گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در شنبه 27 فروردین 1401

 • شنبه 27 فروردین 1401 ساعت 12:50
 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز شنبه 27 فروردین

 

 • برترین حجم مشکوک های امروز

 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 30325 میلیون سهم  
 • 2- نماد وساپا با حجم معاملات 30175 میلیون سهم  
 • 3- نماد وتوصا با حجم معاملات 9565 میلیون سهم  
 • 4- نماد وآذر با حجم معاملات 641 میلیون سهم  
 • 5- نماد شگویا با حجم معاملات 3794 میلیون سهم  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد وتوصا با برآیند ورود پول درشت 8566 میلیارد تومان  
 • 2- نماد شکام با برآیند ورود پول درشت 1198 میلیارد تومان  
 • 3- نماد های وب با برآیند ورود پول درشت 1187 میلیارد تومان  
 • 4- نماد غدیس با برآیند ورود پول درشت 1143 میلیارد تومان  
 • 5- نماد شگویا با برآیند ورود پول درشت 1132 میلیارد تومان  
 • تحرکات بازار
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 6902 میلیارد تومان  
 • 2- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 2493 میلیارد تومان  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 2263 میلیارد تومان  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 2184 میلیارد تومان  
 • 5- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 1591 میلیارد تومان  
 • تحرکات بازار
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 7330 میلیارد تومان  
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 4580 میلیارد تومان  
 • 3- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 1903 میلیارد تومان  
 • 4- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 1187 میلیارد تومان  
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 913 میلیارد تومان  

تحرکات بازار

 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 14199 میلیارد تومان  
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 5146 میلیارد تومان  
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 2209 میلیارد تومان  
 • 4- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 1162 میلیارد تومان  
 • 5- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 575 میلیارد تومان  
 • __________________________________________
 • 12:29:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
 • 12:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال
 • 12:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بکاب
 • 12:29:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 12:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 12:28:55؛ حجم مشکوک در نماد اپال
 • 12:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 12:28:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سیتا
 • 12:28:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 12:28:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 12:28:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 12:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس
 • 12:27:49؛ حجم مشکوک در نماد لازما
 • 12:27:21؛ حجم مشکوک در نماد سپید
 • 12:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
 • 12:26:46؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا
 • 12:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
 • 12:25:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب
 • 12:25:55؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن
 • 12:25:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
 • 12:25:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کایتا
 • 12:25:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 12:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا
 • 12:23:51؛ حجم مشکوک در نماد ساراب
 • 12:23:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور
 • 12:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا
 • 12:22:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 12:21:42؛ حجم مشکوک در نماد غاذر
 • 12:21:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودکفا
 • 12:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 12:21:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد
 • 12:21:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپید
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پرداخت
 • 12:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
 • 12:20:00؛ حجم مشکوک در نماد شگویا
 • 12:19:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام
 • 12:19:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 12:18:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمایه
 • 12:18:17؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس
 • 12:16:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
 • 12:16:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
 • 12:16:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
 • 12:15:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخوز
 • 12:15:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
 • 12:15:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 12:15:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تماوند
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 12:14:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز
 • 12:14:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 12:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
 • 12:13:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
 • 12:11:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 12:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
 • 12:11:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لابسا
 • 12:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 12:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 12:08:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 12:07:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفکا
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 12:06:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساروم
 • 12:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
 • 12:03:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 12:03:53؛ حجم مشکوک در نماد شغدیر
 • 12:03:07؛ حجم مشکوک در نماد شکبیر
 • 12:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
 • 12:01:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
 • 12:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
 • 12:00:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
 • 11:59:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 11:58:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
 • 11:58:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
 • 11:55:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
 • 11:54:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
 • 11:52:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخاش
 • 11:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی
 • 11:51:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد کیمیاتک
 • 11:50:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
 • 11:49:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 11:48:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 11:47:58؛ حجم مشکوک در نماد وثخوز
 • 11:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر
 • 11:47:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 11:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 11:45:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا
 • 11:45:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غاذر
 • 11:44:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر
 • 11:44:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور
 • 11:44:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر
 • 11:43:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصدف
 • 11:41:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش
 • 11:41:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
 • 11:41:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
 • 11:41:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
 • 11:39:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
 • 11:39:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
 • 11:39:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمین
 • 11:39:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 11:39:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمین
 • 11:38:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 11:38:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل
 • 11:35:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
 • 11:35:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراک
 • 11:33:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 11:33:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 11:33:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 11:32:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر
 • 11:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدیر
 • 11:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال
 • 11:32:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 11:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد بکاب
 • 11:30:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش
 • 11:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
 • 11:28:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سکرما
 • 11:27:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام
 • 11:27:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قجام
 • 11:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تماوند
 • 11:25:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:25:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد قجام
 • 11:24:49؛ حجم مشکوک در نماد قجام
 • 11:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 11:23:47؛ حجم مشکوک در نماد تماوند
 • 11:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:23:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پیلن
 • 11:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 11:23:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پیلن
 • 11:21:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول
 • 11:21:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال
 • 11:19:04؛ حجم مشکوک در نماد اپال
 • 11:17:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپمپی
 • 11:17:45؛ حجم مشکوک در نماد نتوس
 • 11:14:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سیمرغ
 • 11:14:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیمرغ
 • 11:13:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
 • 11:13:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص
 • 11:12:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز
 • 11:10:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 11:09:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
 • 11:09:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 11:09:09؛ حجم مشکوک در نماد شگویا
 • 11:07:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 11:06:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور
 • 11:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنیک
 • 11:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 11:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول
 • 11:03:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
 • 11:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 11:01:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 11:01:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 11:01:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 10:59:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور
 • 10:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد کهمدا
 • 10:57:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:57:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 10:57:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:56:37؛ حجم مشکوک در نماد آبادا
 • 10:56:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:55:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبادا
 • 10:55:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبادا
 • 10:55:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد کهمدا
 • 10:54:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 10:53:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
 • 10:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 10:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن
 • 10:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 10:52:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:52:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:52:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:51:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:51:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:51:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرام
 • 10:51:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:51:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:50:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:50:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 10:48:27؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
 • 10:48:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:47:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:47:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:47:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:47:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا
 • 10:47:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:47:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:47:15؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
 • 10:47:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:46:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:46:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:46:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:46:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:45:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:45:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد آساس
 • 10:45:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:45:04؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
 • 10:45:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:44:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:44:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:44:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 10:44:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:44:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:43:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسرا
 • 10:43:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا
 • 10:43:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:43:40؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
 • 10:43:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:43:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:43:14؛ حجم مشکوک در نماد غگل
 • 10:43:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:43:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:43:14؛ حجم مشکوک در نماد غگل
 • 10:43:14؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
 • 10:43:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:42:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
 • 10:42:06؛ حجم مشکوک در نماد شصدف
 • 10:41:51؛ حجم مشکوک در نماد وثنو
 • 10:41:48؛ حجم مشکوک در نماد توریل
 • 10:41:20؛ حجم مشکوک در نماد چکاوه
 • 10:40:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 10:40:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت
 • 10:40:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کاما
 • 10:39:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاما
 • 10:39:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کزغال
 • 10:39:48؛ حجم مشکوک در نماد کزغال
 • 10:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشیر
 • 10:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 10:39:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کزغال
 • 10:39:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 10:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال
 • 10:39:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:39:03؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
 • 10:38:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا
 • 10:36:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکاوه
 • 10:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش
 • 10:34:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:34:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپید
 • 10:33:44؛ حجم مشکوک در نماد سلار
 • 10:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف
 • 10:31:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 10:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غسالم
 • 10:31:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکبیر
 • 10:30:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سلار
 • 10:30:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد سلار
 • 10:30:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپینو
 • 10:30:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا
 • 10:29:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثفارس
 • 10:29:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیرو
 • 10:29:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها
 • 10:29:03؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا
 • 10:28:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر
 • 10:28:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا
 • 10:28:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:28:18؛ حجم مشکوک در نماد نطرین
 • 10:27:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وثخوز
 • 10:26:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 10:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
 • 10:25:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غکورش
 • 10:24:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اخابر
 • 10:24:04؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس
 • 10:23:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم
 • 10:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسکن
 • 10:23:16؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
 • 10:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسکن
 • 10:23:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 10:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد
 • 10:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 10:21:28؛ حجم مشکوک در نماد لسرما
 • 10:21:28؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
 • 10:19:52؛ حجم مشکوک در نماد ویسا
 • 10:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 10:17:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
 • 10:17:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا
 • 10:16:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی
 • 10:16:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 10:16:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاصفا
 • 10:15:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
 • 10:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین
 • 10:14:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر
 • 10:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 10:14:25؛ حجم مشکوک در نماد خپویش
 • 10:14:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 10:13:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:13:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو
 • 10:13:19؛ حجم مشکوک در نماد بپیوند
 • 10:12:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت
 • 10:11:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فیروزا
 • 10:11:29؛ حجم مشکوک در نماد وسپه
 • 10:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنجان
 • 10:11:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد
 • 10:10:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا
 • 10:10:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
 • 10:10:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنجان
 • 10:09:29؛ حجم مشکوک در نماد زنجان
 • 10:09:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:09:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:08:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب
 • 10:08:15؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس
 • 10:08:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:05:54؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش
 • 10:05:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 10:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:04:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 10:03:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد توریل
 • 10:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 10:03:11؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
 • 10:02:34؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خفناور
 • 10:02:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 10:01:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 10:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا
 • 10:00:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 10:00:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 10:00:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:59:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:59:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
 • 09:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:59:25؛ حجم مشکوک در نماد فولای
 • 09:59:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سکرد
 • 09:59:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 09:59:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:58:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غدیس
 • 09:58:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 09:58:30؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم
 • 09:58:22؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
 • 09:58:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 09:58:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غدیس
 • 09:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 09:57:58؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
 • 09:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدیس
 • 09:57:25؛ حجم مشکوک در نماد زملارد
 • 09:56:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 09:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم
 • 09:55:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
 • 09:55:25؛ حجم مشکوک در نماد وپترو
 • 09:55:23؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
 • 09:55:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس
 • 09:55:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو
 • 09:55:06؛ حجم مشکوک در نماد فروس
 • 09:54:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:54:22؛ حجم مشکوک در نماد وحکمت
 • 09:54:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:54:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذین
 • 09:54:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاروم
 • 09:53:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگلپا
 • 09:53:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگلپا
 • 09:53:29؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
 • 09:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
 • 09:52:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:51:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروس
 • 09:50:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:50:33؛ حجم مشکوک در نماد دفارا
 • 09:50:15؛ حجم مشکوک در نماد ومعلم
 • 09:50:13؛ حجم مشکوک در نماد ومعلم
 • 09:49:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا
 • 09:48:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد
 • 09:48:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا
 • 09:48:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:48:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا
 • 09:47:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:47:51؛ حجم مشکوک در نماد سصفها
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:47:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:47:02؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:47:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگویا
 • 09:46:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل
 • 09:45:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
 • 09:45:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:45:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
 • 09:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل
 • 09:44:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کساوه
 • 09:43:30؛ حجم مشکوک در نماد ورازی
 • 09:42:55؛ حجم مشکوک در نماد دکوثر
 • 09:42:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خپویش
 • 09:42:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا
 • 09:41:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپارس
 • 09:40:47؛ حجم مشکوک در نماد فگستر
 • 09:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فگستر
 • 09:40:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر
 • 09:40:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 09:40:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی
 • 09:40:03؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر
 • 09:39:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فیروزا
 • 09:39:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:39:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:39:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:39:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:38:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:38:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:37:56؛ حجم مشکوک در نماد حشکوه
 • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد حشکوه
 • 09:37:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پیلن
 • 09:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه
 • 09:37:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 09:37:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لسرما
 • 09:37:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:36:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:36:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ویسا
 • 09:36:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:35:59؛ حجم مشکوک در نماد ثامان
 • 09:35:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:35:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازی
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا
 • 09:35:28؛ حجم مشکوک در نماد شاروم
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا
 • 09:34:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد های وب
 • 09:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:34:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد های وب
 • 09:33:48؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
 • 09:33:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:33:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد
 • 09:33:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
 • 09:33:14؛ حجم مشکوک در نماد حگردش
 • 09:32:56؛ حجم مشکوک در نماد خکار
 • 09:32:56؛ حجم مشکوک در نماد وشمال
 • 09:32:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
 • 09:32:05؛ حجم مشکوک در نماد فگستر
 • 09:32:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:31:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:31:22؛ حجم مشکوک در نماد فنورد
 • 09:30:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:30:44؛ حجم مشکوک در نماد آپ
 • 09:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
 • 09:30:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد خاذین
 • 09:30:12؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس
 • 09:30:11؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس
 • 09:30:11؛ حجم مشکوک در نماد کسرام
 • 09:30:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کمنگنز
 • 09:30:04؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز
 • 09:30:04؛ حجم مشکوک در نماد خپویش
 • 09:30:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کسرام
 • 09:30:00؛ حجم مشکوک در نماد خپویش
 • 09:30:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کسرام
 • 09:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:29:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصمیم
 • 09:28:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر
 • 09:28:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو
 • 09:28:24؛ حجم مشکوک در نماد وامیر
 • 09:28:13؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:27:54؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذین
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
 • 09:27:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولبهمن
 • 09:27:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولبهمن
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد خاذین
 • 09:27:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاذین
 • 09:27:20؛ حجم مشکوک در نماد افرا
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
 • 09:27:07؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا
 • 09:27:07؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
 • 09:26:58؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار
 • 09:26:31؛ حجم مشکوک در نماد سخوز
 • 09:26:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول
 • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد کهمدا
 • 09:26:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:26:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول
 • 09:26:28؛ حجم مشکوک در نماد اخابر
 • 09:26:22؛ حجم مشکوک در نماد پترول
 • 09:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول
 • 09:26:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
 • 09:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول
 • 09:26:09؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:26:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصفها
 • 09:26:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا
 • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد فاما
 • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد فنوال
 • 09:25:51؛ حجم مشکوک در نماد فاما
 • 09:25:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا
 • 09:25:39؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:25:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا
 • 09:25:11؛ حجم مشکوک در نماد وشمال
 • 09:24:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر
 • 09:24:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکارن
 • 09:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا یکم
 • 09:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ
 • 09:23:40؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ
 • 09:23:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چکاوه
 • 09:23:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قاسم
 • 09:23:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال
 • 09:23:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند
 • 09:23:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کسرام
 • 09:23:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان
 • 09:22:55؛ حجم مشکوک در نماد ثتران
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد وسپه
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد ملت
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد وسپه
 • 09:21:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ
 • 09:21:29؛ حجم مشکوک در نماد سامان
 • 09:20:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات
 • 09:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی
 • 09:19:44؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد قاسم
 • 09:19:22؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد خفناور
 • 09:18:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کهمدا
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد وآذر
 • 09:16:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
 • 09:16:31؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار
 • 09:15:34؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام
 • 09:15:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات
 • 09:15:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزامیا
 • 09:15:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب
 • 09:15:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات
 • 09:15:06؛ حجم مشکوک در صندوق ثبات
 • 09:14:55؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
 • 09:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد سکارون
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
 • 09:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنظام
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
 • 09:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنظام
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک در نماد آریا
 • 09:13:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:13:52؛ حجم مشکوک در نماد های وب
 • 09:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:13:47؛ حجم مشکوک در نماد غالبر
 • 09:13:44؛ حجم مشکوک در نماد مداران
 • 09:13:32؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
 • 09:13:11؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
 • 09:13:01؛ حجم مشکوک در نماد فافق
 • 09:13:00؛ حجم مشکوک در نماد فافق
 • 09:12:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:11:56؛ حجم مشکوک در نماد وآذر
 • 09:11:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر
 • 09:11:12؛ حجم مشکوک در نماد شصدف
 • 09:11:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:11:02؛ حجم مشکوک در نماد خگستر
 • 09:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن
 • 09:10:31؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد آریا
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
 • 09:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:10:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا
 • 09:09:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:09:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بایکا
 • 09:09:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد های وب
 • 09:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:09:09؛ حجم مشکوک در نماد وپارس
 • 09:08:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
 • 09:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
 • 09:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:08:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:08:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:08:16؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
 • 09:08:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:08:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد حگردش
 • 09:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:07:54؛ حجم مشکوک در نماد ورنا
 • 09:07:51؛ حجم مشکوک در نماد سخوز
 • 09:07:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:07:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:07:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا
 • 09:07:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس
 • 09:07:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
 • 09:06:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:06:20؛ حجم مشکوک در نماد همراه
 • 09:06:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:05:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
 • 09:05:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن
 • 09:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:04:57؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
 • 09:03:51؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
 • 09:03:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد حگردش
 • 09:02:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
 • 09:02:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن
 • 09:02:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد کزغال
 • 09:02:28؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
 • 09:02:28؛ حجم مشکوک در نماد کزغال
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
 • 09:01:51؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا
 • 09:01:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشصفا
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد کیمیا
 • 09:01:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد همراه
 • 09:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه
 • 09:00:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا
 • 09:00:36؛ حجم مشکوک در نماد حگردش
 •  
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 19001 میلیارد تومان  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 3316 میلیارد تومان  
 • 3- نماد فزرین با ارزش صف خرید 2776 میلیارد تومان  
 • 4- نماد وشهر با ارزش صف خرید 2527 میلیارد تومان  
 • 5- نماد وسالت با ارزش صف خرید 2459 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد گنگین با ارزش صف فروش 1850 میلیارد تومان  
 • 2- نماد سکارون با ارزش صف فروش 396 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد بتک با ارزش صف خرید 327 میلیارد تومان  
 • 2- نماد توسن با ارزش صف خرید 768 میلیارد تومان  
 • 3- نماد ورنا با ارزش صف خرید 19001 میلیارد تومان  
 • 4- نماد وکادو با ارزش صف خرید 1336 میلیارد تومان  
 • 5- نماد اخابر با ارزش صف خرید 807 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد گنگین با ارزش صف فروش 1850 میلیارد تومان  
 • 2- نماد سکارون با ارزش صف فروش 396 میلیارد تومان  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 22112 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید
 • 2- گروه سرمایه گذاریها با تقاضا ی 7997 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید
 • 3- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 6089 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 5010 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 3666 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -1832 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با عرضه ی -318 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 3- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با عرضه ی -190 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 4- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با عرضه ی -159 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
 • 5- گروه سیمان، آهک و گچ با عرضه ی -077 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
 • سلامصبح تون بخیر من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 48972 میلیون سهم  
 • 2- نماد خبهمن با حجم معاملات 72731 میلیون سهم  
 • 3- نماد شپلی با حجم معاملات 7207 میلیون سهم  
 • 4- نماد کنور با حجم معاملات 1793 میلیون سهم  
 • 5- نماد کیمیاتک با حجم معاملات 1180 میلیون سهم  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 6207 میلیارد تومان  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 5815 میلیارد تومان  
 • 3- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 5746 میلیارد تومان  
 • 4- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 4594 میلیارد تومان  
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 4276 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 7730 میلیارد تومان  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند خروج پول درشت 1690 میلیارد تومان  
 • 3- نماد کنور با برآیند خروج پول درشت 1436 میلیارد تومان  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 838 میلیارد تومان  
 • 5- نماد شپلی با برآیند خروج پول درشت 674 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 21492 میلیارد تومان  
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 12852 میلیارد تومان  
 • 3- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 3945 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 3741 میلیارد تومان  
 • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 2616 میلیارد تومان  
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 2141 میلیارد تومان  
 • 4- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 1109 میلیارد تومان  
 • 5- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند خروج پول درشت 667 میلیارد تومان  

 


تعداد بازدید : 650

ثبت نظر

ارسال