سرانه خرید 5686 مت و سرانه فروش 8881 مت  
  • 09:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %215)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 179 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 125 ؛ 3روزه: 345 ؛ هفتگی: 406 ؛ دو هفته: 518) میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است
  • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %112) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 041 و سرانه خرید 2551 مت و سرانه فروش 6207 مت  
  • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %357) با حجم 045 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 12013 مت و سرانه فروش 11934 مت  
  • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %112) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 041 و سرانه خرید 2551 مت و سرانه فروش 6207 مت  
 • سنگین ترین صف خرید ها

 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 420.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.52 م.ت .
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 202.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.67 م.ت .
 • 3- نماد کیمیا با ارزش صف خرید 102.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.48 م.ت .
 • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 53.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.01 م.ت .
 • 5- نماد دکوثر با ارزش صف خرید 31.77 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 78.64 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها

 • 1- نماد فاسمین با ارزش صف فروش 32.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 162.52 م.ت .
 • 2- نماد گنگین با ارزش صف فروش 22.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 145.56 م.ت .
 • 3- نماد ذوب با ارزش صف فروش 7.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.88 م.ت .
 • 4- نماد سکارون با ارزش صف فروش 6.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 85.77 م.ت .
 • 5- نماد فایرا با ارزش صف فروش 6.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.12 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها

 • 1- نماد فرآور با ارزش صف خرید 4.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.76 م.ت .
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 420.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.52 م.ت .
 • 3- نماد وساپا با ارزش صف خرید 202.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.67 م.ت .
 • 4- نماد سبهان با ارزش صف خرید 8.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.09 م.ت .
 • 5- نماد شرانل با ارزش صف خرید 3.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 131.30 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد شلرد با ارزش صف فروش 9.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 206.09 م.ت .
 • 2- نماد فایرا با ارزش صف فروش 6.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.12 م.ت .
 • 3- نماد فاسمین با ارزش صف فروش 32.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 162.52 م.ت .
 • 4- نماد گنگین با ارزش صف فروش 22.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 145.56 م.ت .
 • 5- نماد ذوب با ارزش صف فروش 7.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.88 م.ت .
 • گروه های پرتقاضا

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 480.49 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 2- گروه سرمایه گذاریها با تقاضا ی 234.52 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید.
 • 3- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با تقاضا ی 54.52 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید.
 • 4- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با تقاضا ی 48.21 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
 • 5- گروه مواد و محصولات دارویی با تقاضا ی 45.76 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -21.87 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با عرضه ی -4.32 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 3- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با عرضه ی -3.33 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 4- گروه مخابرات با عرضه ی -0.87 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه استخراج کانه های فلزی با عرضه ی -0.83 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 •  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد خبهمن با حجم معاملات 1450.86 میلیون سهم (8.87 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 296.60 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وپارس با حجم معاملات 330.28 میلیون سهم (7.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 74.93 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وساپا با حجم معاملات 132.69 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 63.00 میلیارد تومان .
 • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 64.51 میلیون سهم (3.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد گشان با حجم معاملات 15.64 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.55 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

 • 1- نماد خبهمن با برآیند ورود پول درشت 31.84 میلیارد تومان و حجم 8.87 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 27.78 میلیارد تومان و حجم 7.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شسپا با برآیند ورود پول درشت 11.80 میلیارد تومان و حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد همراه با برآیند ورود پول درشت 11.51 میلیارد تومان و حجم 5.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 6.10 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 30.22 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 20.14 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 19.55 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 18.11 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد آریان با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان و حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 8.91 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 57.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.96 میلیارد تومان .
 • 3- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 36.93 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 27.56 میلیارد تومان .
 • 5- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند خروج پول درشت 25.59 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز

 • 1- نماد کیمیا با ارزش صف خرید 41.18 میلیارد تومان .
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 26.81 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خکار با ارزش صف خرید 13.72 میلیارد تومان .
 • 4- نماد دکوثر با ارزش صف خرید 11.57 میلیارد تومان .
 • 5- نماد خاذین با ارزش صف خرید 11.19 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .
 • 7- نماد ثقزوی با ارزش صف خرید 8.32 میلیارد تومان .
 • 8- نماد وشهر با ارزش صف خرید 7.13 میلیارد تومان .
 • 9- نماد آبین با ارزش صف خرید 5.22 میلیارد تومان .
 • 10- نماد کپشیر با ارزش صف خرید 3.46 میلیارد تومان .
 • 11- نماد ولپارس با ارزش صف خرید 3.17 میلیارد تومان .
 • 12- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.18 میلیارد تومان .

تعداد بازدید : 676

ثبت نظر

ارسال