گزارش هفتگی جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران هفته 52 اسفند 1400

 • چهارشنبه 25 اسفند 1400 ساعت 18:58

گزارش هفتگی  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران هفته 52 اسفند 1400

 • برترین حجم مشکوک های چهارشنبه 25 اسفند

 • 1- نماد مبین با حجم معاملات 23.48 میلیون سهم (10.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.58 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خدیزل با حجم معاملات 44.82 میلیون سهم (9.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.14 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبیر با حجم معاملات 11.77 میلیون سهم (4.69 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.40 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.35 میلیون سهم (3.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد قچار با حجم معاملات 20.74 میلیون سهم (3.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.45 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت چهار شنبه 25 اسفند

 • 1- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 66.65 میلیارد تومان و حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 60.81 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 20.94 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد مبین با برآیند ورود پول درشت 19.40 میلیارد تومان و حجم 10.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 15.22 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت چهار شنبه 25 اسفند

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 33.49 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 21.73 میلیارد تومان و حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد سپید با برآیند خروج پول درشت 16.63 میلیارد تومان و حجم 2.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امین یکم با برآیند خروج پول درشت 16.57 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد هامرز با برآیند خروج پول درشت 8.15 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .

نقشه بازار بورس ایران

 • سنگین ترین خریدهای درشت چهار شنبه 25 اسفند در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 103.35 میلیارد تومان .
 • 2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 19.16 میلیارد تومان .
 • 3- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند ورود پول درشت 11.23 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند ورود پول درشت 9.29 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 7.23 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت چهار شنبه 25 اسفند در گروه ها

 • 1- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 23.14 میلیارد تومان .
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 17.73 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 10.51 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 9.39 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 110.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.53 میلیارد تومان .
 • 4- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.54 میلیارد تومان .

 

 

 • برترین حجم مشکوک های

  سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد همای با حجم معاملات 162.73 میلیون سهم (7.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 162.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.31 میلیون سهم (4.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با حجم معاملات 8.05 میلیون سهم (3.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحیا با حجم معاملات 12.42 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد کمنگنز با حجم معاملات 14.40 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت

  سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد همای با برآیند ورود پول درشت 82.71 میلیارد تومان و حجم 7.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 38.30 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 38.05 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 9.28 میلیارد تومان و حجم 0.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت

  سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 56.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 27.17 میلیارد تومان و حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد آریان با برآیند خروج پول درشت 11.24 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 10.95 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت

  سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

  در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 113.11 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت

  سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

  در گروه ها

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 41.84 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 17.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 13.92 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 11.28 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 6.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز سه شنبه 24 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد غدام با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 7.44 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فگستر با ارزش صف خرید 6.82 میلیارد تومان .
 • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.50 میلیارد تومان .
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز دوشنبه 23 اسفند 1400

 • برترین حجم مشکوک های دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد شلرد با حجم معاملات 118.21 میلیون سهم (13.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 137.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 4.39 میلیون سهم (7.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شکام با حجم معاملات 12.84 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.69 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شیران با حجم معاملات 9.98 میلیون سهم (4.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پتایر با حجم معاملات 97.19 میلیون سهم (4.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.98 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.40 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق کارا با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 30.86 میلیارد تومان و حجم 13.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بشهاب با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان و حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.65 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق سپر با برآیند خروج پول درشت 15.19 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شکام با برآیند خروج پول درشت 14.45 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 78.82 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 27.29 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 24.67 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی با برآیند خروج پول درشت 22.82 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 22.46 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز درشت دوشنبه 23 اسفند ۱۴۰۰

 • 1- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 9.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.23 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بمیلا با ارزش صف خرید 8.03 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 5.36 میلیارد تومان .
 • 6- نماد دماوند با ارزش صف خرید 5.26 میلیارد تومان .
 • 7- نماد اوان با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان .
 • 8- نماد تکنو با ارزش صف خرید 0.69 میلیارد تومان .

نقشه بازار بورس ایران

 

نقشه بازار بورس ایران

 • برترین حجم مشکوک های یکشنبه 22 اسفند

 • 1- نماد میدکو با حجم معاملات 21.57 میلیون سهم (3.11 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.48 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وگردش با حجم معاملات 71.88 میلیون سهم (3.4 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 77.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وآذر با حجم معاملات 5.41 میلیون سهم (2.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.47 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگین با حجم معاملات 8.00 میلیون سهم (4.15 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.11 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شیراز با حجم معاملات 3.77 میلیون سهم (3.6 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 24.29 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت یکشنبه 22 اسفند

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 13.12 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 8.50 میلیارد تومان و حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد بالاس با برآیند ورود پول درشت 6.29 میلیارد تومان و حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت یکشنبه 22 اسفند

 • 1- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 21.70 میلیارد تومان و حجم 3.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 14.50 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 12.11 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 11.06 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 10.13 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت یکشنبه 22 اسفند

  در گروه ها

 • 1- گروه پیمانکاری صنعتی با برآیند ورود پول درشت 6.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 5.04 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت یکشنبه 22 اسفند

  در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.14 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 34.02 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند خروج پول درشت 15.64 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 14.78 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 13.09 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز یکشنبه 22 اسفند

 • 1- نماد شلرد با ارزش صف خرید 27.27 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.16 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.01 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثقزوی با ارزش صف خرید 6.02 میلیارد تومان .

 

 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران شنبه 21 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز شنبه 21 اسفند 1400

 • برترین حجم مشکوک های امروز شنبه 21 اسفند 1400
 • 1- نماد شپدیس با حجم معاملات 3.92 میلیون سهم (3.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.91 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پارس با حجم معاملات 3.50 میلیون سهم (8.22 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.92 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غبشهر با حجم معاملات 137.27 میلیون سهم (13.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.84 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شیراز با حجم معاملات 6.77 میلیون سهم (9.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.45 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحیا با حجم معاملات 16.00 میلیون سهم (6.31 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.41 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت شنبه 21 اسفند 1400

 • 1- نماد شیراز با برآیند ورود پول درشت 23.22 میلیارد تومان و حجم 9.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شپدیس با برآیند ورود پول درشت 18.30 میلیارد تومان و حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 17.72 میلیارد تومان و حجم 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 16.41 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 7.15 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز

رصد بازار بورس ایران

 • 1- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 98.38 میلیارد تومان و حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 92.09 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 86.36 میلیارد تومان و حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 41.22 میلیارد تومان و حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 29.49 میلیارد تومان و حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت شنبه 21 اسفند 1400در گروه ها

 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 48.69 میلیارد تومان .
 • 2- گروه استخراج سایر معادن با برآیند ورود پول درشت 7.02 میلیارد تومان .
 • 3- گروه تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت شنبه 21 اسفند 1400در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.83 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 139.11 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 121.56 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند خروج پول درشت 112.16 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 19.54 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز شنبه 21 اسفند 1400

 • 1- نماد جوین با ارزش صف خرید 17.04 میلیارد تومان .
 • 2- نماد غدام با ارزش صف خرید 9.39 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.68 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 4.10 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.57 میلیارد تومان .
 • 6- نماد معیار با ارزش صف خرید 2.34 میلیارد تومان .
 • __________________________________

 


تعداد بازدید : 490

ثبت نظر

ارسال