گزارش رصد بازار بورس ایران جهان سرمایه گذاری در چهارشنبه 31 فروردین 1401

 • چهارشنبه 31 فروردین 1401 ساعت 14:32
 •  
 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز

 

 • 1- نماد دارا یکم با حجم معاملات 45.62 میلیون سهم .
 • 2- نماد وبانک با حجم معاملات 118.43 میلیون سهم .
 • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 430.62 میلیون سهم .
 • 4- نماد وتوصا با حجم معاملات 80.87 میلیون سهم .
 • 5- نماد سپید با حجم معاملات 35.45 میلیون سهم .

تحرکات بازار

 • سنگین ترین خرید های درشت امروز

 • 1- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 103.26 میلیارد تومان .
 • 2- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 102.89 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 84.00 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وبانک با برآیند ورود پول درشت 22.42 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 18.41 میلیارد تومان .

تحرکات بازار

 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

 • 1- نماد چکارن با برآیند خروج پول درشت 14.98 میلیارد تومان .
 • 2- نماد همای با برآیند خروج پول درشت 12.47 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 11.91 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 10.77 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 9.90 میلیارد تومان .

 

تحرکات بازار

 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 187.71 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 59.64 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 30.89 میلیارد تومان .
 • 4- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند ورود پول درشت 15.86 میلیارد تومان .
 • 5- گروه کاشی و سرامیک با برآیند ورود پول درشت 5.53 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 29.94 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 26.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 25.46 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند خروج پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات کاغذی با برآیند خروج پول درشت 14.76 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:29:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 12:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:29:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 12:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکلر.
 • 12:27:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقیام.
 • 12:27:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 12:27:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 12:26:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار.
 • 12:26:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 12:25:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 12:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاذر.
 • 12:24:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:23:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتکام.
 • 12:23:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:22:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام.
 • 12:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیسون.
 • 12:21:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملی.
 • 12:19:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 12:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم.
 • 12:18:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد دیران.
 • 12:14:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگویا.
 • 12:14:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 12:13:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 12:08:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش.
 • 12:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 12:07:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 12:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال.
 • 12:03:42؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت.
 • 12:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:03:26؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار.
 • 12:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 12:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 12:01:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 12:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 12:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 12:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن.
 • 12:00:39؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس.
 • 12:00:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 12:00:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثزاگرس.
 • 11:59:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثزاگرس.
 • 11:58:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولغدر.
 • 11:55:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتکام.
 • 11:55:08؛ حجم مشکوک در نماد شفارا.
 • 11:54:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگرجی.
 • 11:53:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کخاک.
 • 11:53:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامید.
 • 11:52:33؛ حجم مشکوک در نماد ثامید.
 • 11:52:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 11:51:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثزاگرس.
 • 11:51:23؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس.
 • 11:49:03؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس.
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان.
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبیر.
 • 11:48:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:47:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم.
 • 11:47:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:47:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامید.
 • 11:47:00؛ حجم مشکوک در نماد قیستو.
 • 11:46:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثامید.
 • 11:45:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:45:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:45:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:45:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:44:51؛ حجم مشکوک در نماد میدکو.
 • 11:44:50؛ حجم مشکوک در نماد البرز.
 • 11:44:51؛ حجم مشکوک در نماد میدکو.
 • 11:44:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز.
 • 11:43:10؛ حجم مشکوک در نماد شیراز.
 • 11:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر.
 • 11:41:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم.
 • 11:41:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قیستو.
 • 11:41:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:40:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد قیستو.
 • 11:40:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 11:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:39:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:38:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:37:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:37:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:37:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:37:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا.
 • 11:36:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:35:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 11:35:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثامید.
 • 11:35:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:34:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتی.
 • 11:34:16؛ حجم مشکوک در نماد پلوله.
 • 11:33:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:32:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:31:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:31:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 11:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 11:30:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:29:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 11:29:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:29:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 11:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 11:28:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کفرآور.
 • 11:28:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 11:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:26:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:26:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 11:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:26:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:26:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:25:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد دیران.
 • 11:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دکیمی.
 • 11:22:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 11:22:05؛ حجم مشکوک در نماد وپارس.
 • 11:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 11:20:55؛ حجم مشکوک در نماد ثامید.
 • 11:20:01؛ حجم مشکوک در نماد دیران.
 • 11:19:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:18:04؛ حجم مشکوک در نماد ثرود.
 • 11:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:16:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 11:16:15؛ حجم مشکوک در نماد قاسم.
 • 11:15:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 11:15:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپاک.
 • 11:13:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 11:13:14؛ حجم مشکوک در نماد وگستر.
 • 11:13:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 11:12:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چافست.
 • 11:12:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور.
 • 11:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 11:09:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زکوثر.
 • 11:08:53؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار.
 • 11:08:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سباقر.
 • 11:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز.
 • 11:07:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران.
 • 11:07:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولراز.
 • 11:07:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران.
 • 11:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 11:06:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:06:20؛ حجم مشکوک در نماد پلوله.
 • 11:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد قاسم.
 • 11:05:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر.
 • 11:05:19؛ حجم مشکوک در نماد وثوق.
 • 11:05:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 11:04:21؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا.
 • 11:04:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 11:04:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگل.
 • 11:03:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:01:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن.
 • 11:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس.
 • 11:00:51؛ حجم مشکوک در نماد صبا.
 • 11:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس.
 • 11:00:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:59:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:57:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:57:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 10:57:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:56:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پکویر.
 • 10:54:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپارس.
 • 10:53:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 10:52:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام.
 • 10:49:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 10:49:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآوا.
 • 10:49:09؛ حجم مشکوک در نماد پکویر.
 • 10:49:09؛ حجم مشکوک در نماد وآوا.
 • 10:48:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا.
 • 10:48:17؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 10:47:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 10:47:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپاک.
 • 10:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 10:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:47:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپاک.
 • 10:47:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد.
 • 10:46:44؛ حجم مشکوک در نماد نوین.
 • 10:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:46:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:45:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 10:44:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:41:26؛ حجم مشکوک در نماد پکویر.
 • 10:41:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدور.
 • 10:41:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غالبر.
 • 10:40:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد کمرجان.
 • 10:39:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سهگمت.
 • 10:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:38:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدیر.
 • 10:37:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:37:38؛ حجم مشکوک در نماد وگستر.
 • 10:37:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لکما.
 • 10:36:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 10:35:21؛ حجم مشکوک در نماد والبر.
 • 10:35:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد زکوثر.
 • 10:34:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تمحرکه.
 • 10:34:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور.
 • 10:33:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد والبر.
 • 10:33:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:33:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3.
 • 10:32:53؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش.
 • 10:32:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 10:31:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دکیمی.
 • 10:31:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وگستر.
 • 10:31:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازی.
 • 10:30:40؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی.
 • 10:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 10:30:38؛ حجم مشکوک در نماد فلامی.
 • 10:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 10:30:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 10:30:03؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 10:29:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید.
 • 10:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:28:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 10:28:22؛ حجم مشکوک در نماد سیلام.
 • 10:27:59؛ حجم مشکوک در نماد وثنو.
 • 10:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 10:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 10:25:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبانک.
 • 10:24:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خموتور.
 • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه.
 • 10:22:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش.
 • 10:21:41؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی.
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 10:21:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 10:20:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازی.
 • 10:20:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد.
 • 10:19:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد کترام.
 • 10:19:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 10:18:54؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 10:18:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازی.
 • 10:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 10:16:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 10:16:33؛ حجم مشکوک در نماد تابا.
 • 10:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین.
 • 10:15:55؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار.
 • 10:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 10:15:12؛ حجم مشکوک در نماد شصفها.
 • 10:14:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شصفها.
 • 10:14:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 10:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 10:13:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب.
 • 10:13:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازی.
 • 10:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 10:12:59؛ حجم مشکوک در نماد البرز.
 • 10:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 10:12:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 10:12:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد البرز.
 • 10:12:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:12:09؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش.
 • 10:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملی.
 • 10:09:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد میهن.
 • 10:09:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد میهن.
 • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلی.
 • 10:08:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 10:08:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 10:07:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 10:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا.
 • 10:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 10:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 10:05:44؛ حجم مشکوک در نماد پالایش.
 • 10:05:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:05:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:05:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 10:04:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 10:03:50؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش.
 • 10:02:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپرور.
 • 10:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس.
 • 10:01:40؛ حجم مشکوک در نماد ولیز.
 • 10:01:33؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 10:01:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 10:01:18؛ حجم مشکوک در نماد دیران.
 • 10:00:59؛ حجم مشکوک در نماد خشرق.
 • 10:00:40؛ حجم مشکوک در نماد سپید.
 • 10:00:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم.
 • 10:00:40؛ حجم مشکوک در نماد سپید.
 • 10:00:39؛ حجم مشکوک در نماد اهرم.
 • 09:59:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:59:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 09:58:50؛ حجم مشکوک در نماد زکوثر.
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد ولیز.
 • 09:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد کمرجان.
 • 09:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:55:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:55:48؛ حجم مشکوک در نماد دارا یکم.
 • 09:55:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:55:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا.
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:55:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان.
 • 09:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:55:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:55:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:54:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:53:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا.
 • 09:53:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 09:53:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:53:37؛ حجم مشکوک در نماد میهن.
 • 09:53:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپدیس.
 • 09:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم.
 • 09:53:28؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا.
 • 09:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم.
 • 09:53:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:53:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:52:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کمرجان.
 • 09:52:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 09:52:34؛ حجم مشکوک در نماد زبینا.
 • 09:51:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بمپنا.
 • 09:50:59؛ حجم مشکوک در نماد معیار .
 • 09:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد.
 • 09:49:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد کقزوی.
 • 09:49:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 09:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:48:58؛ حجم مشکوک در نماد لطیف.
 • 09:48:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:48:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:48:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:47:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 09:47:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:47:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپید.
 • 09:47:22؛ حجم مشکوک در نماد سفاسی.
 • 09:47:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:47:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 09:46:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم.
 • 09:46:21؛ حجم مشکوک در نماد خنصیر.
 • 09:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:45:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:45:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد کماسه.
 • 09:45:31؛ حجم مشکوک در نماد سشرق.
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:45:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپید.
 • 09:45:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری.
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد سپید.
 • 09:44:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبشهر.
 • 09:44:48؛ حجم مشکوک در نماد کمرجان.
 • 09:44:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خودکفا.
 • 09:44:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 09:44:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:44:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر.
 • 09:44:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:43:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:42:47؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا.
 • 09:42:47؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ.
 • 09:42:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدور.
 • 09:42:27؛ حجم مشکوک در نماد کماسه.
 • 09:42:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزامیا.
 • 09:41:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن.
 • 09:41:10؛ حجم مشکوک در نماد سدور.
 • 09:41:04؛ حجم مشکوک در نماد وارس.
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبهرن.
 • 09:40:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبهرن.
 • 09:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:40:15؛ حجم مشکوک در نماد قصفها.
 • 09:40:09؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس.
 • 09:39:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:39:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:39:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:39:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:39:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:39:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 09:38:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمین.
 • 09:38:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وکار.
 • 09:38:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:38:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:38:05؛ حجم مشکوک در نماد وامیر.
 • 09:37:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثتران.
 • 09:37:44؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا.
 • 09:37:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثتران.
 • 09:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:37:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:37:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:37:20؛ حجم مشکوک در نماد ثتران.
 • 09:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کماسه.
 • 09:37:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قصفها.
 • 09:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد کماسه.
 • 09:37:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بکاب.
 • 09:37:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قصفها.
 • 09:37:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:37:02؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا.
 • 09:37:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:37:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:36:47؛ حجم مشکوک در نماد همای.
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد حکشتی.
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا.
 • 09:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:36:27؛ حجم مشکوک در نماد حگردش.
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد زملارد.
 • 09:36:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:36:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 09:36:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:36:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 09:36:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:36:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:35:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای.
 • 09:35:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم.
 • 09:34:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:34:45؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:34:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:34:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 09:33:06؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 09:32:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:32:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 09:31:45؛ حجم مشکوک در نماد قچار.
 • 09:31:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قجام.
 • 09:30:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 09:30:43؛ حجم مشکوک در نماد آسیا.
 • 09:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:30:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسیا.
 • 09:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:30:28؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا.
 • 09:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:30:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد کبافق.
 • 09:29:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آسیا.
 • 09:29:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:29:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:29:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:29:10؛ حجم مشکوک در نماد اهرم.
 • 09:29:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:29:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر.
 • 09:29:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا.
 • 09:29:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:29:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر.
 • 09:29:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:29:00؛ حجم مشکوک در نماد کبافق.
 • 09:29:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:28:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وحافظ.
 • 09:28:43؛ حجم مشکوک در نماد واتی.
 • 09:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:28:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافزا.
 • 09:28:30؛ حجم مشکوک در نماد میهن.
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:28:16؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ.
 • 09:27:49؛ حجم مشکوک در نماد فگستر.
 • 09:27:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرمان.
 • 09:27:30؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی.
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد شوینده.
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا.
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک در نماد اتکام.
 • 09:26:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:26:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:26:47؛ حجم مشکوک در نماد میهن.
 • 09:26:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:26:25؛ حجم مشکوک در نماد فنفت.
 • 09:26:25؛ حجم مشکوک در نماد حسیر.
 • 09:26:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:26:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسینا.
 • 09:26:05؛ حجم مشکوک در نماد وبرق.
 • 09:25:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:25:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا.
 • 09:25:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:25:42؛ حجم مشکوک در نماد شصفها.
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا.
 • 09:25:07؛ حجم مشکوک در نماد شصفها.
 • 09:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها.
 • 09:24:52؛ حجم مشکوک در نماد شمواد.
 • 09:24:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسیا.
 • 09:24:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ.
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد آسیا.
 • 09:24:30؛ حجم مشکوک در نماد دفارا.
 • 09:24:29؛ حجم مشکوک در نماد گکوثر.
 • 09:24:20؛ حجم مشکوک در نماد غزر.
 • 09:23:21؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:23:07؛ حجم مشکوک در نماد اتکام.
 • 09:22:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:22:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وکبهمن.
 • 09:22:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 09:22:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 09:22:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 09:22:07؛ حجم مشکوک در نماد پتایر.
 • 09:22:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا.
 • 09:22:05؛ حجم مشکوک در نماد گدنا.
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد ورنا.
 • 09:21:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:21:53؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس.
 • 09:21:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:21:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کفپارس.
 • 09:21:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند.
 • 09:21:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن.
 • 09:20:20؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا.
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار.
 • 09:19:33؛ حجم مشکوک در نماد بنو.
 • 09:19:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:19:19؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا.
 • 09:19:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:19:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وامیر.
 • 09:19:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران.
 • 09:19:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوکا.
 • 09:18:51؛ حجم مشکوک در نماد قصفها.
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک در نماد شسینا.
 • 09:18:30؛ حجم مشکوک در نماد والبر.
 • 09:18:24؛ حجم مشکوک در نماد غصینو.
 • 09:18:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کبافق.
 • 09:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:17:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد قصفها.
 • 09:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد قصفها.
 • 09:17:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد والبر.
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ.
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا.
 • 09:16:49؛ حجم مشکوک در نماد غپاک.
 • 09:16:14؛ حجم مشکوک در نماد وتوکا.
 • 09:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد دارا یکم.
 • 09:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:15:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:15:27؛ حجم مشکوک در نماد زملارد.
 • 09:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:14:08؛ حجم مشکوک در نماد شسینا.
 • 09:13:59؛ حجم مشکوک در نماد پالایش.
 • 09:13:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسینا.
 • 09:13:49؛ حجم مشکوک در نماد کپارس.
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد دفارا.
 • 09:13:03؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 09:12:15؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 09:11:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:11:30؛ حجم مشکوک در نماد والبر.
 • 09:10:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشریف.
 • 09:10:46؛ حجم مشکوک در نماد آسیا.
 • 09:10:36؛ حجم مشکوک در نماد فلوله.
 • 09:10:25؛ حجم مشکوک در نماد زشریف.
 • 09:09:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 09:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسینا.
 • 09:09:47؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 09:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسینا.
 • 09:09:42؛ حجم مشکوک در نماد شسینا.
 • 09:09:42؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:09:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 09:09:23؛ حجم مشکوک در نماد شفارس.
 • 09:09:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 09:09:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 09:08:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا.
 • 09:08:18؛ حجم مشکوک در نماد وبانک.
 • 09:08:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 09:08:09؛ حجم مشکوک در نماد زشریف.
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک در نماد البرز.
 • 09:07:54؛ حجم مشکوک در نماد ونوین.
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد سپید.
 • 09:07:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:07:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:07:39؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ.
 • 09:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:07:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک.
 • 09:07:20؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ.
 • 09:07:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد نمرینو.
 • 09:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:06:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:06:31؛ حجم مشکوک در نماد وپارس.
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:06:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصیر.
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا.
 • 09:06:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا.
 • 09:06:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:04:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم.
 • 09:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش.
 • 09:04:15؛ حجم مشکوک در نماد ونوین.
 • 09:03:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:03:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاک.
 • 09:03:47؛ حجم مشکوک در نماد غپاک.
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد غپاک.
 • 09:03:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاک.
 • 09:03:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد چکارن.
 • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:02:29؛ حجم مشکوک در نماد چکارن.
 • 09:02:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:02:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:02:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا.
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا.
 • 09:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 09:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد کپارس.
 • 09:01:52؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد اعتلا.
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:01:40؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس.
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس.
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد کفپارس.
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد وپارس.
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد ونوین.
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد وبرق.
 • 09:00:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین.
 • 09:00:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 09:00:42؛ حجم مشکوک در نماد تلیسه.
 • 09:00:36؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ.
 • 09:00:36؛ حجم مشکوک در نماد وکبهمن.
 • 09:00:31؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ.
 •  
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وپست با ارزش صف خرید 127.37 میلیارد تومان .
 • 2- نماد دجابر با ارزش صف خرید 73.28 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خکاوه با ارزش صف خرید 66.03 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ونوین با ارزش صف خرید 52.93 میلیارد تومان .
 • 5- نماد خاهن با ارزش صف خرید 44.80 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 7.89 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سنیر با ارزش صف فروش 6.84 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سکارون با ارزش صف فروش 3.59 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سفاسی با ارزش صف فروش 3.18 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شمواد با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سلار با ارزش صف خرید 4.78 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ونوین با ارزش صف خرید 52.93 میلیارد تومان .
 • 4- نماد دجابر با ارزش صف خرید 73.28 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داسوه با ارزش صف خرید 9.63 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 7.89 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سکارون با ارزش صف فروش 3.59 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سنیر با ارزش صف فروش 6.84 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 260.48 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 108.15 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 3- گروه مواد و محصولات دارویی با تقاضا ی 106.54 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • 4- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 56.95 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • 5- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 44.93 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه ساخت محصولات فلزی با عرضه ی -1.77 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 2- گروه منسوجات با عرضه ی -0.57 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 3- گروه محصولات چوبی با عرضه ی -0.45 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 4- گروه لاستیک و پلاستیک با عرضه ی -0.42 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه پیمانکاری صنعتی با عرضه ی -0.39 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 •  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 209.73 میلیون سهم .
 • 2- نماد ختوقا با حجم معاملات 184.16 میلیون سهم .
 • 3- نماد سپید با حجم معاملات 25.68 میلیون سهم .
 • 4- نماد گدنا با حجم معاملات 31.78 میلیون سهم .
 • 5- نماد فلوله با حجم معاملات 211.13 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 36.53 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 33.70 میلیارد تومان .
 • 3- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 14.21 میلیارد تومان .
 • 5- نماد چکارن با برآیند ورود پول درشت 13.30 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 40.41 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شبریز با برآیند خروج پول درشت 15.56 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبیر با برآیند خروج پول درشت 13.60 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فملی با برآیند خروج پول درشت 13.25 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 11.70 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 42.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 16.70 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات کاغذی با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان .
 • 5- گروه مواد و محصولات دارویی با برآیند ورود پول درشت 10.69 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 39.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 23.76 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 22.54 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سیمان، آهک و گچ با برآیند خروج پول درشت 14.72 میلیارد تومان .
 • 5- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 14.20 میلیارد تومان .

تعداد بازدید : 675

ثبت نظر

ارسال