گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

 • سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 12:36

 

 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد همای با حجم معاملات 162.73 میلیون سهم (7.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 162.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.31 میلیون سهم (4.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با حجم معاملات 8.05 میلیون سهم (3.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحیا با حجم معاملات 12.42 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد کمنگنز با حجم معاملات 14.40 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد همای با برآیند ورود پول درشت 82.71 میلیارد تومان و حجم 7.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 38.30 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 38.05 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 9.28 میلیارد تومان و حجم 0.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 56.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 27.17 میلیارد تومان و حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد آریان با برآیند خروج پول درشت 11.24 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 10.95 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 113.11 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 41.84 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 17.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 13.92 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 11.28 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 6.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد غدام با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 7.44 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فگستر با ارزش صف خرید 6.82 میلیارد تومان .
 • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.50 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 11.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.7 م.ت .
 • 12:29:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 240 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 82.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:08؛ حجم مشکوک در نماد فوکا (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 71.81 م.ت و سرانه فروش 41.72 م.ت .
 • 12:27:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %-3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:55؛ حجم مشکوک در نماد مدیر (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 13.87 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت .
 • 12:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریان (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 186 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.15 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.29. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:20:05؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 7.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 25.37 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت .
 • 12:20:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سیمرغ (در آخرین قیمت %1.00) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.3 م.ت .
 • 12:19:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:44؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غصینو با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.14 م.ت و سرانه فروش 39.14 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:17:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 684 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوینده (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .
 • 12:15:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 79.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2251 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:48؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.48) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 20.90 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .
 • 12:07:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 693 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 73.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاذر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:35؛ حجم مشکوک در نماد کاذر (در آخرین قیمت %-2.52) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 5.10 م.ت و سرانه فروش 60.44 م.ت .
 • 12:06:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 642 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 530 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاذر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 794 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاذر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 793 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 958 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبین (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1246 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:24؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 12.26 م.ت و سرانه فروش 35.93 م.ت .
 • 11:52:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 693 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:33؛ حجم مشکوک در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 6.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 127.35 م.ت و سرانه فروش 69.45 م.ت .
 • 11:52:24؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 34.18 م.ت و سرانه فروش 30.80 م.ت .
 • 11:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:31؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 9.89 م.ت .
 • 11:50:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:20؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 8.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.94 م.ت و سرانه فروش 20.88 م.ت .
 • 11:36:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 27.96 م.ت و سرانه فروش 26.48 م.ت .
 • 11:30:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شلرد با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.56 م.ت و سرانه فروش 38.93 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.02. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:30:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1416 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:58؛ حجم مشکوک در نماد واحیا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 37.84 م.ت و سرانه فروش 26.40 م.ت .
 • 11:26:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3029 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-2.08) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.54 م.ت و سرانه فروش 13.55 م.ت .
 • 11:25:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 191 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 12.70 م.ت .
 • 11:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 151 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .
 • 11:16:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشهر (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:01؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 39.08 م.ت و سرانه فروش 48.66 م.ت .
 • 11:14:48؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 14.26 م.ت و سرانه فروش 38.29 م.ت .
 • 11:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 748 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:53؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 20.08 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .
 • 10:58:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:45؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 35.76 م.ت و سرانه فروش 10.15 م.ت .
 • 10:47:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:34؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 38.79 م.ت و سرانه فروش 21.91 م.ت .
 • 10:34:05؛ حجم مشکوک در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 130.41 م.ت .
 • 10:33:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1464 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.51 م.ت و سرانه فروش 20.76 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.01. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:29:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 151 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسین (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .
 • 10:27:28؛ حجم مشکوک در نماد قشکر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 9.59 م.ت .
 • 10:27:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:24؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 11.89 م.ت .
 • 10:26:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد واتی (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:39؛ حجم مشکوک در نماد واتی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 67.46 م.ت و سرانه فروش 41.89 م.ت .
 • 10:22:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %-0.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:48؛ حجم مشکوک در نماد تنوین (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 7.72 م.ت و سرانه فروش 29.12 م.ت .
 • 10:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:33؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 7.07 م.ت و سرانه فروش 12.63 م.ت .
 • 10:08:36؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .
 • 10:06:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:23؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.56 م.ت و سرانه فروش 44.42 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.35. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:01:49؛ حجم مشکوک در نماد ختراک (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 34.16 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 09:58:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:35؛ حجم مشکوک در نماد بپیوند (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 10.21 م.ت و سرانه فروش 4.48 م.ت .
 • 09:55:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:58؛ حجم مشکوک در نماد واتی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 50.37 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .
 • 09:50:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 22.50 م.ت .
 • 09:48:41؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 16.78 م.ت و سرانه فروش 26.99 م.ت .
 • 09:47:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 607 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.1 م.ت .
 • 09:44:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 872 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 977 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:29؛ حجم مشکوک در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.24) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 154.47 م.ت و سرانه فروش 106.59 م.ت .
 • 09:44:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 925 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد کمرجان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 11.79 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت .
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-4.81) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 16.19 م.ت و سرانه فروش 26.55 م.ت .
 • 09:43:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد کالا (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3821 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 535 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:35؛ حجم مشکوک در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 7.13 م.ت و سرانه فروش 26.85 م.ت .
 • 09:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 798 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:47؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 19.02 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
 • 09:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 698 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:08؛ حجم مشکوک در نماد سنیر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 13.71 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .
 • 09:38:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:21؛ حجم مشکوک در نماد دکپسول (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 12.38 م.ت و سرانه فروش 13.29 م.ت .
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:51؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 43.68 م.ت و سرانه فروش 20.28 م.ت .
 • 09:36:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:48؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 21.99 م.ت و سرانه فروش 6.01 م.ت .
 • 09:35:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.04 م.ت و سرانه فروش 19.79 م.ت .
 • 09:35:32؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.49 و سرانه خرید 37.69 م.ت و سرانه فروش 6.87 م.ت .
 • 09:35:16؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 16.25 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .
 • 09:35:16؛ حجم مشکوک در نماد حریل (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.68 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .
 • 09:35:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4779 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:47؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 21.04 م.ت و سرانه فروش 280.94 م.ت .
 • 09:34:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1956 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 3.66 م.ت و سرانه فروش 1.83 م.ت .
 • 09:34:31؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.99 م.ت و سرانه فروش 15.27 م.ت .
 • 09:34:27؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.99 م.ت و سرانه فروش 15.27 م.ت .
 • 09:34:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 7534 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:16؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 39.26 م.ت .
 • 09:33:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوری (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .
 • 09:33:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:18؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 54.38 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .
 • 09:30:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:05؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 21.99 م.ت و سرانه فروش 6.01 م.ت .
 • 09:29:05؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 47.81 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .
 • 09:29:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:00؛ حجم مشکوک در نماد واحیا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.71 و سرانه خرید 237.75 م.ت و سرانه فروش 14.23 م.ت .
 • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:55؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 7.74 م.ت و سرانه فروش 23.27 م.ت .
 • 09:26:44؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.88 م.ت و سرانه فروش 61.30 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.29. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:42؛ حجم مشکوک در نماد واتی (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 38.76 م.ت و سرانه فروش 19.96 م.ت .
 • 09:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 18.35 م.ت و سرانه فروش 58.14 م.ت .
 • 09:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:06؛ حجم مشکوک در نماد وسدید (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 15.02 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت .
 • 09:24:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خدیزل (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .
 • 09:24:38؛ حجم مشکوک در نماد وبیمه (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 5.31 م.ت و سرانه فروش 26.80 م.ت .
 • 09:24:21؛ حجم مشکوک در نماد زقیام (در آخرین قیمت %-0.05) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 16.22 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت .
 • 09:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگیلا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگیلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.60 و سرانه خرید 52.83 م.ت و سرانه فروش 6.14 م.ت .
 • 09:23:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگیلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.40 و سرانه خرید 52.02 م.ت و سرانه فروش 6.19 م.ت .
 • 09:23:10؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 15.29 م.ت و سرانه فروش 27.40 م.ت .
 • 09:22:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حریل (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .
 • 09:22:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 32.30 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .
 • 09:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1870 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:41؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 21.06 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .
 • 09:19:01؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 17.30 م.ت و سرانه فروش 19.35 م.ت .
 • 09:18:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 891 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:46؛ حجم مشکوک در نماد غگیلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.69 و سرانه خرید 36.76 م.ت و سرانه فروش 6.46 م.ت .
 • 09:18:42؛ حجم مشکوک در نماد غگیلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.69 و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 6.42 م.ت .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 29.27 م.ت و سرانه فروش 33.55 م.ت .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 37.05 م.ت و سرانه فروش 387.46 م.ت .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 62.28 م.ت و سرانه فروش 80.42 م.ت .
 • 09:18:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:29؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 10.28 م.ت .
 • 09:18:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 63.01 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 09:18:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 63.01 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 09:18:17؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 63.01 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.9 م.ت .
 • 09:17:02؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 45.59 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 37.04 م.ت و سرانه فروش 383.02 م.ت .
 • 09:16:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2107 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:25؛ حجم مشکوک در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.23) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.64 و سرانه خرید 155.86 م.ت و سرانه فروش 11.43 م.ت .
 • 09:16:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2107 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-1.53) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 2.69 م.ت و سرانه فروش 4.15 م.ت .
 • 09:16:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازی با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.00 م.ت و سرانه فروش 27.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.20. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:16:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:59؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 53.13 م.ت و سرانه فروش 24.44 م.ت .
 • 09:15:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقیام (در آخرین قیمت %-0.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .
 • 09:15:03؛ حجم مشکوک در نماد کبافق (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 17.02 م.ت و سرانه فروش 15.32 م.ت .
 • 09:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:47؛ حجم مشکوک در نماد کگل (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 11.98 م.ت و سرانه فروش 34.63 م.ت .
 • 09:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:36؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 9.96 م.ت و سرانه فروش 41.53 م.ت .
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 23.45 م.ت و سرانه فروش 170.24 م.ت .
 • 09:13:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 780 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.76 و سرانه خرید 95.01 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 09:11:22؛ حجم مشکوک در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.76 و سرانه خرید 95.01 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 09:11:06؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 49.15 م.ت و سرانه فروش 22.35 م.ت .
 • 09:10:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1915 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک در صندوق تصمیم (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 20.35 م.ت و سرانه فروش 16.39 م.ت .
 • 09:09:53؛ حجم مشکوک در صندوق سیناد (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.02 م.ت و سرانه فروش 360.33 م.ت .
 • 09:09:52؛ حجم مشکوک در صندوق سیناد (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.02 م.ت و سرانه فروش 360.33 م.ت .
 • 09:09:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.15 و سرانه خرید 83.18 م.ت و سرانه فروش 11.64 م.ت .
 • 09:09:13؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.48 و سرانه خرید 164.36 م.ت و سرانه فروش 7.31 م.ت .
 • 09:09:09؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.69 و سرانه خرید 120.11 م.ت و سرانه فروش 17.96 م.ت .
 • 09:08:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد کگل (در آخرین قیمت %1.18) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .
 • 09:08:39؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 34.53 م.ت .
 • 09:08:38؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 34.53 م.ت .
 • 09:08:08؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.99 و سرانه خرید 53.23 م.ت و سرانه فروش 17.80 م.ت .
 • 09:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 983 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک در نماد بمیلا (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 56.08 م.ت و سرانه فروش 67.42 م.ت .
 • 09:07:01؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 39.34 م.ت و سرانه فروش 19.87 م.ت .
 • 09:07:00؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 37.42 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 09:05:31؛ حجم مشکوک در نماد بمیلا (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 60.22 م.ت و سرانه فروش 73.49 م.ت .
 • 09:05:22؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 39.28 م.ت و سرانه فروش 34.97 م.ت .
 • 09:04:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.36) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 17.41 م.ت و سرانه فروش 115.66 م.ت .
 • 09:02:57؛ حجم مشکوک در نماد واحیا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.17 و سرانه خرید 322.54 م.ت و سرانه فروش 14.55 م.ت .
 • 09:02:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.80 و سرانه خرید 804.68 م.ت و سرانه فروش 74.51 م.ت .
 • 09:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحیا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:15؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 44.96 م.ت و سرانه فروش 14.99 م.ت .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 36.00 و سرانه خرید 3318.40 م.ت و سرانه فروش 92.18 م.ت .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوی (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 44.96 م.ت و سرانه فروش 14.99 م.ت .
 • 09:01:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3325 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 86.20 م.ت .
 • 09:01:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار ↱
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم ...
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 36.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.07 م.ت .
 • 2- نماد لابسا با ارزش صف خرید 23.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.47 م.ت .
 • 3- نماد خبنیان با ارزش صف خرید 20.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 20.68 م.ت .
 • 4- نماد غدام با ارزش صف خرید 19.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.61 م.ت .
 • 5- نماد فگستر با ارزش صف خرید 17.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 66.73 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 25.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.95 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.68 م.ت .
 • 3- نماد سدبیر با ارزش صف فروش 14.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.70 م.ت .
 • 4- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 10.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 101.83 م.ت .
 • 5- نماد توسن با ارزش صف فروش 5.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.85 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد واحیا با ارزش صف خرید 2.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 197.61 م.ت .
 • 2- نماد بالاس با ارزش صف خرید 6.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 183.63 م.ت .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 15.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 126.45 م.ت .
 • 4- نماد نبروج با ارزش صف خرید 2.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.72 م.ت .
 • 5- نماد بمیلا با ارزش صف خرید 12.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.76 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد توسن با ارزش صف فروش 5.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.85 م.ت .
 • 2- نماد قنقش با ارزش صف فروش 5.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.76 م.ت .
 • 3- نماد ثاباد با ارزش صف فروش 3.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.67 م.ت .
 • 4- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 10.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 101.83 م.ت .
 • 5- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 25.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.95 م.ت .
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد شلرد با حجم معاملات 118.21 میلیون سهم (13.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 137.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 4.39 میلیون سهم (7.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شکام با حجم معاملات 12.84 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.69 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شیران با حجم معاملات 9.98 میلیون سهم (4.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پتایر با حجم معاملات 97.19 میلیون سهم (4.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.98 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.40 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق کارا با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 30.86 میلیارد تومان و حجم 13.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بشهاب با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان و حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.65 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق سپر با برآیند خروج پول درشت 15.19 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شکام با برآیند خروج پول درشت 14.45 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 78.82 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 27.29 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 24.67 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی با برآیند خروج پول درشت 22.82 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 22.46 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 9.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.23 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بمیلا با ارزش صف خرید 8.03 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 5.36 میلیارد تومان .
 • 6- نماد دماوند با ارزش صف خرید 5.26 میلیارد تومان .
 • 7- نماد اوان با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان .
 • 8- نماد تکنو با ارزش صف خرید 0.69 میلیارد تومان .

 


تعداد بازدید : 709

ثبت نظر

ارسال